Statistics
| Revision:

root / po / gl.po @ 485

History | View | Annotate | Download (163 KB)

1
# Galician translation of Sylpheed.
2
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3
# Jorge Rivas <jorgeriv@vodafone.es>, 2000-2003.
4
#
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 18:08+0900\n"
10
"PO-Revision-Date: 2003-01-17 10:05+0100\n"
11
"Last-Translator: Jorge Rivas\n"
12
"Language-Team: Jorge Rivas\n"
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16

  
17
#: src/about.c:91
18
msgid "About"
19
msgstr "Acerca de"
20

  
21
#: src/about.c:220
22
msgid ""
23
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
24
"\n"
25
msgstr ""
26
"GPGME é copyright 2001 por Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
27
"\n"
28

  
29
#: src/about.c:224
30
msgid ""
31
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
32
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
33
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
34
"version.\n"
35
"\n"
36
msgstr ""
37
"Este programa é software libre; pode redistribuirlo e/o modificarlo baixo os "
38
"términos da GNU General Public License publicada pola Free Software "
39
"Foundation; tanto na versión 2, como (opcionalmente) calquer versión "
40
"posterior.\n"
41
"\n"
42

  
43
#: src/about.c:230
44
msgid ""
45
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
46
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
47
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
48
"more details.\n"
49
"\n"
50
msgstr ""
51
"Este programa é distribuido con a esperanza de que sexa util, pero SEN "
52
"NINGUNHA GARANTÍA; nin siquera a garantía implícita de COMERCIALIDADE ou "
53
"ADECUACIÓN PARA ALGÚN PROPÓSITO PARTICULAR. Vease a GNU General Public "
54
"License para máis detalles.\n"
55
"\n"
56

  
57
#: src/about.c:236
58
msgid ""
59
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
60
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
61
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
62
msgstr ""
63
"Vostede debería ter recibido unha copia da GNU General Public License xunto "
64
"con este programa; en caso contrario, escriba a Free Software Foundation, "
65
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
66

  
67
#: src/account.c:137
68
msgid "Reading all config for each account...\n"
69
msgstr "Lendo configuración de cada conta...\n"
70

  
71
#: src/account.c:357
72
msgid ""
73
"Some composing windows are open.\n"
74
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
75
msgstr ""
76
"Hai Fiestras de composición abertas.\n"
77
"Peche todas as fiestras de composición antes de editar as contas."
78

  
79
#: src/account.c:363
80
msgid "Opening account edit window...\n"
81
msgstr "Abrindo fiestra de edición de conta...\n"
82

  
83
#: src/account.c:614
84
msgid "Creating account edit window...\n"
85
msgstr "Creando fiestra de edición de conta...\n"
86

  
87
#: src/account.c:619
88
msgid "Edit accounts"
89
msgstr "Editar contas"
90

  
91
#: src/account.c:637
92
msgid ""
93
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
94
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
95
msgstr ""
96
"A orde de comprobación de mensaxes será este. Marque as casilas\n"
97
"na columna `G' para activar a descarga mediante `Traer todo'."
98

  
99
#: src/account.c:691 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:490
100
#: src/compose.c:4081 src/editaddress.c:200 src/editaddress.c:942
101
#: src/editaddress.c:990 src/editbook.c:196 src/editgroup.c:265
102
#: src/editjpilot.c:271 src/editldap.c:307 src/editvcard.c:184
103
#: src/mimeview.c:201 src/prefs_filter.c:258 src/prefs_folder_item.c:170
104
#: src/select-keys.c:319
105
msgid "Name"
106
msgstr "Nome"
107

  
108
#: src/account.c:696 src/prefs_account.c:849
109
msgid "Protocol"
110
msgstr "Protocolo"
111

  
112
#: src/account.c:701
113
msgid "Server"
114
msgstr "Servidor"
115

  
116
#: src/account.c:725 src/prefs_filter.c:323
117
msgid "Edit"
118
msgstr "Editar"
119

  
120
#: src/account.c:759
121
#, fuzzy
122
msgid " _Set as default account "
123
msgstr " conta por defecto "
124

  
125
#: src/account.c:812
126
#, fuzzy, c-format
127
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
128
msgstr "¿Realmente quere borrar esta conta?"
129

  
130
#: src/account.c:814 src/prefs_filter.c:763
131
#, fuzzy
132
msgid "(Untitled)"
133
msgstr "Sen título"
134

  
135
#: src/account.c:815
136
msgid "Delete account"
137
msgstr "Borrar conta"
138

  
139
#: src/action.c:331
140
#, fuzzy, c-format
141
msgid "Could not get message file %d"
142
msgstr "Non se puido obter o ficheiro da mensaxe."
143

  
144
#: src/action.c:362
145
msgid "Could not get message part."
146
msgstr "Non se puido obter a parte da mensaxe."
147

  
148
#: src/action.c:379
149
msgid "Can't get part of multipart message"
150
msgstr "Non se pode obter a parte da mensaxe multipartes"
151

  
152
#: src/action.c:472
153
#, c-format
154
msgid ""
155
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
156
"because it contains %%f, %%F or %%p."
157
msgstr ""
158
"a acción seleccionada non se pode utilizar na fiestra de\n"
159
"composición porque conten %%f, %%F o %%p."
160

  
161
#: src/action.c:708
162
#, c-format
163
msgid ""
164
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
165
"%s"
166
msgstr ""
167
"Non se pudo iniciar o comando. Fallou a creación da tubería.\n"
168
"%s"
169

  
170
#. Fork error
171
#: src/action.c:796
172
#, c-format
173
msgid ""
174
"Could not fork to execute the following command:\n"
175
"%s\n"
176
"%s"
177
msgstr ""
178
"Non se puido facer fork para executar o comando seguinte:\n"
179
"%s\n"
180
"%s"
181

  
182
#: src/action.c:1024
183
#, c-format
184
msgid "--- Running: %s\n"
185
msgstr "--- Executando: %s\n"
186

  
187
#: src/action.c:1028
188
#, c-format
189
msgid "--- Ended: %s\n"
190
msgstr "--- Finalizou: %s\n"
191

  
192
#: src/action.c:1060
193
msgid "Action's input/output"
194
msgstr "Entrada/saida de accions"
195

  
196
#: src/action.c:1120
197
msgid " Send "
198
msgstr " Enviar "
199

  
200
#: src/action.c:1131
201
msgid "Abort"
202
msgstr "Abortar"
203

  
204
#: src/action.c:1304
205
#, fuzzy, c-format
206
msgid ""
207
"Enter the argument for the following action:\n"
208
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
209
" %s"
210
msgstr ""
211
"Teclee o argumento para a seguinte acción:\n"
212
"(`%s' será sustituido polo argumento)"
213

  
214
#: src/action.c:1309
215
msgid "Action's hidden user argument"
216
msgstr ""
217

  
218
#: src/action.c:1313
219
#, c-format
220
msgid ""
221
"Enter the argument for the following action:\n"
222
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
223
" %s"
224
msgstr ""
225
"Teclee o argumento para a seguinte acción:\n"
226
"(`%s' será sustituido polo argumento)"
227

  
228
#: src/action.c:1318
229
msgid "Action's user argument"
230
msgstr ""
231

  
232
#: src/addressadd.c:172
233
msgid "Add Address to Book"
234
msgstr "Engadir enderezo á axenda"
235

  
236
#: src/addressadd.c:202 src/compose.c:4528 src/editaddress.c:201
237
#: src/select-keys.c:320
238
msgid "Address"
239
msgstr "Enderezo"
240

  
241
#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:492 src/editaddress.c:202
242
#: src/editaddress.c:795 src/editaddress.c:860 src/editgroup.c:267
243
msgid "Remarks"
244
msgstr "Notas"
245

  
246
#: src/addressadd.c:234
247
msgid "Select Address Book Folder"
248
msgstr "Seleccionar carpeta da axenda"
249

  
250
#: src/addressbook.c:336 src/compose.c:495 src/mainwindow.c:470
251
#: src/messageview.c:137
252
msgid "/_File"
253
msgstr "/_Ficheiro"
254

  
255
#: src/addressbook.c:337
256
msgid "/_File/New _Book"
257
msgstr "/_Ficheiro/Nova _axenda"
258

  
259
#: src/addressbook.c:338
260
msgid "/_File/New _vCard"
261
msgstr "/_Ficheiro/Nova _vCard"
262

  
263
#: src/addressbook.c:340
264
msgid "/_File/New _JPilot"
265
msgstr "/_Ficheiro/Novo _JPilot"
266

  
267
#: src/addressbook.c:343
268
msgid "/_File/New _Server"
269
msgstr "/_Ficheiro/Novo _servidor"
270

  
271
#: src/addressbook.c:345 src/addressbook.c:348 src/compose.c:500
272
#: src/compose.c:505 src/compose.c:509 src/mainwindow.c:488
273
#: src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
274
#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:140
275
msgid "/_File/---"
276
msgstr "/_Ficheiro/---"
277

  
278
#: src/addressbook.c:346
279
msgid "/_File/_Edit"
280
msgstr "/_Ficheiro/_Editar"
281

  
282
#: src/addressbook.c:347
283
msgid "/_File/_Delete"
284
msgstr "/_Ficheiro/_Borrar"
285

  
286
#: src/addressbook.c:349
287
msgid "/_File/_Save"
288
msgstr "/_Ficheiro/_Gardar"
289

  
290
#: src/addressbook.c:350 src/compose.c:510 src/messageview.c:141
291
msgid "/_File/_Close"
292
msgstr "/_Ficheiro/_Pechar"
293

  
294
#: src/addressbook.c:351
295
msgid "/_Address"
296
msgstr "/_Enderezo"
297

  
298
#: src/addressbook.c:352
299
msgid "/_Address/New _Address"
300
msgstr "/_Enderezo/Novo _enderezo"
301

  
302
#: src/addressbook.c:353
303
msgid "/_Address/New _Group"
304
msgstr "//_Enderezo/Novo _grupo"
305

  
306
#: src/addressbook.c:354
307
msgid "/_Address/New _Folder"
308
msgstr "/_Enderezo/Nova _carpeta"
309

  
310
#: src/addressbook.c:355
311
msgid "/_Address/---"
312
msgstr "/_Enderezo/---"
313

  
314
#: src/addressbook.c:356
315
msgid "/_Address/_Edit"
316
msgstr "/_Enderezo/_Editar"
317

  
318
#: src/addressbook.c:357
319
msgid "/_Address/_Delete"
320
msgstr "/_Enderezo/_Borrar"
321

  
322
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:725
323
#: src/messageview.c:256
324
msgid "/_Tools"
325
msgstr "/_Ferramentas"
326

  
327
#: src/addressbook.c:359
328
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
329
msgstr "/_Ferramentas/Importar ficheiro _LDIF"
330

  
331
#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:775
332
#: src/messageview.c:274
333
msgid "/_Help"
334
msgstr "/_Axuda"
335

  
336
#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:633 src/mainwindow.c:786
337
#: src/messageview.c:275
338
msgid "/_Help/_About"
339
msgstr "/_Ayuda/_Acerca de"
340

  
341
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
342
msgid "/New _Address"
343
msgstr "/Novo _enderezo"
344

  
345
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391
346
msgid "/New _Group"
347
msgstr "/Novo _grupo"
348

  
349
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392
350
msgid "/New _Folder"
351
msgstr "/Nova _carpeta"
352

  
353
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/compose.c:489
354
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:241
355
#: src/folderview.c:252 src/folderview.c:254 src/folderview.c:256
356
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:270 src/folderview.c:272
357
#: src/folderview.c:275 src/summaryview.c:376 src/summaryview.c:380
358
#: src/summaryview.c:384 src/summaryview.c:394 src/summaryview.c:396
359
#: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:405
360
msgid "/---"
361
msgstr "/---"
362

  
363
#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394 src/compose.c:512
364
#: src/mainwindow.c:502 src/messageview.c:143
365
msgid "/_Edit"
366
msgstr "/_Editar"
367

  
368
#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395 src/summaryview.c:383
369
msgid "/_Delete"
370
msgstr "/_Borrar"
371

  
372
#: src/addressbook.c:491
373
msgid "E-Mail address"
374
msgstr "Enderezo e-mail"
375

  
376
#: src/addressbook.c:495 src/compose.c:4529 src/prefs_common.c:2402
377
msgid "Address book"
378
msgstr "Axenda de enderezos"
379

  
380
#: src/addressbook.c:595 src/prefs_filter_edit.c:362
381
msgid "Name:"
382
msgstr "Nome:"
383

  
384
#. Buttons
385
#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1673 src/editaddress.c:884
386
#: src/editaddress.c:1017 src/mainwindow.c:2292 src/prefs_actions.c:266
387
#: src/prefs_display_header.c:278 src/prefs_display_header.c:333
388
#: src/prefs_template.c:231
389
msgid "Delete"
390
msgstr "Borrar"
391

  
392
#: src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:1023
393
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:235
394
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
395
#: src/prefs_filter_edit.c:1572
396
msgid "Add"
397
msgstr "Engadir"
398

  
399
#: src/addressbook.c:633
400
msgid "Lookup"
401
msgstr "Buscar"
402

  
403
#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/prefs_folder_item.c:311
404
#: src/prefs_template.c:174 src/summary_search.c:221
405
msgid "To:"
406
msgstr "Para:"
407

  
408
#: src/addressbook.c:649 src/prefs_folder_item.c:328 src/prefs_template.c:176
409
msgid "Cc:"
410
msgstr "Cc:"
411

  
412
#: src/addressbook.c:653 src/prefs_folder_item.c:339
413
msgid "Bcc:"
414
msgstr "Bcc:"
415

  
416
#. Confirm deletion
417
#: src/addressbook.c:840
418
msgid "Delete address(es)"
419
msgstr "Borrar enderezo(s)"
420

  
421
#: src/addressbook.c:841
422
msgid "Really delete the address(es)?"
423
msgstr "¿Borrar realmente o(s) enderezo(s)?"
424

  
425
#: src/addressbook.c:1664
426
#, fuzzy, c-format
427
msgid ""
428
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
429
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
430
msgstr ""
431
"¿Quere borrar a carpeta E todos os enderezos en `%s'? \n"
432
"Si so borra a carpeta os enderezos se moverán á carpeta pai."
433

  
434
#: src/addressbook.c:1667 src/folderview.c:2139
435
msgid "Delete folder"
436
msgstr "Borrar carpeta"
437

  
438
#: src/addressbook.c:1667
439
#, fuzzy
440
msgid "_Folder only"
441
msgstr "Carpeta só"
442

  
443
#: src/addressbook.c:1667
444
#, fuzzy
445
msgid "Folder and _addresses"
446
msgstr "Carpeta e enderezos"
447

  
448
#: src/addressbook.c:1672
449
#, c-format
450
msgid "Really delete `%s' ?"
451
msgstr "¿Borrar realmente `%s' ?"
452

  
453
#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
454
msgid "New user, could not save index file."
455
msgstr "Novo usuario, non se puido gardar o ficheiro índice."
456

  
457
#: src/addressbook.c:2356 src/addressbook.c:2489
458
msgid "New user, could not save address book files."
459
msgstr "Novo usuario, non se puido gardar os ficheiros de enderezos"
460

  
461
#: src/addressbook.c:2366 src/addressbook.c:2499
462
msgid "Old address book converted successfully."
463
msgstr "Antiga axenda de enderezos convertida con éxito"
464

  
465
#: src/addressbook.c:2371
466
msgid ""
467
"Old address book converted,\n"
468
"could not save new address index file"
469
msgstr ""
470
"Antiga axenda de enderezos convertida,\n"
471
"non se puido gardar o novo ficheiro índice"
472

  
473
#: src/addressbook.c:2384
474
msgid ""
475
"Could not convert address book,\n"
476
"but created empty new address book files."
477
msgstr ""
478
"Non se puido convertir a antiga axenda,\n"
479
"pero crearonse novos ficheiros valeiros."
480

  
481
#: src/addressbook.c:2390
482
msgid ""
483
"Could not convert address book,\n"
484
"could not create new address book files."
485
msgstr ""
486
"Non se puido convertir a antiga axenda,\n"
487
"Non se puideron crear os ficheiros para a nova."
488

  
489
#: src/addressbook.c:2395
490
msgid ""
491
"Could not convert address book\n"
492
"and could not create new address book files."
493
msgstr ""
494
"Non se puido convertir a antiga axenda\n"
495
"e non se puideron crear ficheiros para unha nova."
496

  
497
#: src/addressbook.c:2402
498
msgid "Addressbook conversion error"
499
msgstr "Error na conversión da axenda"
500

  
501
#: src/addressbook.c:2406
502
msgid "Addressbook conversion"
503
msgstr "Conversión da axenda"
504

  
505
#: src/addressbook.c:2441
506
msgid "Addressbook Error"
507
msgstr "Error na axenda"
508

  
509
#: src/addressbook.c:2442 src/addressbook.c:2542
510
msgid "Could not read address index"
511
msgstr "Non se puido ler o índice de enderezos"
512

  
513
#: src/addressbook.c:2504
514
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
515
msgstr ""
516
"Antiga axenda de enderezos convertida, non se puido gardar o novo ficheiro "
517
"índice"
518

  
519
#: src/addressbook.c:2518
520
msgid ""
521
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
522
msgstr ""
523
"Non se puido convertir a antiga axenda, pero se crearon novos ficheiros "
524
"valeiros."
525

  
526
#: src/addressbook.c:2524
527
msgid ""
528
"Could not convert address book, could not create new address book files."
529
msgstr ""
530
"Non se puido convertir a antiga axenda, non se puideron crear os ficheiros "
531
"para a nova."
532

  
533
#: src/addressbook.c:2530
534
msgid ""
535
"Could not convert address book and could not create new address book files."
536
msgstr ""
537
"Non se puido convertir a antiga axenda e non se puideron crear ficheiros "
538
"para unha nova."
539

  
540
#: src/addressbook.c:2548
541
msgid "Addressbook Conversion Error"
542
msgstr "Erro na conversión da axenda"
543

  
544
#: src/addressbook.c:2554
545
msgid "Addressbook Conversion"
546
msgstr "Conversión da axenda"
547

  
548
#: src/addressbook.c:3055 src/prefs_common.c:963
549
msgid "Interface"
550
msgstr "Interfaz"
551

  
552
#: src/addressbook.c:3071 src/importldif.c:514
553
msgid "Address Book"
554
msgstr "Axenda de enderezos"
555

  
556
#: src/addressbook.c:3087
557
msgid "Person"
558
msgstr "Persoa"
559

  
560
#: src/addressbook.c:3103
561
msgid "EMail Address"
562
msgstr "Enderezo e-mail"
563

  
564
#: src/addressbook.c:3119
565
msgid "Group"
566
msgstr "Grupo"
567

  
568
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
569
#: src/addressbook.c:3135 src/folderview.c:346 src/prefs_account.c:1866
570
msgid "Folder"
571
msgstr "Carpeta"
572

  
573
#: src/addressbook.c:3151
574
msgid "vCard"
575
msgstr "vCard"
576

  
577
#: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3183
578
msgid "JPilot"
579
msgstr "JPilot"
580

  
581
#: src/addressbook.c:3199
582
msgid "LDAP Server"
583
msgstr "Servidor LDAP"
584

  
585
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
586
msgid "Common address"
587
msgstr "Enderezo común"
588

  
589
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
590
msgid "Personal address"
591
msgstr "Enderezo persoal"
592

  
593
#: src/alertpanel.c:138 src/compose.c:5214 src/main.c:515
594
msgid "Notice"
595
msgstr "Notificación"
596

  
597
#: src/alertpanel.c:151 src/main.c:306
598
msgid "Warning"
599
msgstr "Aviso"
600

  
601
#: src/alertpanel.c:164 src/inc.c:563
602
msgid "Error"
603
msgstr "Erro"
604

  
605
#: src/alertpanel.c:206
606
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
607
msgstr "Creando o diálogo de alerta...\n"
608

  
609
#: src/alertpanel.c:285
610
msgid "Show this message next time"
611
msgstr "Mostrar este mensaxe de novo"
612

  
613
#: src/colorlabel.c:46
614
msgid "Orange"
615
msgstr "Laranxa"
616

  
617
#: src/colorlabel.c:47
618
msgid "Red"
619
msgstr "Bermello"
620

  
621
#: src/colorlabel.c:48
622
msgid "Pink"
623
msgstr "Rosa"
624

  
625
#: src/colorlabel.c:49
626
msgid "Sky blue"
627
msgstr "Azul ceo"
628

  
629
#: src/colorlabel.c:50
630
msgid "Blue"
631
msgstr "Azul"
632

  
633
#: src/colorlabel.c:51
634
msgid "Green"
635
msgstr "Verde"
636

  
637
#: src/colorlabel.c:52
638
msgid "Brown"
639
msgstr "Marrón"
640

  
641
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
642
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
643
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
644
#: src/colorlabel.c:280 src/prefs_folder_item.c:288 src/summaryview.c:4072
645
msgid "None"
646
msgstr "Ningún"
647

  
648
#: src/compose.c:487
649
msgid "/_Add..."
650
msgstr "/_Engadir"
651

  
652
#: src/compose.c:488
653
msgid "/_Remove"
654
msgstr "/_Quitar"
655

  
656
#: src/compose.c:490 src/folderview.c:243 src/folderview.c:262
657
#: src/folderview.c:277
658
msgid "/_Properties..."
659
msgstr "/_Propiedades..."
660

  
661
#: src/compose.c:496
662
#, fuzzy
663
msgid "/_File/_Send"
664
msgstr "/_Ficheiro/_Gardar"
665

  
666
#: src/compose.c:498
667
#, fuzzy
668
msgid "/_File/Send _later"
669
msgstr "/_Mensaxe/Enviar _logo"
670

  
671
#: src/compose.c:501
672
#, fuzzy
673
msgid "/_File/Save to _draft folder"
674
msgstr "/_Mensaxe/_Gardar como borrador"
675

  
676
#: src/compose.c:503
677
#, fuzzy
678
msgid "/_File/Save and _keep editing"
679
msgstr "/_Mensaxe/Gardar e _seguir editando"
680

  
681
#: src/compose.c:506
682
msgid "/_File/_Attach file"
683
msgstr "/_Ficheiro/_Adxuntar ficheiro"
684

  
685
#: src/compose.c:507
686
msgid "/_File/_Insert file"
687
msgstr "/_Ficheiro/_Inserir ficheiro"
688

  
689
#: src/compose.c:508
690
msgid "/_File/Insert si_gnature"
691
msgstr "/_Ficheiro/Inserir _sinatura"
692

  
693
#: src/compose.c:513
694
msgid "/_Edit/_Undo"
695
msgstr "/_Editar/_Desfacer"
696

  
697
#: src/compose.c:514
698
msgid "/_Edit/_Redo"
699
msgstr "/_Editar/_Refacer"
700

  
701
#: src/compose.c:515 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:506
702
#: src/messageview.c:146
703
msgid "/_Edit/---"
704
msgstr "/_Editar/---"
705

  
706
#: src/compose.c:516
707
msgid "/_Edit/Cu_t"
708
msgstr "/_Editar/Cor_tar"
709

  
710
#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:144
711
msgid "/_Edit/_Copy"
712
msgstr "/_Editar/_Copiar"
713

  
714
#: src/compose.c:518
715
msgid "/_Edit/_Paste"
716
msgstr "/_Editar/_Pegar"
717

  
718
#: src/compose.c:519
719
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
720
msgstr "/_Editar/Pegar como c_itación"
721

  
722
#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:504 src/messageview.c:145
723
msgid "/_Edit/Select _all"
724
msgstr "/_Editar/_Seleccionar todo"
725

  
726
#: src/compose.c:523
727
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
728
msgstr "/_Editar/_Recortar párrafo actual"
729

  
730
#: src/compose.c:525
731
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
732
msgstr "/_Editar/_Cortar todas as líneas longas"
733

  
734
#: src/compose.c:527
735
#, fuzzy
736
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
737
msgstr "/_Editar/_Copiar"
738

  
739
#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:150
740
#: src/summaryview.c:400
741
msgid "/_View"
742
msgstr "/_Ver"
743

  
744
#: src/compose.c:529
745
msgid "/_View/_To"
746
msgstr "/_Ver/_Para"
747

  
748
#: src/compose.c:530
749
msgid "/_View/_Cc"
750
msgstr "/_Ver/_Copia"
751

  
752
#: src/compose.c:531
753
msgid "/_View/_Bcc"
754
msgstr "/_Ver/C_opia oculta"
755

  
756
#: src/compose.c:532
757
msgid "/_View/_Reply to"
758
msgstr "/_Ver/_Respostar a"
759

