Revision 3292 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-10-28 18:17+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
513 513
msgid "Configuration is saved.\n"
514 514
msgstr "Cấu hình đã được lưu.\n"
515 515

 
516
#: libsylph/procmime.c:1307
516
#: libsylph/procmime.c:1335
517 517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518 518
msgstr "procmime_get_text_content(): Chuyển đổi mã thất bại.\n"
519 519

 
......
639 639
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
640 640
msgstr ""
641 641

 
642
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
642
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3992
643 643
msgid ""
644 644
"Some composing windows are open.\n"
645 645
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
977 977
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
978 978
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
979 979
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
980
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
981
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
982
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
980
#: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:442 src/summaryview.c:445
981
#: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:459 src/summaryview.c:462
982
#: src/summaryview.c:464 src/summaryview.c:476 src/summaryview.c:482
983 983
msgid "/---"
984 984
msgstr "/---"
985 985

 
986
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
986
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:458
987 987
msgid "/_Delete"
988 988
msgstr "/_Xoá"
989 989

 
......
1247 1247
msgid "Personal address"
1248 1248
msgstr "Địa chỉ cá nhân"
1249 1249

 
1250
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6848 src/main.c:879
1250
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6843 src/main.c:897
1251 1251
msgid "Notice"
1252 1252
msgstr "Chú ý"
1253 1253

 
1254
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1016
1254
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1034
1255 1255
msgid "Warning"
1256 1256
msgstr "Cảnh báo"
1257 1257

 
......
1299 1299
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1300 1300
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1301 1301
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5365
1303 1303
msgid "None"
1304 1304
msgstr "Không"
1305 1305

 
......
1390 1390
msgstr "/_Soạn/Tự độ_ng khuôn dòng"
1391 1391

 
1392 1392
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1393
#: src/summaryview.c:476
1393
#: src/summaryview.c:477
1394 1394
msgid "/_View"
1395 1395
msgstr "/_Xem"
1396 1396

 
......
1643 1643
msgstr "Không thể lấy thành phần cho thư nhiều thành phần."
1644 1644

 
1645 1645
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1646
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1646
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2515
1647 1647
msgid "(No Subject)"
1648 1648
msgstr "(Không tiêu đề)"
1649 1649

 
......
1840 1840
#. S_COL_DATE
1841 1841
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1842 1842
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1843
#: src/summaryview.c:5507
1843
#: src/summaryview.c:5514
1844 1844
msgid "Size"
1845 1845
msgstr "Kích thước"
1846 1846

 
1847
#: src/compose.c:6510
1847
#: src/compose.c:6505
1848 1848
msgid "Invalid MIME type."
1849 1849
msgstr "Kiểu MIME không hợp lệ"
1850 1850

 
1851
#: src/compose.c:6528
1851
#: src/compose.c:6523
1852 1852
msgid "File doesn't exist or is empty."
1853 1853
msgstr "Tập tin không tồn tại hoặc rỗng."
1854 1854

 
1855
#: src/compose.c:6597
1855
#: src/compose.c:6592
1856 1856
msgid "Properties"
1857 1857
msgstr "Thuộc tính"
1858 1858

 
1859
#: src/compose.c:6615
1859
#: src/compose.c:6610
1860 1860
msgid "MIME type"
1861 1861
msgstr "Kiểu MIME"
1862 1862

 
1863 1863
#. Encoding
1864
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1864
#: src/compose.c:6612 src/prefs_common_dialog.c:1140
1865 1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1866 1866
msgid "Encoding"
1867 1867
msgstr "Mã hoá"
1868 1868

 
1869
#: src/compose.c:6640 src/prefs_folder_item.c:202
1869
#: src/compose.c:6635 src/prefs_folder_item.c:202
1870 1870
msgid "Path"
1871 1871
msgstr "Đường dẫn"
1872 1872

 
1873
#: src/compose.c:6641
1873
#: src/compose.c:6636
1874 1874
msgid "File name"
1875 1875
msgstr "Tên tập tin"
1876 1876

 
1877
#: src/compose.c:6730
1877
#: src/compose.c:6725
1878 1878
#, fuzzy
1879 1879
msgid "File not exist."
1880 1880
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1882
#: src/compose.c:6735 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1883 1883
msgid "Opening executable file"
1884 1884
msgstr "Đang mở tập tin chạy"
1885 1885

 
1886
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1886
#: src/compose.c:6736 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1887 1887
msgid ""
1888 1888
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1889 1889
"security.\n"
......
1894 1894
"Nếu bạn muốn chạy tập tin, lưu nó vào đâu đó và đảm bảo nó không bị nhiễm vi-"
1895 1895
"rút hay là chương trình có hại."
1896 1896

 
1897
#: src/compose.c:6783
1897
#: src/compose.c:6778
1898 1898
#, c-format
1899 1899
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1900 1900
msgstr "Dòng lệnh cho trình soạn thảo ngoài không hợp lệ: `%s'\n"
1901 1901

 
1902
#: src/compose.c:6845
1902
#: src/compose.c:6840
1903 1903
#, c-format
1904 1904
msgid ""
1905 1905
"The external editor is still working.\n"
......
1908 1908
"Trình soạn thảo ngoài vẫn đang hoạt động.\n"
1909 1909
"Bắt buộc dừng tiến trình (pid: %d)?\n"
1910 1910

 
1911
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1911
#: src/compose.c:7178 src/mainwindow.c:3062
1912 1912
msgid "_Customize toolbar..."
1913 1913
msgstr ""
1914 1914

 
1915
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1915
#: src/compose.c:7338 src/compose.c:7344 src/compose.c:7366
1916 1916
msgid "Can't queue the message."
1917 1917
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1918 1918

 
1919
#: src/compose.c:7484
1919
#: src/compose.c:7479
1920 1920
msgid "Select files"
1921 1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1923
#: src/compose.c:7502 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1924 1924
msgid "Select file"
1925 1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926 1926

 
1927
#: src/compose.c:7561
1927
#: src/compose.c:7556
1928 1928
msgid "Save message"
1929 1929
msgstr "Lưu thư"
1930 1930

