Revision 3264 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-24 18:27+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
1908 1908
"Trình soạn thảo ngoài vẫn đang hoạt động.\n"
1909 1909
"Bắt buộc dừng tiến trình (pid: %d)?\n"
1910 1910

 
1911
#: src/compose.c:7182 src/mainwindow.c:3067
1911
#: src/compose.c:7183 src/mainwindow.c:3067
1912 1912
msgid "_Customize toolbar..."
1913 1913
msgstr ""
1914 1914

 
1915
#: src/compose.c:7342 src/compose.c:7348 src/compose.c:7370
1915
#: src/compose.c:7343 src/compose.c:7349 src/compose.c:7371
1916 1916
msgid "Can't queue the message."
1917 1917
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1918 1918

 
1919
#: src/compose.c:7483
1919
#: src/compose.c:7484
1920 1920
msgid "Select files"
1921 1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1923
#: src/compose.c:7507 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1924 1924
msgid "Select file"
1925 1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926 1926

 
1927
#: src/compose.c:7560
1927
#: src/compose.c:7561
1928 1928
msgid "Save message"
1929 1929
msgstr "Lưu thư"
1930 1930

 
1931
#: src/compose.c:7561
1931
#: src/compose.c:7562
1932 1932
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1933 1933
msgstr "Nội dung đã được thay đổi. Lưu vào thư mục nháp?"
1934 1934

 
1935
#: src/compose.c:7563 src/compose.c:7567
1935
#: src/compose.c:7564 src/compose.c:7568
1936 1936
msgid "Close _without saving"
1937 1937
msgstr "_Không lưu"
1938 1938

 
1939
#: src/compose.c:7614
1939
#: src/compose.c:7615
1940 1940
#, c-format
1941 1941
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1942 1942
msgstr "Bạn có muốn dùng mẫu `%s' ?"
1943 1943

 
1944
#: src/compose.c:7616
1944
#: src/compose.c:7617
1945 1945
msgid "Apply template"
1946 1946
msgstr "Dùng mẫu"
1947 1947

 
1948
#: src/compose.c:7617
1948
#: src/compose.c:7618
1949 1949
msgid "_Replace"
1950 1950
msgstr "_Thay thế"
1951 1951

 
1952
#: src/compose.c:7617
1952
#: src/compose.c:7618
1953 1953
msgid "_Insert"
1954 1954
msgstr "_Chèn"
1955 1955

 

Also available in: Unified diff