  
760
#: src/compose.c:533 src/compose.c:535 src/compose.c:537 src/compose.c:539
761
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:558
762
#: src/mainwindow.c:582 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:679
763
#: src/messageview.c:233
764
msgid "/_View/---"
765
msgstr "/_Ver/---"
766

  
767
#: src/compose.c:534
768
msgid "/_View/_Followup to"
769
msgstr "/_Ver/_Engadir a"
770

  
771
#: src/compose.c:536
772
msgid "/_View/R_uler"
773
msgstr "/_Ver/_Regra"
774

  
775
#: src/compose.c:538
776
msgid "/_View/_Attachment"
777
msgstr "/_Ver/_Adxuntos"
778

  
779
#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:157
780
#, fuzzy
781
msgid "/_View/Character _encoding"
782
msgstr "/_Ver/_Ordear/Descendente"
783

  
784
#: src/compose.c:546
785
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
786
msgstr ""
787

  
788
#: src/compose.c:548 src/compose.c:554 src/compose.c:560 src/compose.c:564
789
#: src/compose.c:570 src/compose.c:574 src/compose.c:580 src/compose.c:584
790
#: src/compose.c:594 src/compose.c:598 src/compose.c:608 src/compose.c:612
791
#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:153
792
#, fuzzy
793
msgid "/_View/Character _encoding/---"
794
msgstr "/_Ver/_Ordear/Descendente"
795

  
796
#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:161
797
#, fuzzy
798
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
799
msgstr "/_Ver/_Codificación/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
800

  
801
#: src/compose.c:552 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:164
802
#, fuzzy
803
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
804
msgstr "/_Ver/_Codificación/Unicode (_UTF-8)"
805

  
806
#: src/compose.c:556 src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:167
807
#, fuzzy
808
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
809
msgstr "/_Ver/_Codificación/Europeo Occidental (ISO-8859-_1)"
810

  
811
#: src/compose.c:558 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:169
812
#, fuzzy
813
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
814
msgstr "/_Ver/_Codificación/Europeo Occidental (ISO-8859-_15)"
815

  
816
#: src/compose.c:562 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:172
817
#, fuzzy
818
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
819
msgstr "/_Ver/_Codificación/Centroeuropeo (ISO-8859-_2)"
820

  
821
#: src/compose.c:566 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:175
822
#, fuzzy
823
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
824
msgstr "/_Ver/_Codificación/Báltico (ISO-8859-13)"
825

  
826
#: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:177
827
#, fuzzy
828
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
829
msgstr "/_Ver/_Codificación/Báltico (ISO-8859-_4)"
830

  
831
#: src/compose.c:572 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:180
832
#, fuzzy
833
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
834
msgstr "/_Ver/_Codificación/Grego (ISO-8859-_7)"
835

  
836
#: src/compose.c:576 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:183
837
#, fuzzy
838
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
839
msgstr "/_Ver/_Codificación/Grego (ISO-8859-_7)"
840

  
841
#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:185
842
#, fuzzy
843
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
844
msgstr "/_Ver/_Codificación/Cirílico (Windows-1251)"
845

  
846
#: src/compose.c:582 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:188
847
#, fuzzy
848
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
849
msgstr "/_Ver/_Codificación/Turco (ISO-8859-_9)"
850

  
851
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:191
852
#, fuzzy
853
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
854
msgstr "/_Ver/_Codificación/Cirílico (ISO-8859-_5)"
855

  
856
#: src/compose.c:588 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:193
857
#, fuzzy
858
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
859
msgstr "/_Ver/_Codificación/Cirílico (KOI8-_R)"
860

  
861
#: src/compose.c:590 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:195
862
#, fuzzy
863
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
864
msgstr "/_Ver/_Codificación/Cirílico (KOI8-_R)"
865

  
866
#: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:197
867
#, fuzzy
868
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
869
msgstr "/_Ver/_Codificación/Cirílico (Windows-1251)"
870

  
871
#: src/compose.c:596 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:200
872
#, fuzzy
873
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
874
msgstr "/_Ver/_Codificación/Xaponés (ISO-2022-_JP)"
875

  
876
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:209
877
#, fuzzy
878
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
879
msgstr "/_Ver/_Codificación/Chines simplificado (_GB2312)"
880

  
881
#: src/compose.c:602 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:211
882
#, fuzzy
883
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
884
msgstr "/_Ver/_Codificación/Chines simplificado (_GB2312)"
885

  
886
#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:213
887
#, fuzzy
888
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
889
msgstr "/_Ver/_Codificación/Chines tradicional (_Big5)"
890

  
891
#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:215
892
#, fuzzy
893
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
894
msgstr "/_Ver/_Codificación/Chines tradicional (EUC-_TW)"
895

  
896
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:220
897
#, fuzzy
898
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
899
msgstr "/_Ver/_Codificación/Coreano (EUC-_KR)"
900

  
901
#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:225
902
#, fuzzy
903
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
904
msgstr "/_Ver/_Codificación/Tailandés (TIS-620)"
905

  
906
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:227
907
#, fuzzy
908
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
909
msgstr "/_Ver/_Codificación/Tailandés (Windows-874)"
910

  
911
#: src/compose.c:620 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:257
912
msgid "/_Tools/_Address book"
913
msgstr "/_Ferramentas/_Axenda de enderezos"
914

  
915
#: src/compose.c:621
916
msgid "/_Tools/_Template"
917
msgstr "/_Ferramentas/Plan_tillas"
918

  
919
#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:272
920
msgid "/_Tools/Actio_ns"
921
msgstr "/_Ferramentas/Acció_ns"
922

  
923
#: src/compose.c:623 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:729
924
#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:750
925
#: src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:260
926
#: src/messageview.c:271
927
msgid "/_Tools/---"
928
msgstr "/_Ferramentas/---"
929

  
930
#: src/compose.c:624
931
#, fuzzy
932
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
933
msgstr "/_Editar/Editar con editor e_xterno"
934

  
935
#: src/compose.c:628
936
#, fuzzy
937
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
938
msgstr "/_Ferramentas/Acció_ns"
939

  
940
#: src/compose.c:629
941
#, fuzzy
942
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
943
msgstr "/_Mensaxe/_Encriptar"
944

  
945
#: src/compose.c:855
946
#, c-format
947
msgid "%s: file not exist\n"
948
msgstr "%s: o ficheiro non existe\n"
949

  
950
#: src/compose.c:954 src/compose.c:1024 src/procmsg.c:1353
951
msgid "Can't get text part\n"
952
msgstr "Non se pode obter o texto\n"
953

  
954
#: src/compose.c:1420
955
#, fuzzy
956
msgid "Quote mark format error."
957
msgstr "Marca de cita para erro."
958

  
959
#: src/compose.c:1432
960
msgid "Message reply/forward format error."
961
msgstr "Erro no formato da mensaxe para respostar/redirixir "
962

  
963
#: src/compose.c:1801
964
#, c-format
965
msgid "File %s doesn't exist\n"
966
msgstr "o ficheiro %s non existe\n"
967

  
968
#: src/compose.c:1805
969
#, c-format
970
msgid "Can't get file size of %s\n"
971
msgstr "Non se pode obter o tamaño de %s\n"
972

  
973
#: src/compose.c:1809
974
#, c-format
975
msgid "File %s is empty."
976
msgstr "o Ficheiro %s esta valeiro."
977

  
978
#: src/compose.c:1813
979
#, c-format
980
msgid "Can't read %s."
981
msgstr "Non poido ler %s."
982

  
983
#: src/compose.c:1848
984
#, c-format
985
msgid "Message: %s"
986
msgstr "Mensaxe: %s"
987

  
988
#: src/compose.c:1920 src/mimeview.c:560
989
msgid "Can't get the part of multipart message."
990
msgstr "Non se pode obter a parte do mensaxe multipartes."
991

  
992
#: src/compose.c:2362
993
msgid " [Edited]"
994
msgstr " [Editado]"
995

  
996
#: src/compose.c:2364
997
#, c-format
998
msgid "%s - Compose message%s"
999
msgstr "%s - Compoñer mensaxe%s"
1000

  
1001
#: src/compose.c:2367
1002
#, c-format
1003
msgid "Compose message%s"
1004
msgstr "Compoñer mensaxe%s"
1005

  
1006
#: src/compose.c:2478
1007
msgid "Recipient is not specified."
1008
msgstr "Non se especificou o destinatario."
1009

  
1010
#: src/compose.c:2486
1011
#, fuzzy
1012
msgid "Empty subject"
1013
msgstr "Asunto"
1014

  
1015
#: src/compose.c:2487
1016
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1017
msgstr "o asunto esta valeiro. ¿Enviar de todas formas?"
1018

  
1019
#: src/compose.c:2538
1020
msgid "can't get recipient list."
1021
msgstr "non se pode obter a lista de destinatarios."
1022

  
1023
#: src/compose.c:2558
1024
msgid ""
1025
"Account for sending mail is not specified.\n"
1026
"Please select a mail account before sending."
1027
msgstr ""
1028
"Non especificó ningunha conta para enviar.\n"
1029
"Seleccione algunha conta antes de enviar."
1030

  
1031
#: src/compose.c:2572 src/send_message.c:297
1032
#, c-format
1033
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1034
msgstr "Ocurriu un erro enviando o mensaxe a %s ."
1035

  
1036
#: src/compose.c:2595
1037
msgid "Can't save the message to outbox."
1038
msgstr "Non se pode gardar a mensaxe en Saida."
1039

  
1040
#: src/compose.c:2645
1041
#, c-format
1042
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1043
msgstr "Non puiden atopar ningunha clave asociada con a Id-clave actual `%s'."
1044

  
1045
#: src/compose.c:2709 src/compose.c:2965 src/compose.c:3028 src/compose.c:3148
1046
#: src/utils.c:2365
1047
msgid "can't change file mode\n"
1048
msgstr "non se pode cambiar os permisos de ficheiro\n"
1049

  
1050
#: src/compose.c:2741
1051
#, fuzzy, c-format
1052
msgid ""
1053
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1054
"\n"
1055
"Send it as %s anyway?"
1056
msgstr ""
1057
"Non podo convertir a codificación de caracteres da mensaxe de\n"
1058
"%s a %s.\n"
1059
"¿Envia-lo de todo xeito?"
1060

  
1061
#: src/compose.c:2747
1062
#, fuzzy
1063
msgid "Code conversion error"
1064
msgstr "Error na conversión da axenda"
1065

  
1066
#: src/compose.c:2816
1067
#, c-format
1068
msgid ""
1069
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1070
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1071
"\n"
1072
"Send it anyway?"
1073
msgstr ""
1074

  
1075
#: src/compose.c:2820
1076
msgid "Line length limit"
1077
msgstr ""
1078

  
1079
#: src/compose.c:3108
1080
msgid "can't remove the old message\n"
1081
msgstr "non se pode eliminar a mensaxe antiga\n"
1082

  
1083
#: src/compose.c:3126
1084
msgid "queueing message...\n"
1085
msgstr "poñendo na cola...\n"
1086

  
1087
#: src/compose.c:3208
1088
msgid "can't find queue folder\n"
1089
msgstr "non podo atopar a carpeta de cola\n"
1090

  
1091
#: src/compose.c:3215
1092
msgid "can't queue the message\n"
1093
msgstr "a mensaxe non se pode poñer na cola\n"
1094

  
1095
#: src/compose.c:3792
1096
#, c-format
1097
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1098
msgstr "Message-ID generado: %s\n"
1099

  
1100
#: src/compose.c:3901
1101
msgid "Creating compose window...\n"
1102
msgstr "Creando fiestra de composicion...\n"
1103

  
1104
#: src/compose.c:3949 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:214
1105
msgid "From:"
1106
msgstr "Dende:"
1107

  
1108
#: src/compose.c:4021
1109
#, fuzzy
1110
msgid "PGP Sign"
1111
msgstr "/_Ferramentas/Acció_ns"
1112

  
1113
#: src/compose.c:4024
1114
#, fuzzy
1115
msgid "PGP Encrypt"
1116
msgstr "/_Mensaxe/_Encriptar"
1117

  
1118
#: src/compose.c:4062 src/compose.c:5001
1119
msgid "MIME type"
1120
msgstr "Tipo MIME"
1121

  
1122
#. S_COL_DATE
1123
#: src/compose.c:4071 src/mimeview.c:192 src/prefs_filter_edit.c:585
1124
#: src/prefs_summary_column.c:75 src/select-keys.c:317 src/summaryview.c:4217
1125
msgid "Size"
1126
msgstr "Tamaño"
1127

  
1128
#: src/compose.c:4449 src/mainwindow.c:2224 src/prefs_account.c:719
1129
#: src/prefs_common.c:947
1130
msgid "Send"
1131
msgstr "Enviar"
1132

  
1133
#: src/compose.c:4450
1134
msgid "Send message"
1135
msgstr "Enviar Mensaxe"
1136

  
1137
#: src/compose.c:4458
1138
msgid "Send later"
1139
msgstr "Enviar mais tarde"
1140

  
1141
#: src/compose.c:4459
1142
msgid "Put into queue folder and send later"
1143
msgstr "Poñer na cola e enviar mais tarde"
1144

  
1145
#: src/compose.c:4467
1146
msgid "Draft"
1147
msgstr "Borrador"
1148

  
1149
#: src/compose.c:4468
1150
msgid "Save to draft folder"
1151
msgstr "Gardar como borrador"
1152

  
1153
#: src/compose.c:4478
1154
msgid "Insert"
1155
msgstr "Inserir"
1156

  
1157
#: src/compose.c:4479
1158
msgid "Insert file"
1159
msgstr "Inserir ficheiro"
1160

  
1161
#: src/compose.c:4487
1162
msgid "Attach"
1163
msgstr "Adxuntar"
1164

  
1165
#: src/compose.c:4488
1166
msgid "Attach file"
1167
msgstr "Adxuntar ficheiro"
1168

  
1169
#. signature
1170
#: src/compose.c:4498 src/prefs_account.c:1391 src/prefs_common.c:1356
1171
msgid "Signature"
1172
msgstr "Sinatura"
1173

  
1174
#: src/compose.c:4499
1175
msgid "Insert signature"
1176
msgstr "Inserir sinatura"
1177

  
1178
#: src/compose.c:4508 src/prefs_common.c:1378 src/prefs_common.c:2382
1179
msgid "Editor"
1180
msgstr "Editor"
1181

  
1182
#: src/compose.c:4509
1183
msgid "Edit with external editor"
1184
msgstr "Editar con un editor externo"
1185

  
1186
#: src/compose.c:4517
1187
msgid "Linewrap"
1188
msgstr "Recortar"
1189

  
1190
#: src/compose.c:4518
1191
msgid "Wrap all long lines"
1192
msgstr "Cortar todas as líneas longas"
1193

  
1194
#: src/compose.c:4897
1195
msgid "Invalid MIME type."
1196
msgstr "Tipo MIME inválido."
1197

  
1198
#: src/compose.c:4915
1199
msgid "File doesn't exist or is empty."
1200
msgstr "O ficheiro non existe ou está valeiro."
1201

  
1202
#: src/compose.c:4983
1203
msgid "Properties"
1204
msgstr "Propiedades"
1205

  
1206
#: src/compose.c:5003
1207
msgid "Encoding"
1208
msgstr "Codificación"
1209

  
1210
#: src/compose.c:5026 src/prefs_folder_item.c:183
1211
msgid "Path"
1212
msgstr "Ruta"
1213

  
1214
#: src/compose.c:5027
1215
msgid "File name"
1216
msgstr "Nome de ficheiro"
1217

  
1218
#: src/compose.c:5185
1219
#, c-format
1220
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1221
msgstr "o comando do editor externo non e válido: `%s'\n"
1222

  
1223
#: src/compose.c:5211
1224
#, c-format
1225
msgid ""
1226
"The external editor is still working.\n"
1227
"Force terminating the process?\n"
1228
"process group id: %d"
1229
msgstr ""
1230
"o editor externo ainda esta activo.\n"
1231
"¿Desea terminar o proceso?\n"
1232
"Id. de proceso: %d"
1233

  
1234
#: src/compose.c:5228
1235
#, c-format
1236
msgid "Terminated process group id: %d"
1237
msgstr "Terminado proceso id.: %d"
1238

  
1239
#: src/compose.c:5229
1240
#, c-format
1241
msgid "Temporary file: %s"
1242
msgstr "Ficheiro temporal: %s"
1243

  
1244
#: src/compose.c:5253
1245
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1246
msgstr "Compoñer: entrada dende proceso monitor\n"
1247

  
1248
#. failed
1249
#: src/compose.c:5284
1250
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1251
msgstr "Non se puido executar o editor externo\n"
1252

  
1253
#: src/compose.c:5288
1254
msgid "Couldn't write to file\n"
1255
msgstr "Non se puido escribir no ficheiro\n"
1256

  
1257
#: src/compose.c:5290
1258
msgid "Pipe read failed\n"
1259
msgstr "Fallo lendo tubería\n"
1260

  
1261
#: src/compose.c:5596 src/compose.c:5604 src/compose.c:5610
1262
msgid "Can't queue the message."
1263
msgstr "O mensaxe non se pode poñer na cola."
1264

  
1265
#: src/compose.c:5701
1266
#, fuzzy
1267
msgid "Select files"
1268
msgstr "Seleccionar ficheiro"
1269

  
1270
#: src/compose.c:5723
1271
msgid "Select file"
1272
msgstr "Seleccionar ficheiro"
1273

  
1274
#: src/compose.c:5760
1275
#, fuzzy
1276
msgid "Save message"
1277
msgstr "Enviar Mensaxe"
1278

  
1279
#: src/compose.c:5761
1280
#, fuzzy
1281
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1282
msgstr "Esta mensaxe foi modificado. ¿Desea descartala?"
1283

  
1284
#: src/compose.c:5763
1285
msgid "Close _without saving"
1286
msgstr ""
1287

  
1288
#: src/compose.c:5805
1289
#, c-format
1290
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1291
msgstr "¿Quere aplicar a plantilla `%s' ?"
1292

  
1293
#: src/compose.c:5807
1294
msgid "Apply template"
1295
msgstr "Aplicar plantilla"
1296

  
1297
#: src/compose.c:5808
1298
#, fuzzy
1299
msgid "_Replace"
1300
msgstr "Substituír"
1301

  
1302
#: src/compose.c:5808
1303
#, fuzzy
1304
msgid "_Insert"
1305
msgstr "Inserir"
1306

  
1307
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
1308
#: src/editaddress.c:182
1309
msgid "Edit address"
1310
msgstr "Editar enderezo"
1311

  
1312
#: src/editaddress.c:326
1313
msgid "Add New Person"
1314
msgstr "Engadir nova persoa"
1315

  
1316
#: src/editaddress.c:327
1317
msgid "Edit Person Details"
1318
msgstr "Editar detalles persoais"
1319

  
1320
#: src/editaddress.c:468
1321
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1322
msgstr "Debe especificarse un enderezo de correo."
1323

  
1324
#: src/editaddress.c:587
1325
msgid "A Name and Value must be supplied."
1326
msgstr "Debe especificarse un Nome e un Valor"
1327

  
1328
#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1329
#: src/editaddress.c:645
1330
msgid "Edit Person Data"
1331
msgstr "Editar datos persoais"
1332

  
1333
#: src/editaddress.c:744
1334
msgid "Display Name"
1335
msgstr "Nome mostrado"
1336

  
1337
#: src/editaddress.c:750 src/editaddress.c:754
1338
msgid "Last Name"
1339
msgstr "Apelidos"
1340

  
1341
#: src/editaddress.c:751 src/editaddress.c:753
1342
msgid "First Name"
1343
msgstr "Nome"
1344

  
1345
#: src/editaddress.c:756
1346
msgid "Nick Name"
1347
msgstr "Alcume"
1348

  
1349
#: src/editaddress.c:793 src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:1051
1350
#: src/editgroup.c:266
1351
msgid "E-Mail Address"
1352
msgstr "Enderezo e-mail"
1353

  
1354
#: src/editaddress.c:794 src/editaddress.c:851
1355
msgid "Alias"
1356
msgstr "Alias"
1357

  
1358
#. Buttons
1359
#: src/editaddress.c:878
1360
msgid "Move Up"
1361
msgstr "Arriba"
1362

  
1363
#: src/editaddress.c:881
1364
msgid "Move Down"
1365
msgstr "Abaixo"
1366

  
1367
#: src/editaddress.c:887 src/editaddress.c:1020 src/importldif.c:642
1368
msgid "Modify"
1369
msgstr "Modificar"
1370

  
1371
#: src/editaddress.c:893 src/editaddress.c:1026
1372
msgid "Clear"
1373
msgstr "Limpar"
1374

  
1375
#: src/editaddress.c:943 src/editaddress.c:999 src/prefs_customheader.c:206
1376
msgid "Value"
1377
msgstr "Valor"
1378

  
1379
#: src/editaddress.c:1050
1380
msgid "Basic Data"
1381
msgstr "Datos básicos"
1382

  
1383
#: src/editaddress.c:1052
1384
msgid "User Attributes"
1385
msgstr "Atributos do usuario"
1386

  
1387
#: src/editbook.c:120
1388
msgid "File appears to be Ok."
1389
msgstr "O ficheiro parece correcto."
1390

  
1391
#: src/editbook.c:123
1392
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1393
msgstr "Non parece que o ficheiro esté no formato da axenda."
1394

  
1395
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:204 src/editvcard.c:108
1396
msgid "Could not read file."
1397
msgstr "Non se puido leer do ficheiro."
1398

  
1399
#: src/editbook.c:174 src/editbook.c:288
1400
msgid "Edit Addressbook"
1401
msgstr "Editar axenda"
1402

  
1403
#: src/editbook.c:203 src/editjpilot.c:278 src/editvcard.c:191
1404
msgid " Check File "
1405
msgstr " Comprobar ficheiro "
1406

  
1407
#: src/editbook.c:208 src/editjpilot.c:283 src/editvcard.c:196
1408
#: src/prefs_account.c:1402
1409
msgid "File"
1410
msgstr "Ficheiro"
1411

  
1412
#: src/editbook.c:307
1413
msgid "Add New Addressbook"
1414
msgstr "Engadir nova axenda"
1415

  
1416
#: src/editgroup.c:113
1417
msgid "A Group Name must be supplied."
1418
msgstr "Debe proporcionar un nome de grupo"
1419

  
1420
#: src/editgroup.c:272
1421
msgid "Edit Group Data"
1422
msgstr "Editar datos do grupo"
1423

  
1424
#: src/editgroup.c:300
1425
msgid "Group Name"
1426
msgstr "Nome de grupo"
1427

  
1428
#: src/editgroup.c:319
1429
msgid "Addresses in Group"
1430
msgstr "Enderezos no grupo"
1431

  
1432
#: src/editgroup.c:321
1433
msgid " -> "
1434
msgstr " -> "
1435

  
1436
#: src/editgroup.c:348
1437
msgid " <- "
1438
msgstr " <- "
1439

  
1440
#: src/editgroup.c:350
1441
msgid "Available Addresses"
1442
msgstr "Enderezos disponibles"
1443

  
1444
#: src/editgroup.c:416
1445
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1446
msgstr "Mover os enderezos de correo dende/cara o grupo con as flechas"
1447

  
1448
#: src/editgroup.c:468
1449
msgid "Edit Group Details"
1450
msgstr "Editar detalles do grupo"
1451

  
1452
#: src/editgroup.c:471
1453
msgid "Add New Group"
1454
msgstr "Engadir novo grupo"
1455

  
1456
#: src/editgroup.c:521
1457
msgid "Edit folder"
1458
msgstr "Editar carpeta"
1459

  
1460
#: src/editgroup.c:521
1461
msgid "Input the new name of folder:"
1462
msgstr "Nome da nova carpeta:"
1463

  
1464
#: src/editgroup.c:524 src/foldersel.c:540 src/folderview.c:1918
1465
#: src/folderview.c:1924
1466
msgid "New folder"
1467
msgstr "Nova carpeta"
1468

  
1469
#: src/editgroup.c:525 src/foldersel.c:541 src/folderview.c:1925
1470
msgid "Input the name of new folder:"
1471
msgstr "Nome da nova carpeta:"
1472

  
1473
#: src/editjpilot.c:201
1474
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1475
msgstr "Non parece que ese ficheiro esté en formato JPilot."
1476

  
1477
#: src/editjpilot.c:213
1478
msgid "Select JPilot File"
1479
msgstr "Seleccionar ficheiro JPilot"
1480

  
1481
#: src/editjpilot.c:249 src/editjpilot.c:381
1482
msgid "Edit JPilot Entry"
1483
msgstr "Editar entrada JPilot"
1484