 
1931
#: src/compose.c:7562
1931
#: src/compose.c:7557
1932 1932
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1933 1933
msgstr "Nội dung đã được thay đổi. Lưu vào thư mục nháp?"
1934 1934

 
1935
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1935
#: src/compose.c:7559 src/compose.c:7563
1936 1936
msgid "Close _without saving"
1937 1937
msgstr "_Không lưu"
1938 1938

 
1939
#: src/compose.c:7615
1939
#: src/compose.c:7610
1940 1940
#, c-format
1941 1941
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1942 1942
msgstr "Bạn có muốn dùng mẫu `%s' ?"
1943 1943

 
1944
#: src/compose.c:7617
1944
#: src/compose.c:7612
1945 1945
msgid "Apply template"
1946 1946
msgstr "Dùng mẫu"
1947 1947

 
1948
#: src/compose.c:7618
1948
#: src/compose.c:7613
1949 1949
msgid "_Replace"
1950 1950
msgstr "_Thay thế"
1951 1951

 
1952
#: src/compose.c:7618
1952
#: src/compose.c:7613
1953 1953
msgid "_Insert"
1954 1954
msgstr "_Chèn"
1955 1955

 
......
2478 2478
msgid "Setting folder info..."
2479 2479
msgstr "Thiết lập thông tin thư mục..."
2480 2480

 
2481
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2481
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4199 src/setup.c:305
2482 2482
#, c-format
2483 2483
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2484 2484
msgstr "Đang quét thư mục %s%c%s ..."
2485 2485

 
2486
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2486
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:310
2487 2487
#, c-format
2488 2488
msgid "Scanning folder %s ..."
2489 2489
msgstr "Đang quét thư mục %s ..."
......
2660 2660
msgstr "Đang tạo khung xem header...\n"
2661 2661

 
2662 2662
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2663
#: src/summaryview.c:2511
2663
#: src/summaryview.c:2518
2664 2664
msgid "(No From)"
2665 2665
msgstr "(Không rõ người gửi)"
2666 2666

 
......
3061 3061
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3062 3062
msgstr "Đang lấy thư (%d / %d) (%s / %s)"
3063 3063

 
3064
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3065
#: src/summaryview.c:5077
3064
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4843 src/summaryview.c:5033
3065
#: src/summaryview.c:5084
3066 3066
msgid ""
3067 3067
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3068 3068
"Please check the junk mail control setting."
......
3170 3170
msgid "Protocol log"
3171 3171
msgstr "Theo dõi giao thức"
3172 3172

 
3173
#: src/main.c:619
3173
#: src/main.c:637
3174 3174
#, fuzzy, c-format
3175 3175
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3176 3176
msgstr "Cách dùng: %s [TUỲ CHỌN]...\n"
3177 3177

 
3178
#: src/main.c:622
3178
#: src/main.c:640
3179 3179
#, fuzzy
3180 3180
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3181 3181
msgstr " --compose [địa chỉ]  mở cửa sổ soạn thảo"
3182 3182

 
3183
#: src/main.c:623
3183
#: src/main.c:641
3184 3184
msgid ""
3185 3185
" --attach file1 [file2]...\n"
3186 3186
"             open composition window with specified files\n"
......
3190 3190
"             mở cửa sổ soạn thảo với tập tin đính kèm\n"
3191 3191
"             đã chỉ định"
3192 3192

 
3193
#: src/main.c:626
3193
#: src/main.c:644
3194 3194
msgid " --receive       receive new messages"
3195 3195
msgstr " --receive       nhận thư mới"
3196 3196

 
3197
#: src/main.c:627
3197
#: src/main.c:645
3198 3198
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3199 3199
msgstr " --receive-all     nhận thư mới từ mọi tài khoản"
3200 3200

 
3201
#: src/main.c:628
3201
#: src/main.c:646
3202 3202
msgid " --send         send all queued messages"
3203 3203
msgstr " --send         gửi mọi thư đã xếp hàng"
3204 3204

 
3205
#: src/main.c:629
3205
#: src/main.c:647
3206 3206
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3207 3207
msgstr " --status [thư mục]...  hiện tổng số thư"
3208 3208

 
3209
#: src/main.c:630
3209
#: src/main.c:648
3210 3210
msgid ""
3211 3211
" --status-full [folder]...\n"
3212 3212
"             show the status of each folder"
......
3214 3214
" --status-full [thư mục]...\n"
3215 3215
"             hiện trạng thái của từng thư mục"
3216 3216

 
3217
#: src/main.c:632
3217
#: src/main.c:650
3218 3218
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3219 3219
msgstr ""
3220 3220

 
3221
#: src/main.c:633
3221
#: src/main.c:651
3222 3222
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3223 3223
msgstr ""
3224 3224

 
3225
#: src/main.c:634
3225
#: src/main.c:652
3226 3226
msgid ""
3227 3227
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3228 3228
msgstr ""
3229 3229

 
3230
#: src/main.c:636
3230
#: src/main.c:654
3231 3231
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3232 3232
msgstr ""
3233 3233

 
3234
#: src/main.c:638
3234
#: src/main.c:656
3235 3235
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3236 3236
msgstr " --exit        đóng Sylpheed"
3237 3237

 
3238
#: src/main.c:639
3238
#: src/main.c:657
3239 3239
msgid " --debug        debug mode"
3240 3240
msgstr " --debug        chế độ gỡ lỗi"
3241 3241

 
3242
#: src/main.c:640
3242
#: src/main.c:658
3243 3243
#, fuzzy
3244 3244
msgid " --safe-mode      safe mode"
3245 3245
msgstr " --debug        chế độ gỡ lỗi"
3246 3246

 
3247
#: src/main.c:641
3247
#: src/main.c:659
3248 3248
msgid " --help         display this help and exit"
3249 3249
msgstr " --help         hiển thị phần giúp đỡ này và thoát"
3250 3250

 
3251
#: src/main.c:642
3251
#: src/main.c:660
3252 3252
msgid " --version       output version information and exit"
3253 3253
msgstr " --version       đưa ra thông tin phiên bản và thoát"
3254 3254

