Revision 3264 po/zh_CN.po

View differences:

zh_CN.po
8 8
msgstr ""
9 9
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
12
"PO-Revision-Date: 2005-03-17 09:22+0800\n"
13
"Last-Translator: Wang Jian <lark@linux.net.cn>\n"
11
"POT-Creation-Date: 2013-05-24 18:27+0900\n"
12
"PO-Revision-Date: 2013-05-05 15:15+0800\n"
13
"Last-Translator: Careone <emacs-locale@qq.com>\n"
14 14
"Language-Team: zh_CN <i18n-translation@lists.linux.net.cn>\n"
15 15
"MIME-Version: 1.0\n"
16 16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"X-Poedit-Language: Chinese\n"
19
"X-Poedit-Country: CHINA\n"
20
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18 21

 
19 22
#: libsylph/account.c:55
20 23
msgid "Reading all config for each account...\n"
21 24
msgstr "正在读取所有帐号的配置...\n"
22 25

 
23 26
#: libsylph/filter.c:1615
24
#, fuzzy
25 27
msgid "Junk mail filter (manual)"
26
msgstr "文件夹:"
28
msgstr "垃圾邮件过滤器(手动)"
27 29

 
28 30
#: libsylph/filter.c:1618
29
#, fuzzy
30 31
msgid "Junk mail filter"
31
msgstr "文件夹:"
32
msgstr "垃圾邮件过滤器"
32 33

 
33 34
#: libsylph/imap.c:564
34 35
#, c-format
......
36 37
msgstr "到 %s 的 IMAP4 连接已断开。正在重新连接...\n"
37 38

 
38 39
#: libsylph/imap.c:621 libsylph/imap.c:627
39
#, fuzzy
40 40
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
41
msgstr "IMAP4 服务器目录"
41
msgstr "IMAP4 服务器禁止登录。\n"
42 42

 
43 43
#: libsylph/imap.c:686
44
#, fuzzy
45 44
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
46
msgstr "无法连接到IMAP4服务器:%s:%d\n"
45
msgstr "无法创建 IMAP 连接。\n"
47 46

 
48 47
#: libsylph/imap.c:705
49 48
#, c-format
......
56 55

 
57 56
#: libsylph/imap.c:905
58 57
msgid "(retrieving FLAGS...)"
59
msgstr ""
58
msgstr "(收取 FLAGS...)"
60 59

 
61 60
#: libsylph/imap.c:1296
62
#, fuzzy, c-format
61
#, c-format
63 62
msgid "Getting message %u"
64
msgstr "正在删除邮件 %d"
63
msgstr "收取邮件 %u"
65 64

 
66 65
#: libsylph/imap.c:1418
67
#, fuzzy, c-format
66
#, c-format
68 67
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
69
msgstr "正在发送邮件 (%d / %d 字节)"
68
msgstr "添加邮件到 %s (%d / %d)"
70 69

 
71 70
#: libsylph/imap.c:1544
72
#, fuzzy, c-format
71
#, c-format
73 72
msgid "Moving messages %s to %s ..."
74
msgstr "正在移动邮件 %s%c%d 到 %s ...\n"
73
msgstr "移动邮件 %s 到 %s ..."
75 74

 
76 75
#: libsylph/imap.c:1549
77
#, fuzzy, c-format
76
#, c-format
78 77
msgid "Copying messages %s to %s ..."
79
msgstr "正在复制邮件 %s%c%d 到 %s ...\n"
78
msgstr "复制邮件 %s 到 %s ..."
80 79

 
81 80
#: libsylph/imap.c:1691
82
#, fuzzy, c-format
81
#, c-format
83 82
msgid "Removing messages %s"
84
msgstr "正在从 %s 获取邮件..."
83
msgstr "删除邮件 %s"
85 84

 
86 85
#: libsylph/imap.c:1697
87 86
#, c-format
88 87
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
89
msgstr "无法设置删除标志:%s\n"
88
msgstr "无法设置删除 flags 标定:%s\n"
90 89

 
91 90
#: libsylph/imap.c:1705 libsylph/imap.c:1811
92 91
msgid "can't expunge\n"
93 92
msgstr "无法清除\n"
94 93

 
95 94
#: libsylph/imap.c:1795
96
#, fuzzy, c-format
95
#, c-format
97 96
msgid "Removing all messages in %s"
98
msgstr "正在从 %s 获取邮件..."
97
msgstr "移除 %s 中的全部邮件"
99 98

 
100 99
#: libsylph/imap.c:1800 libsylph/imap.c:1805
101 100
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
......
122 121
#: libsylph/imap.c:2380
123 122
#, c-format
124 123
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
125
msgstr "无法在收件箱中创建“%s”\n"
124
msgstr "无法在收件箱中创建%s\n"
126 125

 
127 126
#: libsylph/imap.c:2442
128 127
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
......
142 141
msgstr "无法删除邮箱\n"
143 142

 
144 143
#: libsylph/imap.c:2713
145
#, fuzzy, c-format
144
#, c-format
146 145
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
147 146
msgstr "正在发送邮件 (%d / %d 字节)"
148 147

 
......
162 161
#: libsylph/imap.c:2963 libsylph/imap.c:2969
163 162
#, c-format
164 163
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
165
msgstr "无法连接到IMAP4服务器:%s:%d\n"
164
msgstr "无法连接到 IMAP4 服务器:%s:%d\n"
166 165

 
167 166
#: libsylph/imap.c:2986
168 167
#, c-format
169 168
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
170
msgstr "无法连接到IMAP4服务器:%s:%d\n"
169
msgstr "无法用以下方式创建 IMAP4 会话:%s:%d\n"
171 170

 
172 171
#: libsylph/imap.c:3061
173 172
msgid "can't get namespace\n"
......
179 178
msgstr "无法选择文件夹:%s\n"
180 179

 
181 180
#: libsylph/imap.c:3723
182
#, fuzzy
183 181
msgid "error on imap command: STATUS\n"
184 182
msgstr "执行IMAP命令时发生错误:CLOSE\n"
185 183

 
......
208 206
#: libsylph/imap.c:4418
209 207
#, c-format
210 208
msgid "can't copy %s to %s\n"
211
msgstr "无法将 %s 复制到 %s\n"
209
msgstr "无法复制 %s 到 %s\n"
212 210

 
213 211
#: libsylph/imap.c:4441
214 212
#, c-format
......
290 288
#: libsylph/mbox.c:390
291 289
#, c-format
292 290
msgid "can't lock %s\n"
293
msgstr "无法锁 %s\n"
291
msgstr "无法锁 %s\n"
294 292

 
295 293
#: libsylph/mbox.c:397 libsylph/mbox.c:447
296 294
msgid "invalid lock type\n"
......
320 318
msgstr "源文件夹与目的文件夹是同一个。\n"
321 319

 
322 320
#: libsylph/mh.c:828
323
#, fuzzy, c-format
321
#, c-format
324 322
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
325
msgstr "正在复制邮件 %s%c%d 到 %s ...\n"
323
msgstr "复制邮件 %s%d 到 %s ...\n"
326 324