  
1485
#: src/editjpilot.c:290 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:203
1486
#: src/importldif.c:534 src/prefs_account.c:1894 src/prefs_common.c:2037
1487
msgid " ... "
1488
msgstr " ... "
1489

  
1490
#: src/editjpilot.c:295
1491
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1492
msgstr "Elemento(s) adicional(is) do enderezo"
1493

  
1494
#: src/editjpilot.c:388
1495
msgid "Add New JPilot Entry"
1496
msgstr "Engadir nova entrada JPilot"
1497

  
1498
#: src/editldap.c:171
1499
msgid "Connected successfully to server"
1500
msgstr "Conectado con éxito o servidor"
1501

  
1502
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:299
1503
msgid "Could not connect to server"
1504
msgstr "Non se puido conectar o servidor"
1505

  
1506
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
1507
msgid "Edit LDAP Server"
1508
msgstr "Editar servidor LDAP"
1509

  
1510
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
1511
msgid "Hostname"
1512
msgstr "Nome máquina"
1513

  
1514
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
1515
msgid "Port"
1516
msgstr "Porto"
1517

  
1518
#: src/editldap.c:337
1519
msgid " Check Server "
1520
msgstr " Comprobar servidor "
1521

  
1522
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
1523
msgid "Search Base"
1524
msgstr "Base de búsqueda"
1525

  
1526
#: src/editldap.c:399
1527
msgid "Search Criteria"
1528
msgstr "Criterio de búsqueda"
1529

  
1530
#: src/editldap.c:406
1531
msgid " Reset "
1532
msgstr " Limpar "
1533

  
1534
#: src/editldap.c:411
1535
msgid "Bind DN"
1536
msgstr "Asociar DN"
1537

  
1538
#: src/editldap.c:420
1539
msgid "Bind Password"
1540
msgstr "Asociar contrasinal"
1541

  
1542
#: src/editldap.c:430
1543
msgid "Timeout (secs)"
1544
msgstr "Tiempo límite (seg.)"
1545

  
1546
#: src/editldap.c:444
1547
msgid "Maximum Entries"
1548
msgstr "Nº entradas máximas"
1549

  
1550
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:715
1551
msgid "Basic"
1552
msgstr "Basico"
1553

  
1554
#: src/editldap.c:472
1555
msgid "Extended"
1556
msgstr "Extendido"
1557

  
1558
#: src/editldap.c:558
1559
msgid "Add New LDAP Server"
1560
msgstr "Engadir novo servidor LDAP"
1561

  
1562
#: src/editldap_basedn.c:148
1563
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1564
msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
1565

  
1566
#: src/editldap_basedn.c:209
1567
msgid "Available Search Base(s)"
1568
msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
1569

  
1570
#: src/editldap_basedn.c:295
1571
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1572
msgstr ""
1573
"Non puiden ler a base de búsqueda do servidor - configúre-a manualmente"
1574

  
1575
#: src/editvcard.c:105
1576
msgid "File does not appear to be vCard format."
1577
msgstr "Non parece que o ficheiro esté en formato vCard."
1578

  
1579
#: src/editvcard.c:117
1580
msgid "Select vCard File"
1581
msgstr "Seleccionar Ficheiro vCard"
1582

  
1583
#: src/editvcard.c:162 src/editvcard.c:270
1584
msgid "Edit vCard Entry"
1585
msgstr "Editar entrada vCard"
1586

  
1587
#: src/editvcard.c:275
1588
msgid "Add New vCard Entry"
1589
msgstr "Engadir nova entrada vCard"
1590

  
1591
#: src/export.c:138
1592
msgid "Export"
1593
msgstr "Exportar"
1594

  
1595
#: src/export.c:157
1596
msgid "Specify target folder and mbox file."
1597
msgstr "Especifique a carpeta orixen e ficheiro mbox."
1598

  
1599
#: src/export.c:167
1600
msgid "Source dir:"
1601
msgstr "Carpeta orixen:"
1602

  
1603
#: src/export.c:172
1604
msgid "Exporting file:"
1605
msgstr "Ficheiro de exportación:"
1606

  
1607
#: src/export.c:185 src/export.c:191 src/import.c:191 src/import.c:197
1608
#: src/prefs_account.c:1106
1609
msgid " Select... "
1610
msgstr "Seleccionar..."
1611

  
1612
#: src/export.c:231
1613
msgid "Select exporting file"
1614
msgstr "Seleccione ficheiro de exportación"
1615

  
1616
#: src/filesel.c:136
1617
msgid "Save as"
1618
msgstr "Gardar como"
1619

  
1620
#: src/filesel.c:142
1621
msgid "Overwrite"
1622
msgstr "Sobreescribir"
1623

  
1624
#: src/filesel.c:143
1625
msgid "Overwrite existing file?"
1626
msgstr "¿Sobreescribir o ficheiro existente?"
1627

  
1628
#: src/filter.c:832 src/prefs.c:158 src/prefs.c:186 src/prefs.c:231
1629
#: src/prefs_account.c:577 src/prefs_account.c:591
1630
#: src/prefs_customheader.c:382 src/prefs_customheader.c:428
1631
#: src/prefs_display_header.c:412 src/prefs_display_header.c:437
1632
msgid "failed to write configuration to file\n"
1633
msgstr "fallo escribiendo a configuración a ficheiro\n"
1634

  
1635
#: src/foldersel.c:230
1636
msgid "Select folder"
1637
msgstr "Seleccionar carpeta"
1638

  
1639
#: src/foldersel.c:359 src/folderview.c:1069 src/prefs_folder_item.c:215
1640
msgid "Inbox"
1641
msgstr "Entrada"
1642

  
1643
#: src/foldersel.c:363 src/folderview.c:1075 src/prefs_folder_item.c:216
1644
msgid "Sent"
1645
msgstr "Enviado"
1646

  
1647
#: src/foldersel.c:367 src/folderview.c:1081 src/prefs_folder_item.c:218
1648
msgid "Queue"
1649
msgstr "Cola"
1650

  
1651
#: src/foldersel.c:371 src/folderview.c:1087 src/prefs_folder_item.c:219
1652
msgid "Trash"
1653
msgstr "Papeleira"
1654

  
1655
#: src/foldersel.c:375 src/folderview.c:1093 src/prefs_folder_item.c:217
1656
msgid "Drafts"
1657
msgstr "Borradores"
1658

  
1659
#: src/foldersel.c:542 src/folderview.c:1922 src/folderview.c:1926
1660
msgid "NewFolder"
1661
msgstr "NovaCarpeta"
1662

  
1663
#: src/foldersel.c:550 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1990
1664
#, c-format
1665
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1666
msgstr "`%c' non pode estar no nome da carpeta."
1667

  
1668
#: src/foldersel.c:560 src/folderview.c:1944 src/folderview.c:1997
1669
#, c-format
1670
msgid "The folder `%s' already exists."
1671
msgstr "a carpeta `%s' xa existe."
1672

  
1673
#: src/foldersel.c:568 src/folderview.c:1951
1674
#, c-format
1675
msgid "Can't create the folder `%s'."
1676
msgstr "Non se pode crear a carpeta `%s'."
1677

  
1678
#: src/folderview.c:231 src/folderview.c:248
1679
msgid "/Create _new folder..."
1680
msgstr "/Crear _nova carpeta..."
1681

  
1682
#: src/folderview.c:232 src/folderview.c:249
1683
msgid "/_Rename folder..."
1684
msgstr "/_Renomear carpeta..."
1685

  
1686
#: src/folderview.c:233 src/folderview.c:250
1687
#, fuzzy
1688
msgid "/_Move folder..."
1689
msgstr "/_Renomear carpeta..."
1690

  
1691
#: src/folderview.c:234 src/folderview.c:251
1692
msgid "/_Delete folder"
1693
msgstr "/_Borrar carpeta"
1694

  
1695
#: src/folderview.c:236 src/folderview.c:253
1696
#, fuzzy
1697
msgid "/Empty _trash"
1698
msgstr "Baleirar papeleira"
1699

  
1700
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:257 src/folderview.c:273
1701
msgid "/_Check for new messages"
1702
msgstr "/_Comprobar si hai mensaxes novas"
1703

  
1704
#: src/folderview.c:240 src/folderview.c:259
1705
msgid "/R_ebuild folder tree"
1706
msgstr "/R_econstruir árbre de carpetas"
1707

  
1708
#: src/folderview.c:242 src/folderview.c:261 src/folderview.c:276
1709
msgid "/_Search messages..."
1710
msgstr "/_Buscar nas mensaxes"
1711

  
1712
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:271
1713
#, fuzzy
1714
msgid "/Down_load"
1715
msgstr "Non hai mensaxes sin leer."
1716

  
1717
#: src/folderview.c:267
1718
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1719
msgstr "/_Suscribirse a un grupo..."
1720

  
1721
#: src/folderview.c:269
1722
msgid "/_Remove newsgroup"
1723
msgstr "/_Eliminar grupo"
1724

  
1725
#: src/folderview.c:298
1726
msgid "Creating folder view...\n"
1727
msgstr "Creando vista de carpeta...\n"
1728

  
1729
#: src/folderview.c:377
1730
msgid "New"
1731
msgstr "Novos"
1732

  
1733
#. S_COL_MARK
1734
#: src/folderview.c:391 src/prefs_summary_column.c:70
1735
msgid "Unread"
1736
msgstr "Non leídos"
1737

  
1738
#: src/folderview.c:405
1739
msgid "#"
1740
msgstr "Nº"
1741

  
1742
#: src/folderview.c:520
1743
msgid "Setting folder info...\n"
1744
msgstr "Establecendo información de carpeta...\n"
1745

  
1746
#: src/folderview.c:521
1747
msgid "Setting folder info..."
1748
msgstr "Establecendo información de carpeta..."
1749

  
1750
#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:3301 src/setup.c:81
1751
#, c-format
1752
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1753
msgstr "Revisando carpeta %s%c%s ..."
1754

  
1755
#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:3306 src/setup.c:86
1756
#, c-format
1757
msgid "Scanning folder %s ..."
1758
msgstr "Revisando carpeta %s ..."
1759

  
1760
#: src/folderview.c:851
1761
msgid "Rebuild folder tree"
1762
msgstr "Reconstruir arbre de carpetas"
1763

  
1764
#: src/folderview.c:852
1765
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1766
msgstr ""
1767

  
1768
#: src/folderview.c:861
1769
msgid "Rebuilding folder tree..."
1770
msgstr "Reconstruindo a arbre de carpetas..."
1771

  
1772
#: src/folderview.c:868
1773
#, fuzzy
1774
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1775
msgstr "Reconstruindo a arbre de carpetas..."
1776

  
1777
#: src/folderview.c:938
1778
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1779
msgstr "Comprobar si hai mensaxes novos en todas as carpetas..."
1780

  
1781
#: src/folderview.c:1679
1782
#, c-format
1783
msgid "Folder %s is selected\n"
1784
msgstr "Carpeta %s seleccionada\n"
1785

  
1786
#: src/folderview.c:1834
1787
#, fuzzy, c-format
1788
msgid "Downloading messages in %s ..."
1789
msgstr "Enviando mensaxe"
1790

  
1791
#: src/folderview.c:1869
1792
#, fuzzy, c-format
1793
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1794
msgstr "Ocurriu un erro enviando o mensaxe a %s ."
1795

  
1796
#: src/folderview.c:1919
1797
msgid ""
1798
"Input the name of new folder:\n"
1799
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1800
" append `/' at the end of the name)"
1801
msgstr ""
1802
"Teclee o nome da nova carpeta:\n"
1803
"(si quere crear unha carpeta para almacenar subcarpetas,\n"
1804
" engada `/' o final do nome)"
1805

  
1806
#: src/folderview.c:1981
1807
#, c-format
1808
msgid "Input new name for `%s':"
1809
msgstr "Novo nome para `%s':"
1810

  
1811
#: src/folderview.c:1982
1812
msgid "Rename folder"
1813
msgstr "Renomear carpeta"
1814

  
1815
#: src/folderview.c:2073
1816
#, fuzzy, c-format
1817
msgid "Can't move the folder `%s'."
1818
msgstr "Non se pode eliminar a carpeta `%s'."
1819

  
1820
#: src/folderview.c:2136
1821
#, fuzzy, c-format
1822
msgid ""
1823
"All folders and messages under `%s' will be permanently deleted.\n"
1824
"Recovery will not be possible.\n"
1825
"\n"
1826
"Do you really want to delete?"
1827
msgstr ""
1828
"Todas as carpetas e mensaxes baixo `%s' serán borrados.\n"
1829
"¿Confirma o borrado?"
1830

  
1831
#: src/folderview.c:2165
1832
#, c-format
1833
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1834
msgstr "Non se pode eliminar a carpeta `%s'."
1835

  
1836
#: src/folderview.c:2199
1837
msgid "Empty trash"
1838
msgstr "Baleirar papeleira"
1839

  
1840
#: src/folderview.c:2199
1841
msgid "Empty all messages in trash?"
1842
msgstr "¿Baleirar todas as mensaxes da papeleira?"
1843

  
1844
#: src/folderview.c:2235
1845
#, c-format
1846
msgid ""
1847
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1848
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1849
msgstr ""
1850
"¿Realmente desexa eliminar a caixa de correo `%s' ?\n"
1851
"(As mensaxes NON se borrarán do disco)"
1852

  
1853
#: src/folderview.c:2237
1854
msgid "Remove mailbox"
1855
msgstr "Eliminar mailbox"
1856

  
1857
#: src/folderview.c:2283
1858
#, c-format
1859
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1860
msgstr "¿Eliminar realmente a conta IMAP4 `%s'?"
1861

  
1862
#: src/folderview.c:2284
1863
msgid "Delete IMAP4 account"
1864
msgstr "Borrar conta IMAP4"
1865

  
1866
#: src/folderview.c:2426
1867
#, c-format
1868
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1869
msgstr "¿Borrar o grupo de novas `%s'?"
1870

  
1871
#: src/folderview.c:2427
1872
msgid "Delete newsgroup"
1873
msgstr "Borrar grupo de novas"
1874

  
1875
#: src/folderview.c:2474
1876
#, c-format
1877
msgid "Really delete news account `%s'?"
1878
msgstr "¿Borrar a conta de novas `%s'?"
1879

  
1880
#: src/folderview.c:2475
1881
msgid "Delete news account"
1882
msgstr "Borrar conta de novas"
1883

  
1884
#: src/grouplistdialog.c:177
1885
msgid "Subscribe to newsgroup"
1886
msgstr "Subscribir grupo de novas"
1887

  
1888
#: src/grouplistdialog.c:193
1889
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1890
msgstr "Seleccione os grupos de novas a subscribir."
1891

  
1892
#: src/grouplistdialog.c:199
1893
msgid "Find groups:"
1894
msgstr "Buscar grupos:"
1895

  
1896
#: src/grouplistdialog.c:207
1897
msgid " Search "
1898
msgstr " Buscar "
1899

  
1900
#: src/grouplistdialog.c:219
1901
msgid "Newsgroup name"
1902
msgstr "Nome de grupo"
1903

  
1904
#: src/grouplistdialog.c:220
1905
msgid "Messages"
1906
msgstr "Mensaxes"
1907

  
1908
#: src/grouplistdialog.c:221 src/prefs_folder_item.c:199
1909
msgid "Type"
1910
msgstr "Tipo"
1911

  
1912
#: src/grouplistdialog.c:351
1913
msgid "moderated"
1914
msgstr "moderado"
1915

  
1916
#: src/grouplistdialog.c:353
1917
msgid "readonly"
1918
msgstr "so lectura"
1919

  
1920
#: src/grouplistdialog.c:355
1921
msgid "unknown"
1922
msgstr "desconecido"
1923

  
1924
#: src/grouplistdialog.c:404
1925
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1926
msgstr "Non se pode obter a lista de grupos."
1927

  
1928
#: src/grouplistdialog.c:450 src/summaryview.c:730
1929
msgid "Done."
1930
msgstr "Feito."
1931

  
1932
#: src/grouplistdialog.c:484
1933
#, c-format
1934
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1935
msgstr "%d grupos de novas recibidos (%s leídos)"
1936

  
1937
#: src/headerview.c:56
1938
msgid "Newsgroups:"
1939
msgstr "Grupos de novas:"
1940

  
1941
#: src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:178 src/summary_search.c:228
1942
msgid "Subject:"
1943
msgstr "Asunto:"
1944

  
1945
#: src/headerview.c:87
1946
msgid "Creating header view...\n"
1947
msgstr "Creando vista de cabeceiras...\n"
1948

  
1949
#: src/headerview.c:180 src/summaryview.c:1892
1950
msgid "(No From)"
1951
msgstr "(Sin remite)"
1952

  
1953
#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:1889
1954
msgid "(No Subject)"
1955
msgstr "(Sin asunto)"
1956

  
1957
#: src/imageview.c:55
1958
msgid "Creating image view...\n"
1959
msgstr "Creando vista de imaxen...\n"
1960

  
1961
#: src/imageview.c:109
1962
msgid "Can't load the image."
1963
msgstr "Non se pode cargar a imaxen."
1964

  
1965
#: src/imap.c:461
1966
#, fuzzy, c-format
1967
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1968
msgstr "Perdeuse a conexión IMAP4 con %s:%d . Reconectando...\n"
1969

  
1970
#: src/imap.c:512 src/imap.c:518
1971
#, fuzzy
1972
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
1973
msgstr "Directorio do servidor IMAP4"
1974

  
1975
#: src/imap.c:593
1976
#, c-format
1977
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1978
msgstr "creando conexión IMAP4 con %s:%d ...\n"
1979

  
1980
#: src/imap.c:634
1981
msgid "Can't start TLS session.\n"
1982
msgstr "Non podo iniciar a sesión TLS.\n"
1983

  
1984
#: src/imap.c:1421
1985
#, fuzzy, c-format
1986
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1987
msgstr "non podo establecer os indicadores borrados: %d\n"
1988

  
1989
#: src/imap.c:1429 src/imap.c:1521
1990
msgid "can't expunge\n"
1991
msgstr "non podo baleirar\n"
1992

  
1993
#: src/imap.c:1515
1994
#, fuzzy
1995
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1996
msgstr "non podo establecer os indicadores borrados: 1:%d\n"
1997

  
1998
#: src/imap.c:1560
1999
#, fuzzy
2000
msgid "can't close folder\n"
2001
msgstr "non se pode seleccionar a carpeta: %s\n"
2002

  
2003
#: src/imap.c:1638
2004
#, fuzzy, c-format
2005
msgid "root folder %s not exist\n"
2006
msgstr "Ficheiro de marcas non atopado.\n"
2007

  
2008
#: src/imap.c:1822 src/imap.c:1830
2009
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2010
msgstr "ocurriu un erro obtendo LIST.\n"
2011

  
2012
#: src/imap.c:1944
2013
#, c-format
2014
msgid "Can't create '%s'\n"
2015
msgstr "Non podo crear '%s'\n"
2016

  
2017
#: src/imap.c:1949
2018
#, c-format
2019
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2020
msgstr "Non podo crear '%s' bajo Entrada\n"
2021

  
2022
#: src/imap.c:2010
2023
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2024
msgstr "non podo crear a: LIST falló\n"
2025

  
2026
#: src/imap.c:2030
2027
msgid "can't create mailbox\n"
2028
msgstr "non podo crear a caixa de correo\n"
2029

  
2030
#: src/imap.c:2126
2031
#, c-format
2032
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2033
msgstr "non podo renomear a caixa de correo: %s a %s\n"
2034

  
2035
#: src/imap.c:2206
2036
msgid "can't delete mailbox\n"
2037
msgstr "non podo borrar a caixa de correo\n"
2038

  
2039
#: src/imap.c:2245
2040
msgid "can't get envelope\n"
2041
msgstr "non se pode obter a estructura da mensaxe\n"
2042

  
2043
#: src/imap.c:2253
2044
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2045
msgstr "Erro obtendo a estructura da mensaxe.\n"
2046

  
2047
#: src/imap.c:2274
2048
#, c-format
2049
msgid "can't parse envelope: %s\n"
2050
msgstr "Non se pode interpretar a estructura da mensaxe: %s\n"
2051

  
2052
#: src/imap.c:2397
2053
#, c-format
2054
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2055
msgstr "Non se pode conectar con o servidor IMAP4: %s:%d\n"
2056

  
2057
#: src/imap.c:2404
2058
#, c-format
2059
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2060
msgstr "Non podo establecer unha sesión IMAP4 con: %s:%d\n"
2061

  
2062
#: src/imap.c:2479
2063
msgid "can't get namespace\n"
2064
msgstr "no se pode obter o espacio de nomes\n"
2065

  
2066
#: src/imap.c:3006
2067
#, c-format
2068
msgid "can't select folder: %s\n"
2069
msgstr "non se pode seleccionar a carpeta: %s\n"
2070

  
2071
#: src/imap.c:3181
2072
#, fuzzy
2073
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2074
msgstr "Fallo de autenticación"
2075

  
2076
#: src/imap.c:3198
2077
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2078
msgstr "Autentificación IMAP4 fallida.\n"
2079

  
2080
#: src/imap.c:3522
2081
#, c-format
2082
msgid "can't append %s to %s\n"
2083
msgstr "non podo engadir %s a %s\n"
2084

  
2085
#: src/imap.c:3529
2086
msgid "(sending file...)"
2087
msgstr "(enviando ficheiro...)"
2088

  
2089
#: src/imap.c:3557
2090
#, fuzzy, c-format
2091
msgid "can't append message to %s\n"
2092
msgstr "non se pode engadir o mensaxe %s\n"
2093

  
2094
#: src/imap.c:3589
2095
#, fuzzy, c-format
2096
msgid "can't copy %s to %s\n"
2097
msgstr "non podo copiar %d a %s\n"
2098

  
2099
#: src/imap.c:3613
2100
#, fuzzy, c-format
2101
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2102
msgstr "erro no comando imap: STORE %d:%d %s\n"
2103

  
2104
#: src/imap.c:3627
2105
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2106
msgstr "erro no comando imap: EXPUNGE\n"
2107

  
2108
#: src/imap.c:3640
2109
#, fuzzy
2110
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2111
msgstr "erro no comando imap: EXPUNGE\n"
2112

  
2113
#: src/imap.c:3873
2114
#, c-format
2115
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2116
msgstr "iconv non pode convertir UTF-7 a %s\n"
2117

  
2118
#: src/imap.c:3903
2119
#, c-format
2120
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2121
msgstr "iconv non pode convertir %s a UTF-7\n"
2122

  
2123
#: src/import.c:144
2124
msgid "Import"
2125
msgstr "Importar"
2126

  
2127
#: src/import.c:163
2128
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2129
msgstr "Especifique ficheiro mbox e carpeta de destiño."
2130

  
2131
#: src/import.c:173
2132
msgid "Importing file:"
2133
msgstr "Ficheiro a importar:"
2134

  
2135
#: src/import.c:178
2136
msgid "Destination dir:"
2137
msgstr "Carpeta de destiño:"
2138

  
2139
#: src/import.c:237
2140
msgid "Select importing file"
2141
msgstr "Seleccionar ficheiro a importar"
2142

  
2143
#: src/importldif.c:125
2144
msgid "Please specify address book name and file to import."
2145
msgstr "Especifique o nome da axenda e o ficheiro a importar."
2146

  
2147
#: src/importldif.c:128
2148
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2149
msgstr "Seleccione e renomee os campos LDIF a importar."
2150

  
2151
#: src/importldif.c:131
2152
msgid "File imported."
2153
msgstr "Ficheiro importado."
2154

  
2155
#: src/importldif.c:320
2156
msgid "Please select a file."
2157
msgstr "Seleccione un ficheiro."
2158

  
2159
#: src/importldif.c:326
2160
msgid "Address book name must be supplied."
2161
msgstr "Debe proporcionar un nome de axenda de enderezos."
2162

  
2163
#: src/importldif.c:341
2164
msgid "Error reading LDIF fields."
2165
msgstr "Erro lendo os campos LDIF."
2166

  
2167
#: src/importldif.c:364
2168
msgid "LDIF file imported successfully."
2169
msgstr "Ficheiro LDIF importado con éxito."
2170

  
2171
#: src/importldif.c:449
2172
msgid "Select LDIF File"
2173
msgstr "Seleccionar ficheiro LDIF"
2174

  
2175
#: src/importldif.c:525
2176
msgid "File Name"
2177
msgstr "Nome do ficheiro"
2178