 
3255
#: src/main.c:646
3255
#: src/main.c:664
3256 3256
#, c-format
3257 3257
msgid "Press any key..."
3258 3258
msgstr ""
3259 3259

 
3260
#: src/main.c:796
3260
#: src/main.c:814
3261 3261
msgid "Filename encoding"
3262 3262
msgstr "Mã của tên tập tin"
3263 3263

 
3264
#: src/main.c:797
3264
#: src/main.c:815
3265 3265
msgid ""
3266 3266
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3267 3267
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
......
3285 3285
"\n"
3286 3286
"Tiếp tục?"
3287 3287

 
3288
#: src/main.c:880
3288
#: src/main.c:898
3289 3289
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3290 3290
msgstr "Đang viết thư. Bạn thực sự muốn thoát?"
3291 3291

 
3292
#: src/main.c:891
3292
#: src/main.c:909
3293 3293
msgid "Queued messages"
3294 3294
msgstr "Các thư đang đợi gửi"
3295 3295

 
3296
#: src/main.c:892
3296
#: src/main.c:910
3297 3297
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3298 3298
msgstr "Một số thư chưa gửi đã được xếp hàng. Thoát bây giờ?"
3299 3299

 
3300
#: src/main.c:1017
3300
#: src/main.c:1035
3301 3301
msgid ""
3302 3302
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3303 3303
"OpenPGP support disabled."
......
3305 3305
"GnuPG không được cài đặt hoàn hảo, hoặc phiên bản quá cũ.\n"
3306 3306
"Việc hỗ trợ OpenGPG bị cấm."
3307 3307

 
3308
#: src/main.c:1250
3308
#: src/main.c:1268
3309 3309
msgid "Loading plug-ins..."
3310 3310
msgstr ""
3311 3311

 
3312 3312
#. remote command mode
3313
#: src/main.c:1456
3313
#: src/main.c:1474
3314 3314
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3315 3315
msgstr "một tiến trình Sylpheed khác đang chạy.\n"
3316 3316

 
3317
#: src/main.c:1744
3317
#: src/main.c:1762
3318 3318
msgid "Migration of configuration"
3319 3319
msgstr "Di trú cấu hình"
3320 3320

 
3321
#: src/main.c:1745
3321
#: src/main.c:1763
3322 3322
msgid ""
3323 3323
"The previous version of configuration found.\n"
3324 3324
"Do you want to migrate it?"
......
3668 3668
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3669 3669
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Triều Tiên (ISO-2022-KR)"
3670 3670

 
3671
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3671
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:478
3672 3672
msgid "/_View/Open in new _window"
3673 3673
msgstr "/_Xem/_Mở trong cửa sổ mới"
3674 3674

 
3675
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3675
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:480
3676 3676
msgid "/_View/Mess_age source"
3677 3677
msgstr "/_Xem/_Nguồn thư"
3678 3678

 
3679
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3679
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:481
3680 3680
#, fuzzy
3681 3681
msgid "/_View/All _headers"
3682 3682
msgstr "/_Xem/Mọi _header"
......
3985 3985
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3986 3986
msgstr "Cửa sổ chính: việc cấp màu %d thất bại\n"
3987 3987

 
3988
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3989
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
3988
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2675 src/summaryview.c:2762
3989
#: src/summaryview.c:4407 src/summaryview.c:4536 src/summaryview.c:4925
3990 3990
msgid "done.\n"
3991 3991
msgstr "xong.\n"
3992 3992

 
......
4054 4054
msgid "Sylpheed - Message View"
4055 4055
msgstr "Sylpheed - Khung đọc thư"
4056 4056

 
4057
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4057
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:432
4058 4058
msgid "/_Reply"
4059 4059
msgstr "/_Hồi âm"
4060 4060

 
......
4070 4070
msgid "/Reply to mailing _list"
4071 4071
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
4072 4072

 
4073
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4073
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:439
4074 4074
msgid "/_Forward"
4075 4075
msgstr "/_Chuyển tiếp"
4076 4076

 
4077
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4077
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:440
4078 4078
msgid "/For_ward as attachment"
4079 4079
msgstr "/Ch_uyển tiếp ở dạng đính kèm"
4080 4080

 
4081
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4081
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:441
4082 4082
msgid "/Redirec_t"
4083 4083
msgstr "/Chu_yển hướng"
4084 4084

 
4085
#: src/mainwindow.c:3060
4085
#: src/mainwindow.c:3055
4086 4086
msgid "Icon _and text"
4087 4087
msgstr ""
4088 4088

 
4089
#: src/mainwindow.c:3061
4089
#: src/mainwindow.c:3056
4090 4090
#, fuzzy
4091 4091
msgid "Text at the _right of icon"
4092 4092
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Biểu tượng"
4093 4093

 
4094
#: src/mainwindow.c:3063
4094
#: src/mainwindow.c:3058
4095 4095
msgid "_Icon"
4096 4096
msgstr ""
4097 4097

 
4098
#: src/mainwindow.c:3064
4098
#: src/mainwindow.c:3059
4099 4099
#, fuzzy
4100 4100
msgid "_Text"
4101 4101
msgstr "Văn bản"
4102 4102

 
4103
#: src/mainwindow.c:3065
4103
#: src/mainwindow.c:3060
4104 4104
#, fuzzy
4105 4105
msgid "_None"
4106 4106
msgstr "Không"
4107 4107

 
4108
#: src/mainwindow.c:3103
4108
#: src/mainwindow.c:3098
4109 4109
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4110 4110
msgstr "Bạn đang ngoại tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang trực tuyến."
4111 4111

 
4112
#: src/mainwindow.c:3115
4112
#: src/mainwindow.c:3110
4113 4113
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4114 4114
msgstr "Bạn đang trực tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang ngoại tuyến."
4115 4115

 
4116
#: src/mainwindow.c:3397
4116
#: src/mainwindow.c:3392
4117 4117
msgid "Exit"
4118 4118
msgstr "Thoát"
4119 4119

 
4120
#: src/mainwindow.c:3397
4120
#: src/mainwindow.c:3392
4121 4121
msgid "Exit this program?"
4122 4122
msgstr "Thoát chương trình này?"
4123 4123