 
327 325
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:197
328 326
#, c-format
......
344 342
"\n"
345 343
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
346 344
msgstr ""
345
"目录名\n"
346
"'%s' 不是一个有效的 UTF-8 字符串。\n"
347
"也许文件名使用的是本地字符编码。\n"
348
"在这种情况下,你必须设置下面的环境变量\n"
349
"(详情见 README 文件):\n"
350
"\n"
351
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
347 352

 
348 353
#: libsylph/news.c:226
349 354
#, c-format
......
377 382
#: libsylph/news.c:732
378 383
#, c-format
379 384
msgid "can't retrieve article %d\n"
380
msgstr "无法获取文章 %d\n"
385
msgstr "无法重新得到文章 %d\n"
381 386

 
382 387
#: libsylph/news.c:789
383 388
#, c-format
......
396 401
#: libsylph/news.c:849
397 402
#, c-format
398 403
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
399
msgstr "正在获取 %3$s 里的 xover %1$d - %2$d...\n"
404
msgstr "收取 xover %d - %d,在 %s...\n"
400 405

 
401 406
#: libsylph/news.c:853
402 407
msgid "can't get xover\n"
......
450 455
msgstr "在问候信息中时间戳语法错误\n"
451 456

 
452 457
#: libsylph/pop.c:171
453
#, fuzzy
454 458
msgid "Invalid timestamp in greeting\n"
455 459
msgstr "在问候信息中没有发现需要的APOP时戳\n"
456 460

 
......
475 479

 
476 480
#: libsylph/pop.c:690
477 481
msgid "mailbox is locked\n"
478
msgstr "信箱被锁住了\n"
482
msgstr "信箱已锁定\n"
479 483

 
480 484
#: libsylph/pop.c:693
481 485
msgid "session timeout\n"
......
552 556

 
553 557
#: libsylph/ssl.c:130
554 558
msgid "SSLv23 not available\n"
555
msgstr "SSLv23不可用\n"
559
msgstr "SSLv23 不可用\n"
556 560

 
557 561
#: libsylph/ssl.c:132
558 562
msgid "SSLv23 available\n"
559
msgstr "SSLv23可用\n"
563
msgstr "SSLv23 可用\n"
560 564

 
561 565
#: libsylph/ssl.c:141
562 566
msgid "TLSv1 not available\n"
563
msgstr "TLSv1不可用\n"
567
msgstr "TLSv1 不可用\n"
564 568

 
565 569
#: libsylph/ssl.c:143
566 570
msgid "TLSv1 available\n"
567
msgstr "TLSv1可用\n"
571
msgstr "TLSv1 可用\n"
568 572

 
569 573
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
570 574
msgid "SSL method not available\n"
571
msgstr "SSL方法不可用\n"
575
msgstr "SSL 方法不可用\n"
572 576

 
573 577
#: libsylph/ssl.c:244
574 578
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
......
576 580

 
577 581
#: libsylph/ssl.c:250
578 582
msgid "Error creating ssl context\n"
579
msgstr "创建SSL上下文时发生错误\n"
583
msgstr "创建 SSL 上下文时发生错误\n"
580 584

 
581 585
#. Get the cipher
582 586
#: libsylph/ssl.c:269
583 587
#, c-format
584 588
msgid "SSL connection using %s\n"
585
msgstr "使用 %s 的SSL连接\n"
589
msgstr "使用 %s 的 SSL 连接\n"
586 590

 
587 591
#: libsylph/ssl.c:285
588 592
msgid "Server certificate:\n"
......
591 595
#: libsylph/ssl.c:288
592 596
#, c-format
593 597
msgid " Subject: %s\n"
594
msgstr " 标题:%s\n"
598
msgstr " 主题: %s\n"
595 599

 
596 600
#: libsylph/ssl.c:293
597 601
#, c-format
598 602
msgid " Issuer: %s\n"
599
msgstr " 签发者%s\n"
603
msgstr " 签发者: %s\n"
600 604

 
601 605
#: libsylph/utils.c:2961
602 606
#, c-format
......
654 658
"Some composing windows are open.\n"
655 659
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
656 660
msgstr ""
657
"一些撰写窗口已打开。\n"
658
"在编辑帐号前,请关闭所有的撰写窗口。"
661
"已经打开了一些写信窗口。\n"
662
"在编辑帐号前,请关闭所有的写信窗口。"
659 663

 
660 664
#: src/account_dialog.c:143
661 665
msgid "Opening account edit window...\n"
662 666
msgstr "正在打开帐号编辑窗口...\n"
663 667

 
664 668
#: src/account_dialog.c:191
665
#, fuzzy
666 669
msgid "Creating folder tree. Please wait..."
667
msgstr "正在创建文件夹视图...\n"
670
msgstr "正在创建文件夹视图..."
668 671

 
669 672
#: src/account_dialog.c:193
670
#, fuzzy
671 673
msgid "Creation of the folder tree failed."
672 674
msgstr "重建文件夹树失败。"
673 675

 
......
708 710
msgstr "编辑"
709 711

 
710 712
#: src/account_dialog.c:450
711
#, fuzzy
712 713
msgid " _Set as default account "
713
msgstr " 设为默认帐号 "
714
msgstr " 设为默认帐号(_S) "
714 715

 
715 716
#: src/account_dialog.c:530
716
#, fuzzy, c-format
717
#, c-format
717 718
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
718
msgstr "您真的要删除该帐号吗?"
719
msgstr "你确定要删除帐号 '%s' 吗?"
719 720

 
720 721
#: src/account_dialog.c:532 src/prefs_filter.c:708
721
#, fuzzy
722 722
msgid "(Untitled)"
723
msgstr "无标题"
723
msgstr "(未填标题)"
724 724

 
725 725
#: src/account_dialog.c:533
726 726
msgid "Delete account"
......
745 745
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
746 746
"because it contains %%f, %%F or %%p."
747 747
msgstr ""
748
"选择的动作不能在撰写窗口使用,\n"
749
"因为它包括 %%f, %%F or %%p 。"
748
"选择的动作不能在写信窗口使用,\n"
749
"因为它包括 %%f, %%F 或者 %%p 。"
750 750

 
751 751
#: src/action.c:711
752 752
#, c-format
......
777 777
#: src/action.c:1056
778 778
#, c-format
779 779
msgid "--- Ended: %s\n"
780
msgstr "--- 结束:%s\n"
780
msgstr "--- 结束:%s\n"
781 781

 
782 782
#: src/action.c:1088
783 783
msgid "Action's input/output"
......
789 789

 
790 790
#: src/action.c:1159
791 791
msgid "Abort"
792
msgstr "终止"
792
msgstr "放弃"
793 793

 
794 794
#: src/action.c:1349
795 795
#, c-format
......
840 840
msgstr "选择地址簿文件夹"
841 841

 
842 842
#: src/addressadd.c:313 src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:3546
843
#, fuzzy
844 843
msgid "Auto-registered address"
845
msgstr "已注册的规则"
844
msgstr "自动记录的地址"
846 845