  
2179
#: src/importldif.c:566
2180
msgid "S"
2181
msgstr "S"
2182

  
2183
#: src/importldif.c:567 src/importldif.c:616
2184
msgid "LDIF Field"
2185
msgstr "Campo LDIF"
2186

  
2187
#: src/importldif.c:568
2188
msgid "Attribute Name"
2189
msgstr "Nome de atributo"
2190

  
2191
#: src/importldif.c:626
2192
msgid "Attribute"
2193
msgstr "Atributo"
2194

  
2195
#: src/importldif.c:635 src/select-keys.c:342
2196
msgid "Select"
2197
msgstr "Seleccionar"
2198

  
2199
#: src/importldif.c:688
2200
msgid "Address Book :"
2201
msgstr "Axenda de enderezos :"
2202

  
2203
#: src/importldif.c:698
2204
msgid "File Name :"
2205
msgstr "Nome de ficheiro :"
2206

  
2207
#: src/importldif.c:708
2208
msgid "Records :"
2209
msgstr "Rexistros :"
2210

  
2211
#: src/importldif.c:736
2212
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2213
msgstr "Importar ficheiro LDIF na axenda"
2214

  
2215
#. Button panel
2216
#: src/importldif.c:767
2217
msgid "Prev"
2218
msgstr "Anterior"
2219

  
2220
#: src/importldif.c:768 src/mainwindow.c:2321
2221
msgid "Next"
2222
msgstr "Seguinte"
2223

  
2224
#: src/importldif.c:797
2225
msgid "File Info"
2226
msgstr "Información de ficheiro"
2227

  
2228
#: src/importldif.c:798
2229
msgid "Attributes"
2230
msgstr "Atributos"
2231

  
2232
#: src/importldif.c:799
2233
msgid "Finish"
2234
msgstr "Finalizar"
2235

  
2236
#: src/inc.c:348
2237
msgid "Retrieving new messages"
2238
msgstr "Obtendo novos mensaxes"
2239

  
2240
#: src/inc.c:391
2241
msgid "Standby"
2242
msgstr "En espera"
2243

  
2244
#: src/inc.c:520 src/inc.c:569
2245
msgid "Cancelled"
2246
msgstr "Cancelado"
2247

  
2248
#: src/inc.c:531
2249
msgid "Retrieving"
2250
msgstr "Recuperando"
2251

  
2252
#: src/inc.c:540
2253
#, c-format
2254
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2255
msgstr "Feito (%d mensaxe(s) (%s) recibido(s))"
2256

  
2257
#: src/inc.c:544
2258
msgid "Done (no new messages)"
2259
msgstr "feito (non hai mensaxes novos)"
2260

  
2261
#: src/inc.c:550
2262
msgid "Connection failed"
2263
msgstr "Conexión fallida"
2264

  
2265
#: src/inc.c:553
2266
msgid "Auth failed"
2267
msgstr "Autorización fallida"
2268

  
2269
#: src/inc.c:556
2270
msgid "Locked"
2271
msgstr "Bloqueado"
2272

  
2273
#: src/inc.c:566
2274
#, fuzzy
2275
msgid "Timeout"
2276
msgstr "Tiempo límite (seg.)"
2277

  
2278
#: src/inc.c:616
2279
#, c-format
2280
msgid "Finished (%d new message(s))"
2281
msgstr "Finalizado (%d mensaxe(s) novo(s))"
2282

  
2283
#: src/inc.c:619
2284
msgid "Finished (no new messages)"
2285
msgstr "Finalizado (non hai mensaxes novos)"
2286

  
2287
#: src/inc.c:628
2288
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2289
msgstr "Ocurriu algún erro obtendo o correo."
2290

  
2291
#: src/inc.c:664
2292
#, c-format
2293
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2294
msgstr "obtendo novas mensaxes da conta %s...\n"
2295

  
2296
#: src/inc.c:667
2297
#, c-format
2298
msgid "%s: Retrieving new messages"
2299
msgstr "%s: Recuperando novas mensaxes"
2300

  
2301
#: src/inc.c:686
2302
#, fuzzy, c-format
2303
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2304
msgstr "Conectando ó servidor POP3: %s ..."
2305

  
2306
#: src/inc.c:695
2307
#, c-format
2308
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2309
msgstr "Non se pode conectar ó servirdor POP3: %s:%d\n"
2310

  
2311
#: src/inc.c:774 src/send_message.c:537
2312
msgid "Authenticating..."
2313
msgstr "Autenticando..."
2314

  
2315
#: src/inc.c:775
2316
#, fuzzy, c-format
2317
msgid "Retrieving messages from %s..."
2318
msgstr "Obtendo mensaxes dende %s en %s...\n"
2319

  
2320
#: src/inc.c:780
2321
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2322
msgstr "Obtendo o número de novas mensaxes (STAT)..."
2323

  
2324
#: src/inc.c:784
2325
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2326
msgstr "Obtendo o número de novas mensaxes (STAT)..."
2327

  
2328
#: src/inc.c:788
2329
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2330
msgstr "Obtendo o número de novas mensaxes (UIDL)..."
2331

  
2332
#: src/inc.c:792
2333
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2334
msgstr "Obtendo o tamaño de novas mensaxes (LIST)..."
2335

  
2336
#: src/inc.c:802
2337
#, c-format
2338
msgid "Deleting message %d"
2339
msgstr "Borrando mensaxe %d"
2340

  
2341
#: src/inc.c:809 src/send_message.c:555
2342
msgid "Quitting"
2343
msgstr "Saíndo"
2344

  
2345
#: src/inc.c:834
2346
#, c-format
2347
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2348
msgstr "Recuperando mensaxe (%d / %d) (%s / %s)"
2349

  
2350
#: src/inc.c:855
2351
#, fuzzy, c-format
2352
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2353
msgstr "Feito (%d mensaxe(s) (%s) recibido(s))"
2354

  
2355
#: src/inc.c:1087
2356
#, fuzzy
2357
msgid "Connection failed."
2358
msgstr "Conexión fallida"
2359

  
2360
#: src/inc.c:1093
2361
msgid "Error occurred while processing mail."
2362
msgstr "Ocurriu un erro mentras se procesaba o correo."
2363

  
2364
#: src/inc.c:1098
2365
#, c-format
2366
msgid ""
2367
"Error occurred while processing mail:\n"
2368
"%s"
2369
msgstr ""
2370
"Ocurriu un erro mentras se procesaba o correo:\n"
2371
"%s"
2372

  
2373
#: src/inc.c:1104
2374
msgid "No disk space left."
2375
msgstr "Non hai espacio libre no disco."
2376

  
2377
#: src/inc.c:1109
2378
msgid "Can't write file."
2379
msgstr "Non se pode escribir o ficheiro."
2380

  
2381
#: src/inc.c:1114
2382
msgid "Socket error."
2383
msgstr "Error de socket."
2384

  
2385
#. consider EOF right after QUIT successful
2386
#: src/inc.c:1120 src/send_message.c:490 src/send_message.c:678
2387
msgid "Connection closed by the remote host."
2388
msgstr ""
2389

  
2390
#: src/inc.c:1126
2391
msgid "Mailbox is locked."
2392
msgstr "a caixa de correo esta bloqueada."
2393

  
2394
#: src/inc.c:1130
2395
#, c-format
2396
msgid ""
2397
"Mailbox is locked:\n"
2398
"%s"
2399
msgstr ""
2400
"a caixa de correo esta bloqueada:\n"
2401
"%s"
2402

  
2403
#: src/inc.c:1136 src/send_message.c:663
2404
#, fuzzy
2405
msgid "Authentication failed."
2406
msgstr "Fallo de autenticación"
2407

  
2408
#: src/inc.c:1141 src/send_message.c:666
2409
#, fuzzy, c-format
2410
msgid ""
2411
"Authentication failed:\n"
2412
"%s"
2413
msgstr ""
2414
"Fallo de autenticación:\n"
2415
"%s"
2416

  
2417
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:682
2418
msgid "Session timed out."
2419
msgstr ""
2420

  
2421
#: src/inc.c:1182
2422
msgid "Incorporation cancelled\n"
2423
msgstr "Incorporación cancelada\n"
2424

  
2425
#: src/inc.c:1265
2426
#, c-format
2427
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2428
msgstr "Obtendo novos mensaxes dende %s en %s...\n"
2429

  
2430
#: src/inputdialog.c:156
2431
#, c-format
2432
msgid "Input password for %s on %s:"
2433
msgstr "Contrasinal para %s en %s:"
2434

  
2435
#: src/inputdialog.c:158
2436
msgid "Input password"
2437
msgstr "Contrasinal"
2438

  
2439
#: src/logwindow.c:62
2440
msgid "Protocol log"
2441
msgstr "Rexistro do protocolo"
2442

  
2443
#: src/main.c:135 src/mh.c:826
2444
#, c-format
2445
msgid ""
2446
"File `%s' already exists.\n"
2447
"Can't create folder."
2448
msgstr ""
2449
"o Ficheiro `%s' xa existe.\n"
2450
"Non podo crear a carpeta."
2451

  
2452
#: src/main.c:186
2453
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2454
msgstr "g_thread non está soportado por glib.\n"
2455

  
2456
#: src/main.c:230
2457
#, fuzzy
2458
msgid "Filename encoding"
2459
msgstr "Codificación para enviar"
2460

  
2461
#: src/main.c:231
2462
msgid ""
2463
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
2464
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
2465
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
2466
"work correctly.\n"
2467
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
2468
"for detail):\n"
2469
"\n"
2470
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
2471
"\n"
2472
"Continue?"
2473
msgstr ""
2474

  
2475
#: src/main.c:307
2476
msgid ""
2477
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2478
"OpenPGP support disabled."
2479
msgstr ""
2480
"GnuPG non esta convenientemente instalado, ou é unha versión antiga.\n"
2481
"Soporte para OpenPGP deshabilitado."
2482

  
2483
#: src/main.c:471
2484
#, c-format
2485
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2486
msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]...\n"
2487

  
2488
#: src/main.c:474
2489
msgid " --compose [address]  open composition window"
2490
msgstr " --compose [dirección] abre a fiestra de edición"
2491

  
2492
#: src/main.c:475
2493
msgid ""
2494
" --attach file1 [file2]...\n"
2495
"             open composition window with specified files\n"
2496
"             attached"
2497
msgstr ""
2498
" --attach fich1 [fich2]...\n"
2499
"             abre a fiestra de composición con os ficheiros\n"
2500
"             especificados como adxuntos"
2501

  
2502
#: src/main.c:478
2503
msgid " --receive       receive new messages"
2504
msgstr " --receive       recibe as mensaxes novas"
2505

  
2506
#: src/main.c:479
2507
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2508
msgstr " --receive-all     recibe novas mensaxes para todas as contas"
2509

  
2510
#: src/main.c:480
2511
msgid " --send         send all queued messages"
2512
msgstr " --send         enviar todas as mensaxes na cola"
2513

  
2514
#: src/main.c:481
2515
#, fuzzy
2516
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2517
msgstr " --status        mostra o número total de mensaxes"
2518

  
2519
#: src/main.c:482
2520
#, fuzzy
2521
msgid ""
2522
" --status-full [folder]...\n"
2523
"             show the status of each folder"
2524
msgstr " --status        mostra o número total de mensaxes"
2525

  
2526
#: src/main.c:484
2527
msgid " --debug        debug mode"
2528
msgstr " --debug        modo de depuración"
2529

  
2530
#: src/main.c:485
2531
msgid " --help         display this help and exit"
2532
msgstr " --help         presenta esta axuda e finaliza"
2533

  
2534
#: src/main.c:486
2535
msgid " --version       output version information and exit"
2536
msgstr " --version       da a información da versión e finaliza"
2537

  
2538
#: src/main.c:516
2539
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2540
msgstr "Está compoñendo unha mensaxe. ¿Quere sair?"
2541

  
2542
#: src/main.c:524
2543
msgid "Queued messages"
2544
msgstr "Mensaxes en cola"
2545

  
2546
#: src/main.c:525
2547
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2548
msgstr "Hai mensaxes sin enviar na cola. ¿Sair agora?"
2549

  
2550
#. remote command mode
2551
#: src/main.c:609
2552
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2553
msgstr "xa hai outro Sylpheed executándose.\n"
2554

  
2555
#: src/main.c:777
2556
#, fuzzy
2557
msgid "Migration of configuration"
2558
msgstr "configuración das accions"
2559

  
2560
#: src/main.c:778
2561
msgid ""
2562
"The previous version of configuration found.\n"
2563
"Do you want to migrate it?"
2564
msgstr ""
2565

  
2566
#: src/mainwindow.c:471
2567
msgid "/_File/_Folder"
2568
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta"
2569

  
2570
#: src/mainwindow.c:472
2571
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2572
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta_/Crear _nova carpeta..."
2573

  
2574
#: src/mainwindow.c:474
2575
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2576
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta_/_Renomear carpeta..."
2577

  
2578
#: src/mainwindow.c:475
2579
#, fuzzy
2580
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
2581
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta_/_Renomear carpeta..."
2582

  
2583
#: src/mainwindow.c:476
2584
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2585
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta_/_Borrar carpeta"
2586

  
2587
#: src/mainwindow.c:477
2588
#, fuzzy
2589
msgid "/_File/_Mailbox"
2590
msgstr "/_Ficheiro/_Engadir caixa de correo"
2591

  
2592
#: src/mainwindow.c:478
2593
#, fuzzy
2594
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2595
msgstr "/_Ficheiro/_Engadir caixa de correo"
2596

  
2597
#: src/mainwindow.c:479
2598
#, fuzzy
2599
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2600
msgstr "/Eliminar _mailbox"
2601

  
2602
#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:485
2603
#, fuzzy
2604
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2605
msgstr "/_Ficheiro/_Carpeta"
2606

  
2607
#: src/mainwindow.c:481
2608
#, fuzzy
2609
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2610
msgstr "/_Comprobar si hai mensaxes novas"
2611

  
2612
#: src/mainwindow.c:483
2613
#, fuzzy
2614
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2615
msgstr "/_Ficheiro/_Comprobar mensaxes novas en todas as carpetas"
2616

  
2617
#: src/mainwindow.c:486
2618
#, fuzzy
2619
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2620
msgstr "/R_econstruir árbre de carpetas"
2621

  
2622
#: src/mainwindow.c:489
2623
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2624
msgstr "/_Ficheiro/I_mportar ficheiro mbox..."
2625

  
2626
#: src/mainwindow.c:490
2627
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2628
msgstr "/_Ficheiro/_Exportar a ficheiro mbox..."
2629

  
2630
#: src/mainwindow.c:492
2631
#, fuzzy
2632
msgid "/_File/Empty all _trash"
2633
msgstr "/_Ficheiro/_Baleirar Papeleira"
2634

  
2635
#: src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:138
2636
msgid "/_File/_Save as..."
2637
msgstr "/_Ficheiro/_Gardar como..."
2638

  
2639
#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:139
2640
msgid "/_File/_Print..."
2641
msgstr "/_Ficheiro/_Imprimir"
2642

  
2643
#: src/mainwindow.c:497
2644
#, fuzzy
2645
msgid "/_File/_Work offline"
2646
msgstr "/_Ficheiro/_Inserir ficheiro"
2647

  
2648
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2649
#: src/mainwindow.c:500
2650
msgid "/_File/E_xit"
2651
msgstr "/_Ficheiro/Sai_r"
2652

  
2653
#: src/mainwindow.c:505
2654
msgid "/_Edit/Select _thread"
2655
msgstr "/_Editar/Seleccionar _fio"
2656

  
2657
#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:147
2658
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2659
msgstr "/_Edición/_Buscar na mensaxe actual..."
2660

  
2661
#: src/mainwindow.c:509
2662
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2663
msgstr "/_Edición/_Buscar en carpeta..."
2664

  
2665
#: src/mainwindow.c:512
2666
msgid "/_View/Show or hi_de"
2667
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar"
2668

  
2669
#: src/mainwindow.c:513
2670
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2671
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Arbre de carpetas"
2672

  
2673
#: src/mainwindow.c:515
2674
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2675
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Mensaxes"
2676

  
2677
#: src/mainwindow.c:517
2678
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2679
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Ferramentas"
2680

  
2681
#: src/mainwindow.c:519
2682
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2683
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Ferramentas/Iconos _e texto"
2684

  
2685
#: src/mainwindow.c:521
2686
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2687
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Ferramentas/_Iconos"
2688

  
2689
#: src/mainwindow.c:523
2690
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2691
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Ferramentas/_Texto"
2692

  
2693
#: src/mainwindow.c:525
2694
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2695
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Ferramentas/_Ocultar"
2696

  
2697
#: src/mainwindow.c:527
2698
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2699
msgstr "/_Ver/Mostrar ou o_cultar/_Barra de estado"
2700

  
2701
#: src/mainwindow.c:530
2702
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2703
msgstr "/_Ver/Separar arb_re de carpetas"
2704

  
2705
#: src/mainwindow.c:531
2706
#, fuzzy
2707
msgid "/_View/Separate _message view"
2708
msgstr "/_Ver/Separar vista de m_ensaxes"
2709

  
2710
#: src/mainwindow.c:533
2711
msgid "/_View/_Sort"
2712
msgstr "/_Ver/_Ordear"
2713

  
2714
#: src/mainwindow.c:534
2715
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2716
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _número"
2717

  
2718
#: src/mainwindow.c:535
2719
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2720
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por tamañ_o"
2721

  
2722
#: src/mainwindow.c:536
2723
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2724
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _data"
2725

  
2726
#: src/mainwindow.c:537
2727
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2728
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _remitente"
2729

  
2730
#: src/mainwindow.c:538
2731
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2732
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _destinatario"
2733

  
2734
#: src/mainwindow.c:539
2735
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2736
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por as_unto"
2737

  
2738
#: src/mainwindow.c:540
2739
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2740
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _cor da etiqueta"
2741

  
2742
#: src/mainwindow.c:542
2743
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2744
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _marca"
2745

  
2746
#: src/mainwindow.c:543
2747
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2748
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por _non leído"
2749

  
2750
#: src/mainwindow.c:544
2751
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2752
msgstr "/_Ver/_Ordear/Por adxun_to"
2753

  
2754
#: src/mainwindow.c:546
2755
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2756
msgstr "/_Ver/_Ordear/N_on ordear"
2757

  
2758
#: src/mainwindow.c:547 src/mainwindow.c:550
2759
msgid "/_View/_Sort/---"
2760
msgstr "/_Ver/_Ordear/---"
2761

  
2762
#: src/mainwindow.c:548
2763
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2764
msgstr "/_Ver/_Ordear/Ascendente"
2765

  
2766
#: src/mainwindow.c:549
2767
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2768
msgstr "/_Ver/_Ordear/Descendente"
2769

  
2770
#: src/mainwindow.c:551
2771
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2772
msgstr "/_Ver/_Ordear/Atraer _por asunto"
2773

  
2774
#: src/mainwindow.c:553
2775
msgid "/_View/Th_read view"
2776
msgstr "/_Ver/_Vista xerárquica"
2777

  
2778
#: src/mainwindow.c:554
2779
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2780
msgstr "/_Ver/E_xpandir todos os fios"
2781

  
2782
#: src/mainwindow.c:555
2783
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2784
msgstr "/_Ver/Co_lapsar todos os fios"
2785

  
2786
#: src/mainwindow.c:556
2787
msgid "/_View/Set display _item..."
2788
msgstr "/_Ver/Elementos visibles..."
2789

  
2790
#: src/mainwindow.c:559
2791
msgid "/_View/_Go to"
2792
msgstr "/_Ver/_Ir a"
2793

  
2794
#: src/mainwindow.c:560
2795
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2796
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe a_nterior"
2797

  
2798
#: src/mainwindow.c:561
2799
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2800
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe s_eguinte"
2801

  
2802
#: src/mainwindow.c:562 src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:570
2803
#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:580
2804
msgid "/_View/_Go to/---"
2805
msgstr "/_Ver/_Ir a/---"
2806

  
2807
#: src/mainwindow.c:563
2808
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2809
msgstr "/_Ver/_Ir a/_Anterior sin ler"
2810

  
2811
#: src/mainwindow.c:565
2812
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2813
msgstr "/_Ver/_Ir a/_Seguinte sin ler"
2814

  
2815
#: src/mainwindow.c:568
2816
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2817
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe no_va anterior"
2818

  
2819
#: src/mainwindow.c:569
2820
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2821
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe nova s_eguinte"
2822

  
2823
#: src/mainwindow.c:571
2824
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2825
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe marcada a_nterior"
2826

  
2827
#: src/mainwindow.c:573
2828
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2829
msgstr "/_Ver/_Ir a/Seguinte mensaxe _marcada"
2830

  
2831
#: src/mainwindow.c:576
2832
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2833
msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaxe etiqueta_da anterior"
2834

  
2835
#: src/mainwindow.c:578
2836
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2837
msgstr "/_Ver/_Ir a/Seguinte Mensaxe e_tiquetada"
2838

  
2839
#: src/mainwindow.c:581
2840
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2841
msgstr "/_Ver/_Ir a/_Ir a outra carpeta"
2842

  
2843
#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:158
2844
#, fuzzy
2845
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
2846
msgstr "/_Ver/_Codificación/_Autodetectar"
2847

  
2848
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:202
2849
#, fuzzy
2850
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2851
msgstr "/_Ver/_Codificación/Xaponés (ISO-2022-JP-2)"
2852

  
2853
#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:204
2854
#, fuzzy
2855
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
2856
msgstr "/_Ver/_Codificación/Xaponés (_EUC-JP)"
2857

  
2858
#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:206
2859
#, fuzzy
2860
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
2861
msgstr "/_Ver/_Codificación/Xaponés (_Shift__JIS)"
2862

  
2863
#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:217
2864
#, fuzzy
2865
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2866
msgstr "/_Ver/_Codificación/Chines (ISO-2022-_CN)"
2867

  
2868
#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:222
2869
#, fuzzy
2870
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
2871
msgstr "/_Ver/_Codificación/Coreano (ISO-2022-KR)"
2872

  
2873
#: src/mainwindow.c:676 src/summaryview.c:401
2874
msgid "/_View/Open in new _window"
2875
msgstr "/_Ver/Abrir en fiestra _nova"
2876

  
2877
#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:234
2878
msgid "/_View/Mess_age source"
2879
msgstr "/_Ver/Fonte da mens_axe"
2880

  
2881
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:235
2882
msgid "/_View/Show all _header"
2883
msgstr "/_Ver/Mostrar todas as cabeceiras"
2884

  
2885
#: src/mainwindow.c:680
2886
msgid "/_View/_Update summary"
2887
msgstr "/_Ver/Actualizar res_umen"
2888

  
2889
#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:237
2890
msgid "/_Message"
2891
msgstr "/_Mensaxe"
2892

  
2893
#: src/mainwindow.c:683
2894
#, fuzzy
2895
msgid "/_Message/Recei_ve"
2896
msgstr "/_Mensaxe/Re_editar"
2897

  
2898
#: src/mainwindow.c:684
2899
#, fuzzy
2900
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2901
msgstr "/_Mensaxe/Recibir de tod_as as contas"
2902

  
2903
#: src/mainwindow.c:686
2904
#, fuzzy
2905
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2906
msgstr "/_Mensaxe/Recibir de tod_as as contas"
2907

  
2908
#: src/mainwindow.c:688
2909
#, fuzzy
2910
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2911
msgstr "/_Mensaxe/_Cancelar recepción"
2912

  
2913
#: src/mainwindow.c:690
2914
#, fuzzy
2915
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2916
msgstr "/_Mensaxe/Re_editar"
2917

  
2918
#: src/mainwindow.c:691
2919
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2920
msgstr "/_Mensaxe/Enviar mensa_xes da cola"
2921

  
2922
#: src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:701
2923
#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:719
2924
#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:240 src/messageview.c:248
2925
#: src/messageview.c:253
2926
msgid "/_Message/---"
2927
msgstr "/_Mensaxe/---"
2928

  
2929
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:238
2930
msgid "/_Message/Compose _new message"
2931
msgstr "/_Mensaxe/Compoñer _nova mensaxe"
2932

  
2933
#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:241
2934
msgid "/_Message/_Reply"
2935
msgstr "/_Mensaxe/_Respostar"
2936

  
2937
#: src/mainwindow.c:696
2938
msgid "/_Message/Repl_y to"
2939
msgstr "/_Mensaxe/Respos_tar a"
2940

  
2941
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:242
2942
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2943
msgstr "/_Mensaxe/Respos_tar a/A _todos"
2944

  
2945
#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:244
2946
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2947
msgstr "/_Mensaxe/Respos_tar a/Ó _remitente"
2948