 
4124
#: src/mainwindow.c:3800
4124
#: src/mainwindow.c:3795
4125 4125
msgid "The selected messages could not be combined."
4126 4126
msgstr ""
4127 4127

 
4128
#: src/mainwindow.c:3910
4128
#: src/mainwindow.c:3905
4129 4129
#, fuzzy
4130 4130
msgid "Select folder to open"
4131 4131
msgstr "Chọn thư mục"
4132 4132

 
4133
#: src/mainwindow.c:4080
4133
#: src/mainwindow.c:4075
4134 4134
msgid "Command line options"
4135 4135
msgstr "Tuỳ chọn dòng lệnh"
4136 4136

 
4137
#: src/mainwindow.c:4093
4137
#: src/mainwindow.c:4088
4138 4138
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4139 4139
msgstr "Cách dùng: sylpheed [TUỲ CHỌN]..."
4140 4140

 
4141
#: src/mainwindow.c:4101
4141
#: src/mainwindow.c:4096
4142 4142
#, fuzzy
4143 4143
msgid ""
4144 4144
"--compose [address]\n"
......
4170 4170
"--help\n"
4171 4171
"--version"
4172 4172

 
4173
#: src/mainwindow.c:4120
4173
#: src/mainwindow.c:4115
4174 4174
#, fuzzy
4175 4175
msgid ""
4176 4176
"open composition window\n"
......
4202 4202
"hiện thông tin trợ giúp này và thoát\n"
4203 4203
"đưa ra thông tin phiên bản và thoát"
4204 4204

 
4205
#: src/mainwindow.c:4140
4205
#: src/mainwindow.c:4135
4206 4206
msgid "Windows-only option:"
4207 4207
msgstr ""
4208 4208

 
4209
#: src/mainwindow.c:4148
4209
#: src/mainwindow.c:4143
4210 4210
msgid "--ipcport portnum"
4211 4211
msgstr ""
4212 4212

 
4213
#: src/mainwindow.c:4153
4213
#: src/mainwindow.c:4148
4214 4214
msgid "specify port for IPC remote commands"
4215 4215
msgstr ""
4216 4216

 
......
4255 4255
msgid "Creating message view...\n"
4256 4256
msgstr "Đang tạo khung xem thư...\n"
4257 4257

 
4258
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4258
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3924
4259 4259
msgid "Text"
4260 4260
msgstr "Văn bản"
4261 4261

 
......
4276 4276
msgid "Message View - Sylpheed"
4277 4277
msgstr "Khung xem thư - Sylpheed"
4278 4278

 
4279
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4279
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3922
4280 4280
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4281 4281
msgstr ""
4282 4282

 
4283
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4283
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3926
4284 4284
#, fuzzy
4285 4285
msgid "Text (UTF-8)"
4286 4286
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4287 4287

 
4288
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4288
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3953
4289 4289
#, c-format
4290 4290
msgid "Can't save the file `%s'."
4291 4291
msgstr "Không thể lưu tập tin `%s'."
......
4306 4306
msgid "/Save _all..."
4307 4307
msgstr "/Lưu _tất cả..."
4308 4308

 
4309
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4309
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:483
4310 4310
msgid "/_Print..."
4311 4311
msgstr "/I_n ấn..."
4312 4312

 
......
4346 4346
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4347 4347
msgstr "Chọn một hành động cho tập tin đính kèm:\n"
4348 4348

 
4349
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4349
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:847
4350 4350
msgid "Open _with..."
4351 4351
msgstr "Mở _với..."
4352 4352

 
......
4354 4354
msgid "_Display as text"
4355 4355
msgstr "_Hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý"
4356 4356

 
4357
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4357
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:850
4358 4358
msgid "_Save as..."
4359 4359
msgstr "_Lưu là..."
4360 4360

 
......
6499 6499

 
6500 6500
#. S_COL_MIME
6501 6501
#: src/prefs_summary_column.c:69 src/query_search.c:402 src/rpop3.c:434
6502
#: src/summaryview.c:5500
6502
#: src/summaryview.c:5507
6503 6503
msgid "Subject"
6504 6504
msgstr "Tiêu đề"
6505 6505

 
6506 6506
#. S_COL_SUBJECT
6507 6507
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/query_search.c:403 src/rpop3.c:435
6508
#: src/summaryview.c:5503
6508
#: src/summaryview.c:5510
6509 6509
msgid "From"
6510 6510
msgstr "Người gửi"
6511 6511

 
6512 6512
#. S_COL_FROM
6513 6513
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/query_search.c:404 src/rpop3.c:436
6514
#: src/summaryview.c:5505
6514
#: src/summaryview.c:5512
6515 6515
msgid "Date"
6516 6516
msgstr "Thời gian"
6517 6517

 
......
6521 6521
msgstr "Số"
6522 6522

 
6523 6523
#. S_COL_NUMBER
6524
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5511
6524
#: src/prefs_summary_column.c:74 src/summaryview.c:5518
6525 6525
#, fuzzy
6526 6526
msgid "To"
6527 6527
msgstr "Người nhận:"
......
6767 6767
msgid "Edit with external editor"
6768 6768
msgstr "Soạn với trình soạn thảo ngoài"
6769 6769

 
6770
#: src/prefs_toolbar.c:127
6770
#: src/prefs_toolbar.c:123
6771 6771
msgid "Linewrap"
6772 6772
msgstr "Khuôn dòng"
6773 6773

 
6774
#: src/prefs_toolbar.c:128
6774
#: src/prefs_toolbar.c:124
6775 6775
msgid "Wrap all long lines"
6776 6776
msgstr "Khuôn mọi dòng dài"
6777 6777

 
6778
#: src/prefs_toolbar.c:227
6778
#: src/prefs_toolbar.c:223
6779 6779
#, fuzzy
6780 6780
msgid "Customize toolbar"
6781 6781
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư mụ_c khác..."
6782 6782

 
6783
#: src/prefs_toolbar.c:229
6783
#: src/prefs_toolbar.c:225
6784 6784
#, fuzzy
6785 6785
msgid ""
6786 6786
"Select items to be displayed on the toolbar. You can modify\n"
......
6844 6844
msgid "Searching %s ..."
6845 6845
msgstr "Đang tìm %s ..."
6846 6846