 
847 846
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:550
848 847
#: src/messageview.c:166
......
855 854

 
856 855
#: src/addressbook.c:407
857 856
msgid "/_File/New _vCard"
858
msgstr "/文件(_F)/新建 vCard(_V)"
857
msgstr "/文件(_F)/新建 _vCard"
859 858

 
860 859
#: src/addressbook.c:409
861 860
msgid "/_File/New _JPilot"
862
msgstr "/文件(_F)/新建 JPilot(_J)"
861
msgstr "/文件(_F)/新建 _JPilot"
863 862

 
864 863
#: src/addressbook.c:412
865
#, fuzzy
866 864
msgid "/_File/New _LDAP Server"
867
msgstr "/文件(_F)/新建服务器(_S)"
865
msgstr "/文件(_F)/新建 _LDAP 服务器"
868 866

 
869 867
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:587
870 868
#: src/compose.c:592 src/compose.c:595 src/compose.c:598 src/mainwindow.c:568
......
925 923
msgstr "/地址(_A)/---"
926 924

 
927 925
#: src/addressbook.c:430
928
#, fuzzy
929 926
msgid "/_Address/Add _to recipient"
930
msgstr "/地址(_A)/删除(_D)"
927
msgstr "/地址(_A)/添加到收件人(_T)"
931 928

 
932 929
#: src/addressbook.c:432
933
#, fuzzy
934 930
msgid "/_Address/Add to _Cc"
935
msgstr "/地址(_A)/编辑(_E)"
931
msgstr "/地址(_A)/添加到抄送(_C)"
936 932

 
937 933
#: src/addressbook.c:434
938
#, fuzzy
939 934
msgid "/_Address/Add to _Bcc"
940
msgstr "/地址(_A)/编辑(_E)"
935
msgstr "/地址(_A)/添加到密送(_B)"
941 936

 
942 937
#: src/addressbook.c:437
943 938
msgid "/_Address/_Edit"
......
954 949

 
955 950
#: src/addressbook.c:441
956 951
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
957
msgstr "/工具(_T)/导入LDIF文件(_L)"
952
msgstr "/工具(_T)/导入 _LDIF 文件"
958 953

 
959 954
#: src/addressbook.c:442
960
#, fuzzy
961 955
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
962
msgstr "/工具(_T)/导入LDIF文件(_L)"
956
msgstr "/工具(_T)/导入 _CSV 文件"
963 957

 
964 958
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:892
965 959
#: src/messageview.c:319
......
1002 996

 
1003 997
#: src/addressbook.c:478
1004 998
msgid "/Add _to recipient"
1005
msgstr ""
999
msgstr "/添加到收件人(_T)"
1006 1000

 
1007 1001
#: src/addressbook.c:480
1008 1002
msgid "/Add t_o Cc"
1009
msgstr ""
1003
msgstr "/添加到抄送(_O)"
1010 1004

 
1011 1005
#: src/addressbook.c:482
1012 1006
msgid "/Add to _Bcc"
1013
msgstr ""
1007
msgstr "/添加到密送(_B)"
1014 1008

 
1015 1009
#: src/addressbook.c:488
1016
#, fuzzy
1017 1010
msgid "/_Copy"
1018
msgstr "/复制(_C)..."
1011
msgstr "/复制(_C)"
1019 1012

 
1020 1013
#: src/addressbook.c:489
1021
#, fuzzy
1022 1014
msgid "/_Paste"
1023
msgstr "/编辑(_E)/粘贴(_P)"
1015
msgstr "/粘贴(_P)"
1024 1016

 
1025 1017
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2769 src/prefs_toolbar.c:90
1026 1018
msgid "Address book"
......
1037 1029
msgstr "电子邮件地址"
1038 1030

 
1039 1031
#: src/addressbook.c:866 src/quick_search.c:126
1040
#, fuzzy
1041 1032
msgid "Search:"
1042
msgstr "搜索"
1033
msgstr "搜索:"
1043 1034

 
1044 1035
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3294 src/headerview.c:57
1045 1036
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1046 1037
msgid "To:"
1047
msgstr "收件人"
1038
msgstr "收件人:"
1048 1039

 
1049 1040
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3311 src/headerview.c:58
1050 1041
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1051 1042
msgid "Cc:"
1052
msgstr "抄送"
1043
msgstr "抄送:"
1053 1044

 
1054 1045
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3328 src/prefs_folder_item.c:368
1055 1046
#: src/prefs_template.c:204
1056 1047
msgid "Bcc:"
1057
msgstr "密件抄送:"
1048
msgstr "密送:"
1058 1049

 
1059 1050
#. Buttons
1060 1051
#: src/addressbook.c:933 src/addressbook.c:2330 src/editaddress.c:719
......
1072 1063
msgstr "添加"
1073 1064

 
1074 1065
#: src/addressbook.c:939 src/prefs_toolbar.c:80
1075
#, fuzzy
1076 1066
msgid "Search"
1077 1067
msgstr "搜索"
1078 1068

 
1079 1069
#: src/addressbook.c:942
1080
#, fuzzy
1081 1070
msgid "_Close"
1082
msgstr "关闭"
1071
msgstr "关闭(_C)"
1083 1072

 
1084 1073
#. Confirm deletion
1085 1074
#: src/addressbook.c:1138
......
1091 1080
msgstr "真的要删除地址?"
1092 1081

 
1093 1082
#: src/addressbook.c:2321
1094
#, fuzzy, c-format
1083
#, c-format
1095 1084
msgid ""
1096 1085
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
1097 1086
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
......
1104 1093
msgstr "删除文件夹"
1105 1094

 
1106 1095
#: src/addressbook.c:2324
1107
#, fuzzy
1108 1096
msgid "_Folder only"
1109
msgstr "仅文件夹"
1097
msgstr "仅文件夹(_F)"
1110 1098

 
1111 1099
#: src/addressbook.c:2324
1112
#, fuzzy
1113 1100
msgid "Folder and _addresses"
1114
msgstr "文件夹和地址"
1101
msgstr "文件夹和地址(_A)"
1115 1102

 
1116 1103
#: src/addressbook.c:2329
1117 1104
#, c-format
......
1128 1115

 
1129 1116
#: src/addressbook.c:3306 src/addressbook.c:3444
1130 1117
msgid "Old address book converted successfully."
1131
msgstr "成功转换旧的地址簿。"
1118
msgstr "成功地转换了旧地址簿。"
1132 1119

 
1133 1120
#: src/addressbook.c:3311
1134 1121
msgid ""
1135 1122
"Old address book converted,\n"
1136 1123
"could not save new address index file"
1137 1124
msgstr ""
1138
"已经转换旧的地址簿,\n"
1125
"已经转换了旧地址簿,\n"
1139 1126
"无法保存新的地址索引文件"
1140 1127