  
2949
#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:246
2950
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2951
msgstr "/_Mensaxe/Respos_tar a/Á _lista de correo"
2952

  
2953
#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:249
2954
msgid "/_Message/_Forward"
2955
msgstr "/_Mensaxe/_Reenviar"
2956

  
2957
#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:250
2958
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2959
msgstr "/_Mensaxe/Reen_viar como adxunto"
2960

  
2961
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
2962
msgid "/_Message/Redirec_t"
2963
msgstr "/_Mensaxe/Red_irixir"
2964

  
2965
#: src/mainwindow.c:707
2966
msgid "/_Message/M_ove..."
2967
msgstr "/_Mensaxe/M_over..."
2968

  
2969
#: src/mainwindow.c:708
2970
msgid "/_Message/_Copy..."
2971
msgstr "/_Mensaxe/_Copiar..."
2972

  
2973
#: src/mainwindow.c:709
2974
msgid "/_Message/_Delete"
2975
msgstr "/_Mensaxe/_Borrar"
2976

  
2977
#: src/mainwindow.c:711
2978
msgid "/_Message/_Mark"
2979
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar"
2980

  
2981
#: src/mainwindow.c:712
2982
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2983
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/_Marcar"
2984

  
2985
#: src/mainwindow.c:713
2986
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2987
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/_Desmarcar"
2988

  
2989
#: src/mainwindow.c:714
2990
msgid "/_Message/_Mark/---"
2991
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/---"
2992

  
2993
#: src/mainwindow.c:715
2994
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2995
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/Marcar como non leído"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:716
2998
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2999
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/Marcar como leído"
3000

  
3001
#: src/mainwindow.c:718
3002
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3003
msgstr "/_Mensaxe/_Marcar/Marcar todo como leído"
3004

  
3005
#: src/mainwindow.c:720
3006
#, fuzzy
3007
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3008
msgstr "/_Mensaxe/Rec_ibir correo novo"
3009

  
3010
#: src/mainwindow.c:721
3011
#, fuzzy
3012
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3013
msgstr "/_Mensaxe/Rec_ibir correo novo"
3014

  
3015
#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:254
3016
msgid "/_Message/Re-_edit"
3017
msgstr "/_Mensaxe/Re_editar"
3018

  
3019
#: src/mainwindow.c:727
3020
#, fuzzy
3021
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3022
msgstr "/_Ferramentas/Engadir _remitente á axenda"
3023

  
3024
#: src/mainwindow.c:730
3025
#, fuzzy
3026
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3027
msgstr "/_Ferramentas/_Filtrar Mensaxes"
3028

  
3029
#: src/mainwindow.c:732
3030
#, fuzzy
3031
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3032
msgstr "/_Ferramentas/_Filtrar Mensaxes"
3033

  
3034
#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:261
3035
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3036
msgstr "/_Ferramentas/_Crear Regra de filtrado"
3037

  
3038
#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:263
3039
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3040
msgstr "/_Ferramentas/_Crear Regra de filtrado/_Automáticamente"
3041

  
3042
#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:265
3043
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3044
msgstr "/_Ferramentas/_Crear Regra de filtrado/Baseada en _Dende"
3045

  
3046
#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:267
3047
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3048
msgstr "/_Ferramentas/_Crear Regra de filtrado/Baseada en _Para"
3049

  
3050
#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:269
3051
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3052
msgstr "/_Ferramentas/_Crear Regra de filtrado/Baseada no _Asunto"
3053

  
3054
#: src/mainwindow.c:744
3055
#, fuzzy
3056
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3057
msgstr "/_Ferramentas/_Filtrar Mensaxes"
3058

  
3059
#: src/mainwindow.c:746
3060
#, fuzzy
3061
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3062
msgstr "/_Ferramentas/_Filtrar Mensaxes"
3063

  
3064
#: src/mainwindow.c:751
3065
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3066
msgstr "/_Ferramentas/Borrar as mensaxes re_petidas"
3067

  
3068
#: src/mainwindow.c:754
3069
msgid "/_Tools/E_xecute"
3070
msgstr "/_Ferramentas/E_xecutar"
3071

  
3072
#: src/mainwindow.c:756
3073
msgid "/_Tools/_Log window"
3074
msgstr "/_Ferramentas/_Fiestra de traza"
3075

  
3076
#: src/mainwindow.c:758
3077
msgid "/_Configuration"
3078
msgstr "/_Configuración"
3079

  
3080
#: src/mainwindow.c:759
3081
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3082
msgstr "/_Configuración/Preferencias _comuns..."
3083

  
3084
#: src/mainwindow.c:761
3085
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3086
msgstr "/_Configuración/Preferencias de _filtrado..."
3087

  
3088
#: src/mainwindow.c:763
3089
msgid "/_Configuration/_Template..."
3090
msgstr "/_Configuración/_Plantillas ..."
3091

  
3092
#: src/mainwindow.c:764
3093
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3094
msgstr "/_Configuración/_Accions..."
3095

  
3096
#: src/mainwindow.c:765
3097
msgid "/_Configuration/---"
3098
msgstr "/_Configuración/---"
3099

  
3100
#: src/mainwindow.c:766
3101
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3102
msgstr "/_Configuración/_Preferencias da conta actual..."
3103

  
3104
#: src/mainwindow.c:768
3105
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3106
msgstr "/_Configuración/Crear _nova conta..."
3107

  
3108
#: src/mainwindow.c:770
3109
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3110
msgstr "/_Configuración/_Editar contas..."
3111

  
3112
#: src/mainwindow.c:772
3113
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3114
msgstr "/_Configuración/_Cambiar conta actual"
3115

  
3116
#: src/mainwindow.c:776
3117
msgid "/_Help/_Manual"
3118
msgstr "/_Axuda/_Manual"
3119

  
3120
#: src/mainwindow.c:777
3121
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3122
msgstr "/_Axuda/_Manual/_Inglés"
3123

  
3124
#: src/mainwindow.c:778
3125
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3126
msgstr "/_Axuda/_Manual/_Xaponés"
3127

  
3128
#: src/mainwindow.c:779
3129
msgid "/_Help/_FAQ"
3130
msgstr "/_Axuda/_FAQ"
3131

  
3132
#: src/mainwindow.c:780
3133
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3134
msgstr "/_Axuda/_FAQ/_Inglés"
3135

  
3136
#: src/mainwindow.c:781
3137
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3138
msgstr "/_Axyuda/_FAQ/_Alemán"
3139

  
3140
#: src/mainwindow.c:782
3141
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3142
msgstr "/_Axuda/_FAQ/_Español"
3143

  
3144
#: src/mainwindow.c:783
3145
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3146
msgstr "/_Axuda/_FAQ/_Francés"
3147

  
3148
#: src/mainwindow.c:784
3149
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3150
msgstr "/_Axuda/_FAQ/_Italiano"
3151

  
3152
#: src/mainwindow.c:785
3153
msgid "/_Help/---"
3154
msgstr "/_Axuda/---"
3155

  
3156
#: src/mainwindow.c:825
3157
msgid "Creating main window...\n"
3158
msgstr "Creando Fiestra principal...\n"
3159

  
3160
#: src/mainwindow.c:987
3161
#, c-format
3162
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3163
msgstr "MainWindow: fallo solicitando cor %d\n"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:1071 src/summaryview.c:2020 src/summaryview.c:2105
3166
#: src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3415 src/summaryview.c:3728
3167
msgid "done.\n"
3168
msgstr "feito.\n"
3169

  
3170
#: src/mainwindow.c:1196 src/mainwindow.c:1237 src/mainwindow.c:1265
3171
msgid "Untitled"
3172
msgstr "Sen título"
3173

  
3174
#: src/mainwindow.c:1266
3175
msgid "none"
3176
msgstr "ningunha"
3177

  
3178
#: src/mainwindow.c:1316
3179
#, c-format
3180
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3181
msgstr "Cambiando o tipo de separación de fiestra de %d a %d\n"
3182

  
3183
#: src/mainwindow.c:1536
3184
msgid "Offline"
3185
msgstr ""
3186

  
3187
#: src/mainwindow.c:1537
3188
msgid "You are offline. Go online?"
3189
msgstr ""
3190

  
3191
#: src/mainwindow.c:1551
3192
#, fuzzy
3193
msgid "Empty all trash"
3194
msgstr "Baleirar papeleira"
3195

  
3196
#: src/mainwindow.c:1552
3197
#, fuzzy
3198
msgid "Empty messages in all trash?"
3199
msgstr "¿Baleirar todas as mensaxes da papeleira?"
3200

  
3201
#: src/mainwindow.c:1580
3202
msgid "Add mailbox"
3203
msgstr "Engadir caixa de correo"
3204

  
3205
#: src/mainwindow.c:1581
3206
msgid ""
3207
"Input the location of mailbox.\n"
3208
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3209
"scanned automatically."
3210
msgstr ""
3211
"Introduzca a localización da caixa de correo.\n"
3212
"Si xa existe será\n"
3213
"examinado automáticamente."
3214

  
3215
#: src/mainwindow.c:1587
3216
#, c-format
3217
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3218
msgstr "a caixa de correo `%s' xa existe."
3219

  
3220
#: src/mainwindow.c:1592 src/setup.c:57
3221
msgid "Mailbox"
3222
msgstr "Correo"
3223

  
3224
#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:63
3225
msgid ""
3226
"Creation of the mailbox failed.\n"
3227
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3228
"there."
3229
msgstr ""
3230
"Fallóu a creación da caixa de correo.\n"
3231
"Quizáis xa existan os ficheiros ou non teña permisos suficientes para "
3232
"escribir no directorio."
3233

  
3234
#: src/mainwindow.c:1989
3235
msgid "Sylpheed - Folder View"
3236
msgstr "Sylpheed - Arbre de carpetas"
3237

  
3238
#: src/mainwindow.c:2009 src/messageview.c:368
3239
msgid "Sylpheed - Message View"
3240
msgstr "Sylpheed - Vista de mensaxe"
3241

  
3242
#: src/mainwindow.c:2156 src/summaryview.c:370
3243
msgid "/_Reply"
3244
msgstr "/_Respostar"
3245

  
3246
#: src/mainwindow.c:2157
3247
#, fuzzy
3248
msgid "/Reply to _all"
3249
msgstr "Respostar a todos"
3250

  
3251
#: src/mainwindow.c:2158
3252
#, fuzzy
3253
msgid "/Reply to _sender"
3254
msgstr "/Respon_der a/Ó _remitente"
3255

  
3256
#: src/mainwindow.c:2159
3257
#, fuzzy
3258
msgid "/Reply to mailing _list"
3259
msgstr "/Respon_der a/Á _lista de correo"
3260

  
3261
#: src/mainwindow.c:2164 src/summaryview.c:377
3262
msgid "/_Forward"
3263
msgstr "/_Reenviar"
3264

  
3265
#: src/mainwindow.c:2165 src/summaryview.c:378
3266
msgid "/For_ward as attachment"
3267
msgstr "/Reen_viar como adxunto"
3268

  
3269
#: src/mainwindow.c:2166 src/summaryview.c:379
3270
msgid "/Redirec_t"
3271
msgstr "/Red_irixir"
3272

  
3273
#: src/mainwindow.c:2205
3274
msgid "Get"
3275
msgstr "Traer"
3276

  
3277
#: src/mainwindow.c:2206
3278
msgid "Incorporate new mail"
3279
msgstr "Incorporar correo novo"
3280

  
3281
#: src/mainwindow.c:2213
3282
msgid "Get all"
3283
msgstr "Traer todo"
3284

  
3285
#: src/mainwindow.c:2214
3286
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3287
msgstr "Incorporar correo novo de todas as contas"
3288

  
3289
#: src/mainwindow.c:2225
3290
msgid "Send queued message(s)"
3291
msgstr "Enviar mensaxe(s) na cola"
3292

  
3293
#: src/mainwindow.c:2235 src/prefs_account.c:721 src/prefs_common.c:949
3294
#: src/prefs_folder_item.c:137
3295
msgid "Compose"
3296
msgstr "Compoñer"
3297

  
3298
#: src/mainwindow.c:2236
3299
msgid "Compose new message"
3300
msgstr "Compoñer mensaxe novo"
3301

  
3302
#: src/mainwindow.c:2244 src/prefs_common.c:1448
3303
msgid "Reply"
3304
msgstr "Respostar"
3305

  
3306
#: src/mainwindow.c:2245 src/mainwindow.c:2258
3307
msgid "Reply to the message"
3308
msgstr "Respostar ó mensaxe"
3309

  
3310
#: src/mainwindow.c:2263
3311
msgid "Reply all"
3312
msgstr "A todos"
3313

  
3314
#: src/mainwindow.c:2264
3315
msgid "Reply to all"
3316
msgstr "Respostar a todos"
3317

  
3318
#: src/mainwindow.c:2272 src/prefs_filter_edit.c:741
3319
msgid "Forward"
3320
msgstr "Reenviar"
3321

  
3322
#: src/mainwindow.c:2273 src/mainwindow.c:2286
3323
msgid "Forward the message"
3324
msgstr "Reenviar o mensaxe"
3325

  
3326
#: src/mainwindow.c:2293
3327
msgid "Delete the message"
3328
msgstr "Borrar o mensaxe"
3329

  
3330
#: src/mainwindow.c:2301 src/prefs_common.c:1988
3331
msgid "Junk"
3332
msgstr ""
3333

  
3334
#: src/mainwindow.c:2302
3335
#, fuzzy
3336
msgid "Set as junk mail"
3337
msgstr "conta por defecto"
3338

  
3339
#: src/mainwindow.c:2311
3340
msgid "Execute"
3341
msgstr "Executar"
3342

  
3343
#: src/mainwindow.c:2312
3344
msgid "Execute marked process"
3345
msgstr "Executar o proceso marcado"
3346

  
3347
#: src/mainwindow.c:2322
3348
msgid "Next unread message"
3349
msgstr "Seguinte non leído"
3350

  
3351
#: src/mainwindow.c:2334
3352
msgid "Prefs"
3353
msgstr "Preferencias"
3354

  
3355
#: src/mainwindow.c:2335
3356
msgid "Common preferences"
3357
msgstr "Preferencias comuns"
3358

  
3359
#: src/mainwindow.c:2343 src/prefs_folder_item.c:261
3360
#: src/prefs_folder_item.c:272 src/progressdialog.c:128
3361
msgid "Account"
3362
msgstr "conta"
3363

  
3364
#: src/mainwindow.c:2344
3365
msgid "Account setting"
3366
msgstr "Preferencias da conta"
3367

  
3368
#: src/mainwindow.c:2527
3369
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3370
msgstr ""
3371

  
3372
#: src/mainwindow.c:2538
3373
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3374
msgstr ""
3375

  
3376
#: src/mainwindow.c:2731
3377
msgid "Exit"
3378
msgstr "Sair"
3379

  
3380
#: src/mainwindow.c:2731
3381
msgid "Exit this program?"
3382
msgstr "¿Sair do programa?"
3383

  
3384
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3385
msgid "can't write to temporary file\n"
3386
msgstr "non se pode escribir o ficheiro temporal\n"
3387

  
3388
#: src/mbox.c:69
3389
#, c-format
3390
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3391
msgstr "Obtendo mensaxes dende %s en %s...\n"
3392

  
3393
#: src/mbox.c:79
3394
msgid "can't read mbox file.\n"
3395
msgstr "non podo ler o ficheiro mbox.\n"
3396

  
3397
#: src/mbox.c:86
3398
#, c-format
3399
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3400
msgstr "formato de mbox inválido: %s\n"
3401

  
3402
#: src/mbox.c:93
3403
#, c-format
3404
msgid "malformed mbox: %s\n"
3405
msgstr "mbox malformada: %s\n"
3406

  
3407
#: src/mbox.c:110
3408
msgid "can't open temporary file\n"
3409
msgstr "non se pode abrir o ficheiro temporal\n"
3410

  
3411
#: src/mbox.c:161
3412
#, c-format
3413
msgid ""
3414
"unescaped From found:\n"
3415
"%s"
3416
msgstr ""
3417
"Atopado Dende sin escapar:\n"
3418
"%s"
3419

  
3420
#: src/mbox.c:253
3421
#, c-format
3422
msgid "%d messages found.\n"
3423
msgstr "%d mensaxes atopados.\n"
3424

  
3425
#: src/mbox.c:271
3426
#, c-format
3427
msgid "can't create lock file %s\n"
3428
msgstr "non se pode crear o ficheiro de bloqueo %s\n"
3429

  
3430
#: src/mbox.c:272
3431
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3432
msgstr "usar 'flock' en vez de 'file' si é posible.\n"
3433

  
3434
#: src/mbox.c:284
3435
#, c-format
3436
msgid "can't create %s\n"
3437
msgstr "non podo crear %s\n"
3438

  
3439
#: src/mbox.c:290
3440
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3441
msgstr "a caixa de correo esta sendo usada por outro proceso, esperando...\n"
3442

  
3443
#: src/mbox.c:319
3444
#, c-format
3445
msgid "can't lock %s\n"
3446
msgstr "non se pode bloquear %s\n"
3447

  
3448
#: src/mbox.c:326 src/mbox.c:376
3449
msgid "invalid lock type\n"
3450
msgstr "tipo de bloqueo non válido\n"
3451

  
3452
#: src/mbox.c:362
3453
#, c-format
3454
msgid "can't unlock %s\n"
3455
msgstr "non se pode desbloquear %s\n"
3456

  
3457
#: src/mbox.c:397
3458
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3459
msgstr "non se pode truncar a cero a caixa de correo.\n"
3460

  
3461
#: src/mbox.c:420
3462
#, c-format
3463
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3464
msgstr "Exportando mensaxes de %s a %s...\n"
3465

  
3466
#: src/message_search.c:108
3467
msgid "Find in current message"
3468
msgstr "Buscar no mensaxe actual"
3469

  
3470
#: src/message_search.c:126
3471
msgid "Find text:"
3472
msgstr "Buscar texto:"
3473

  
3474
#: src/message_search.c:141 src/summary_search.c:247
3475
msgid "Case sensitive"
3476
msgstr "Maiús./minús."
3477

  
3478
#: src/message_search.c:202 src/summary_search.c:385
3479
msgid "Search failed"
3480
msgstr "Búsqueda fallida"
3481

  
3482
#: src/message_search.c:203 src/summary_search.c:386
3483
msgid "Search string not found."
3484
msgstr "Cadea non atopada."
3485

  
3486
#: src/message_search.c:211
3487
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3488
msgstr "Chegóuse ó principio da mensaxe. ¿Seguir dende o final?"
3489

  
3490
#: src/message_search.c:214
3491
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3492
msgstr "Chegóuse ó final da mensaxe. ¿Seguir dende o principio?"
3493

  
3494
#: src/message_search.c:217 src/summary_search.c:396
3495
msgid "Search finished"
3496
msgstr "Búsqueda concluida"
3497

  
3498
#: src/messageview.c:258
3499
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3500
msgstr "/_Ferramentas/Engadir _remitente á axenda"
3501

  
3502
#: src/messageview.c:288
3503
msgid "Creating message view...\n"
3504
msgstr "Creando visor de mensaxe...\n"
3505

  
3506
#: src/messageview.c:313 src/prefs_common.c:1645
3507
msgid "Text"
3508
msgstr "Texto"
3509

  
3510
#: src/messageview.c:318
3511
msgid "Attachments"
3512
msgstr "Adxuntos"
3513

  
3514
#: src/messageview.c:658 src/summaryview.c:2943
3515
#, c-format
3516
msgid "Can't save the file `%s'."
3517
msgstr "Non podo gardar o ficheiro `%s'."
3518

  
3519
#: src/messageview.c:713 src/prefs_common.c:2371 src/summaryview.c:2962
3520
msgid "Print"
3521
msgstr "Imprimir"
3522

  
3523
#: src/messageview.c:714 src/summaryview.c:2963
3524
#, c-format
3525
msgid ""
3526
"Enter the print command line:\n"
3527
"(`%s' will be replaced with file name)"
3528
msgstr ""
3529
"Teclee o comando para imprimir:\n"
3530
"(`%s' será sustituido por o ficheiro)"
3531

  
3532
#: src/messageview.c:720 src/summaryview.c:2969
3533
#, c-format
3534
msgid ""
3535
"Print command line is invalid:\n"
3536
"`%s'"
3537
msgstr ""
3538
"o comando de impresión non é válido:\n"
3539
"`%s'"
3540

  
3541
#: src/mh.c:412
3542
#, c-format
3543
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3544
msgstr "non se pode copiar mensaxe %s a %s\n"
3545

  
3546
#: src/mh.c:486 src/mh.c:607
3547
msgid "Can't open mark file.\n"
3548
msgstr "Non se pode abrir o ficheiro de marcas.\n"
3549

  
3550
#: src/mh.c:493 src/mh.c:613
3551
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3552
msgstr "carpetas de orixen e destiño idénticas.\n"
3553

  
3554
#: src/mh.c:616
3555
#, c-format
3556
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3557
msgstr "Copiando mensaxe %s%c%d a %s ...\n"
3558

  
3559
#: src/mh.c:783
3560
#, c-format
3561
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3562
msgstr "Último número en directorio %s = %d\n"
3563

  
3564
#: src/mh.c:1321
3565
#, c-format
3566
msgid ""
3567
"Directory name\n"
3568
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
3569
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
3570
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
3571
"(see README for detail):\n"
3572
"\n"
3573
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3574
msgstr ""
3575

  
3576
#: src/mimeview.c:124
3577
msgid "/_Open"
3578
msgstr "/_Abrir"
3579

  
3580
#: src/mimeview.c:125
3581
msgid "/Open _with..."
3582
msgstr "/Abrir _con..."
3583

  
3584
#: src/mimeview.c:126
3585
msgid "/_Display as text"
3586
msgstr "/_Ver como texto"
3587

  
3588
#: src/mimeview.c:127
3589
msgid "/_Save as..."
3590
msgstr "/_Gardar como..."
3591

  
3592
#: src/mimeview.c:130
3593
msgid "/_Check signature"
3594
msgstr "/_Verificar sinatura"
3595

  
3596
#: src/mimeview.c:155
3597
msgid "Creating MIME view...\n"
3598
msgstr "Creando visor de MIME...\n"
3599

  
3600
#: src/mimeview.c:184
3601
msgid "MIME Type"
3602
msgstr "Tipo MIME"
3603

  
3604
#: src/mimeview.c:297
3605
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3606
msgstr "Seleccione \"Verificar sinatura\" para verificar"
3607

  
3608
#: src/mimeview.c:618
3609
msgid "Select an action for the attached file:\n"
3610
msgstr ""
3611

  
3612
#: src/mimeview.c:639
3613
#, fuzzy
3614
msgid "Open _with..."
3615
msgstr "/Abrir _con..."
3616

  
3617
#: src/mimeview.c:643
3618
#, fuzzy
3619
msgid "_Display as text"
3620
msgstr "/_Ver como texto"
3621

  
3622
#: src/mimeview.c:647
3623
#, fuzzy
3624
msgid "_Save as..."
3625
msgstr "/_Gardar como..."
3626

  
3627
#: src/mimeview.c:693
3628
#, fuzzy
3629
msgid ""
3630
"This signature has not been checked yet.\n"
3631
"\n"
3632
msgstr "Esta sinatura ainda non foi verificada.\n"
3633

  
3634
#: src/mimeview.c:698
3635
#, fuzzy
3636
msgid "_Check signature"
3637
msgstr "/_Verificar sinatura"
3638

  
3639
#: src/mimeview.c:955 src/mimeview.c:1022 src/mimeview.c:1042
3640
#: src/mimeview.c:1065
3641
msgid "Can't save the part of multipart message."
3642
msgstr "Non se pode gardar a parte da mensaxe multipartes."
3643

  
3644
#: src/mimeview.c:1075
3645
msgid "Open with"
3646
msgstr "Abrir con"
3647

  
3648
#: src/mimeview.c:1076
3649
#, c-format
3650
msgid ""
3651
"Enter the command line to open file:\n"
3652
"(`%s' will be replaced with file name)"
3653
msgstr ""
3654
"Teclee o comando para abrir o Ficheiro:\n"
3655
"(`%s' será sustituido por o ficheiro)"
3656

  
3657
#: src/mimeview.c:1131
3658
#, c-format
3659
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3660
msgstr "o comando do visor MIME non é válido: `%s'"
3661

  
3662
#: src/news.c:209
3663
#, c-format
3664
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3665
msgstr "creando conexión NNTP con %s:%d ...\n"
3666

  
3667
#: src/news.c:279
3668
#, c-format
3669
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3670
msgstr "perdeuse a conexión NNTP con %s:%d . Reconectando...\n"
3671

