Revision 3313 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 12:53+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
513 513
msgid "Configuration is saved.\n"
514 514
msgstr "Cấu hình đã được lưu.\n"
515 515

 
516
#: libsylph/procmime.c:1335
516
#: libsylph/procmime.c:1336
517 517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518 518
msgstr "procmime_get_text_content(): Chuyển đổi mã thất bại.\n"
519 519

 
......
567 567
msgid "TLSv1 available\n"
568 568
msgstr "TLSv1 hiện có\n"
569 569

 
570
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
570
#: libsylph/ssl.c:232 libsylph/ssl.c:239
571 571
msgid "SSL method not available\n"
572 572
msgstr "Phương thức SSL không sẵn có\n"
573 573

 
574
#: libsylph/ssl.c:244
574
#: libsylph/ssl.c:245
575 575
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
576 576
msgstr "Phương thức SSL không xác định *PROGRAM BUG*\n"
577 577

 
578
#: libsylph/ssl.c:250
578
#: libsylph/ssl.c:251
579 579
msgid "Error creating ssl context\n"
580 580
msgstr "Lỗi khi tạo ngữ cảnh ssl\n"
581 581

 
582 582
#. Get the cipher
583
#: libsylph/ssl.c:269
583
#: libsylph/ssl.c:270
584 584
#, c-format
585 585
msgid "SSL connection using %s\n"
586 586
msgstr "Kết nối SSL sử dụng %s\n"
587 587

 
588
#: libsylph/ssl.c:285
588
#: libsylph/ssl.c:286
589 589
msgid "Server certificate:\n"
590 590
msgstr "Máy chủ chứng nhận:\n"
591 591

 
592
#: libsylph/ssl.c:288
592
#: libsylph/ssl.c:289
593 593
#, c-format
594 594
msgid " Subject: %s\n"
595 595
msgstr " Tiêu đề: %s\n"
596 596

 
597
#: libsylph/ssl.c:293
597
#: libsylph/ssl.c:294
598 598
#, c-format
599 599
msgid " Issuer: %s\n"
600 600
msgstr " Người phát hành: %s\n"
......
1256 1256
msgstr "Cảnh báo"
1257 1257

 
1258 1258
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1259
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1259
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
1260 1260
msgid "Error"
1261 1261
msgstr "Lỗi"
1262 1262

 
......
1299 1299
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1300 1300
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1301 1301
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5367
1303 1303
msgid "None"
1304 1304
msgstr "Không"
1305 1305

 
......
1840 1840
#. S_COL_DATE
1841 1841
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1842 1842
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1843
#: src/summaryview.c:5514
1843
#: src/summaryview.c:5516
1844 1844
msgid "Size"
1845 1845
msgstr "Kích thước"
1846 1846

 
......
3021 3021
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3022 3022
msgstr "Không thể kết nối tới máy thủ POP3: %s:%d\n"
3023 3023

 
3024
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3024
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:878 src/send_message.c:846
3025 3025
#, c-format
3026 3026
msgid "Authenticating..."
3027 3027
msgstr "Đang xác thực..."
......
3061 3061
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3062 3062
msgstr "Đang lấy thư (%d / %d) (%s / %s)"
3063 3063

 
3064
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3065
#: src/summaryview.c:5084
3064
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4845 src/summaryview.c:5035
3065
#: src/summaryview.c:5086
3066 3066
msgid ""
3067 3067
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3068 3068
"Please check the junk mail control setting."
......
3305 3305
"GnuPG không được cài đặt hoàn hảo, hoặc phiên bản quá cũ.\n"
3306 3306
"Việc hỗ trợ OpenGPG bị cấm."
3307 3307

 
3308
#: src/main.c:1268
3308
#: src/main.c:1292
3309 3309
msgid "Loading plug-ins..."
3310 3310
msgstr ""
3311 3311

 
3312 3312
#. remote command mode
3313
#: src/main.c:1474
3313
#: src/main.c:1498
3314 3314
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3315 3315
msgstr "một tiến trình Sylpheed khác đang chạy.\n"
3316 3316

 
3317
#: src/main.c:1762
3317
#: src/main.c:1792
3318 3318
msgid "Migration of configuration"
3319 3319
msgstr "Di trú cấu hình"
3320 3320

 
3321
#: src/main.c:1763
3321
#: src/main.c:1793
3322 3322
msgid ""
3323 3323
"The previous version of configuration found.\n"
3324 3324
"Do you want to migrate it?"
......
3986 3986
msgstr "Cửa sổ chính: việc cấp màu %d thất bại\n"
3987 3987