 
1141 1128
#: src/addressbook.c:3324
......
1144 1131
"but created empty new address book files."
1145 1132
msgstr ""
1146 1133
"无法转换地址簿,\n"
1147
"但创建了空的新地址簿文件。"
1134
"但创建了空的新地址簿文件。"
1148 1135

 
1149 1136
#: src/addressbook.c:3330
1150 1137
msgid ""
......
1158 1145
msgid ""
1159 1146
"Could not convert address book\n"
1160 1147
"and could not create new address book files."
1161
msgstr "无法转换地址簿且无法创建新的地址簿文件。"
1148
msgstr ""
1149
"无法转换地址簿\n"
1150
"并且无法创建新的地址簿文件。"
1162 1151

 
1163 1152
#: src/addressbook.c:3342
1164
#, fuzzy
1165 1153
msgid "Address book conversion error"
1166 1154
msgstr "地址簿转换错误"
1167 1155

 
1168 1156
#: src/addressbook.c:3346
1169
#, fuzzy
1170 1157
msgid "Address book conversion"
1171 1158
msgstr "地址簿转换"
1172 1159

 
1173 1160
#: src/addressbook.c:3385
1174
#, fuzzy, c-format
1161
#, c-format
1175 1162
msgid ""
1176 1163
"Could not read address index:\n"
1177 1164
"\n"
1178 1165
"%s%c%s"
1179
msgstr "无法读取地址索引"
1166
msgstr ""
1167
"无法读取地址索引:\n"
1168
"\n"
1169
"%s%c%s"
1180 1170

 
1181 1171
#: src/addressbook.c:3388
1182
#, fuzzy
1183 1172
msgid "Address Book Error"
1184 1173
msgstr "地址簿错误"
1185 1174

 
......
1207 1196
msgstr "无法读取地址索引"
1208 1197

 
1209 1198
#: src/addressbook.c:3493
1210
#, fuzzy
1211 1199
msgid "Address Book Conversion Error"
1212 1200
msgstr "地址簿转换错误"
1213 1201

 
1214 1202
#: src/addressbook.c:3499
1215
#, fuzzy
1216 1203
msgid "Address Book Conversion"
1217 1204
msgstr "地址簿转换"
1218 1205

 
......
1275 1262

 
1276 1263
#: src/alertpanel.c:318
1277 1264
msgid "Show this message next time"
1278
msgstr "下次还显示信息"
1265
msgstr "下次还显示信息"
1279 1266

 
1280 1267
#: src/colorlabel.c:47
1281 1268
msgid "Orange"
......
1339 1326

 
1340 1327
#: src/compose.c:588
1341 1328
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1342
msgstr "/文件(_F)/保存到草稿夹(_D)"
1329
msgstr "/文件(_F)/保存到草稿文件夹(_D)"
1343 1330

 
1344 1331
#: src/compose.c:590
1345 1332
msgid "/_File/Save and _keep editing"
......
1358 1345
msgstr "/文件(_F)/插入签名(_G)"
1359 1346

 
1360 1347
#: src/compose.c:597
1361
#, fuzzy
1362 1348
msgid "/_File/A_ppend signature"
1363
msgstr "/文件(_F)/插入签名(_G)"
1349
msgstr "/文件(_F)/添加签名(_P)"
1364 1350

 
1365 1351
#: src/compose.c:602
1366 1352
msgid "/_Edit/_Undo"
......
1417 1403
msgstr "/查看(_V)/密件抄送(_B)"
1418 1404

 
1419 1405
#: src/compose.c:621
1420
#, fuzzy
1421 1406
msgid "/_View/_Reply-To"
1422 1407
msgstr "/查看(_V)/回复至(_R)"
1423 1408

 
......
1429 1414
msgstr "/查看(_V)/---"
1430 1415

 
1431 1416
#: src/compose.c:623
1432
#, fuzzy
1433 1417
msgid "/_View/_Followup-To"
1434
msgstr "/查看(_V)/跟(_F)"
1418
msgstr "/查看(_V)/跟进到(_F)"
1435 1419

 
1436 1420
#: src/compose.c:625
1437 1421
msgid "/_View/R_uler"
......
1442 1426
msgstr "/查看(_V)/附件(_A)"
1443 1427

 
1444 1428
#: src/compose.c:629
1445
#, fuzzy
1446 1429
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1447
msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/其它文件夹(_F)..."
1430
msgstr "/查看(_V)/自定义工具栏(_S)..."
1448 1431

 
1449 1432
#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1450 1433
msgid "/_View/Character _encoding"
......
1491 1474
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/波罗的语 (ISO-8859-_4)"
1492 1475

 
1493 1476
#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1494
#, fuzzy
1495 1477
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1496
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/斯拉夫语 (Windows-1251)"
1478
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/波罗的语 (Windows-1257)"
1497 1479

 
1498 1480
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1499 1481
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1500 1482
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/希腊语 (ISO-8859-_7)"
1501 1483

 
1502 1484
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1503
#, fuzzy
1504 1485
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1505
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/波罗的语 (ISO-8859-_4)"
1486
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/阿拉伯语 (ISO-8859-_6)"
1506 1487

 
1507 1488
#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1508
#, fuzzy
1509 1489
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1510
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/斯拉夫语 (Windows-1251)"
1490
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/阿拉伯语 (Windows-1256)"
1511 1491

 
1512 1492
#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1513
#, fuzzy
1514 1493
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1515
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/希腊语 (ISO-8859-_7)"
1494
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/希伯来语 (ISO-8859-_8)"
1516 1495

 
1517 1496
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1518
#, fuzzy
1519 1497
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1520
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/斯拉夫语 (Windows-1251)"
1498
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/希伯来语 (Windows-1255)"
1521 1499

 
1522 1500
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1523 1501
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
......
1548 1526
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/简体中文 (_GB2312)"
1549 1527

 
1550 1528
#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1551
#, fuzzy
1552 1529
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1553
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/简体中文 (_GB2312)"
1530
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/简体中文 (GBK)"
1554 1531

 
1555 1532
#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1556 1533
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
......
1562 1539

 
1563 1540
#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1564 1541
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1565
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/泰语 (TIS-620)"
1542
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/泰语 (TIS-620)"
1566 1543

 
1567 1544
#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1568 1545
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1569
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/泰语 (Windows-874)"
1546
msgstr "/查看(_V)/字符编码(_E)/泰语 (Windows-874)"
1570 1547

 
1571 1548
#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1572 1549
msgid "/_Tools/_Address book"
......
1593 1570

 
1594 1571
#: src/compose.c:727
1595 1572
msgid "/_Tools/Request _disposition notification"
1596
msgstr ""
1573
msgstr "/工具(_T)/请求安排通知(_D)"
1597 1574

 
1598 1575
#: src/compose.c:731
1599 1576
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
......
1604 1581
msgstr "/工具(_T)/PGP 加密(_E)"
1605 1582

 
1606 1583
#: src/compose.c:737
1607
#, fuzzy
1608 1584
msgid "/_Tools/_Check spell"
1609
msgstr "/工具(_T)/执行(_X)"
1585
msgstr "/工具(_T)/检查拼写(_C)"
1610 1586