 
6847
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2432
6847
#: src/query_search.c:800 src/rpop3.c:710 src/summaryview.c:2435
6848 6848
msgid "(No Date)"
6849 6849
msgstr "(Không ngày tháng)"
6850 6850

 
......
6957 6957
msgid "%s - POP3 Remote mailbox"
6958 6958
msgstr "Xoá hộp thư"
6959 6959

 
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5509
6960
#: src/rpop3.c:433 src/summaryview.c:5516
6961 6961
msgid "No."
6962 6962
msgstr "Số "
6963 6963

 
......
7403 7403
msgid "Good signature from \"%s\""
7404 7404
msgstr "Chữ kí chuẩn từ \"%s\""
7405 7405

 
7406
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1123
7406
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1124
7407 7407
msgid "Good signature"
7408 7408
msgstr "Chữ kí chuẩn"
7409 7409

 
......
7412 7412
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7413 7413
msgstr "Chữ kí hợp lệ nhưng khoá ch \"%s\" không tin cậy"
7414 7414

 
7415
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1125
7415
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1126
7416 7416
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7417 7417
msgstr "Chữ kí hợp lệ (chưa tin cậy)"
7418 7418

 
......
7448 7448
msgid "BAD signature from \"%s\""
7449 7449
msgstr "Chữ kí GIẢ từ \"%s\""
7450 7450

 
7451
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1127
7451
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1128
7452 7452
msgid "BAD signature"
7453 7453
msgstr "Chữ kí GIẢ"
7454 7454

 
......
7575 7575
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
7576 7576
msgstr "Không lấy được danh sách nhóm tin."
7577 7577

 
7578
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:955
7578
#: src/subscribedialog.c:526 src/summaryview.c:958
7579 7579
msgid "Done."
7580 7580
msgstr "Xong."
7581 7581

 
......
7584 7584
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
7585 7585
msgstr "Nhận được %d nhóm tin (đã đọc %s)"
7586 7586

 
7587
#: src/summaryview.c:432
7587
#: src/summaryview.c:433
7588 7588
msgid "/Repl_y to"
7589 7589
msgstr "/Hồi â_m cho"
7590 7590

 
7591
#: src/summaryview.c:433
7591
#: src/summaryview.c:434
7592 7592
msgid "/Repl_y to/_all"
7593 7593
msgstr "/Hồi â_m cho/_tất cả"
7594 7594

 
7595
#: src/summaryview.c:434
7595
#: src/summaryview.c:435
7596 7596
msgid "/Repl_y to/_sender"
7597 7597
msgstr "/Hồi â_m cho/_người gửi"
7598 7598

 
7599
#: src/summaryview.c:435
7599
#: src/summaryview.c:436
7600 7600
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
7601 7601
msgstr "/Hồi â_m cho/_hộp thư chung"
7602 7602

 
7603
#: src/summaryview.c:442
7603
#: src/summaryview.c:443
7604 7604
msgid "/M_ove..."
7605 7605
msgstr "/_Di chuyển..."
7606 7606

 
7607
#: src/summaryview.c:443
7607
#: src/summaryview.c:444
7608 7608
msgid "/_Copy..."
7609 7609
msgstr "/_Sao chép"
7610 7610

 
7611
#: src/summaryview.c:445
7611
#: src/summaryview.c:446
7612 7612
msgid "/_Mark"
7613 7613
msgstr "/Đánh _dấu"
7614 7614

 
7615
#: src/summaryview.c:446
7615
#: src/summaryview.c:447
7616 7616
#, fuzzy
7617 7617
msgid "/_Mark/Set _flag"
7618 7618
msgstr "/Đánh _dấu/Đánh _dấu"
7619 7619

 
7620
#: src/summaryview.c:447
7620
#: src/summaryview.c:448
7621 7621
#, fuzzy
7622 7622
msgid "/_Mark/_Unset flag"
7623 7623
msgstr "/Đánh _dấu/_Bỏ đánh dấu"
7624 7624

 
7625
#: src/summaryview.c:448
7625
#: src/summaryview.c:449
7626 7626
msgid "/_Mark/---"
7627 7627
msgstr "/Đánh _dấu/---"
7628 7628

 
7629
#: src/summaryview.c:449
7629
#: src/summaryview.c:450
7630 7630
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
7631 7631
msgstr "/Đánh _dấu/Đá_nh dấu là chưa đọc"
7632 7632

 
7633
#: src/summaryview.c:450
7633
#: src/summaryview.c:451
7634 7634
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
7635 7635
msgstr "/Đánh _dấu/Đán_h dấu đã đọc"
7636 7636

 
7637
#: src/summaryview.c:452
7637
#: src/summaryview.c:453
7638 7638
msgid "/_Mark/Mark _thread as read"
7639 7639
msgstr "/Đánh _dấu/Đán_h dấu luồng đã đọc"
7640 7640

 
7641
#: src/summaryview.c:454
7641
#: src/summaryview.c:455
7642 7642
msgid "/_Mark/Mark all _read"
7643 7643
msgstr "/Đánh _dấu/Đánh dấ_u đã đọc tất cả"
7644 7644

 
7645
#: src/summaryview.c:455
7645
#: src/summaryview.c:456
7646 7646
msgid "/Color la_bel"
7647 7647
msgstr "/_Nhãn màu"
7648 7648

 
7649
#: src/summaryview.c:459
7649
#: src/summaryview.c:460
7650 7650
#, fuzzy
7651 7651
msgid "/Set as _junk mail"
7652 7652
msgstr "Coi là thư rác"
7653 7653

 
7654
#: src/summaryview.c:460
7654
#: src/summaryview.c:461
7655 7655
#, fuzzy
7656 7656
msgid "/Set as not j_unk mail"
7657 7657
msgstr "Coi là thư rác"
7658 7658

 
7659
#: src/summaryview.c:462
7659
#: src/summaryview.c:463
7660 7660
msgid "/Re-_edit"
7661 7661
msgstr "/S_oạn lại"
7662 7662