  
3672
#: src/news.c:370
3673
#, c-format
3674
msgid "article %d has been already cached.\n"
3675
msgstr "o artigo %d xa esta en caché.\n"
3676

  
3677
#: src/news.c:390
3678
#, c-format
3679
msgid "getting article %d...\n"
3680
msgstr "obtendo artigo %d...\n"
3681

  
3682
#: src/news.c:394
3683
#, c-format
3684
msgid "can't read article %d\n"
3685
msgstr "no podo leer o artículo %d\n"
3686

  
3687
#: src/news.c:548
3688
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3689
msgstr "no podo obter a lista de grupos\n"
3690

  
3691
#: src/news.c:661
3692
msgid "can't post article.\n"
3693
msgstr "no se pode enviar o artículo.\n"
3694

  
3695
#: src/news.c:687
3696
#, c-format
3697
msgid "can't retrieve article %d\n"
3698
msgstr "no podo obter o artículo %d\n"
3699

  
3700
#: src/news.c:744
3701
#, fuzzy, c-format
3702
msgid "can't select group: %s\n"
3703
msgstr "non podo seleccionar grupo %s\n"
3704

  
3705
#: src/news.c:781
3706
#, c-format
3707
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3708
msgstr "rango de artículos no válido: %d - %d\n"
3709

  
3710
#: src/news.c:794
3711
msgid "no new articles.\n"
3712
msgstr "no hai artículos novos.\n"
3713

  
3714
#: src/news.c:804
3715
#, c-format
3716
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3717
msgstr "obteniendo xover %d - %d en %s...\n"
3718

  
3719
#: src/news.c:808
3720
msgid "can't get xover\n"
3721
msgstr "no se pode obtener xover\n"
3722

  
3723
#: src/news.c:818
3724
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3725
msgstr "ocurriu un erro obtendo xover.\n"
3726

  
3727
#: src/news.c:828
3728
#, c-format
3729
msgid "invalid xover line: %s\n"
3730
msgstr "linea xover non válida: %s\n"
3731

  
3732
#: src/news.c:847 src/news.c:879
3733
msgid "can't get xhdr\n"
3734
msgstr "non se pode obter xhdr\n"
3735

  
3736
#: src/news.c:859 src/news.c:891
3737
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3738
msgstr "ocurriu un erro obtendo xhdr.\n"
3739

  
3740
#: src/nntp.c:68
3741
#, c-format
3742
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3743
msgstr "Non se pode conectar con o servidor NNTP: %s:%d\n"
3744

  
3745
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3746
#, c-format
3747
msgid "protocol error: %s\n"
3748
msgstr "erro do protocolo: %s\n"
3749

  
3750
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3751
msgid "protocol error\n"
3752
msgstr "erro do protocolo\n"
3753

  
3754
#: src/nntp.c:283
3755
msgid "Error occurred while posting\n"
3756
msgstr "Ocurríu un erro mentras se enviaba\n"
3757

  
3758
#: src/nntp.c:363
3759
#, fuzzy
3760
msgid "Error occurred while sending command\n"
3761
msgstr "Ocurriu un erro mentras se enviaba o correo."
3762

  
3763
#: src/passphrase.c:88
3764
msgid "Passphrase"
3765
msgstr "Frase contrasinal"
3766

  
3767
#: src/passphrase.c:239
3768
msgid "[no user id]"
3769
msgstr "[sin id usuario]"
3770

  
3771
#: src/passphrase.c:247
3772
#, c-format
3773
msgid ""
3774
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3775
"\n"
3776
" %.*s \n"
3777
"(%.*s)\n"
3778
msgstr ""
3779
"%sIntroduzca a frase contrasinal para:\n"
3780
"\n"
3781
" %.*s \n"
3782
"(%.*s)\n"
3783

  
3784
#: src/passphrase.c:251
3785
msgid ""
3786
"Bad passphrase! Try again...\n"
3787
"\n"
3788
msgstr ""
3789
"¡Contrasinal erróneo! Intenteo de novo...\n"
3790
"\n"
3791

  
3792
#: src/pop.c:149
3793
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3794
msgstr "Non se atopou no saudo a marca temporal APOP requerida\n"
3795

  
3796
#: src/pop.c:156
3797
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3798
msgstr "a marca temporal do saudo ten un erro de sintaxis\n"
3799

  
3800
#: src/pop.c:182 src/pop.c:209
3801
msgid "POP3 protocol error\n"
3802
msgstr "Erro do protocolo POP3\n"
3803

  
3804
#: src/pop.c:254
3805
#, fuzzy, c-format
3806
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3807
msgstr "linea xover non válida: %s\n"
3808

  
3809
#: src/pop.c:616
3810
#, c-format
3811
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3812
msgstr "POP3: Borrando mensaxe expirado %d\n"
3813

  
3814
#: src/pop.c:624
3815
#, c-format
3816
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3817
msgstr "POP3: Ignorando mensaxe %d (%d bytes)\n"
3818

  
3819
#: src/pop.c:655
3820
msgid "mailbox is locked\n"
3821
msgstr "a caixa de correo está bloqueado\n"
3822

  
3823
#: src/pop.c:658
3824
msgid "session timeout\n"
3825
msgstr ""
3826

  
3827
#: src/pop.c:664 src/smtp.c:557
3828
msgid "can't start TLS session\n"
3829
msgstr "non podo abrir a sesión TLs\n"
3830

  
3831
#: src/pop.c:671 src/smtp.c:492
3832
msgid "error occurred on authentication\n"
3833
msgstr "ocurriu algún erro na autenticación\n"
3834

  
3835
#: src/pop.c:676
3836
msgid "command not supported\n"
3837
msgstr "Comando non soportado\n"
3838

  
3839
#: src/pop.c:680
3840
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3841
msgstr "ocurriu algún erro na sesión POP3\n"
3842

  
3843
#: src/prefs.c:201
3844
#, c-format
3845
msgid "Found %s\n"
3846
msgstr "Atopado %s\n"
3847

  
3848
#: src/prefs.c:234
3849
msgid "Configuration is saved.\n"
3850
msgstr "Configuración gardada.\n"
3851

  
3852
#: src/prefs_account.c:622
3853
msgid "Opening account preferences window...\n"
3854
msgstr "Abrindo Fiestra de preferencias de conta...\n"
3855

  
3856
#: src/prefs_account.c:650
3857
#, c-format
3858
msgid "Account%d"
3859
msgstr "conta%d"
3860

  
3861
#: src/prefs_account.c:669
3862
msgid "Preferences for new account"
3863
msgstr "Preferencias para unha nova conta"
3864

  
3865
#: src/prefs_account.c:674
3866
msgid "Account preferences"
3867
msgstr "Preferencias da conta"
3868

  
3869
#: src/prefs_account.c:697
3870
msgid "Creating account preferences window...\n"
3871
msgstr "Creando Fiestra de preferencias de conta...\n"
3872

  
3873
#: src/prefs_account.c:717 src/prefs_common.c:945
3874
msgid "Receive"
3875
msgstr "Recibir"
3876

  
3877
#: src/prefs_account.c:724 src/prefs_common.c:960
3878
msgid "Privacy"
3879
msgstr "Privacidad"
3880

  
3881
#: src/prefs_account.c:728
3882
msgid "SSL"
3883
msgstr "SSL"
3884

  
3885
#: src/prefs_account.c:731 src/prefs_common.c:967
3886
msgid "Advanced"
3887
msgstr "Avanzadas"
3888

  
3889
#: src/prefs_account.c:780
3890
msgid "Name of this account"
3891
msgstr "Nome desta conta"
3892

  
3893
#: src/prefs_account.c:789
3894
msgid "Set as default"
3895
msgstr "conta por defecto"
3896

  
3897
#: src/prefs_account.c:793
3898
msgid "Personal information"
3899
msgstr "Información persoal"
3900

  
3901
#: src/prefs_account.c:802
3902
msgid "Full name"
3903
msgstr "Nome completo"
3904

  
3905
#: src/prefs_account.c:808
3906
msgid "Mail address"
3907
msgstr "Enderezo de correo"
3908

  
3909
#: src/prefs_account.c:814
3910
msgid "Organization"
3911
msgstr "Organización"
3912

  
3913
#: src/prefs_account.c:838
3914
msgid "Server information"
3915
msgstr "Información do servidor"
3916

  
3917
#: src/prefs_account.c:859 src/prefs_account.c:1014 src/prefs_account.c:1650
3918
msgid "POP3"
3919
msgstr "POP3"
3920

  
3921
#: src/prefs_account.c:861 src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1667
3922
#: src/prefs_account.c:1842
3923
msgid "IMAP4"
3924
msgstr "IMAP4"
3925

  
3926
#: src/prefs_account.c:863
3927
msgid "News (NNTP)"
3928
msgstr "Novas (NNTP)"
3929

  
3930
#: src/prefs_account.c:865
3931
msgid "None (local)"
3932
msgstr "Ningunha (local)"
3933

  
3934
#: src/prefs_account.c:878
3935
msgid "This server requires authentication"
3936
msgstr "Este servidor require autenticación"
3937

  
3938
#: src/prefs_account.c:917
3939
msgid "News server"
3940
msgstr "Servidor de novas"
3941

  
3942
#: src/prefs_account.c:923
3943
msgid "Server for receiving"
3944
msgstr "Servidor de recepción"
3945

  
3946
#: src/prefs_account.c:929
3947
msgid "SMTP server (send)"
3948
msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
3949

  
3950
#: src/prefs_account.c:936 src/prefs_account.c:1311
3951
msgid "User ID"
3952
msgstr "Usuario"
3953

  
3954
#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1320
3955
msgid "Password"
3956
msgstr "Contrasinal"
3957

  
3958
#: src/prefs_account.c:1022
3959
#, fuzzy
3960
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3961
msgstr "Este servidor require autenticación"
3962

  
3963
#: src/prefs_account.c:1025
3964
msgid "Remove messages on server when received"
3965
msgstr "Eliminar mensaxes do servidor ó recibir"
3966

  
3967
#: src/prefs_account.c:1036
3968
msgid "Remove after"
3969
msgstr "Eliminar despois de"
3970

  
3971
#: src/prefs_account.c:1045
3972
msgid "days"
3973
msgstr "días"
3974

  
3975
#: src/prefs_account.c:1062
3976
msgid "(0 days: remove immediately)"
3977
msgstr "(0 días: eliminar inmediatamente)"
3978

  
3979
#: src/prefs_account.c:1069
3980
msgid "Download all messages on server"
3981
msgstr "Descargar todas as mensaxes do servidor"
3982

  
3983
#: src/prefs_account.c:1075
3984
msgid "Receive size limit"
3985
msgstr "Tamaño límite para recibir"
3986

  
3987
#: src/prefs_account.c:1082 src/prefs_filter_edit.c:643
3988
#: src/prefs_filter_edit.c:1047
3989
msgid "KB"
3990
msgstr ""
3991

  
3992
#: src/prefs_account.c:1089
3993
msgid "Filter messages on receiving"
3994
msgstr "Filtrar mensaxes ó recibir"
3995

  
3996
#: src/prefs_account.c:1097
3997
msgid "Default inbox"
3998
msgstr "Caixa de correo por defecto"
3999

  
4000
#: src/prefs_account.c:1117
4001
#, fuzzy
4002
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
4003
msgstr "(As mensaxes sen filtrar gardaránse nesta carpeta)"
4004

  
4005
#: src/prefs_account.c:1130 src/prefs_account.c:1281
4006
msgid "Authentication method"
4007
msgstr "Método de autenticación"
4008

  
4009
#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1291 src/prefs_common.c:1294
4010
msgid "Automatic"
4011
msgstr "Automática"
4012

  
4013
#: src/prefs_account.c:1146
4014
msgid "News"
4015
msgstr "Novas"
4016

  
4017
#: src/prefs_account.c:1158
4018
#, fuzzy
4019
msgid "Maximum number of articles to download"
4020
msgstr ""
4021
"Número máximo de artigos a descargar\n"
4022
"(sen límite si se especifica 0)"
4023

  
4024
#: src/prefs_account.c:1175
4025
#, fuzzy
4026
msgid "No limit if 0 is specified."
4027
msgstr "Non se especificou o destinatario."
4028

  
4029
#: src/prefs_account.c:1179
4030
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4031
msgstr "`Traer todo' comproba si hai mensaxes novas nesta conta"
4032

  
4033
#: src/prefs_account.c:1231 src/prefs_customheader.c:189
4034
msgid "Header"
4035
msgstr "Cabeceira"
4036

  
4037
#: src/prefs_account.c:1238
4038
msgid "Add Date header field"
4039
msgstr "Engadir campo Data"
4040

  
4041
#: src/prefs_account.c:1239
4042
msgid "Generate Message-ID"
4043
msgstr "Xenerar ID-Mensaxe"
4044

  
4045
#: src/prefs_account.c:1246
4046
msgid "Add user-defined header"
4047
msgstr "Engadir cabeceira de usuario"
4048

  
4049
#: src/prefs_account.c:1248 src/prefs_common.c:1810 src/prefs_common.c:1835
4050
msgid " Edit... "
4051
msgstr " Editar... "
4052

  
4053
#: src/prefs_account.c:1258
4054
msgid "Authentication"
4055
msgstr "Autenticación"
4056

  
4057
#: src/prefs_account.c:1266
4058
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4059
msgstr "Autenticación SMTP (SMTP AUTH)"
4060

  
4061
#: src/prefs_account.c:1342
4062
#, fuzzy
4063
msgid ""
4064
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4065
"will be used."
4066
msgstr ""
4067
"Si deixa estes campos valeiros, utilizaráse o mesmo\n"
4068
"ID de usuario e contrasinal usados para a recepción."
4069

  
4070
#: src/prefs_account.c:1354
4071
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4072
msgstr "Autenticación con POP3 antes de enviar"
4073

  
4074
#: src/prefs_account.c:1410
4075
#, fuzzy
4076
msgid "Command output"
4077
msgstr "Saida do comando"
4078

  
4079
#: src/prefs_account.c:1421 src/prefs_folder_item.c:303
4080
msgid "Automatically set the following addresses"
4081
msgstr "Establecer os seguintes enderezos automáticamente"
4082

  
4083
#: src/prefs_account.c:1430
4084
msgid "Cc"
4085
msgstr "Cc"
4086

  
4087
#: src/prefs_account.c:1443
4088
msgid "Bcc"
4089
msgstr "Bcc"
4090

  
4091
#: src/prefs_account.c:1456
4092
msgid "Reply-To"
4093
msgstr "Respostar a"
4094

  
4095
#: src/prefs_account.c:1509
4096
msgid "Sign message by default"
4097
msgstr "Asinar a mensaxe por defecto"
4098

  
4099
#: src/prefs_account.c:1511
4100
msgid "Encrypt message by default"
4101
msgstr "Encriptar a mensaxe por defecto"
4102

  
4103
#: src/prefs_account.c:1513
4104
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4105
msgstr ""
4106

  
4107
#: src/prefs_account.c:1515
4108
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4109
msgstr "Usar formato ASCII blindado para encriptación"
4110

  
4111
#: src/prefs_account.c:1517
4112
msgid "Use clear text signature"
4113
msgstr "Usar sinatura de texto claro"
4114

  
4115
#: src/prefs_account.c:1522
4116
msgid "Sign key"
4117
msgstr "Asinar clave"
4118

  
4119
#: src/prefs_account.c:1530
4120
msgid "Use default GnuPG key"
4121
msgstr "Usar clave GnuPG por defecto"
4122

  
4123
#: src/prefs_account.c:1539
4124
msgid "Select key by your email address"
4125
msgstr "Seleccionar clave por dirección de correo"
4126

  
4127
#: src/prefs_account.c:1548
4128
msgid "Specify key manually"
4129
msgstr "Especificar clave manualmente"
4130

  
4131
#: src/prefs_account.c:1564
4132
msgid "User or key ID:"
4133
msgstr "Usuario ou ID clave:"
4134

  
4135
#: src/prefs_account.c:1658 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_account.c:1691
4136
#: src/prefs_account.c:1709
4137
msgid "Don't use SSL"
4138
msgstr "Non usar SSL"
4139

  
4140
#: src/prefs_account.c:1661
4141
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4142
msgstr "Usar SSL para a conexión POP3"
4143

  
4144
#: src/prefs_account.c:1664 src/prefs_account.c:1681 src/prefs_account.c:1715
4145
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4146
msgstr "Usar o comando STARTTLS para abrir a sesión SSL"
4147

  
4148
#: src/prefs_account.c:1678
4149
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4150
msgstr "Usar SSL para a conexión IMAP4"
4151

  
4152
#: src/prefs_account.c:1684
4153
msgid "NNTP"
4154
msgstr "NNTP"
4155

  
4156
#: src/prefs_account.c:1699
4157
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4158
msgstr "Usar SSL para a conexión NNTP"
4159

  
4160
#: src/prefs_account.c:1701
4161
msgid "Send (SMTP)"
4162
msgstr "Enviar (SMTP)"
4163

  
4164
#: src/prefs_account.c:1712
4165
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4166
msgstr "Usar SSL para a conexión SMTP"
4167

  
4168
#: src/prefs_account.c:1723
4169
msgid "Use non-blocking SSL"
4170
msgstr ""
4171

  
4172
#: src/prefs_account.c:1726
4173
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4174
msgstr ""
4175

  
4176
#: src/prefs_account.c:1812
4177
msgid "Specify SMTP port"
4178
msgstr "Porto SMTP"
4179

  
4180
#: src/prefs_account.c:1818
4181
msgid "Specify POP3 port"
4182
msgstr "Porto POP3"
4183

  
4184
#: src/prefs_account.c:1824
4185
msgid "Specify IMAP4 port"
4186
msgstr "Porto IMAP4"
4187

  
4188
#: src/prefs_account.c:1830
4189
msgid "Specify NNTP port"
4190
msgstr "Porto NNTP"
4191

  
4192
#: src/prefs_account.c:1835
4193
msgid "Specify domain name"
4194
msgstr "Nome do dominio"
4195

  
4196
#: src/prefs_account.c:1853
4197
msgid "IMAP server directory"
4198
msgstr "Directorio do servidor IMAP4"
4199

  
4200
#: src/prefs_account.c:1907
4201
msgid "Put sent messages in"
4202
msgstr "Poñer mensaxes enviadas en"
4203

  
4204
#: src/prefs_account.c:1909
4205
msgid "Put draft messages in"
4206
msgstr "Poñer borradores de mensaxes en"
4207

  
4208
#: src/prefs_account.c:1911
4209
msgid "Put deleted messages in"
4210
msgstr "Poñer mensaxes borradas en"
4211

  
4212
#: src/prefs_account.c:1972
4213
msgid "Account name is not entered."
4214
msgstr "Non se especificou o nome de conta."
4215

  
4216
#: src/prefs_account.c:1976
4217
msgid "Mail address is not entered."
4218
msgstr "Non se especificou o enderezo de correo."
4219

  
4220
#: src/prefs_account.c:1981
4221
msgid "SMTP server is not entered."
4222
msgstr "Non se especificou o servidor SMTP."
4223

  
4224
#: src/prefs_account.c:1986
4225
msgid "User ID is not entered."
4226
msgstr "Non se especificou o usuario."
4227

  
4228
#: src/prefs_account.c:1991
4229
msgid "POP3 server is not entered."
4230
msgstr "Non se especificou o servidor POP3."
4231

  
4232
#: src/prefs_account.c:1996
4233
msgid "IMAP4 server is not entered."
4234
msgstr "Non se especificou o servidor IMAP4."
4235

  
4236
#: src/prefs_account.c:2001
4237
msgid "NNTP server is not entered."
4238
msgstr "Non se especificou o servidor NNTP."
4239

  
4240
#: src/prefs_account.c:2083
4241
msgid ""
4242
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4243
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4244
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4245
msgstr ""
4246
"Non se recomenda usar o estilo antigo de blindaxe de\n"
4247
"ASCII plano para mensaxes encriptados. Non cumple con o\n"
4248
"RFC 3156 - Seguridade MIME con OpenPGP."
4249

  
4250
#: src/prefs_actions.c:172
4251
msgid "Actions configuration"
4252
msgstr "configuración das accions"
4253

  
4254
#: src/prefs_actions.c:194
4255
msgid "Menu name:"
4256
msgstr "Nome de menú:"
4257

  
4258
#: src/prefs_actions.c:203
4259
msgid "Command line:"
4260
msgstr "Orde:"
4261

  
4262
#: src/prefs_actions.c:215
4263
msgid ""
4264
"Menu name:\n"
4265
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4266
"Command line:\n"
4267
" Begin with:\n"
4268
"  | to send message body or selection to command\n"
4269
"  > to send user provided text to command\n"
4270
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4271
" End with:\n"
4272
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4273
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4274
"  & to run command asynchronously\n"
4275
" Use:\n"
4276
"  %f for message file name\n"
4277
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4278
"  %p for the selected message part\n"
4279
"  %u for a user provided argument\n"
4280
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4281
"  %s for the text selection"
4282
msgstr ""
4283
"Nome de menú:\n"
4284
" Utilize / no nome para facer submenús.\n"
4285
"Comando:\n"
4286
" Comence con:\n"
4287
"  | para enviar o corpo da mensaxe ou a selección ó comando\n"
4288
"  > para enviar texto proporcionado polo usuario ó comando\n"
4289
"  * para enviar sen mostrar o texto de usuario ó comando\n"
4290
" Remate con:\n"
4291
"  | para sustituir o corpo da mensaxe ou selección con a saida do comando\n"
4292
"  & para executar o comando asíncronamente\n"
4293
" Utilize %f para o nome de ficheiro do mensaxe\n"
4294
"  %F para a lista de nomes de ficheiro das mensaxes seleccionados\n"
4295
"  %p para a parte seleccionada da mensaxe."
4296

  
4297
#: src/prefs_actions.c:260
4298
msgid " Replace "
4299
msgstr " Substituír "
4300

  
4301
#: src/prefs_actions.c:272
4302
msgid " Syntax help "
4303
msgstr " Axuda sintaxis "
4304

  
4305
#: src/prefs_actions.c:291
4306
msgid "Registered actions"
4307
msgstr "Accions rexistradas"
4308

  
4309
#: src/prefs_actions.c:309 src/prefs_customheader.c:281
4310
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_summary_column.c:283
4311
msgid "Up"
4312
msgstr "Arriba"
4313

  
4314
#: src/prefs_actions.c:315 src/prefs_customheader.c:287
4315
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_summary_column.c:287
4316
msgid "Down"
4317
msgstr "Abaixo"
4318

  
4319
#: src/prefs_actions.c:422 src/prefs_template.c:315
4320
msgid "(New)"
4321
msgstr "(Nova)"
4322

  
4323
#: src/prefs_actions.c:468
4324
msgid "Menu name is not set."
4325
msgstr "Non se estableceu o nome de menú."
4326

  
4327
#: src/prefs_actions.c:473
4328
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4329
msgstr "Non se permiten dous puntos ':' no nome de menú."
4330

  
4331
#: src/prefs_actions.c:483
4332
msgid "Menu name is too long."
4333
msgstr "o nome do menú é demasiado longo."
4334

  
4335
#: src/prefs_actions.c:492
4336
msgid "Command line not set."
4337
msgstr "Non se estableceu o comando."
4338

  
4339
#: src/prefs_actions.c:497
4340
msgid "Menu name and command are too long."
4341
msgstr "o nome de menú e o comando son demasiado longos."
4342

  
4343
#: src/prefs_actions.c:502
4344
#, c-format
4345
msgid ""
4346
"The command\n"
4347
"%s\n"
4348
"has a syntax error."
4349
msgstr ""
4350
"o comando\n"
4351
"%s\n"
4352
"ten algún erro de sintaxis."
4353

  
4354
#: src/prefs_actions.c:563
4355
msgid "Delete action"
4356
msgstr "Borrar acción"
4357

  
4358
#: src/prefs_actions.c:564
4359
msgid "Do you really want to delete this action?"
4360
msgstr "¿Realmente quere borrar esta acción?"
4361

  
4362
#: src/prefs_common.c:915
4363
#, fuzzy
4364
msgid "Junk mail filter"
4365
msgstr "Carpeta"
4366

  
4367
#: src/prefs_common.c:925
4368
msgid "Creating common preferences window...\n"
4369
msgstr "Creando fiestra de preferencias comuns...\n"
4370

  
4371
#: src/prefs_common.c:929
4372
msgid "Common Preferences"
4373
msgstr "Preferencias comuns"
4374