 
1611 1587
#: src/compose.c:738
1612
#, fuzzy
1613 1588
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1614
msgstr "/工具(_T)/模板(_T)"
1589
msgstr "/工具(_T)/设置拼写语言(_S)"
1615 1590

 
1616 1591
#: src/compose.c:1018
1617 1592
#, c-format
......
1657 1632

 
1658 1633
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:579
1659 1634
msgid "Can't get the part of multipart message."
1660
msgstr "无法获得分块邮件的分块。"
1635
msgstr "无法获得多段邮件的分块。"
1661 1636

 
1662 1637
#: src/compose.c:2863 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1663 1638
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1664 1639
msgid "(No Subject)"
1665
msgstr "(没有主题)"
1640
msgstr "(未填主题)"
1666 1641

 
1667 1642
#: src/compose.c:2866
1668
#, fuzzy, c-format
1643
#, c-format
1669 1644
msgid "%s - Compose%s"
1670
msgstr "%s - 撰写邮件%s"
1645
msgstr "%s - 写信%s"
1671 1646

 
1672 1647
#: src/compose.c:2989
1673 1648
msgid "Recipient is not specified."
1674 1649
msgstr "没有指定收件人。"
1675 1650

 
1676 1651
#: src/compose.c:2997
1677
#, fuzzy
1678 1652
msgid "Empty subject"
1679
msgstr "主题"
1653
msgstr "主题空白"
1680 1654

 
1681 1655
#: src/compose.c:2998
1682 1656
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1683 1657
msgstr "主题是空的。还要发送吗?"
1684 1658

 
1685 1659
#: src/compose.c:3062
1686
#, fuzzy
1687 1660
msgid "Attachment is missing"
1688
msgstr "附件"
1661
msgstr "附件丢失"
1689 1662

 
1690 1663
#: src/compose.c:3063
1691 1664
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1692
msgstr ""
1665
msgstr "目前没有附件。不带附件进行发送?"
1693 1666

 
1694 1667
#: src/compose.c:3180 src/compose.c:3206
1695 1668
msgid "Check recipients"
1696
msgstr ""
1669
msgstr "检查收件人"
1697 1670

 
1698 1671
#: src/compose.c:3226
1699
#, fuzzy
1700 1672
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1701
msgstr "自动设置以下地址"
1673
msgstr "确定发送本邮件到以下地址?"
1702 1674

 
1703 1675
#: src/compose.c:3239 src/compose.c:5262 src/headerview.c:56
1704 1676
msgid "From:"
1705
msgstr "发件人"
1677
msgstr "发件人:"
1706 1678

 
1707 1679
#: src/compose.c:3261 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1708 1680
msgid "Subject:"
1709
msgstr "题:"
1681
msgstr "题:"
1710 1682

 
1711 1683
#: src/compose.c:3354
1712
#, fuzzy
1713 1684
msgid "_Send"
1714
msgstr "发送"
1685
msgstr "发送(_S)"
1715 1686

 
1716 1687
#: src/compose.c:3384
1717
#, fuzzy
1718 1688
msgid ""
1719 1689
"Checking for new messages is currently running.\n"
1720 1690
"Please try again later."
1721
msgstr "正在检查所有文件夹中的新邮件..."
1691
msgstr ""
1692
"现在正在检查新邮件。\n"
1693
"请稍后重试。"
1722 1694

 
1723 1695
#: src/compose.c:3520
1724 1696
msgid "can't get recipient list."
......
1729 1701
"Account for sending mail is not specified.\n"
1730 1702
"Please select a mail account before sending."
1731 1703
msgstr ""
1732
"没有指定发送邮件用的帐号。\n"
1704
"没有指定发送邮件时使用的帐号。\n"
1733 1705
"请在发送前选择一个邮件帐号。"
1734 1706

 
1735 1707
#: src/compose.c:3568 src/send_message.c:353
......
1741 1713
msgid ""
1742 1714
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1743 1715
"outbox."
1744
msgstr ""
1716
msgstr "邮件发送完成,但是邮件无法保存到发件箱。"
1745 1717

 
1746 1718
#: src/compose.c:3662
1747 1719
#, c-format
1748 1720
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1749
msgstr "无法找到和当前选中的密钥标识“%s”相联系的钥匙。"
1721
msgstr "无法找到和当前选中的密钥标识“%s”有关的钥匙。"
1750 1722

 
1751 1723
#: src/compose.c:3689 src/compose.c:4074
1752
#, fuzzy
1753 1724
msgid "Can't sign the message."
1754
msgstr "无法将该邮件排队。"
1725
msgstr "无法对这封邮件进行签名。"
1755 1726

 
1756 1727
#: src/compose.c:3716 src/compose.c:4120
1757
#, fuzzy
1758 1728
msgid "Can't encrypt the message."
1759
msgstr "无法将该邮件排队。"
1729
msgstr "无法加密这封邮件。"
1760 1730

 
1761 1731
#: src/compose.c:3751 src/compose.c:4115
1762
#, fuzzy
1763 1732
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1764
msgstr "无法将该邮件排队。"
1733
msgstr "无法加密或对这封邮件进行签名。"
1765 1734

 
1766 1735
#: src/compose.c:3797 src/compose.c:4148 src/compose.c:4211 src/compose.c:4331
1767 1736
msgid "can't change file mode\n"
1768 1737
msgstr "无法改变文件属性\n"
1769 1738

 
1770 1739
#: src/compose.c:3830
1771
#, fuzzy, c-format
1740
#, c-format
1772 1741
msgid ""
1773 1742
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1774 1743
"\n"
1775 1744
"Send it as %s anyway?"
1776 1745
msgstr ""
1777 1746
"无法将邮件的字符编码从 %s 转换到 %s。\n"
1778
"仍然用 %s 发送吗?"
1747
"\n"
1748
"仍然以 %s 发送吗?"
1779 1749

 
1780 1750
#: src/compose.c:3836
1781
#, fuzzy
1782 1751
msgid "Code conversion error"
1783
msgstr "地址簿转换错误"
1752
msgstr "代码转换错误"
1784 1753

 
1785 1754
#: src/compose.c:3922
1786 1755
#, c-format
......
1790 1759
"\n"
1791 1760
"Send it anyway?"
1792 1761
msgstr ""
1762
"第%d行超过了最大行宽限制(998字节)。\n"
1763
"发送时邮件内容可能会按这个限制进行切断。\n"
1764
"\n"
1765
"仍然要发送吗?"
1793 1766

 
1794 1767
#: src/compose.c:3926
1795 1768
msgid "Line length limit"
1796
msgstr ""
1769
msgstr "行宽限制"
1797 1770

 
1798 1771
#: src/compose.c:4092
1799 1772
msgid "Encrypting with Bcc"
1800
msgstr ""
1773
msgstr "以加密方式进行密送"
1801 1774