 
7663
#: src/summaryview.c:464
7663
#: src/summaryview.c:465
7664 7664
msgid "/Add sender to address boo_k..."
7665 7665
msgstr "/_Thêm người gửi vào sổ địa chỉ..."
7666 7666

 
7667
#: src/summaryview.c:466
7667
#: src/summaryview.c:467
7668 7668
msgid "/Create f_ilter rule"
7669 7669
msgstr "/Tạo _quy tắc lọc"
7670 7670

 
7671
#: src/summaryview.c:467
7671
#: src/summaryview.c:468
7672 7672
msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
7673 7673
msgstr "/Tạo _quy tắc lọc/_Tự động"
7674 7674

 
7675
#: src/summaryview.c:469
7675
#: src/summaryview.c:470
7676 7676
msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
7677 7677
msgstr "/Tạo _quy tắc lọc/theo _Người gửi"
7678 7678

 
7679
#: src/summaryview.c:471
7679
#: src/summaryview.c:472
7680 7680
msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
7681 7681
msgstr "/Tạo _quy tắc lọc/theo N_gười nhận"
7682 7682

 
7683
#: src/summaryview.c:473
7683
#: src/summaryview.c:474
7684 7684
msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
7685 7685
msgstr "/Tạo _quy tắc lọc/theo Tiê_u đề"
7686 7686

 
7687
#: src/summaryview.c:506
7687
#: src/summaryview.c:507
7688 7688
msgid "Creating summary view...\n"
7689 7689
msgstr "Đang tạo khung xem tóm tắt...\n"
7690 7690

 
7691
#: src/summaryview.c:549
7691
#: src/summaryview.c:550
7692 7692
#, fuzzy
7693 7693
msgid "Toggle message view"
7694 7694
msgstr "Đang tạo khung xem thư...\n"
7695 7695

 
7696
#: src/summaryview.c:674
7696
#: src/summaryview.c:677
7697 7697
#, fuzzy, c-format
7698 7698
msgid "Scanning folder (%s) (%d)..."
7699 7699
msgstr "Đang quét thư mục (%s)..."
7700 7700

 
7701
#: src/summaryview.c:728
7701
#: src/summaryview.c:731
7702 7702
msgid "Process mark"
7703 7703
msgstr "Đánh dấu tiến trình"
7704 7704

 
7705
#: src/summaryview.c:729
7705
#: src/summaryview.c:732
7706 7706
msgid "Some marks are left. Process it?"
7707 7707
msgstr "Vẫn còn sót một số dấu. Xử lí chúng?"
7708 7708

 
7709
#: src/summaryview.c:793
7709
#: src/summaryview.c:796
7710 7710
#, c-format
7711 7711
msgid "Scanning folder (%s)..."
7712 7712
msgstr "Đang quét thư mục (%s)..."
7713 7713

 
7714
#: src/summaryview.c:962
7714
#: src/summaryview.c:965
7715 7715
#, fuzzy
7716 7716
msgid "Could not establish a connection to the server."
7717 7717
msgstr "Không thể tạo phiên IMAP4 với: %s:%d\n"
7718 7718

 
7719
#: src/summaryview.c:1617
7719
#: src/summaryview.c:1620
7720 7720
msgid "_Search again"
7721 7721
msgstr "_Tìm lại"
7722 7722

 
7723
#: src/summaryview.c:1639 src/summaryview.c:1648
7723
#: src/summaryview.c:1642 src/summaryview.c:1651
7724 7724
msgid "No more unread messages"
7725 7725
msgstr "Không có thêm thư chưa đọc"
7726 7726

 
7727
#: src/summaryview.c:1640
7727
#: src/summaryview.c:1643
7728 7728
msgid "No unread message found. Search from the end?"
7729 7729
msgstr "Không thấy thư nào chưa đọc. Tìm từ dưới lên?"
7730 7730

 
7731
#: src/summaryview.c:1642
7731
#: src/summaryview.c:1645
7732 7732
msgid "No unread messages."
7733 7733
msgstr "Không có thư nào chưa đọc."
7734 7734

 
7735
#: src/summaryview.c:1649
7735
#: src/summaryview.c:1652
7736 7736
#, fuzzy
7737 7737
msgid "No unread message found. Go to next unread folder?"
7738 7738
msgstr "Không thấy thư nào chưa đọc. Chuyển sang thư mục tiếp theo?"
7739 7739

 
7740
#: src/summaryview.c:1657 src/summaryview.c:1666
7740
#: src/summaryview.c:1660 src/summaryview.c:1669
7741 7741
msgid "No more new messages"
7742 7742
msgstr "Không có thêm thư mới"
7743 7743

 
7744
#: src/summaryview.c:1658
7744
#: src/summaryview.c:1661
7745 7745
msgid "No new message found. Search from the end?"
7746 7746
msgstr "Không có thư mới. Tìm từ dưới lên?"
7747 7747

 
7748
#: src/summaryview.c:1660
7748
#: src/summaryview.c:1663
7749 7749
msgid "No new messages."
7750 7750
msgstr "Không có thư mới."
7751 7751

 
7752
#: src/summaryview.c:1667
7752
#: src/summaryview.c:1670
7753 7753
#, fuzzy
7754 7754
msgid "No new message found. Go to next folder which has new messages?"
7755 7755
msgstr "Không thấy thư mới nào. Tìm trong thư mục tiếp theo?"
7756 7756

 
7757
#: src/summaryview.c:1675 src/summaryview.c:1684
7757
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7758 7758
msgid "No more marked messages"
7759 7759
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu"
7760 7760

 
7761
#: src/summaryview.c:1676
7761
#: src/summaryview.c:1679
7762 7762
msgid "No marked message found. Search from the end?"
7763 7763
msgstr "Không thấy thư nào được đánh dấu. Tìm từ cuối lên?"
7764 7764

 
7765
#: src/summaryview.c:1678 src/summaryview.c:1687
7765
#: src/summaryview.c:1681 src/summaryview.c:1690
7766 7766
msgid "No marked messages."
7767 7767
msgstr "Không có thư nào được dánh dấu."
7768 7768