  
4375
#: src/prefs_common.c:951
4376
msgid "Quote"
4377
msgstr "Citar"
4378

  
4379
#: src/prefs_common.c:953
4380
msgid "Display"
4381
msgstr "Ver"
4382

  
4383
#: src/prefs_common.c:955
4384
msgid "Message"
4385
msgstr "Mensaxe"
4386

  
4387
#: src/prefs_common.c:957
4388
msgid "Junk mail"
4389
msgstr ""
4390

  
4391
#: src/prefs_common.c:965 src/select-keys.c:344
4392
msgid "Other"
4393
msgstr "Outras"
4394

  
4395
#: src/prefs_common.c:1009
4396
msgid "Use external program for incorporation"
4397
msgstr "Usar un programa externo para incorporar"
4398

  
4399
#: src/prefs_common.c:1021 src/prefs_common.c:1110 src/prefs_common.c:1186
4400
msgid "Command"
4401
msgstr "Comando"
4402

  
4403
#: src/prefs_common.c:1036
4404
#, fuzzy
4405
msgid "Incorporate from local spool"
4406
msgstr "Incorporar do almacén"
4407

  
4408
#: src/prefs_common.c:1049
4409
msgid "Filter on incorporation"
4410
msgstr "Filtrar ó incorporar"
4411

  
4412
#: src/prefs_common.c:1055
4413
msgid "Spool path"
4414
msgstr ""
4415

  
4416
#: src/prefs_common.c:1073
4417
msgid "Auto-check new mail"
4418
msgstr "Comprobar correo novo"
4419

  
4420
#: src/prefs_common.c:1075
4421
msgid "every"
4422
msgstr "cada"
4423

  
4424
#: src/prefs_common.c:1087
4425
msgid "minute(s)"
4426
msgstr "minuto(s)"
4427

  
4428
#: src/prefs_common.c:1096
4429
msgid "Check new mail on startup"
4430
msgstr "Comproba correo novo ó inicio"
4431

  
4432
#: src/prefs_common.c:1098
4433
msgid "Update all local folders after incorporation"
4434
msgstr "Actualizar todas as carpetas locales despois de incorporar"
4435

  
4436
#: src/prefs_common.c:1102
4437
#, fuzzy
4438
msgid "Execute command when new messages arrived"
4439
msgstr "Executar inmediatamente movimentos ou borrados de mensaxes"
4440

  
4441
#: src/prefs_common.c:1123
4442
#, fuzzy, c-format
4443
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
4444
msgstr "Obtendo o número de novas mensaxes (asT)..."
4445

  
4446
#: src/prefs_common.c:1174
4447
msgid "Use external program for sending"
4448
msgstr "Usar programa externo para enviar"
4449

  
4450
#: src/prefs_common.c:1205
4451
msgid "Save sent messages to outbox"
4452
msgstr "Gardar mensaxes enviados en Saida"
4453

  
4454
#: src/prefs_common.c:1207
4455
msgid "Apply filter rules to sent messages"
4456
msgstr ""
4457

  
4458
#: src/prefs_common.c:1213
4459
#, fuzzy
4460
msgid "Outgoing encoding"
4461
msgstr "Codificación para enviar"
4462

  
4463
#: src/prefs_common.c:1228
4464
msgid "Automatic (Recommended)"
4465
msgstr "Automático (Recomendado)"
4466

  
4467
#: src/prefs_common.c:1230
4468
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4469
msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
4470

  
4471
#: src/prefs_common.c:1232
4472
msgid "Unicode (UTF-8)"
4473
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4474

  
4475
#: src/prefs_common.c:1234
4476
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4477
msgstr "Europeo Occidental (ISO-8859-1)"
4478

  
4479
#: src/prefs_common.c:1235
4480
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4481
msgstr "Europeo Occidental (ISO-8859-15)"
4482

  
4483
#: src/prefs_common.c:1237
4484
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4485
msgstr "Centroeuropeo (ISO-8859-2)"
4486

  
4487
#: src/prefs_common.c:1239
4488
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4489
msgstr "Báltico (ISO-8859-13)"
4490

  
4491
#: src/prefs_common.c:1240
4492
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4493
msgstr "Báltico (ISO-8859-4)"
4494

  
4495
#: src/prefs_common.c:1242
4496
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4497
msgstr "Grego (ISO-8859-7)"
4498

  
4499
#: src/prefs_common.c:1244
4500
#, fuzzy
4501
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
4502
msgstr "Grego (ISO-8859-7)"
4503

  
4504
#: src/prefs_common.c:1245
4505
#, fuzzy
4506
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
4507
msgstr "Cirílico (Windows-1251)"
4508

  
4509
#: src/prefs_common.c:1247
4510
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4511
msgstr "Turco (ISO-8859-9)"
4512

  
4513
#: src/prefs_common.c:1249
4514
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4515
msgstr "Cirílico (ISO-8859-5)"
4516

  
4517
#: src/prefs_common.c:1250
4518
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4519
msgstr "Cirílico (KOI8-R)"
4520

  
4521
#: src/prefs_common.c:1251
4522
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4523
msgstr "Cirílico (KOI8-U)"
4524

  
4525
#: src/prefs_common.c:1252
4526
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4527
msgstr "Cirílico (Windows-1251)"
4528

  
4529
#: src/prefs_common.c:1254
4530
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4531
msgstr "Xaponés (ISO-2022-JP)"
4532

  
4533
#: src/prefs_common.c:1256
4534
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4535
msgstr "Xaponés (EUC-JP)"
4536

  
4537
#: src/prefs_common.c:1257
4538
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4539
msgstr "Xaponés (Shift_JIS)"
4540

  
4541
#: src/prefs_common.c:1260
4542
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4543
msgstr "Chines simplificado (GB2312)"
4544

  
4545
#: src/prefs_common.c:1261
4546
#, fuzzy
4547
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
4548
msgstr "Chines simplificado (GB2312)"
4549

  
4550
#: src/prefs_common.c:1262
4551
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4552
msgstr "Chines tradicional (Big5)"
4553

  
4554
#: src/prefs_common.c:1264
4555
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4556
msgstr "Chines tradicional (EUC-TW)"
4557

  
4558
#: src/prefs_common.c:1265
4559
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4560
msgstr "Chines (ISO-2022-CN)"
4561

  
4562
#: src/prefs_common.c:1268
4563
msgid "Korean (EUC-KR)"
4564
msgstr "Coreano (EUC-KR)"
4565

  
4566
#: src/prefs_common.c:1270
4567
msgid "Thai (TIS-620)"
4568
msgstr "Tailandés (TIS-620)"
4569

  
4570
#: src/prefs_common.c:1271
4571
msgid "Thai (Windows-874)"
4572
msgstr "Tailandés (Windows-874)"
4573

  
4574
#: src/prefs_common.c:1277
4575
#, fuzzy
4576
msgid ""
4577
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
4578
"be used."
4579
msgstr ""
4580
"Si se selecciona `Automático' utilizarase a\n"
4581
"codificación óptima para a localización actual."
4582

  
4583
#: src/prefs_common.c:1284
4584
msgid "Transfer encoding"
4585
msgstr "Codificación de transferencia"
4586

  
4587
#: src/prefs_common.c:1303
4588
#, fuzzy
4589
msgid ""
4590
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
4591
"characters."
4592
msgstr ""
4593
"Especificar a codificación de transferencia (Content-Transfer-Encoding)\n"
4594
"cando o corpo do mensaxe conten caracteres non-ASCII."
4595

  
4596
#: src/prefs_common.c:1367
4597
msgid "Signature separator"
4598
msgstr "Separador de sinatura"
4599

  
4600
#: src/prefs_common.c:1376
4601
msgid "Insert automatically"
4602
msgstr "Inserir automáticamente"
4603

  
4604
#: src/prefs_common.c:1386
4605
msgid "Automatically launch the external editor"
4606
msgstr "Lanzar o editor externo automáticamente"
4607

  
4608
#: src/prefs_common.c:1396
4609
msgid "Undo level"
4610
msgstr "Niveles de desfacer"
4611

  
4612
#: src/prefs_common.c:1416
4613
msgid "Wrap messages at"
4614
msgstr "Recortar mensaxes ós"
4615

  
4616
#: src/prefs_common.c:1428
4617
msgid "characters"
4618
msgstr "caracteres"
4619

  
4620
#: src/prefs_common.c:1438
4621
msgid "Wrap quotation"
4622
msgstr "Recortar citación"
4623

  
4624
#: src/prefs_common.c:1444
4625
msgid "Wrap on input"
4626
msgstr "Recortar mentras se escribe"
4627

  
4628
#: src/prefs_common.c:1446
4629
msgid "Wrap before sending"
4630
msgstr "Recortar antes de enviar"
4631

  
4632
#: src/prefs_common.c:1456
4633
msgid "Automatically select account for replies"
4634
msgstr "Seleccionar automáticamente a conta para respostar"
4635

  
4636
#: src/prefs_common.c:1458
4637
msgid "Quote message when replying"
4638
msgstr "Citar a mensaxe ó respostar"
4639

  
4640
#: src/prefs_common.c:1460
4641
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4642
msgstr "o botón Respostar invoca respostar á lista de correo"
4643

  
4644
#. reply
4645
#: src/prefs_common.c:1506
4646
msgid "Reply format"
4647
msgstr "Formato de réplica"
4648

  
4649
#: src/prefs_common.c:1521 src/prefs_common.c:1563
4650
msgid "Quotation mark"
4651
msgstr "Marca de citación"
4652

  
4653
#. forward
4654
#: src/prefs_common.c:1548
4655
msgid "Forward format"
4656
msgstr "Formato de reenvio"
4657

  
4658
#: src/prefs_common.c:1595
4659
msgid " Description of symbols "
4660
msgstr " Descripción de símbolos "
4661

  
4662
#: src/prefs_common.c:1636
4663
msgid "Font"
4664
msgstr "Fonte"
4665

  
4666
#: src/prefs_common.c:1668
4667
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4668
msgstr "Traducir cabeceiras (como `Dende:', `Asunto:')"
4669

  
4670
#: src/prefs_common.c:1671
4671
msgid "Display unread number next to folder name"
4672
msgstr "Ver o número de non leídas xunto ó nome da carpeta"
4673

  
4674
#: src/prefs_common.c:1680
4675
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4676
msgstr "Abreviar nomes de grupos con mais de"
4677

  
4678
#: src/prefs_common.c:1695
4679
msgid "letters"
4680
msgstr "letras"
4681

  
4682
#. ---- Summary ----
4683
#: src/prefs_common.c:1701
4684
msgid "Summary View"
4685
msgstr "Vista resumo"
4686

  
4687
#: src/prefs_common.c:1710
4688
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4689
msgstr "Ver destinatario na columna `Dende' si o remitente é vostede mismo"
4690

  
4691
#: src/prefs_common.c:1712
4692
msgid "Expand threads"
4693
msgstr "Expandir fíos"
4694

  
4695
#: src/prefs_common.c:1720 src/prefs_common.c:2691 src/prefs_common.c:2729
4696
msgid "Date format"
4697
msgstr "Formato de data"
4698

  
4699
#: src/prefs_common.c:1741
4700
msgid " Set display item of summary... "
4701
msgstr " Elementos visibles no resumo... "
4702

  
4703
#: src/prefs_common.c:1806
4704
msgid "Enable coloration of message"
4705
msgstr "Permitir cores na mensaxe"
4706

  
4707
#: src/prefs_common.c:1820
4708
msgid ""
4709
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4710
"ASCII character (Japanese only)"
4711
msgstr ""
4712
"Mostrar alfabéticos e numéricos multi-byte como\n"
4713
"caracteres ASCII (só para Xaponés)"
4714

  
4715
#: src/prefs_common.c:1826
4716
msgid "Display header pane above message view"
4717
msgstr "Mostrar panel de cabeceiras sobre a mensaxe"
4718

  
4719
#: src/prefs_common.c:1833
4720
msgid "Display short headers on message view"
4721
msgstr "cabeceiras breves na vista da mensaxe"
4722

  
4723
#: src/prefs_common.c:1845
4724
msgid "Render HTML messages as text"
4725
msgstr ""
4726

  
4727
#: src/prefs_common.c:1849
4728
#, fuzzy
4729
msgid "Display cursor in message view"
4730
msgstr "cabeceiras breves na vista da mensaxe"
4731

  
4732
#: src/prefs_common.c:1862
4733
msgid "Line space"
4734
msgstr "Interlineado"
4735

  
4736
#: src/prefs_common.c:1876 src/prefs_common.c:1914
4737
msgid "pixel(s)"
4738
msgstr "pixel(s)"
4739

  
4740
#: src/prefs_common.c:1881
4741
msgid "Scroll"
4742
msgstr "Desplazamento"
4743

  
4744
#: src/prefs_common.c:1888
4745
msgid "Half page"
4746
msgstr "Media páxina"
4747

  
4748
#: src/prefs_common.c:1894
4749
msgid "Smooth scroll"
4750
msgstr "Desplazamiento suave"
4751

  
4752
#: src/prefs_common.c:1900
4753
msgid "Step"
4754
msgstr "Paso"
4755

  
4756
#: src/prefs_common.c:1920
4757
msgid "Images"
4758
msgstr ""
4759

  
4760
#: src/prefs_common.c:1928
4761
#, fuzzy
4762
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4763
msgstr "Redimensionar as imáxes adxuntas"
4764

  
4765
#: src/prefs_common.c:1930
4766
#, fuzzy
4767
msgid "Display images as inline"
4768
msgstr "Ver propiedades de cabeceiras"
4769

  
4770
#: src/prefs_common.c:1971
4771
msgid "Enable Junk mail control"
4772
msgstr ""
4773

  
4774
#: src/prefs_common.c:1979
4775
#, fuzzy
4776
msgid "Learning command:"
4777
msgstr "Executar"
4778

  
4779
#: src/prefs_common.c:2000
4780
msgid "Not Junk"
4781
msgstr ""
4782

  
4783
#: src/prefs_common.c:2015
4784
#, fuzzy
4785
msgid "Classifying command"
4786
msgstr "Executar"
4787

  
4788
#: src/prefs_common.c:2029
4789
#, fuzzy
4790
msgid "Junk folder"
4791
msgstr "Carpeta"
4792

  
4793
#: src/prefs_common.c:2047
4794
msgid "The messages which are set as junk mail will be moved to this folder."
4795
msgstr ""
4796

  
4797
#: src/prefs_common.c:2053
4798
#, fuzzy
4799
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
4800
msgstr "Filtrar mensaxes ó recibir"
4801

  
4802
#: src/prefs_common.c:2057
4803
#, fuzzy
4804
msgid ""
4805
"Filtered messages will be moved to the junk folder and deleted from the "
4806
"server."
4807
msgstr "(As mensaxes sen filtrar gardaránse nesta carpeta)"
4808

  
4809
#: src/prefs_common.c:2095
4810
msgid "Automatically check signatures"
4811
msgstr "Comprobar as sinaturas automáticamente"
4812

  
4813
#: src/prefs_common.c:2098
4814
msgid "Show signature check result in a popup window"
4815
msgstr "Mostrar diálogo de comprobación de sinatura"
4816

  
4817
#: src/prefs_common.c:2101
4818
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4819
msgstr "Manter contrasinal en memoria temporalmente"
4820

  
4821
#: src/prefs_common.c:2116
4822
msgid "Expired after"
4823
msgstr "Expirar despois de"
4824

  
4825
#: src/prefs_common.c:2129
4826
msgid "minute(s) "
4827
msgstr "minuto(s) "
4828

  
4829
#: src/prefs_common.c:2143
4830
#, fuzzy
4831
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
4832
msgstr ""
4833
"(Poniendo '0' mantendrá a contraseña\n"
4834
" durante toda a sesión)"
4835

  
4836
#: src/prefs_common.c:2152
4837
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4838
msgstr "Capturar a entrada mentras se introducen contrasinais"
4839

  
4840
#: src/prefs_common.c:2157
4841
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4842
msgstr "Mostrar aviso no inicio si non funciona GnuPG"
4843

  
4844
#: src/prefs_common.c:2210
4845
msgid "Always open messages in summary when selected"
4846
msgstr "Abrir sempre as mensaxes no sumario cando se seleccionan"
4847

  
4848
#: src/prefs_common.c:2214
4849
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4850
msgstr "Abrir a primeira mensaxe non leída ó abrir unha carpeta"
4851

  
4852
#: src/prefs_common.c:2218
4853
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4854
msgstr "Marcar mensaxe como leída só ó abrila nunha fiestra nova"
4855

  
4856
#: src/prefs_common.c:2222
4857
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4858
msgstr "Abrir entrada despois de recibir correo novo"
4859

  
4860
#: src/prefs_common.c:2230
4861
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4862
msgstr "Executar inmediatamente movimentos ou borrados de mensaxes"
4863

  
4864
#: src/prefs_common.c:2242
4865
#, fuzzy
4866
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
4867
msgstr ""
4868
"(Os mensaxes marcaránse hasta a execución\n"
4869
" si está desactivado)"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2245
4872
msgid "Receive dialog"
4873
msgstr "Diálogo de recepción"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2255
4876
msgid "Show receive dialog"
4877
msgstr "Mostrar diálogo de recepción"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2265
4880
msgid "Always"
4881
msgstr "Sempre"
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2266
4884
msgid "Only on manual receiving"
4885
msgstr ""
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2268
4888
msgid "Never"
4889
msgstr "Nunca"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2273
4892
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4893
msgstr "Non mostrar diálogo de erro si hai erros de recepción"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2276
4896
msgid "Close receive dialog when finished"
4897
msgstr "Mostrar diálogo de recepción ó finalizar"
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2279
4900
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
4901
msgstr ""
4902

  
4903
#: src/prefs_common.c:2285
4904
msgid " Set key bindings... "
4905
msgstr " Establecer atallos de teclado... "
4906

  
4907
#: src/prefs_common.c:2339
4908
#, c-format
4909
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4910
msgstr "Comandos externos (%s se sustituirá con o nome de ficheiro / URI)"
4911

  
4912
#: src/prefs_common.c:2348
4913
msgid "Web browser"
4914
msgstr "Navegador web"
4915

  
4916
#: src/prefs_common.c:2411
4917
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4918
msgstr "Engadir dirección ó destino con doble click"
4919

  
4920
#: src/prefs_common.c:2413
4921
msgid "On exit"
4922
msgstr "Ó sair"
4923

  
4924
#: src/prefs_common.c:2421
4925
msgid "Confirm on exit"
4926
msgstr "Confirmar ó sair"
4927

  
4928
#: src/prefs_common.c:2428
4929
msgid "Empty trash on exit"
4930
msgstr "Baleirar papeleira ó sair"
4931

  
4932
#: src/prefs_common.c:2430
4933
msgid "Ask before emptying"
4934
msgstr "Preguntar antes de baleirar"
4935

  
4936
#: src/prefs_common.c:2434
4937
msgid "Warn if there are queued messages"
4938
msgstr "Avisar si existen mensaxes na cola"
4939

  
4940
#: src/prefs_common.c:2474
4941
#, fuzzy
4942
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
4943
msgstr "Escribindo caché resumo (%s)..."
4944

  
4945
#: src/prefs_common.c:2477
4946
msgid ""
4947
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
4948
"by other applications.\n"
4949
"This option will degrade the performance of displaying summary."
4950
msgstr ""
4951

  
4952
#: src/prefs_common.c:2484
4953
msgid "Socket I/O timeout:"
4954
msgstr ""
4955

  
4956
#: src/prefs_common.c:2497
4957
msgid "second(s)"
4958
msgstr ""
4959

  
4960
#: src/prefs_common.c:2667
4961
msgid "the full abbreviated weekday name"
4962
msgstr "o dia da semana abreviado"
4963

  
4964
#: src/prefs_common.c:2668
4965
msgid "the full weekday name"
4966
msgstr "o dia da semana completo"
4967

  
4968
#: src/prefs_common.c:2669
4969
msgid "the abbreviated month name"
4970
msgstr "o nome do mes abreviado"
4971

  
4972
#: src/prefs_common.c:2670
4973
msgid "the full month name"
4974
msgstr "o nome do mes completo"
4975

  
4976
#: src/prefs_common.c:2671
4977
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4978
msgstr "a data e hora preferida para a localización actual"
4979

  
4980
#: src/prefs_common.c:2672
4981
msgid "the century number (year/100)"
4982
msgstr "o número de século (año/100)"
4983

  
4984
#: src/prefs_common.c:2673
4985
msgid "the day of the month as a decimal number"
4986
msgstr "o dia do mes como número decimal"
4987

  
4988
#: src/prefs_common.c:2674
4989
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4990
msgstr "a hora como número usando o reloxo de 24 horas"
4991

  
4992
#: src/prefs_common.c:2675
4993
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4994
msgstr "a hora como número usando o reloxo de 12 horas"
4995

  
4996
#: src/prefs_common.c:2676
4997
msgid "the day of the year as a decimal number"
4998
msgstr "o dia do ano como número decimal"
4999

  
5000
#: src/prefs_common.c:2677
5001
msgid "the month as a decimal number"
5002
msgstr "o mes como número decimal"
5003

  
5004
#: src/prefs_common.c:2678
5005
msgid "the minute as a decimal number"
5006
msgstr "o minuto como número decimal"
5007

  
5008
#: src/prefs_common.c:2679
5009
msgid "either AM or PM"
5010
msgstr "AM o PM"
5011

  
5012
#: src/prefs_common.c:2680
5013
msgid "the second as a decimal number"
5014
msgstr "o segundo como número decimal"
5015

  
5016
#: src/prefs_common.c:2681
5017
msgid "the day of the week as a decimal number"
5018
msgstr "o dia da semana como número decimal"
5019

  
5020
#: src/prefs_common.c:2682
5021
msgid "the preferred date for the current locale"
5022
msgstr "a data preferida para a localización actual"
5023

  
5024
#: src/prefs_common.c:2683
5025
msgid "the last two digits of a year"
5026
msgstr "os dous últimos díxitos do ano"
5027

  
5028
#: src/prefs_common.c:2684
5029
msgid "the year as a decimal number"
5030
msgstr "o ano como número decimal"
5031

  
5032
#: src/prefs_common.c:2685
5033
msgid "the time zone or name or abbreviation"
5034
msgstr "zona horaria ou nome ou abreviatura"
5035

  
5036
#: src/prefs_common.c:2706
5037
msgid "Specifier"
5038
msgstr "Especificador"
5039

  
5040
#: src/prefs_common.c:2707
5041
msgid "Description"
5042
msgstr "Descripción"
5043

  
5044
#: src/prefs_common.c:2747
5045
msgid "Example"
5046
msgstr "Exemplo"
5047

  
5048
#: src/prefs_common.c:2827
5049
msgid "Set message colors"
5050
msgstr "Cores do mensaxe"
5051

  
5052
#: src/prefs_common.c:2835
5053
msgid "Colors"
5054
msgstr "Cores"
5055

  
5056
#: src/prefs_common.c:2869
5057
msgid "Quoted Text - First Level"
5058
msgstr "Texto citado - Primer nivel"
5059

  
5060
#: src/prefs_common.c:2875
5061
msgid "Quoted Text - Second Level"
5062
msgstr "Texto citado - Segundo nivel"
5063

  
5064
#: src/prefs_common.c:2881
5065
msgid "Quoted Text - Third Level"
5066
msgstr "Texto citado - Tercer nivel"
5067

  
5068
#: src/prefs_common.c:2887
5069
msgid "URI link"
5070
msgstr "Enlace URI"
5071

  
5072
#: src/prefs_common.c:2894
5073
msgid "Recycle quote colors"
5074
msgstr "Reutilizar cores de citación"
5075

  
5076
#: src/prefs_common.c:2954
5077
msgid "Pick color for quotation level 1"
5078
msgstr "Escoller cor para o nivel de citado 1"
5079

  
5080
#: src/prefs_common.c:2957
5081
msgid "Pick color for quotation level 2"
5082
msgstr "Escoller cor para o nivel de citado 2"
5083

  
5084
#: src/prefs_common.c:2960
5085
msgid "Pick color for quotation level 3"
5086
msgstr "Escoller cor para o nivel de citado 3"
5087

  
5088
#: src/prefs_common.c:2963
5089
msgid "Pick color for URI"
5090
msgstr "Escoller cor para URIs"
5091

  
5092
#: src/prefs_common.c:3103
5093
msgid "Description of symbols"
5094
msgstr "Descripción de símbolos"
5095