 
1802 1775
#: src/compose.c:4093
1803 1776
msgid ""
......
1807 1780
"\n"
1808 1781
"Send it anyway?"
1809 1782
msgstr ""
1783
"这个邮件包含要密送的收件人。如果邮件已经加密,所有的密送收件人经过检查加密密"
1784
"钥列表后会变成可见,导致保密性丢失。\n"
1785
"\n"
1786
"仍然要发送吗?"
1810 1787

 
1811 1788
#: src/compose.c:4291
1812 1789
msgid "can't remove the old message\n"
......
1818 1795

 
1819 1796
#: src/compose.c:4397
1820 1797
msgid "can't find queue folder\n"
1821
msgstr "无法找到队列文件夹:%s\n"
1798
msgstr "无法找到队列文件夹\n"
1822 1799

 
1823 1800
#: src/compose.c:4404
1824 1801
msgid "can't queue the message\n"
1825 1802
msgstr "无法排队该邮件\n"
1826 1803

 
1827 1804
#: src/compose.c:4449
1828
#, fuzzy, c-format
1805
#, c-format
1829 1806
msgid "File %s doesn't exist."
1830
msgstr "文件 %s 不存在\n"
1807
msgstr "文件 %s 不存在"
1831 1808

 
1832 1809
#: src/compose.c:4458
1833
#, fuzzy, c-format
1810
#, c-format
1834 1811
msgid "Can't open file %s."
1835
msgstr "无法打开文件 %s\n"
1812
msgstr "无法打开文件 %s"
1836 1813

 
1837 1814
#: src/compose.c:5209
1838 1815
msgid "Creating compose window...\n"
1839
msgstr "正在创建撰写窗口...\n"
1816
msgstr "正在创建写信窗口...\n"
1840 1817

 
1841 1818
#: src/compose.c:5336
1842
#, fuzzy
1843 1819
msgid "PGP Sign"
1844
msgstr "/工具(_T)/PGP 签名(_G)"
1820
msgstr "PGP 签名"
1845 1821

 
1846 1822
#: src/compose.c:5339
1847
#, fuzzy
1848 1823
msgid "PGP Encrypt"
1849
msgstr "/工具(_T)/PGP 加密(_E)"
1824
msgstr "PGP 加密"
1850 1825

 
1851 1826
#: src/compose.c:5377 src/mimeview.c:209
1852
#, fuzzy
1853 1827
msgid "Data type"
1854
msgstr "日期"
1828
msgstr "日期类型"
1855 1829

 
1856 1830
#. S_COL_DATE
1857 1831
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
......
1862 1836

 
1863 1837
#: src/compose.c:6510
1864 1838
msgid "Invalid MIME type."
1865
msgstr "无效的MIME类型。"
1839
msgstr "无效的 MIME 类型。"
1866 1840

 
1867 1841
#: src/compose.c:6528
1868 1842
msgid "File doesn't exist or is empty."
......
1891 1865
msgstr "文件名"
1892 1866

 
1893 1867
#: src/compose.c:6730
1894
#, fuzzy
1895 1868
msgid "File not exist."
1896
msgstr "%s:文件不存在\n"
1869
msgstr "文件不存在。"
1897 1870

 
1898 1871
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1899 1872
msgid "Opening executable file"
1900
msgstr ""
1873
msgstr "打开可执行文件"
1901 1874

 
1902 1875
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1903 1876
msgid ""
......
1906 1879
"If you want to launch it, save it to somewhere and make sure it is not an "
1907 1880
"virus or something like a malicious program."
1908 1881
msgstr ""
1882
"这是一个可执行文件。出于安全考虑,打开可执行文件是受到限制的。\n"
1883
"如果你打算启动它,请把它保存到某个位置,并确认它并不是一个病毒或者类似的恶意"
1884
"程序。"
1909 1885

 
1910 1886
#: src/compose.c:6783
1911 1887
#, c-format
......
1913 1889
msgstr "外部编辑器命令行无效:“%s”\n"
1914 1890

 
1915 1891
#: src/compose.c:6845
1916
#, fuzzy, c-format
1892
#, c-format
1917 1893
msgid ""
1918 1894
"The external editor is still working.\n"
1919 1895
"Force terminating the process (pid: %d)?\n"
1920 1896
msgstr ""
1921 1897
"外部编辑器仍在工作。\n"
1922
"强制结束程序?\n"
1923
"程序组标识号:%d"
1898
"强制结束程序 (pid: %d)?\n"
1924 1899

 
1925
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1900
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1926 1901
msgid "_Customize toolbar..."
1927
msgstr ""
1902
msgstr "自定义工具栏(_C)..."
1928 1903

 
1929
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1904
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1930 1905
msgid "Can't queue the message."
1931 1906
msgstr "无法将该邮件排队。"
1932 1907

 
1933
#: src/compose.c:7483
1908
#: src/compose.c:7484
1934 1909
msgid "Select files"
1935
msgstr "选择文件"
1910
msgstr "选择多个文件"
1936 1911

 
1937
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1912
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1938 1913
msgid "Select file"
1939 1914
msgstr "选择文件"
1940 1915

 
1941
#: src/compose.c:7560
1942
#, fuzzy
1916
#: src/compose.c:7561
1943 1917
msgid "Save message"
1944
msgstr "立即发送邮件"
1918
msgstr "保存邮件"
1945 1919

 
1946
#: src/compose.c:7561
1947
#, fuzzy
1920
#: src/compose.c:7562
1948 1921
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1949
msgstr "该邮件已修改。丢弃它?"
1922
msgstr "邮件已修改。保存到草稿文件夹?"
1950 1923

 
1951
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1924
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1952 1925
msgid "Close _without saving"
1953
msgstr ""
1926
msgstr "不保存并关闭(_W)"
1954 1927

 
1955
#: src/compose.c:7614
1928
#: src/compose.c:7615
1956 1929
#, c-format
1957 1930
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1958 1931
msgstr "您要使用模板“%s”吗?"
1959 1932

 
1960
#: src/compose.c:7616
1933
#: src/compose.c:7617
1961 1934
msgid "Apply template"
1962
msgstr "使用模板"
1935
msgstr "用模板"
1963 1936

 
1964
#: src/compose.c:7617
1965
#, fuzzy
1937
#: src/compose.c:7618
1966 1938
msgid "_Replace"
1967
msgstr "替换"
1939
msgstr "替换(_R)"
1968 1940

 
1969
#: src/compose.c:7617
1970
#, fuzzy
1941
#: src/compose.c:7618
1971 1942
msgid "_Insert"
1972
msgstr "插入"
1943
msgstr "插入(_I)"
1973 1944

 
1974 1945
#: src/editaddress.c:161
1975 1946
msgid "Add New Person"
......
1977 1948

 
1978 1949
#: src/editaddress.c:162
1979 1950
msgid "Edit Person Details"
1980
msgstr "编辑联系人详细信息"
1951
msgstr "编辑人详细信息"
1981 1952

 
1982 1953
#: src/editaddress.c:303
1983 1954
msgid "An E-Mail address must be supplied."
......
1989 1960