 
3988 3988
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3989
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3989
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4538 src/summaryview.c:4927
3990 3990
msgid "done.\n"
3991 3991
msgstr "xong.\n"
3992 3992

 
......
6499 6499

 
6500 6500
#. S_COL_MIME
6501 6501
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6502
#: src/summaryview.c:5507
6502
#: src/summaryview.c:5509
6503 6503
msgid "Subject"
6504 6504
msgstr "Tiêu đề"
6505 6505

 
6506 6506
#. S_COL_SUBJECT
6507 6507
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6508
#: src/summaryview.c:5510
6508
#: src/summaryview.c:5512
6509 6509
msgid "From"
6510 6510
msgstr "Người gửi"
6511 6511

 
6512 6512
#. S_COL_FROM
6513 6513
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6514
#: src/summaryview.c:5512
6514
#: src/summaryview.c:5514
6515 6515
msgid "Date"
6516 6516
msgstr "Thời gian"
6517 6517

 
......
6521 6521
msgstr "Số"
6522 6522

 
6523 6523
#. S_COL_NUMBER
6524
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6524
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5520
6525 6525
#, fuzzy
6526 6526
msgid "To"
6527 6527
msgstr "Người nhận:"
......
6938 6938
msgid "_Get"
6939 6939
msgstr "Lấy"
6940 6940

 
6941
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1097
6941
#: src/rpop3.c:251 src/rpop3.c:1102
6942 6942
#, fuzzy
6943 6943
msgid "_Resume"
6944 6944
msgstr "/_Xoá bỏ"
......
6957 6957
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6958 6958
msgstr "Xoá hộp thư"
6959 6959

 
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5518
6961 6961
msgid "No."
6962 6962
msgstr "Số "
6963 6963

 
......
6988 6988
msgid "Retrieving message headers (%d / %d) ..."
6989 6989
msgstr "Đang lấy header của thư (%d / %d)"
6990 6990

 
6991
#: src/rpop3.c:899
6991
#: src/rpop3.c:904
6992 6992
#, fuzzy
6993 6993
msgid "Getting the number of messages..."
6994 6994
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (STAT)..."
6995 6995

 
6996
#: src/rpop3.c:908 src/rpop3.c:921
6996
#: src/rpop3.c:913 src/rpop3.c:926
6997 6997
#, fuzzy
6998 6998
msgid "No message"
6999 6999
msgstr "Không có thư mới."
7000 7000

 
7001
#: src/rpop3.c:954
7001
#: src/rpop3.c:959
7002 7002
#, fuzzy, c-format
7003 7003
msgid "Deleted %d messages"
7004 7004
msgstr "Xoá thư"
7005 7005

 
7006
#: src/rpop3.c:1000 src/rpop3.c:1012 src/rpop3.c:1073 src/rpop3.c:1316
7006
#: src/rpop3.c:1005 src/rpop3.c:1017 src/rpop3.c:1078 src/rpop3.c:1321
7007 7007
#: src/send_message.c:863
7008 7008
#, c-format
7009 7009
msgid "Quitting..."
7010 7010
msgstr "Đang thoát..."
7011 7011

 
7012
#: src/rpop3.c:1058
7012
#: src/rpop3.c:1063
7013 7013
#, fuzzy, c-format
7014 7014
msgid "Retrieved %d messages"
7015 7015
msgstr "Đang tải về thư mới"
7016 7016

 
7017
#: src/rpop3.c:1065
7017
#: src/rpop3.c:1070
7018 7018
#, fuzzy, c-format
7019 7019
msgid "Opened message %d"
7020 7020
msgstr "Gửi thư"
7021 7021

 
7022
#: src/rpop3.c:1082
7022
#: src/rpop3.c:1087
7023 7023
#, fuzzy, c-format
7024 7024
msgid "Retrieved %d (of %d) message headers"
7025 7025
msgstr "Đang tải về thư mới"
7026 7026

 
7027
#: src/rpop3.c:1086
7027
#: src/rpop3.c:1091
7028 7028
#, fuzzy, c-format
7029 7029
msgid "Retrieved %d message headers"
7030 7030
msgstr "Đang tải về thư mới"
7031 7031

 
7032
#: src/rpop3.c:1208
7032
#: src/rpop3.c:1213
7033 7033
#, fuzzy, c-format
7034 7034
msgid "Retrieving message %d ..."
7035 7035
msgstr "Đang lấy thư trên %s..."
7036 7036