 
7769
#: src/summaryview.c:1685
7769
#: src/summaryview.c:1688
7770 7770
msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
7771 7771
msgstr "Không thấy thư nào được đánh dấu. Tìm từ đầu?"
7772 7772

 
7773
#: src/summaryview.c:1693 src/summaryview.c:1702
7773
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7774 7774
msgid "No more labeled messages"
7775 7775
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu nào"
7776 7776

 
7777
#: src/summaryview.c:1694
7777
#: src/summaryview.c:1697
7778 7778
msgid "No labeled message found. Search from the end?"
7779 7779
msgstr "Không thấy nào được gán nhãn. Tìm từ cuối lên?"
7780 7780

 
7781
#: src/summaryview.c:1696 src/summaryview.c:1705
7781
#: src/summaryview.c:1699 src/summaryview.c:1708
7782 7782
msgid "No labeled messages."
7783 7783
msgstr "Không có thư được gán nhãn."
7784 7784

 
7785
#: src/summaryview.c:1703
7785
#: src/summaryview.c:1706
7786 7786
msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
7787 7787
msgstr "Không thấy thư nào được gán nhãn. Tìm từ đầu?"
7788 7788

 
7789
#: src/summaryview.c:2060
7789
#: src/summaryview.c:2063
7790 7790
msgid "Attracting messages by subject..."
7791 7791
msgstr "Tập trung thư theo tiêu đề..."
7792 7792

 
7793
#: src/summaryview.c:2257
7793
#: src/summaryview.c:2260
7794 7794
msgid " item(s) selected"
7795 7795
msgstr " mục được chọn"
7796 7796

 
7797
#: src/summaryview.c:2262
7797
#: src/summaryview.c:2265
7798 7798
#, c-format
7799 7799
msgid "%d deleted"
7800 7800
msgstr "đã xoá %d"
7801 7801

 
7802
#: src/summaryview.c:2264
7802
#: src/summaryview.c:2267
7803 7803
#, c-format
7804 7804
msgid "%s%d moved"
7805 7805
msgstr "đã chuyển %s%d"
7806 7806

 
7807
#: src/summaryview.c:2265 src/summaryview.c:2268
7807
#: src/summaryview.c:2268 src/summaryview.c:2271
7808 7808
msgid ", "
7809 7809
msgstr ", "
7810 7810

 
7811
#: src/summaryview.c:2267
7811
#: src/summaryview.c:2270
7812 7812
#, c-format
7813 7813
msgid "%s%d copied"
7814 7814
msgstr "đã chép %s%d"
7815 7815

 
7816
#: src/summaryview.c:2288
7816
#: src/summaryview.c:2291
7817 7817
#, fuzzy, c-format
7818 7818
msgid "%d/%d new, %d/%d unread, %d/%d total"
7819 7819
msgstr "%d mới, %d chưa đọc, %d tổng số"
7820 7820

 
7821
#: src/summaryview.c:2297
7821
#: src/summaryview.c:2300
7822 7822
#, c-format
7823 7823
msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
7824 7824
msgstr "%d mới, %d chưa đọc, %d tổng số (%s)"
7825 7825

 
7826
#: src/summaryview.c:2301
7826
#: src/summaryview.c:2304
7827 7827
#, c-format
7828 7828
msgid "%d new, %d unread, %d total"
7829 7829
msgstr "%d mới, %d chưa đọc, %d tổng số"
7830 7830

 
7831
#: src/summaryview.c:2339
7831
#: src/summaryview.c:2342
7832 7832
msgid "Sorting summary..."
7833 7833
msgstr "Đang sắp xếp bảng tóm tắt..."
7834 7834

 
7835
#: src/summaryview.c:2595
7835
#: src/summaryview.c:2602
7836 7836
msgid "\tSetting summary from message data..."
7837 7837
msgstr "\tĐang thiết lập tóm tắt từ dữ liệu thư..."
7838 7838

 
7839
#: src/summaryview.c:2597
7839
#: src/summaryview.c:2604
7840 7840
msgid "Setting summary from message data..."
7841 7841
msgstr "Đang thiết lập tóm tắt từ dữ liệu thư..."
7842 7842

 
7843
#: src/summaryview.c:2712
7843
#: src/summaryview.c:2719
7844 7844
#, c-format
7845 7845
msgid "Writing summary cache (%s)..."
7846 7846
msgstr "Đang ghi bộ đệm cho phần tóm tắt (%s)..."
7847 7847

 
7848
#: src/summaryview.c:3050
7848
#: src/summaryview.c:3057
7849 7849
#, c-format
7850 7850
msgid "Message %d is marked\n"
7851 7851
msgstr "Bức thư %d đã được đánh dấu\n"
7852 7852

 
7853
#: src/summaryview.c:3124
7853
#: src/summaryview.c:3131
7854 7854
#, c-format
7855 7855
msgid "Message %d is marked as being read\n"
7856 7856
msgstr "Bức thư %d được đánh dấu là đã đọc\n"
7857 7857

 
7858
#: src/summaryview.c:3343
7858
#: src/summaryview.c:3350
7859 7859
#, c-format
7860 7860
msgid "Message %d is marked as unread\n"
7861 7861
msgstr "Bức thư %d được đánh dấu là chưa đọc\n"
7862 7862

 
7863
#: src/summaryview.c:3417
7863
#: src/summaryview.c:3424
7864 7864
#, c-format
7865 7865
msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
7866 7866
msgstr "Bức thư %s/%d được chọn để xoá\n"
7867 7867

 
7868
#: src/summaryview.c:3447
7868
#: src/summaryview.c:3454
7869 7869
msgid "Delete message(s)"
7870 7870
msgstr "Xoá thư"
7871 7871

 
7872
#: src/summaryview.c:3448
7872
#: src/summaryview.c:3455
7873 7873
msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
7874 7874
msgstr "Bạn có thực sự muốn xoá thư khỏi thùng rác?"
7875 7875

 
7876
#: src/summaryview.c:3528
7876
#: src/summaryview.c:3535
7877 7877
msgid "Deleting duplicated messages..."
7878 7878
msgstr "Đang xoá thư trùng nhau..."
7879 7879

