Revision 3280 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 11:19+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:03+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
1023 1023
msgid "E-Mail address"
1024 1024
msgstr "Địa chỉ email"
1025 1025

 
1026
#: src/addressbook.c:866 src/quick_search.c:126
1026
#: src/addressbook.c:866 src/quick_search.c:128
1027 1027
msgid "Search:"
1028 1028
msgstr "Tìm kiếm:"
1029 1029

 
......
2462 2462
#. S_COL_MARK
2463 2463
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1718
2464 2464
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2465
#: src/quick_search.c:108
2465
#: src/quick_search.c:109
2466 2466
msgid "Unread"
2467 2467
msgstr "Chưa đọc"
2468 2468

 
......
2664 2664
msgid "(No From)"
2665 2665
msgstr "(Không rõ người gửi)"
2666 2666

 
2667
#: src/imageview.c:55
2667
#: src/imageview.c:56
2668 2668
msgid "Creating image view...\n"
2669 2669
msgstr "Đang tạo khung xem ảnh...\n"
2670 2670

 
2671
#: src/imageview.c:109
2671
#: src/imageview.c:111
2672 2672
msgid "Can't load the image."
2673 2673
msgstr "Không thể tải anh."
2674 2674

 
......
6255 6255
msgid "Age"
6256 6256
msgstr "Tuổi"
6257 6257

 
6258
#: src/prefs_filter_edit.c:517 src/quick_search.c:109
6258
#: src/prefs_filter_edit.c:517 src/quick_search.c:110
6259 6259
msgid "Marked"
6260 6260
msgstr "Đã đánh dấu"
6261 6261

 
......
6860 6860
msgid "Folder name:"
6861 6861
msgstr "Tên thư mục:"
6862 6862

 
6863
#: src/quick_search.c:107
6863
#: src/quick_search.c:108
6864 6864
msgid "All"
6865 6865
msgstr "Tất cả"
6866 6866

 
6867
#: src/quick_search.c:110
6867
#: src/quick_search.c:111
6868 6868
msgid "Have color label"
6869 6869
msgstr "Có nhãn màu"
6870 6870

 
6871
#: src/quick_search.c:111
6871
#: src/quick_search.c:112
6872 6872
msgid "Have attachment"
6873 6873
msgstr "Có đính kèm"
6874 6874

 
6875
#: src/quick_search.c:113
6875
#: src/quick_search.c:114
6876 6876
msgid "Within 1 day"
6877 6877
msgstr ""
6878 6878

 
6879
#: src/quick_search.c:114
6879
#: src/quick_search.c:115
6880 6880
#, fuzzy
6881 6881
msgid "Last 5 days"
6882 6882
msgstr "Họ"
6883 6883

 
6884
#: src/quick_search.c:115
6884
#: src/quick_search.c:116
6885 6885
#, fuzzy
6886 6886
msgid "Last 7 days"
6887 6887
msgstr "Họ"
6888 6888

 
6889 6889
#: src/quick_search.c:117
6890 6890
#, fuzzy
6891
msgid "Last 30 days"
6892
msgstr "Họ"
6893

 
6894
#: src/quick_search.c:119
6895
#, fuzzy
6891 6896
msgid "In addressbook"
6892 6897
msgstr "Sổ địa chỉ"
6893 6898

 
6894
#: src/quick_search.c:148 src/quick_search.c:398
6899
#: src/quick_search.c:150 src/quick_search.c:407
6895 6900
msgid "Search for Subject or From"
6896 6901
msgstr "Tìm theo tiêu đề hoặc người gửi"
6897 6902

 
6898
#: src/quick_search.c:359
6903
#: src/quick_search.c:368
6899 6904
#, c-format
6900 6905
msgid "%1$d in %2$d matched"
6901 6906
msgstr ""
6902 6907

 
6903
#: src/quick_search.c:362
6908
#: src/quick_search.c:371
6904 6909
#, fuzzy, c-format
6905 6910
msgid "No messages matched"
6906 6911
msgstr "Không có thư mới."
......
7398 7403
msgid "Good signature from \"%s\""
7399 7404
msgstr "Chữ kí chuẩn từ \"%s\""
7400 7405

 
7401
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1116
7406
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1123
7402 7407
msgid "Good signature"
7403 7408
msgstr "Chữ kí chuẩn"
7404 7409

 
......
7407 7412
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7408 7413
msgstr "Chữ kí hợp lệ nhưng khoá ch \"%s\" không tin cậy"
7409 7414

 
7410
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1118
7415
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1125
7411 7416
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7412 7417
msgstr "Chữ kí hợp lệ (chưa tin cậy)"
7413 7418

 
......
7443 7448
msgid "BAD signature from \"%s\""
7444 7449
msgstr "Chữ kí GIẢ từ \"%s\""
7445 7450

 
7446
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1120
7451
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1127
7447 7452
msgid "BAD signature"
7448 7453
msgstr "Chữ kí GIẢ"
7449 7454

 
......
7953 7958
msgid "_Copy file name"
7954 7959
msgstr "Tên tập tin"
7955 7960

 
7956
#: src/textview.c:1193
7961
#: src/textview.c:1200
7957 7962
msgid "This message can't be displayed.\n"
7958 7963
msgstr "Không thể hiển thị được thư này.\n"
7959 7964

 
7960
#: src/textview.c:1217
7965
#: src/textview.c:1224
7961 7966
msgid ""
7962 7967
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
7963 7968
"failed.\n"
7964 7969
msgstr ""
7965 7970

 
7966
#: src/textview.c:2468
7971
#: src/textview.c:2475
7967 7972
msgid "Sa_ve this image as..."
7968 7973
msgstr "_Lưu hình ảnh này là..."
7969 7974

 
7970
#: src/textview.c:2488 src/trayicon.c:160
7975
#: src/textview.c:2495 src/trayicon.c:160
7971 7976
msgid "Compose _new message"
7972 7977
msgstr "Soạn _thư mới"
7973 7978

 
7974
#: src/textview.c:2490
7979
#: src/textview.c:2497
7975 7980
#, fuzzy
7976 7981
msgid "R_eply to this address"
7977 7982
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7978 7983

 
7979
#: src/textview.c:2493
7984
#: src/textview.c:2500
7980 7985
msgid "Add to address _book..."
7981 7986
msgstr "Thêm vào _sổ địa chỉ..."
7982 7987

 
7983
#: src/textview.c:2495
7988
#: src/textview.c:2502
7984 7989
msgid "Copy this add_ress"
7985 7990
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7986 7991

 
7987
#: src/textview.c:2498
7992
#: src/textview.c:2505
7988 7993
msgid "_Open with Web browser"
7989 7994
msgstr "_Mở với trình duyệt web"
7990 7995

 
7991
#: src/textview.c:2500
7996
#: src/textview.c:2507
7992 7997
msgid "Copy this _link"
7993 7998
msgstr "Sao chép liên _kết này"
7994 7999

 
7995
#: src/textview.c:2706
8000
#: src/textview.c:2713
7996 8001
#, c-format
7997 8002
msgid ""
7998 8003
"The real URL (%s) is different from\n"
......
8005 8010
"\n"
8006 8011
"Vẫn mở nó?"
8007 8012

 
8008
#: src/textview.c:2711
8013
#: src/textview.c:2718
8009 8014
msgid "Fake URL warning"
8010 8015
msgstr "Cảnh báo URL lừa đảo"
8011 8016

 

Also available in: Unified diff