  
5096
#: src/prefs_common.c:3159
5097
msgid ""
5098
"Date\n"
5099
"From\n"
5100
"Full Name of Sender\n"
5101
"First Name of Sender\n"
5102
"Initial of Sender\n"
5103
"Subject\n"
5104
"To\n"
5105
"Cc\n"
5106
"Newsgroups\n"
5107
"Message-ID"
5108
msgstr ""
5109
"Data\n"
5110
"Dende\n"
5111
"Nome completo do remitente\n"
5112
"Nome do remitente\n"
5113
"Inicial do remitente\n"
5114
"Asunto\n"
5115
"Para\n"
5116
"Cc\n"
5117
"Grupos de novas\n"
5118
"ID-Mensaxe"
5119

  
5120
#: src/prefs_common.c:3172
5121
msgid "If x is set, displays expr"
5122
msgstr "Si x está, mostra expr"
5123

  
5124
#: src/prefs_common.c:3176
5125
msgid ""
5126
"Message body\n"
5127
"Quoted message body\n"
5128
"Message body without signature\n"
5129
"Quoted message body without signature\n"
5130
"Literal %"
5131
msgstr ""
5132
"Corpo da mensaxe\n"
5133
"Corpo da mensaxe citado\n"
5134
"Corpo da mensaxe sen sinatura\n"
5135
"Corpo da mensaxe citado sen sinatura\n"
5136
"o carácter %"
5137

  
5138
#: src/prefs_common.c:3184
5139
msgid ""
5140
"Literal backslash\n"
5141
"Literal question mark\n"
5142
"Literal opening curly brace\n"
5143
"Literal closing curly brace"
5144
msgstr ""
5145
"Carácter barra invertida\n"
5146
"Carácter de interrogación\n"
5147
"Carácter chave aberta\n"
5148
"Carácter chave pechada"
5149

  
5150
#: src/prefs_common.c:3221
5151
msgid "Font selection"
5152
msgstr "Selección de fonte"
5153

  
5154
#: src/prefs_common.c:3290
5155
msgid "Key bindings"
5156
msgstr "Atallos de teclado"
5157

  
5158
#: src/prefs_common.c:3304
5159
msgid ""
5160
"Select the preset of key bindings.\n"
5161
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5162
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5163
msgstr ""
5164
"Selecciona o conxunto de atallos de teclado.\n"
5165
"Se poden modificar tamén os atallos dos menús pulsando\n"
5166
"calquer tecla(s) ó situar o ratón sobre o elemento do menú."
5167

  
5168
#: src/prefs_common.c:3316 src/prefs_common.c:3640
5169
msgid "Default"
5170
msgstr "Por defecto"
5171

  
5172
#: src/prefs_common.c:3319 src/prefs_common.c:3649
5173
msgid "Old Sylpheed"
5174
msgstr "Antigos de Sylpheed"
5175

  
5176
#: src/prefs_customheader.c:164
5177
msgid "Custom header setting"
5178
msgstr "Configuración de cabeceiras de usuario"
5179

  
5180
#: src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter_edit.c:1575
5181
msgid " Delete "
5182
msgstr " Borrar "
5183

  
5184
#: src/prefs_customheader.c:260
5185
msgid "Custom headers"
5186
msgstr "cabeceiras de usuario"
5187

  
5188
#: src/prefs_customheader.c:481 src/prefs_display_header.c:528
5189
msgid "Header name is not set."
5190
msgstr "Non se estableceu o nome de cabeceira"
5191

  
5192
#: src/prefs_customheader.c:539
5193
msgid "Delete header"
5194
msgstr "Borrar cabeceira"
5195

  
5196
#: src/prefs_customheader.c:540
5197
msgid "Do you really want to delete this header?"
5198
msgstr "¿Quere borrar realmente esta cabeceira?"
5199

  
5200
#: src/prefs_display_header.c:178
5201
msgid "Creating display header setting window...\n"
5202
msgstr "Creando fiestra de visualización de propiedades de cabeceiras...\n"
5203

  
5204
#: src/prefs_display_header.c:202
5205
msgid "Display header setting"
5206
msgstr "Ver propiedades de cabeceiras"
5207

  
5208
#: src/prefs_display_header.c:222
5209
msgid "Header name"
5210
msgstr "Cabeceira"
5211

  
5212
#: src/prefs_display_header.c:254
5213
msgid "Displayed Headers"
5214
msgstr "cabeceiras mostradas"
5215

  
5216
#: src/prefs_display_header.c:312
5217
msgid "Hidden headers"
5218
msgstr "cabeceiras ocultas"
5219

  
5220
#: src/prefs_display_header.c:341
5221
msgid "Show all unspecified headers"
5222
msgstr "Mostrar todas as cabeceiras"
5223

  
5224
#: src/prefs_display_header.c:368
5225
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5226
msgstr "Lendo configuración para mostrar cabeceiras...\n"
5227

  
5228
#: src/prefs_display_header.c:406
5229
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5230
msgstr "Escribindo configuración para mostrar cabeceiras...\n"
5231

  
5232
#: src/prefs_display_header.c:538
5233
msgid "This header is already in the list."
5234
msgstr "Esa cabeceira xa existe na lista."
5235

  
5236
#: src/prefs_filter.c:209
5237
msgid "Filter setting"
5238
msgstr "Preferencias de filtrado"
5239

  
5240
#: src/prefs_filter.c:253
5241
msgid "Enabled"
5242
msgstr ""
5243

  
5244
#: src/prefs_filter.c:762
5245
#, fuzzy, c-format
5246
msgid "Do you really want to delete the rule '%s'?"
5247
msgstr "¿Quere borrar realmente esta regra?"
5248

  
5249
#: src/prefs_filter.c:764
5250
msgid "Delete rule"
5251
msgstr "Borrar regra"
5252

  
5253
#: src/prefs_filter_edit.c:347
5254
#, fuzzy
5255
msgid "Filter rule"
5256
msgstr "Borrar regra"
5257

  
5258
#: src/prefs_filter_edit.c:381
5259
msgid "If any of the following condition matches"
5260
msgstr ""
5261

  
5262
#: src/prefs_filter_edit.c:383
5263
msgid "If all of the following conditions match"
5264
msgstr ""
5265

  
5266
#: src/prefs_filter_edit.c:404
5267
msgid "Perform the following actions:"
5268
msgstr ""
5269

  
5270
#: src/prefs_filter_edit.c:578
5271
msgid "To or Cc"
5272
msgstr ""
5273

  
5274
#: src/prefs_filter_edit.c:579
5275
#, fuzzy
5276
msgid "Any header"
5277
msgstr "cabeceiras ocultas"
5278

  
5279
#: src/prefs_filter_edit.c:580
5280
#, fuzzy
5281
msgid "Edit header..."
5282
msgstr "Cabeceira"
5283

  
5284
#: src/prefs_filter_edit.c:583
5285
#, fuzzy
5286
msgid "Message body"
5287
msgstr "Mensaxe"
5288

  
5289
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5290
msgid "Result of command"
5291
msgstr ""
5292

  
5293
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5294
msgid "Age"
5295
msgstr ""
5296

  
5297
#: src/prefs_filter_edit.c:599
5298
msgid "contains"
5299
msgstr "conten"
5300

  
5301
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5302
#, fuzzy
5303
msgid "doesn't contain"
5304
msgstr "non conten"
5305

  
5306
#: src/prefs_filter_edit.c:603
5307
msgid "is"
5308
msgstr ""
5309

  
5310
#: src/prefs_filter_edit.c:605
5311
msgid "is not"
5312
msgstr ""
5313

  
5314
#: src/prefs_filter_edit.c:607
5315
msgid "match to regex"
5316
msgstr ""
5317

  
5318
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5319
msgid "doesn't match to regex"
5320
msgstr ""
5321

  
5322
#: src/prefs_filter_edit.c:619
5323
msgid "is larger than"
5324
msgstr ""
5325

  
5326
#: src/prefs_filter_edit.c:620
5327
msgid "is smaller than"
5328
msgstr ""
5329

  
5330
#: src/prefs_filter_edit.c:629
5331
msgid "is longer than"
5332
msgstr ""
5333

  
5334
#: src/prefs_filter_edit.c:630
5335
msgid "is shorter than"
5336
msgstr ""
5337

  
5338
#: src/prefs_filter_edit.c:729
5339
#, fuzzy
5340
msgid "Move to"
5341
msgstr "Abaixo"
5342

  
5343
#: src/prefs_filter_edit.c:730
5344
#, fuzzy
5345
msgid "Copy to"
5346
msgstr "/_Copiar..."
5347

  
5348
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5349
msgid "Don't receive"
5350
msgstr "Non recibir"
5351

  
5352
#: src/prefs_filter_edit.c:732
5353
#, fuzzy
5354
msgid "Delete from server"
5355
msgstr "Borrar carpeta"
5356

  
5357
#: src/prefs_filter_edit.c:735
5358
#, fuzzy
5359
msgid "Set mark"
5360
msgstr "Notas"
5361

  
5362
#: src/prefs_filter_edit.c:736
5363
#, fuzzy
5364
msgid "Set color"
5365
msgstr "Cores do mensaxe"
5366

  
5367
#: src/prefs_filter_edit.c:737
5368
#, fuzzy
5369
msgid "Mark as read"
5370
msgstr "/_Marcar/Marcar como _leído"
5371

  
5372
#: src/prefs_filter_edit.c:742
5373
#, fuzzy
5374
msgid "Forward as attachment"
5375
msgstr "/Reen_viar como adxunto"
5376

  
5377
#: src/prefs_filter_edit.c:743
5378
#, fuzzy
5379
msgid "Redirect"
5380
msgstr "/Red_irixir"
5381

  
5382
#: src/prefs_filter_edit.c:747
5383
#, fuzzy
5384
msgid "Execute command"
5385
msgstr "Executar"
5386

  
5387
#: src/prefs_filter_edit.c:750
5388
msgid "Stop rule evaluation"
5389
msgstr ""
5390

  
5391
#: src/prefs_filter_edit.c:756 src/prefs_filter_edit.c:1082
5392
#, fuzzy
5393
msgid "folder:"
5394
msgstr "Carpeta"
5395

  
5396
#: src/prefs_filter_edit.c:1056
5397
#, fuzzy
5398
msgid "day(s)"
5399
msgstr "días"
5400

  
5401
#: src/prefs_filter_edit.c:1122
5402
#, fuzzy
5403
msgid "address:"
5404
msgstr "Enderezo"
5405

  
5406
#: src/prefs_filter_edit.c:1529
5407
#, fuzzy
5408
msgid "Edit header list"
5409
msgstr "Cabeceira"
5410

  
5411
#: src/prefs_filter_edit.c:1552
5412
#, fuzzy
5413
msgid "Headers"
5414
msgstr "Cabeceira"
5415

  
5416
#: src/prefs_filter_edit.c:1563
5417
#, fuzzy
5418
msgid "Header:"
5419
msgstr "Cabeceira"
5420

  
5421
#: src/prefs_filter_edit.c:1679
5422
#, fuzzy
5423
msgid "Rule name is not specified."
5424
msgstr "Non se especificou o destinatario."
5425

  
5426
#: src/prefs_filter_edit.c:1767 src/prefs_filter_edit.c:1846
5427
#: src/prefs_filter_edit.c:1854
5428
#, fuzzy
5429
msgid "Command is not specified."
5430
msgstr "Non se estableceu o comando."
5431

  
5432
#: src/prefs_filter_edit.c:1801
5433
msgid "Invalid condition exists."
5434
msgstr ""
5435

  
5436
#: src/prefs_filter_edit.c:1823 src/prefs_filter_edit.c:1831
5437
#, fuzzy
5438
msgid "Destination folder is not specified."
5439
msgstr "Non se especificou destinatario."
5440

  
5441
#: src/prefs_filter_edit.c:1885
5442
msgid "Invalid action exists."
5443
msgstr ""
5444

  
5445
#: src/prefs_filter_edit.c:1894
5446
#, fuzzy
5447
msgid "Condition not exist."
5448
msgstr "Non se estableceu o comando."
5449

  
5450
#: src/prefs_filter_edit.c:1896
5451
#, fuzzy
5452
msgid "Action not exist."
5453
msgstr "%s: o ficheiro non existe\n"
5454

  
5455
#: src/prefs_folder_item.c:115
5456
msgid "Folder properties"
5457
msgstr "Propiedades da carpeta"
5458

  
5459
#: src/prefs_folder_item.c:136
5460
msgid "General"
5461
msgstr "Xerais"
5462

  
5463
#: src/prefs_folder_item.c:214
5464
msgid "Normal"
5465
msgstr "Normal"
5466

  
5467
#: src/prefs_folder_item.c:227
5468
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5469
msgstr ""
5470

  
5471
#: src/prefs_folder_item.c:229
5472
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5473
msgstr ""
5474

  
5475
#: src/prefs_folder_item.c:301
5476
msgid "Apply to subfolders"
5477
msgstr "Aplicar en subcarpetas"
5478

  
5479
#: src/prefs_folder_item.c:326
5480
msgid "use also on reply"
5481
msgstr "utilizar tamén ó respostar"
5482

  
5483
#: src/prefs_folder_item.c:350
5484
msgid "Reply-To:"
5485
msgstr "Respostar-A:"
5486

  
5487
#: src/prefs_summary_column.c:69
5488
msgid "Mark"
5489
msgstr "Marca"
5490

  
5491
#. S_COL_UNREAD
5492
#: src/prefs_summary_column.c:71
5493
msgid "Attachment"
5494
msgstr "Adxunto"
5495

  
5496
#. S_COL_MIME
5497
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:4210
5498
msgid "Subject"
5499
msgstr "Asunto"
5500

  
5501
#. S_COL_SUBJECT
5502
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/summaryview.c:4213
5503
msgid "From"
5504
msgstr "Dende"
5505

  
5506
#. S_COL_FROM
5507
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:4215
5508
msgid "Date"
5509
msgstr "Data"
5510

  
5511
#. S_COL_SIZE
5512
#: src/prefs_summary_column.c:76
5513
msgid "Number"
5514
msgstr "Número"
5515

  
5516
#: src/prefs_summary_column.c:170
5517
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5518
msgstr "Creando fiestra de configuración de columnas no resumo...\n"
5519

  
5520
#: src/prefs_summary_column.c:178
5521
msgid "Summary display item setting"
5522
msgstr "Configuración de elementos do resumo"
5523

  
5524
#: src/prefs_summary_column.c:193
5525
msgid ""
5526
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5527
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5528
msgstr ""
5529
"Seleccione os elementos a mostrar no resumo. Se pode modificar\n"
5530
"a orde utilizando os botons Arriba/Abaixo ou arrastrandolos."
5531

  
5532
#: src/prefs_summary_column.c:220
5533
msgid "Available items"
5534
msgstr "Elementos disponibles"
5535

  
5536
#: src/prefs_summary_column.c:238
5537
msgid " -> "
5538
msgstr " -> "
5539

  
5540
#: src/prefs_summary_column.c:242
5541
msgid " <- "
5542
msgstr " <- "
5543

  
5544
#: src/prefs_summary_column.c:263
5545
msgid "Displayed items"
5546
msgstr "Elementos visibles"
5547

  
5548
#: src/prefs_summary_column.c:304
5549
msgid " Revert to default "
5550
msgstr " Valores por defecto "
5551

  
5552
#: src/prefs_template.c:159
5553
msgid "Template name"
5554
msgstr "Nome de plantilla"
5555

  
5556
#: src/prefs_template.c:219
5557
msgid "Register"
5558
msgstr "Rexistrar"
5559

  
5560
#: src/prefs_template.c:225
5561
msgid " Substitute "
5562
msgstr " Substituír "
5563

  
5564
#: src/prefs_template.c:237
5565
msgid " Symbols "
5566
msgstr " Símbolos "
5567

  
5568
#: src/prefs_template.c:251
5569
msgid "Registered templates"
5570
msgstr "Plantilas rexistradas"
5571

  
5572
#: src/prefs_template.c:272
5573
msgid "Templates"
5574
msgstr "Plantilas"
5575

  
5576
#: src/prefs_template.c:389
5577
msgid "Template"
5578
msgstr "Plantilla"
5579

  
5580
#: src/prefs_template.c:458
5581
msgid "Template format error."
5582
msgstr "Error de formato na plantilla."
5583

  
5584
#: src/prefs_template.c:534
5585
msgid "Delete template"
5586
msgstr "Borrar plantilla"
5587

  
5588
#: src/prefs_template.c:535
5589
msgid "Do you really want to delete this template?"
5590
msgstr "¿Quere borrar realmente esta plantilla?"
5591

  
5592
#: src/procmime.c:773
5593
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5594
msgstr "procmime_get_text_content(): Conversión de códigos fallida.\n"
5595

  
5596
#: src/procmsg.c:544
5597
msgid "can't open mark file\n"
5598
msgstr "no se pode abrir o ficheiro de marcas\n"
5599

  
5600
#: src/procmsg.c:973
5601
#, c-format
5602
msgid "can't fetch message %d\n"
5603
msgstr "non se pode obter o mensaxe %d\n"
5604

  
5605
#: src/procmsg.c:1396
5606
#, c-format
5607
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5608
msgstr "o comando de impresión non é válido: `%s'\n"
5609

  
5610
#: src/progressdialog.c:58
5611
msgid "Creating progress dialog...\n"
5612
msgstr "Creando diálogo de progreso...\n"
5613

  
5614
#: src/progressdialog.c:136
5615
msgid "Status"
5616
msgstr "Estado"
5617

  
5618
#: src/recv.c:113
5619
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5620
msgstr "ocurriu un erro mentras se obtían datos.\n"
5621

  
5622
#: src/recv.c:155 src/recv.c:197 src/recv.c:213
5623
msgid "Can't write to file.\n"
5624
msgstr "Non se pode escribir ó ficheiro.\n"
5625

  
5626
#: src/rfc2015.c:133
5627
msgid "Cannot find user ID for this key."
5628
msgstr "Non atopo o ID de usuario para esta clave."
5629

  
5630
#: src/rfc2015.c:144
5631
#, c-format
5632
msgid "\t\taka \"%s\"\n"
5633
msgstr ""
5634

  
5635
#: src/rfc2015.c:169
5636
#, c-format
5637
msgid "Signature made at %s\n"
5638
msgstr "Sinatura feita en %s\n"
5639

  
5640
#: src/rfc2015.c:275 src/sigstatus.c:266
5641
msgid "Error verifying the signature"
5642
msgstr "Error ó verificar a sinatura"
5643

  
5644
#: src/select-keys.c:105
5645
#, c-format
5646
msgid "Please select key for `%s'"
5647
msgstr "Seleccione clave para `%s'"
5648

  
5649
#: src/select-keys.c:108
5650
#, c-format
5651
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5652
msgstr "Recollendo info para `%s' ... %c"
5653

  
5654
#: src/select-keys.c:291
5655
msgid "Select Keys"
5656
msgstr "Seleccione teclas"
5657

  
5658
#: src/select-keys.c:318
5659
msgid "Key ID"
5660
msgstr "ID tecla"
5661

  
5662
#: src/select-keys.c:321
5663
msgid "Val"
5664
msgstr "Val"
5665

  
5666
#: src/select-keys.c:468
5667
msgid "Add key"
5668
msgstr "Engadir clave"
5669

  
5670
#: src/select-keys.c:469
5671
msgid "Enter another user or key ID:"
5672
msgstr "Teclee outro usuario ou ID-clave:"
5673

  
5674
#: src/select-keys.c:485
5675
msgid "Trust key"
5676
msgstr ""
5677

  
5678
#: src/select-keys.c:486
5679
msgid ""
5680
"The selected key is not fully trusted.\n"
5681
"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
5682
"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
5683
"Do you trust it enough to use it anyway?"
5684
msgstr ""
5685

  
5686
#: src/send_message.c:181
5687
msgid "Queued message header is broken.\n"
5688
msgstr "Cabeceira corrupta no mensaxe en cola.\n"
5689

  
5690
#: src/send_message.c:319
5691
#, fuzzy, c-format
5692
msgid "Sending message using command: %s\n"
5693
msgstr "Enviando mensaxe (%d / %d bytes)"
5694

  
5695
#: src/send_message.c:328
5696
#, fuzzy, c-format
5697
msgid "Can't execute command: %s"
5698
msgstr "Non se pode executar o comando externo: %s\n"
5699

  
5700
#: src/send_message.c:363
5701
#, fuzzy, c-format
5702
msgid "Error occurred while executing command: %s"
5703
msgstr "Ocurriu un erro mentras se enviaba o correo."
5704

  
5705
#: src/send_message.c:458
5706
msgid "Connecting"
5707
msgstr "Conectando"
5708

  
5709
#: src/send_message.c:460
5710
#, c-format
5711
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5712
msgstr "Conectando con o servidor SMTP: %s ..."
5713

  
5714
#: src/send_message.c:527
5715
msgid "Sending HELO..."
5716
msgstr "Enviando HELO..."
5717

  
5718
#: src/send_message.c:528 src/send_message.c:533 src/send_message.c:538
5719
msgid "Authenticating"
5720
msgstr "Autenticando"
5721

  
5722
#: src/send_message.c:529 src/send_message.c:534
5723
#, fuzzy
5724
msgid "Sending message..."
5725
msgstr "Enviando mensaxe"
5726

  
5727
#: src/send_message.c:532
5728
msgid "Sending EHLO..."
5729
msgstr "Enviando EHLO..."
5730

  
5731
#: src/send_message.c:541
5732
msgid "Sending MAIL FROM..."
5733
msgstr "Enviando MAIL FROM..."
5734

  
5735
#: src/send_message.c:542 src/send_message.c:546 src/send_message.c:551
5736
msgid "Sending"
5737
msgstr "Enviando"
5738

  
5739
#: src/send_message.c:545
5740
msgid "Sending RCPT TO..."
5741
msgstr "Enviando RCPT TO..."
5742

  
5743
#: src/send_message.c:550
5744
msgid "Sending DATA..."
5745
msgstr "Enviando DATA..."
5746

  
5747
#: src/send_message.c:554
5748
msgid "Quitting..."
5749
msgstr "Terminando..."
5750

  
5751
#: src/send_message.c:582
5752
#, c-format
5753
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5754
msgstr "Enviando mensaxe (%d / %d bytes)"
5755

  
5756
#: src/send_message.c:610
5757
msgid "Sending message"
5758
msgstr "Enviando mensaxe"
5759

  
5760
#: src/send_message.c:654 src/send_message.c:674
5761
msgid "Error occurred while sending the message."
5762
msgstr "Ocurriu un erro enviando as mensaxes."
5763

  
5764
#: src/send_message.c:657
5765
#, c-format
5766
msgid ""
5767
"Error occurred while sending the message:\n"
5768
"%s"
5769
msgstr ""
5770
"Ocurriu un erro enviando a mensaxe:\n"
5771
".%s"
5772

  
5773
#: src/setup.c:43
5774
msgid "Mailbox setting"
5775
msgstr "Configurar caixa de correo"
5776

  
5777
#: src/setup.c:44
5778
msgid ""
5779
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5780
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5781
"if you have the one.\n"
5782
"If you're not sure, just select OK."
5783
msgstr ""
5784
"Primeiro establezca a localización da sua caixa de correo.\n"
5785
"Pode utilizar unha caixa de correo existente en formato MH\n"
5786
"si xa a ten.\n"
5787
"Si non está seguro, seleccione Aceptar."
5788

  
5789
#: src/sigstatus.c:116
5790
#, fuzzy
5791
msgid "Signature check result"
5792
msgstr "Mostrar diálogo de comprobación de sinatura"
5793

  
5794
#: src/sigstatus.c:135
5795
msgid "Checking signature"
5796
msgstr "Verificando sinatura"
5797

  
5798
#: src/sigstatus.c:205
5799
#, c-format
5800
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5801
msgstr "%s%s%s dende \"%s\""
5802

  
5803
#: src/sigstatus.c:229
5804
msgid "No signature found"
5805
msgstr "Non se atopou sinatura"
5806

  
5807
#: src/sigstatus.c:236
5808
#, c-format
5809
msgid "Good signature from \"%s\""
5810
msgstr "Sinatura válida de \"%s\""
5811

  
5812
#: src/sigstatus.c:237 src/textview.c:636
5813
msgid "Good signature"
5814
msgstr "Sinatura válida"
5815

  
5816
#: src/sigstatus.c:241
5817
#, c-format
5818
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
5819
msgstr ""
5820

  
5821
#: src/sigstatus.c:242 src/textview.c:638
5822
msgid "Valid signature (untrusted key)"
5823
msgstr ""
5824

  
5825
#: src/sigstatus.c:247
5826
#, c-format
5827
msgid "Signature valid but expired for \"%s\""
5828
msgstr ""
5829

  
5830
#: src/sigstatus.c:248
5831
#, fuzzy
5832
msgid &quo