 
1990 1961
#: src/editaddress.c:479
1991 1962
msgid "Edit Person Data"
1992
msgstr "编辑联系人信息"
1963
msgstr "编辑人信息"
1993 1964

 
1994 1965
#: src/editaddress.c:578 src/importcsv.c:123
1995 1966
msgid "Display Name"
......
2047 2018

 
2048 2019
#: src/editbook.c:120
2049 2020
msgid "File appears to be Ok."
2050
msgstr "文件是好的。"
2021
msgstr "文件看起来像是正常的。"
2051 2022

 
2052 2023
#: src/editbook.c:123
2053 2024
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
......
2058 2029
msgstr "无法读取文件。"
2059 2030

 
2060 2031
#: src/editbook.c:176 src/editbook.c:290
2061
#, fuzzy
2062 2032
msgid "Edit Address Book"
2063 2033
msgstr "编辑地址簿"
2064 2034

 
......
2072 2042
msgstr "文件"
2073 2043

 
2074 2044
#: src/editbook.c:309
2075
#, fuzzy
2076 2045
msgid "Add New Address Book"
2077 2046
msgstr "添加新地址簿"
2078 2047

 
......
2112 2081

 
2113 2082
#: src/editgroup.c:481
2114 2083
msgid "Edit Group Details"
2115
msgstr "编辑群组细节"
2084
msgstr "编辑群组详细信息"
2116 2085

 
2117 2086
#: src/editgroup.c:484
2118 2087
msgid "Add New Group"
......
2124 2093

 
2125 2094
#: src/editgroup.c:537
2126 2095
msgid "Input the new name of folder:"
2127
msgstr "输入文件夹的新名字:"
2096
msgstr "输入新的文件夹名称:"
2128 2097

 
2129 2098
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:602 src/folderview.c:2436
2130 2099
#: src/folderview.c:2442
......
2133 2102

 
2134 2103
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:603 src/folderview.c:2443
2135 2104
msgid "Input the name of new folder:"
2136
msgstr "输入新建文件夹的名字:"
2105
msgstr "输入新建文件夹的名称:"
2137 2106

 
2138 2107
#: src/editjpilot.c:200
2139 2108
msgid "File does not appear to be JPilot format."
......
2171 2140

 
2172 2141
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
2173 2142
msgid "Edit LDAP Server"
2174
msgstr "编辑LDAP服务器"
2143
msgstr "编辑 LDAP 服务器"
2175 2144

 
2176 2145
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
2177 2146
msgid "Hostname"
......
2223 2192

 
2224 2193
#: src/editldap.c:558
2225 2194
msgid "Add New LDAP Server"
2226
msgstr "添加新的LDAP服务器"
2195
msgstr "添加新的 LDAP 服务器"
2227 2196

 
2228 2197
#: src/editldap_basedn.c:148
2229 2198
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2230
msgstr "编辑LDAP-选择搜索起点"
2199
msgstr "编辑 LDAP - 选择搜索起点"
2231 2200

 
2232 2201
#: src/editldap_basedn.c:209
2233 2202
msgid "Available Search Base(s)"
......
2235 2204

 
2236 2205
#: src/editldap_basedn.c:296
2237 2206
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2238
msgstr "无法从服务器读取搜索起点-请手设置"
2207
msgstr "无法从服务器读取搜索起点-请手设置"
2239 2208

 
2240 2209
#: src/editvcard.c:104
2241 2210
msgid "File does not appear to be vCard format."
......
2254 2223
msgstr "添加新 vCard 项"
2255 2224

 
2256 2225
#: src/export.c:226
2257
#, fuzzy, c-format
2226
#, c-format
2258 2227
msgid "Exporting %s ..."
2259
msgstr "正在扫描文件夹 %s ..."
2228
msgstr "导出 %s ..."
2260 2229

 
2261 2230
#: src/export.c:228
2262
#, fuzzy
2263 2231
msgid "Exporting"
2264 2232
msgstr "导出"
2265 2233

 
2266 2234
#: src/export.c:261
2267
#, fuzzy
2268 2235
msgid "Error occurred on export."
2269
msgstr "发表文章时发生错误\n"
2236
msgstr "导出时发生错误。"
2270 2237

 
2271 2238
#: src/export.c:355
2272 2239
msgid "Export"
2273 2240
msgstr "导出"
2274 2241

 
2275 2242
#: src/export.c:374 src/export.c:471
2276
#, fuzzy
2277 2243
msgid "Specify source folder and destination file."
2278
msgstr "指定目标邮箱文件和目标文件夹。"
2244
msgstr "指定源文件夹和目标文件。"
2279 2245

 
2280 2246
#: src/export.c:384 src/import.c:623
2281
#, fuzzy
2282 2247
msgid "File format:"
2283
msgstr "日期格式"
2248
msgstr "文件格式:"
2284 2249

 
2285 2250
#: src/export.c:389
2286
#, fuzzy
2287 2251
msgid "Source folder:"
2288
msgstr "源目录:"
2252
msgstr "源文件夹:"
2289 2253

 
2290 2254
#: src/export.c:394
2291
#, fuzzy
2292 2255
msgid "Destination:"
2293
msgstr "目标文件夹"
2256
msgstr "目标:"
2294 2257

 
2295 2258
#: src/export.c:404 src/import.c:643
2296 2259
msgid "UNIX mbox"
2297
msgstr ""
2260
msgstr "UNIX mbox"
2298 2261

 
2299 2262
#: src/export.c:407
2300 2263
msgid "eml (number + .eml)"
2301
msgstr ""
2264
msgstr "eml (数字 + .eml)"
2302 2265

 
2303 2266
#: src/export.c:410
2304 2267
msgid "MH (number only)"
2305
msgstr ""
2268
msgstr "MH(纯数字)"
2306 2269

 
2307 2270
#: src/export.c:424 src/export.c:430 src/import.c:663 src/import.c:669
2308 2271
#: src/prefs_account_dialog.c:998
......
2310 2273
msgstr " 选择... "
2311 2274

 
2312 2275
#: src/export.c:441
2313
#, fuzzy
2314 2276
msgid "Export only selected messages"
2315
msgstr "没有找到用颜色标注过的邮件"
2277
msgstr "仅导出选中的邮件"
2316 2278

 
2317 2279
#: src/export.c:474
2318
#, fuzzy
2319 2280
msgid "Specify source folder and destination folder."
2320
msgstr "指定目标邮箱文件和目标文件夹。"
2281
msgstr "指定源文件夹和目标文件夹。"
2321 2282

 
2322 2283
#: src/export.c:500
2323
#, fuzzy
2324 2284
msgid "Select destination file"
2325
msgstr "选择导出文件"
2285
msgstr "选择目标文件"
2326 2286

 
2327 2287
#: src/export.c:504
2328
#, fuzzy
2329 2288
msgid "Select destination folder"
2330
msgstr "选择导出文件"
2289
msgstr "选择目标文件夹"
2331 2290

 
2332 2291
#: src/filesel.c:216
2333 2292
#, fuzzy
2334 2293
msgid "File type:"
2335
msgstr "文件名"
2294
msgstr "文件名:"
2336 2295