 
7037
#: src/rpop3.c:1234
7037
#: src/rpop3.c:1239
7038 7038
#, fuzzy
7039 7039
msgid "Delete messages"
7040 7040
msgstr "Xoá thư"
7041 7041

 
7042
#: src/rpop3.c:1235
7042
#: src/rpop3.c:1240
7043 7043
msgid ""
7044 7044
"Really delete selected messages from server?\n"
7045 7045
"This operation cannot be reverted."
......
7918 7918
msgid "Building threads..."
7919 7919
msgstr "Đang tạo luồng..."
7920 7920

 
7921
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7921
#: src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4469
7922 7922
msgid "Unthreading..."
7923 7923
msgstr "Đang rời luồng..."
7924 7924

 
7925
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7925
#: src/summaryview.c:4761 src/summaryview.c:4822
7926 7926
#, c-format
7927 7927
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7928 7928
msgstr "Đang lọc (%d / %d)..."
7929 7929

 
7930
#: src/summaryview.c:4886
7930
#: src/summaryview.c:4888
7931 7931
msgid "filtering..."
7932 7932
msgstr "đang lọc..."
7933 7933

 
7934
#: src/summaryview.c:4887
7934
#: src/summaryview.c:4889
7935 7935
msgid "Filtering..."
7936 7936
msgstr "Đang lọc..."
7937 7937

 
7938
#: src/summaryview.c:4932
7938
#: src/summaryview.c:4934
7939 7939
#, c-format
7940 7940
msgid "%d message(s) have been filtered."
7941 7941
msgstr "%d thư đã được lọc."
7942 7942

 
7943
#: src/template.c:188
7943
#: src/template.c:190
7944 7944
#, c-format
7945 7945
msgid "file %s already exists\n"
7946 7946
msgstr "tập tin %s đã có trước\n"
......
7968 7968
"failed.\n"
7969 7969
msgstr ""
7970 7970

 
7971
#: src/textview.c:2476
7971
#: src/textview.c:2477
7972 7972
msgid "Sa_ve this image as..."
7973 7973
msgstr "_Lưu hình ảnh này là..."
7974 7974

 
7975
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7975
#: src/textview.c:2497 src/trayicon.c:160
7976 7976
msgid "Compose _new message"
7977 7977
msgstr "Soạn _thư mới"
7978 7978

 
7979
#: src/textview.c:2498
7979
#: src/textview.c:2499
7980 7980
#, fuzzy
7981 7981
msgid "R_eply to this address"
7982 7982
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7983 7983

 
7984
#: src/textview.c:2501
7984
#: src/textview.c:2502
7985 7985
msgid "Add to address _book..."
7986 7986
msgstr "Thêm vào _sổ địa chỉ..."
7987 7987

 
7988
#: src/textview.c:2503
7988
#: src/textview.c:2504
7989 7989
msgid "Copy this add_ress"
7990 7990
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7991 7991

 
7992
#: src/textview.c:2506
7992
#: src/textview.c:2507
7993 7993
msgid "_Open with Web browser"
7994 7994
msgstr "_Mở với trình duyệt web"
7995 7995

 
7996
#: src/textview.c:2508
7996
#: src/textview.c:2509
7997 7997
msgid "Copy this _link"
7998 7998
msgstr "Sao chép liên _kết này"
7999 7999

 
8000
#: src/textview.c:2714
8000
#: src/textview.c:2716
8001 8001
#, c-format
8002 8002
msgid ""
8003 8003
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8010 8010
"\n"
8011 8011
"Vẫn mở nó?"
8012 8012

 
8013
#: src/textview.c:2719
8013
#: src/textview.c:2721
8014 8014
msgid "Fake URL warning"
8015 8015
msgstr "Cảnh báo URL lừa đảo"
8016 8016

 
......
8080 8080
msgstr ""
8081 8081

 
8082 8082
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:50
8083
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:271
8083
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8084 8084
#, fuzzy
8085 8085
msgid "Remove attachments"
8086 8086
msgstr "Có đính kèm"
8087 8087

 
8088
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
8088
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:264
8089 8089
msgid "This tool is available on local folders only."
8090 8090
msgstr ""
8091 8091

 
8092
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:272
8092
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:273
8093 8093
msgid "Do you really remove attached files from the selected messages?"
8094 8094
msgstr ""
8095 8095

 

Also available in: Unified diff