 
7880
#: src/summaryview.c:3575
7880
#: src/summaryview.c:3582
7881 7881
#, c-format
7882 7882
msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
7883 7883
msgstr "Thư %s/%d được bỏ đánh đấu\n"
7884 7884

 
7885
#: src/summaryview.c:3645
7885
#: src/summaryview.c:3652
7886 7886
#, c-format
7887 7887
msgid "Message %d is set to move to %s\n"
7888 7888
msgstr "Bức thư %d được chọn để chuyển tới %s\n"
7889 7889

 
7890
#: src/summaryview.c:3677
7890
#: src/summaryview.c:3684
7891 7891
msgid "Destination is same as current folder."
7892 7892
msgstr "Đích đến trùng với thư mục hiện tại."
7893 7893

 
7894
#: src/summaryview.c:3714
7894
#: src/summaryview.c:3721
7895 7895
#, fuzzy
7896 7896
msgid "Select folder to move"
7897 7897
msgstr "Chọn thư mục"
7898 7898

 
7899
#: src/summaryview.c:3748
7899
#: src/summaryview.c:3755
7900 7900
#, c-format
7901 7901
msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
7902 7902
msgstr "Bức thư %d được chọn để chép đến %s\n"
7903 7903

 
7904
#: src/summaryview.c:3779
7904
#: src/summaryview.c:3786
7905 7905
msgid "Destination for copy is same as current folder."
7906 7906
msgstr "Đích đến trùng với thư mục hiện tại"
7907 7907

 
7908
#: src/summaryview.c:3815
7908
#: src/summaryview.c:3822
7909 7909
#, fuzzy
7910 7910
msgid "Select folder to copy"
7911 7911
msgstr "Chọn thư mục"
7912 7912

 
7913
#: src/summaryview.c:3990
7913
#: src/summaryview.c:3997
7914 7914
msgid "Error occurred while processing messages."
7915 7915
msgstr "Có lỗi khi xử lí thư."
7916 7916

 
7917
#: src/summaryview.c:4307 src/summaryview.c:4308
7917
#: src/summaryview.c:4314 src/summaryview.c:4315
7918 7918
msgid "Building threads..."
7919 7919
msgstr "Đang tạo luồng..."
7920 7920

 
7921
#: src/summaryview.c:4458 src/summaryview.c:4459
7921
#: src/summaryview.c:4465 src/summaryview.c:4466
7922 7922
msgid "Unthreading..."
7923 7923
msgstr "Đang rời luồng..."
7924 7924

 
7925
#: src/summaryview.c:4752 src/summaryview.c:4813
7925
#: src/summaryview.c:4759 src/summaryview.c:4820
7926 7926
#, c-format
7927 7927
msgid "Filtering (%d / %d)..."
7928 7928
msgstr "Đang lọc (%d / %d)..."
7929 7929

 
7930
#: src/summaryview.c:4879
7930
#: src/summaryview.c:4886
7931 7931
msgid "filtering..."
7932 7932
msgstr "đang lọc..."
7933 7933

 
7934
#: src/summaryview.c:4880
7934
#: src/summaryview.c:4887
7935 7935
msgid "Filtering..."
7936 7936
msgstr "Đang lọc..."
7937 7937

 
7938
#: src/summaryview.c:4925
7938
#: src/summaryview.c:4932
7939 7939
#, c-format
7940 7940
msgid "%d message(s) have been filtered."
7941 7941
msgstr "%d thư đã được lọc."
......
7953 7953
msgid "This message is encrypted, but its decryption failed.\n"
7954 7954
msgstr ""
7955 7955

 
7956
#: src/textview.c:861
7956
#: src/textview.c:859
7957 7957
#, fuzzy
7958 7958
msgid "_Copy file name"
7959 7959
msgstr "Tên tập tin"
7960 7960

 
7961
#: src/textview.c:1200
7961
#: src/textview.c:1201
7962 7962
msgid "This message can't be displayed.\n"
7963 7963
msgstr "Không thể hiển thị được thư này.\n"
7964 7964

 
7965
#: src/textview.c:1224
7965
#: src/textview.c:1225
7966 7966
msgid ""
7967 7967
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
7968 7968
"failed.\n"
7969 7969
msgstr ""
7970 7970

 
7971
#: src/textview.c:2475
7971
#: src/textview.c:2476
7972 7972
msgid "Sa_ve this image as..."
7973 7973
msgstr "_Lưu hình ảnh này là..."
7974 7974

 
7975
#: src/textview.c:2495 src/trayicon.c:160
7975
#: src/textview.c:2496 src/trayicon.c:160
7976 7976
msgid "Compose _new message"
7977 7977
msgstr "Soạn _thư mới"
7978 7978

 
7979
#: src/textview.c:2497
7979
#: src/textview.c:2498
7980 7980
#, fuzzy
7981 7981
msgid "R_eply to this address"
7982 7982
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7983 7983

 
7984
#: src/textview.c:2500
7984
#: src/textview.c:2501
7985 7985
msgid "Add to address _book..."
7986 7986
msgstr "Thêm vào _sổ địa chỉ..."
7987 7987

 
7988
#: src/textview.c:2502
7988
#: src/textview.c:2503
7989 7989
msgid "Copy this add_ress"
7990 7990
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7991 7991

 
7992
#: src/textview.c:2505
7992
#: src/textview.c:2506
7993 7993
msgid "_Open with Web browser"
7994 7994
msgstr "_Mở với trình duyệt web"
7995 7995

 
7996
#: src/textview.c:2507
7996
#: src/textview.c:2508
7997 7997
msgid "Copy this _link"
7998 7998
msgstr "Sao chép liên _kết này"
7999 7999

 
8000
#: src/textview.c:2713
8000
#: src/textview.c:2714
8001 8001
#, c-format
8002 8002
msgid ""
8003 8003
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8010 8010
"\n"
8011 8011
"Vẫn mở nó?"
8012 8012

 
8013
#: src/textview.c:2718
8013
#: src/textview.c:2719
8014 8014
msgid "Fake URL warning"
8015 8015
msgstr "Cảnh báo URL lừa đảo"
8016 8016

 

Also available in: Unified diff