 
2337 2296
#: src/filesel.c:265
2338
#, fuzzy
2339 2297
msgid "The link target not found."
2340
msgstr "没发现标记的文件。\n"
2298
msgstr "找不到链接目标。"
2341 2299

 
2342 2300
#: src/filesel.c:300 src/filesel.c:326
2343 2301
msgid "Save as"
2344 2302
msgstr "另存为"
2345 2303

 
2346 2304
#: src/filesel.c:307 src/filesel.c:340 src/filesel.c:506
2347
#, fuzzy
2348 2305
msgid "Overwrite existing file"
2349
msgstr "覆盖已存在的文件"
2306
msgstr "覆盖已存在的文件"
2350 2307

 
2351 2308
#: src/filesel.c:308 src/filesel.c:341 src/filesel.c:507
2352 2309
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2353
msgstr ""
2310
msgstr "文件已经存在。要替换它吗?"
2354 2311

 
2355 2312
#: src/filesel.c:358 src/foldersel.c:256
2356 2313
msgid "Select folder"
......
2379 2336
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2305
2380 2337
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2381 2338
msgid "Junk"
2382
msgstr ""
2339
msgstr "垃圾邮件"
2383 2340

 
2384 2341
#: src/foldersel.c:604 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2444
2385 2342
msgid "NewFolder"
......
2411 2368
msgstr "/重命名文件夹(_R)..."
2412 2369

 
2413 2370
#: src/folderview.c:256 src/folderview.c:280
2414
#, fuzzy
2415 2371
msgid "/_Move folder..."
2416
msgstr "/重命名文件夹(_R)..."
2372
msgstr "/移动文件夹(_M)..."
2417 2373

 
2418 2374
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:281 src/folderview.c:308
2419 2375
msgid "/_Delete folder"
2420 2376
msgstr "/删除文件夹(_D)"
2421 2377

 
2422 2378
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:283
2423
#, fuzzy
2424 2379
msgid "/Empty _junk"
2425
msgstr "/清空废件箱(_T)"
2380
msgstr "/清空垃圾邮件(_J)"
2426 2381

 
2427 2382
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:284
2428 2383
msgid "/Empty _trash"
......
2437 2392
msgstr "/重建文件夹树(_E)"
2438 2393

 
2439 2394
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:291 src/folderview.c:314
2440
#, fuzzy
2441 2395
msgid "/_Update summary"
2442
msgstr "/查看(_V)/更新摘要(_U)"
2396
msgstr "/更新摘要(_U)"
2443 2397

 
2444 2398
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:293 src/folderview.c:316
2445
#, fuzzy
2446 2399
msgid "/Mar_k all read"
2447
msgstr "标记为已读"
2400
msgstr "/全部标记为已读(_K)"
2448 2401

 
2449 2402
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:294
2450
#, fuzzy
2451 2403
msgid "/Send _queued messages"
2452
msgstr "发送队列中的邮件"
2404
msgstr "/发送队列中的邮件(_Q)"
2453 2405

 
2454 2406
#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:296 src/folderview.c:318
2455 2407
msgid "/_Search messages..."
2456
msgstr "/查找邮件(_S)..."
2408
msgstr "/搜索邮件(_S)..."
2457 2409

 
2458 2410
#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:297 src/folderview.c:319
2459 2411
msgid "/Ed_it search condition..."
2460
msgstr ""
2412
msgstr "/编辑搜索条件(_I)..."
2461 2413

 
2462 2414
#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:310
2463 2415
msgid "/Down_load"
......
2473 2425

 
2474 2426
#: src/folderview.c:343
2475 2427
msgid "Creating folder view...\n"
2476
msgstr "正在创建文件夹视图...\n"
2428
msgstr "创建文件夹视图...\n"
2477 2429

 
2478 2430
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1717
2479 2431
msgid "New"
......
2488 2440

 
2489 2441
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1719
2490 2442
msgid "Total"
2491
msgstr ""
2443
msgstr "合计"
2492 2444

 
2493 2445
#: src/folderview.c:602
2494 2446
msgid "Setting folder info...\n"
2495
msgstr "正在设置文件夹信息...\n"
2447
msgstr "设置文件夹信息...\n"
2496 2448

 
2497 2449
#: src/folderview.c:603
2498 2450
msgid "Setting folder info..."
2499
msgstr "正在设置文件夹信息..."
2451
msgstr "设置文件夹信息..."
2500 2452

 
2501 2453
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4204 src/setup.c:305
2502 2454
#, c-format
2503 2455
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2504
msgstr "正在扫描文件夹 %s%c%s ..."
2456
msgstr "扫描文件夹 %s%c%s ..."
2505 2457

 
2506 2458
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4209 src/setup.c:310
2507 2459
#, c-format
2508 2460
msgid "Scanning folder %s ..."
2509
msgstr "正在扫描文件夹 %s ..."
2461
msgstr "扫描文件夹 %s ..."
2510 2462

 
2511 2463
#: src/folderview.c:959
2512 2464
msgid "Rebuild folder tree"
......
2518 2470

 
2519 2471
#: src/folderview.c:969
2520 2472
msgid "Rebuilding folder tree..."
2521
msgstr "正在重建文件夹树..."
2473
msgstr "重建文件夹树..."
2522 2474

 
2523 2475
#: src/folderview.c:976
2524 2476
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
......
2526 2478

 
2527 2479
#: src/folderview.c:1114
2528 2480
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2529
msgstr "正在检查所有文件夹中的新邮件..."
2481
msgstr "检查所有文件夹中的新邮件..."
2530 2482

 
2531 2483
#: src/folderview.c:2083
2532 2484
#, c-format
2533 2485
msgid "Folder %s is selected\n"
2534
msgstr "选中文件夹 %s\n"
2486
msgstr "选中文件夹 %s\n"
2535 2487

 
2536 2488
#: src/folderview.c:2252
2537 2489
#, c-format
2538 2490
msgid "Downloading messages in %s ..."
2539
msgstr "正在下载 %s 中的邮件..."
2491
msgstr "下载 %s 中的邮件..."
2540 2492

 
2541 2493
#: src/folderview.c:2280
2542
#, fuzzy, c-format
2494
#, c-format
2543 2495
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2544
msgstr "正在下载 %s 中的邮件..."
2496
msgstr "下载 %s 中的全部邮件?"
2545 2497

 
2546 2498
#: src/folderview.c:2283
2547
#, fuzzy
2548 2499
msgid "Download all messages"
2549
msgstr "正在下载 %s 中的邮件..."
2500
msgstr "下载全部邮件"
2550 2501

 
2551 2502
#: src/folderview.c:2332
2552 2503
#, c-format
......
2570 2521

 
2571 2522
#: src/folderview.c:2513
2572 2523
msgid "Rename folder"
2573
msgstr "重命名文件"
2524
msgstr "重命名文件"
2574 2525

 
2575 2526
#: src/folderview.c:2544 src/folderview.c:2553
2576
#, fuzzy, c-format
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff