Revision 3260 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 13:31+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-05-23 16:10+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
1009 1009
msgid "/_Paste"
1010 1010
msgstr "/_Soạn/_Dán"
1011 1011

 
1012
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2762 src/prefs_toolbar.c:90
1012
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2769 src/prefs_toolbar.c:90
1013 1013
msgid "Address book"
1014 1014
msgstr "Sổ địa chỉ"
1015 1015

 
......
1207 1207
msgid "Address Book Conversion"
1208 1208
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
1209 1209

 
1210
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2561
1210
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2568
1211 1211
msgid "Interface"
1212 1212
msgstr "Giao diện"
1213 1213

 
......
1299 1299
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1300 1300
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1301 1301
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5333
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5358
1303 1303
msgid "None"
1304 1304
msgstr "Không"
1305 1305

 
......
1638 1638
msgid "Message: %s"
1639 1639
msgstr "Thư: %s"
1640 1640

 
1641
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:590
1641
#: src/compose.c:2373 src/mimeview.c:579
1642 1642
msgid "Can't get the part of multipart message."
1643 1643
msgstr "Không thể lấy thành phần cho thư nhiều thành phần."
1644 1644

 
......
1840 1840
#. S_COL_DATE
1841 1841
#: src/compose.c:5386 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1842 1842
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1843
#: src/summaryview.c:5482
1843
#: src/summaryview.c:5507
1844 1844
msgid "Size"
1845 1845
msgstr "Kích thước"
1846 1846

 
......
1861 1861
msgstr "Kiểu MIME"
1862 1862

 
1863 1863
#. Encoding
1864
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1137
1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1804
1864
#: src/compose.c:6617 src/prefs_common_dialog.c:1140
1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
1866 1866
msgid "Encoding"
1867 1867
msgstr "Mã hoá"
1868 1868

 
......
1879 1879
msgid "File not exist."
1880 1880
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1882
#: src/compose.c:6740 src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1274
1883 1883
msgid "Opening executable file"
1884 1884
msgstr "Đang mở tập tin chạy"
1885 1885

 
1886
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1886
#: src/compose.c:6741 src/mimeview.c:1260 src/mimeview.c:1275
1887 1887
msgid ""
1888 1888
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1889 1889
"security.\n"
......
1920 1920
msgid "Select files"
1921 1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4587
1923
#: src/compose.c:7506 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4594
1924 1924
msgid "Select file"
1925 1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926 1926

 
......
2131 2131

 
2132 2132
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2133 2133
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2134
#: src/prefs_common_dialog.c:2354
2134
#: src/prefs_common_dialog.c:2361
2135 2135
msgid " ... "
2136 2136
msgstr " ... "
2137 2137

 
......
2313 2313

 
2314 2314
#: src/filesel.c:216
2315 2315
#, fuzzy
2316
msgid "File type:"
2317
msgstr "Tên tập tin:"
2318

 
2319
#: src/filesel.c:265
2320
#, fuzzy
2316 2321
msgid "The link target not found."
2317 2322
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
2318 2323

 
2319
#: src/filesel.c:247
2324
#: src/filesel.c:300 src/filesel.c:326
2320 2325
msgid "Save as"
2321 2326
msgstr "Lưu là"
2322 2327

 
2323
#: src/filesel.c:254 src/filesel.c:382
2328
#: src/filesel.c:307 src/filesel.c:340 src/filesel.c:506
2324 2329
#, fuzzy
2325 2330
msgid "Overwrite existing file"
2326 2331
msgstr "Ghi đè tập tin có trước?"
2327 2332

 
2328
#: src/filesel.c:255 src/filesel.c:383
2333
#: src/filesel.c:308 src/filesel.c:341 src/filesel.c:507
2329 2334
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2330 2335
msgstr ""
2331 2336

 
2332
#: src/filesel.c:272 src/foldersel.c:256
2337
#: src/filesel.c:358 src/foldersel.c:256
2333 2338
msgid "Select folder"
2334 2339
msgstr "Chọn thư mục"
2335 2340

 
......
2353 2358
msgid "Drafts"
2354 2359
msgstr "Nháp"
2355 2360

 
2356
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2298
2361
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2305
2357 2362
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2358 2363
msgid "Junk"
2359 2364
msgstr "Rác"
......
2450 2455
msgid "Creating folder view...\n"
2451 2456
msgstr "Đang tạo khung thư mục...\n"
2452 2457

 
2453
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1714
2458
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1717
2454 2459
msgid "New"
2455 2460
msgstr "Mới"
2456 2461

 
2457 2462
#. S_COL_MARK
2458
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1715
2463
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1718
2459 2464
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2460 2465
#: src/quick_search.c:108
2461 2466
msgid "Unread"
2462 2467
msgstr "Chưa đọc"
2463 2468

 
2464
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1716
2469
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1719
2465 2470
msgid "Total"
2466 2471
msgstr ""
2467 2472

 
......
3056 3061
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3057 3062
msgstr "Đang lấy thư (%d / %d) (%s / %s)"
3058 3063

 
3059
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3060
#: src/summaryview.c:5052
3064
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:5026
3065
#: src/summaryview.c:5077
3061 3066
msgid ""
3062 3067
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3063 3068
"Please check the junk mail control setting."
......
3981 3986
msgstr "Cửa sổ chính: việc cấp màu %d thất bại\n"
3982 3987

 
3983 3988
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3984
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
3989
#: src/summaryview.c:4400 src/summaryview.c:4529 src/summaryview.c:4918
3985 3990
msgid "done.\n"
3986 3991
msgstr "xong.\n"
3987 3992

 
......
4250 4255
msgid "Creating message view...\n"
4251 4256
msgstr "Đang tạo khung xem thư...\n"
4252 4257

 
4253
#: src/messageview.c:368
4258
#: src/messageview.c:368 src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3917
4254 4259
msgid "Text"
4255 4260
msgstr "Văn bản"
4256 4261

 
......
4271 4276
msgid "Message View - Sylpheed"
4272 4277
msgstr "Khung xem thư - Sylpheed"
4273 4278

 
4274
#: src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3922
4279
#: src/messageview.c:931 src/summaryview.c:3915
4280
msgid "Original (EML/RFC 822)"
4281
msgstr ""
4282

 
4283
#: src/messageview.c:935 src/summaryview.c:3919
4284
#, fuzzy
4285
msgid "Text (UTF-8)"
4286
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4287

 
4288
#: src/messageview.c:959 src/summaryview.c:3946
4275 4289
#, c-format
4276 4290
msgid "Can't save the file `%s'."
4277 4291
msgstr "Không thể lưu tập tin `%s'."
......
4328 4342
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4329 4343
msgstr "Chọn \"Kiểm tra chữ kí\" để kiểm tra"
4330 4344

 
4331
#: src/mimeview.c:648
4345
#: src/mimeview.c:637
4332 4346
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4333 4347
msgstr "Chọn một hành động cho tập tin đính kèm:\n"
4334 4348

 
4335
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:849
4349
#: src/mimeview.c:659 src/textview.c:849
4336 4350
msgid "Open _with..."
4337 4351
msgstr "Mở _với..."
4338 4352

 
4339
#: src/mimeview.c:674
4353
#: src/mimeview.c:663
4340 4354
msgid "_Display as text"
4341 4355
msgstr "_Hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý"
4342 4356

 
4343
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:852
4357
#: src/mimeview.c:667 src/textview.c:852
4344 4358
msgid "_Save as..."
4345 4359
msgstr "_Lưu là..."
4346 4360

 
4347
#: src/mimeview.c:724
4361
#: src/mimeview.c:713
4348 4362
msgid ""
4349 4363
"This signature has not been checked yet.\n"
4350 4364
"\n"
......
4352 4366
"Chữ kí này chưa được kiểm tra.\n"
4353 4367
"\n"
4354 4368

 
4355
#: src/mimeview.c:730
4369
#: src/mimeview.c:719
4356 4370
msgid "_Check signature"
4357 4371
msgstr "_Kiểm tra chữ kí"
4358 4372

 
4359
#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1122 src/mimeview.c:1152
4360
#: src/mimeview.c:1172 src/mimeview.c:1223 src/mimeview.c:1350
4373
#: src/mimeview.c:1015 src/mimeview.c:1111 src/mimeview.c:1141
4374
#: src/mimeview.c:1161 src/mimeview.c:1213 src/mimeview.c:1340
4361 4375
msgid "Can't save the part of multipart message."
4362 4376
msgstr "Không thể lưu thành phần của thư nhiều phần."
4363 4377

 
4364
#: src/mimeview.c:1090
4378
#: src/mimeview.c:1079
4365 4379
msgid "Can't save the attachments."
4366 4380
msgstr "Không thể lưu tập tin đính kèm."
4367 4381

 
4368
#: src/mimeview.c:1182
4382
#: src/mimeview.c:1171
4369 4383
msgid "Open with"
4370 4384
msgstr "Mở với"
4371 4385

 
4372
#: src/mimeview.c:1183
4386
#: src/mimeview.c:1172
4373 4387
#, c-format
4374 4388
msgid ""
4375 4389
"Enter the command line to open file:\n"
......
4460 4474
msgid "Creating account preferences window...\n"
4461 4475
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình tài khoản...\n"
4462 4476

 
4463
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:816
4477
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:819
4464 4478
msgid "Receive"
4465 4479
msgstr "Nhận"
4466 4480

 
4467
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:818
4481
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:821
4468 4482
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4469 4483
msgid "Send"
4470 4484
msgstr "Gửi"
4471 4485

 
4472
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:820
4486
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:823
4473 4487
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4474 4488
msgid "Compose"
4475 4489
msgstr "Viết thư"
4476 4490

 
4477
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:827
4491
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:830
4478 4492
msgid "Privacy"
4479 4493
msgstr "Riêng tư"
4480 4494

 
......
4486 4500
msgid "Proxy"
4487 4501
msgstr ""
4488 4502

 
4489
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2670
4503
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2677
4490 4504
msgid "Advanced"
4491 4505
msgstr "Nâng cao"
4492 4506

 
......
4611 4625
msgstr "Phương thức xác thực"
4612 4626

 
4613 4627
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4614
#: src/prefs_common_dialog.c:1157 src/prefs_common_dialog.c:2788
4615
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
4628
#: src/prefs_common_dialog.c:1160 src/prefs_common_dialog.c:2795
4629
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
4616 4630
msgid "Automatic"
4617 4631
msgstr "Tự động"
4618 4632

 
......
4657 4671
msgid "Add user-defined header"
4658 4672
msgstr "Thêm header theo định nghĩa người dùng"
4659 4673

 
4660
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1907
4661
#: src/prefs_common_dialog.c:1934
4674
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1911
4675
#: src/prefs_common_dialog.c:1938
4662 4676
msgid " Edit... "
4663 4677
msgstr " Soạn... "
4664 4678

 
......
4683 4697
msgstr "Xác thực với POP3 trước khi gửi"
4684 4698

 
4685 4699
#. signature
4686
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1275
4700
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1278
4687 4701
#: src/prefs_toolbar.c:117
4688 4702
msgid "Signature"
4689 4703
msgstr "Chữ kí"
......
5030 5044
msgid "Do you really want to delete this action?"
5031 5045
msgstr "Bạn có thực sự muốn xoá hành động này?"
5032 5046

 
5033
#: src/prefs_common_dialog.c:796
5047
#: src/prefs_common_dialog.c:799
5034 5048
msgid "Creating common preferences window...\n"
5035 5049
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình chung...\n"
5036 5050

 
5037
#: src/prefs_common_dialog.c:800
5051
#: src/prefs_common_dialog.c:803
5038 5052
msgid "Common Preferences"
5039 5053
msgstr "Cấu hình chung"
5040 5054

 
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:822
5055
#: src/prefs_common_dialog.c:825
5042 5056
msgid "Display"
5043 5057
msgstr "Hiển thị"
5044 5058

 
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:824
5059
#: src/prefs_common_dialog.c:827
5046 5060
msgid "Junk mail"
5047 5061
msgstr "Thư rác"
5048 5062

 
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:830
5063
#: src/prefs_common_dialog.c:833
5050 5064
msgid "Details"
5051 5065
msgstr "Chi tiết"
5052 5066

 
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:888
5067
#: src/prefs_common_dialog.c:891
5054 5068
msgid "Auto-check new mail"
5055 5069
msgstr "Tự động kiểm tra thư mới"
5056 5070

 
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:890 src/prefs_common_dialog.c:1393
5071
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1396
5058 5072
msgid "every"
5059 5073
msgstr "mỗi"
5060 5074

 
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:902 src/prefs_common_dialog.c:1407
5075
#: src/prefs_common_dialog.c:905 src/prefs_common_dialog.c:1410
5062 5076
msgid "minute(s)"
5063 5077
msgstr "phút"
5064 5078

 
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:911
5079
#: src/prefs_common_dialog.c:914
5066 5080
msgid "Check new mail on startup"
5067 5081
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5068 5082

 
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5083
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5070 5084
msgid "Update all local folders after incorporation"
5071 5085
msgstr "Cập nhập mọi thư mục cục bộ sau khi sáp nhập"
5072 5086

 
5073 5087
#. New message notify
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:916
5088
#: src/prefs_common_dialog.c:919
5075 5089
#, fuzzy
5076 5090
msgid "New message notification"
5077 5091
msgstr "Xác thực"
5078 5092

 
5079
#: src/prefs_common_dialog.c:929
5093
#: src/prefs_common_dialog.c:932
5080 5094
#, fuzzy
5081 5095
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5082 5096
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5083 5097

 
5084
#: src/prefs_common_dialog.c:934
5098
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5085 5099
#, fuzzy
5086 5100
msgid "Play sound when new messages arrive"
5087 5101
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5088 5102

 
5089
#: src/prefs_common_dialog.c:940
5103
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5090 5104
#, fuzzy
5091 5105
msgid "Sound file"
5092 5106
msgstr "Không thể đọc tập tin."
5093 5107

 
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:959 src/prefs_common_dialog.c:963
5108
#: src/prefs_common_dialog.c:962 src/prefs_common_dialog.c:966
5095 5109
#, fuzzy
5096 5110
msgid "Execute command when new messages arrive"
5097 5111
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5098 5112

 
5099
#: src/prefs_common_dialog.c:970 src/prefs_common_dialog.c:2963
5100
#: src/prefs_common_dialog.c:2985 src/prefs_common_dialog.c:3007
5113
#: src/prefs_common_dialog.c:973 src/prefs_common_dialog.c:2970
5114
#: src/prefs_common_dialog.c:2992 src/prefs_common_dialog.c:3014
5101 5115
msgid "Command"
5102 5116
msgstr "Lệnh"
5103 5117

 
5104
#: src/prefs_common_dialog.c:983
5118
#: src/prefs_common_dialog.c:986
5105 5119
#, c-format
5106 5120
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5107 5121
msgstr "`%d' sẽ được thay thế tương ứng với số thư mới."
5108 5122

 
5109
#: src/prefs_common_dialog.c:987
5123
#: src/prefs_common_dialog.c:990
5110 5124
msgid "Incorporate from local spool"
5111 5125
msgstr "Sáp nhập từ spool cục bộ"
5112 5126

 
5113
#: src/prefs_common_dialog.c:1000
5127
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5114 5128
msgid "Filter on incorporation"
5115 5129
msgstr "Lọc khi sáp nhập"
5116 5130

 
5117
#: src/prefs_common_dialog.c:1006
5131
#: src/prefs_common_dialog.c:1009
5118 5132
msgid "Spool path"
5119 5133
msgstr "Đường dẫn spool"
5120 5134

 
5121
#: src/prefs_common_dialog.c:1074 src/prefs_common_dialog.c:1271
5122
#: src/prefs_common_dialog.c:1669 src/prefs_folder_item.c:139
5135
#: src/prefs_common_dialog.c:1077 src/prefs_common_dialog.c:1274
5136
#: src/prefs_common_dialog.c:1672 src/prefs_folder_item.c:139
5123 5137
msgid "General"
5124 5138
msgstr "Chung"
5125 5139

 
5126
#: src/prefs_common_dialog.c:1081
5140
#: src/prefs_common_dialog.c:1084
5127 5141
msgid "Save sent messages to outbox"
5128 5142
msgstr "Lưu thư đã gửi vào hộp Đã gửi"
5129 5143

 
5130
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5131 5145
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5132 5146
msgstr "Áp dụng quy tắc lọc cho thư đã gửi"
5133 5147

 
5134
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5148
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5135 5149
#, fuzzy
5136 5150
msgid "Automatically add recipients to address book"
5137 5151
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5138 5152

 
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:1089
5153
#: src/prefs_common_dialog.c:1092
5140 5154
#, fuzzy
5141 5155
msgid "Display send dialog"
5142 5156
msgstr "Các mục đã hiển thị"
5143 5157

 
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5158
#: src/prefs_common_dialog.c:1099
5145 5159
msgid ""
5146 5160
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5147 5161
"are found in the message body"
5148 5162
msgstr ""
5149 5163

 
5150
#: src/prefs_common_dialog.c:1107
5164
#: src/prefs_common_dialog.c:1110
5151 5165
msgid "(Ex: attach)"
5152 5166
msgstr ""
5153 5167

 
5154
#: src/prefs_common_dialog.c:1118
5168
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5155 5169
#, fuzzy
5156 5170
msgid "Confirm recipients before sending"
5157 5171
msgstr "Khuôn dòng trước khi gửi"
5158 5172

 
5159
#: src/prefs_common_dialog.c:1124
5173
#: src/prefs_common_dialog.c:1127
5160 5174
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5161 5175
msgstr ""
5162 5176

 
5163
#: src/prefs_common_dialog.c:1143
5177
#: src/prefs_common_dialog.c:1146
5164 5178
msgid "Transfer encoding"
5165 5179
msgstr "Mã kí tự khi chuyển"
5166 5180

 
5167
#: src/prefs_common_dialog.c:1166
5181
#: src/prefs_common_dialog.c:1169
5168 5182
msgid ""
5169 5183
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5170 5184
"characters."
......
5172 5186
"Chỉ định Mã-kí-tự-khi-chuyển-nội-dung sẽ được dùng khi nội dung thư chứa các "
5173 5187
"kí tự không phải ASCII."
5174 5188

 
5175
#: src/prefs_common_dialog.c:1173
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:1176
5176 5190
msgid "MIME filename encoding"
5177 5191
msgstr "Mã MIME của tên tập tin"
5178 5192

 
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:1184
5193
#: src/prefs_common_dialog.c:1187
5180 5194
msgid "MIME header"
5181 5195
msgstr ""
5182 5196

 
5183
#: src/prefs_common_dialog.c:1194
5197
#: src/prefs_common_dialog.c:1197
5184 5198
msgid ""
5185 5199
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5186 5200
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5187 5201
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5188 5202
msgstr ""
5189 5203

 
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:1286
5204
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5191 5205
msgid "Signature separator"
5192 5206
msgstr "Vạch phân cách chữ kí"
5193 5207

 
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:1295
5208
#: src/prefs_common_dialog.c:1298
5195 5209
msgid "Insert automatically"
5196 5210
msgstr "Chèn tự động"
5197 5211

 
5198
#: src/prefs_common_dialog.c:1297 src/prefs_toolbar.c:56
5212
#: src/prefs_common_dialog.c:1300 src/prefs_toolbar.c:56
5199 5213
msgid "Reply"
5200 5214
msgstr "Hồi âm"
5201 5215

 
5202
#: src/prefs_common_dialog.c:1305
5216
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5203 5217
msgid "Automatically select account for replies"
5204 5218
msgstr "Tự động chọn tài khoản để hồi âm"
5205 5219

 
5206
#: src/prefs_common_dialog.c:1307
5220
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5207 5221
msgid "Quote message when replying"
5208 5222
msgstr "Trích dẫn thư khi hồi âm"
5209 5223

 
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:1309
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5211 5225
#, fuzzy
5212 5226
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5213 5227
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
5214 5228

 
5215
#: src/prefs_common_dialog.c:1311
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1314
5216 5230
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5217 5231
msgstr ""
5218 5232

 
5219
#: src/prefs_common_dialog.c:1313
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1316
5220 5234
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5221 5235
msgstr ""
5222 5236

 
5223 5237
#. editor
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1317 src/prefs_common_dialog.c:2924
5238
#: src/prefs_common_dialog.c:1320 src/prefs_common_dialog.c:2931
5225 5239
#: src/prefs_toolbar.c:120
5226 5240
msgid "Editor"
5227 5241
msgstr "Trình soạn thảo"
5228 5242

 
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1324
5243
#: src/prefs_common_dialog.c:1327
5230 5244
msgid "Automatically launch the external editor"
5231 5245
msgstr "Tự động chạy trình soạn thảo ngoài"
5232 5246

 
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1334
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:1337
5234 5248
msgid "Undo level"
5235 5249
msgstr "Mức hoàn tác"
5236 5250

 
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5251
#: src/prefs_common_dialog.c:1357
5238 5252
msgid "Wrap messages at"
5239 5253
msgstr "Khuôn dòng thư tại"
5240 5254

 
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1366
5255
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5242 5256
msgid "characters"
5243 5257
msgstr "kí tự"
5244 5258

 
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1376
5259
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5246 5260
msgid "Wrap quotation"
5247 5261
msgstr "Khuôn dòng phần trích dẫn"
5248 5262

 
5249
#: src/prefs_common_dialog.c:1382
5263
#: src/prefs_common_dialog.c:1385
5250 5264
msgid "Wrap on input"
5251 5265
msgstr "Khuôn dòng khi nhập"
5252 5266

 
5253
#: src/prefs_common_dialog.c:1391
5267
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5254 5268
msgid "Auto-save to draft"
5255 5269
msgstr "Tự động lưu vào thư mục nháp"
5256 5270

 
5257
#: src/prefs_common_dialog.c:1416
5271
#: src/prefs_common_dialog.c:1419
5258 5272
msgid "Format"
5259 5273
msgstr "Định dạng"
5260 5274

 
5261
#: src/prefs_common_dialog.c:1421
5275
#: src/prefs_common_dialog.c:1424
5262 5276
msgid "Spell checking"
5263 5277
msgstr "Kiểm tra chính tả"
5264 5278

 
5265 5279
#. reply
5266
#: src/prefs_common_dialog.c:1474
5280
#: src/prefs_common_dialog.c:1477
5267 5281
msgid "Reply format"
5268 5282
msgstr "Định dạng hồi âm"
5269 5283

 
5270
#: src/prefs_common_dialog.c:1489 src/prefs_common_dialog.c:1531
5284
#: src/prefs_common_dialog.c:1492 src/prefs_common_dialog.c:1534
5271 5285
msgid "Quotation mark"
5272 5286
msgstr "Dấu trích dẫn"
5273 5287

 
5274 5288
#. forward
5275
#: src/prefs_common_dialog.c:1516
5289
#: src/prefs_common_dialog.c:1519
5276 5290
msgid "Forward format"
5277 5291
msgstr "Định dạng chuyển tiếp"
5278 5292

 
5279
#: src/prefs_common_dialog.c:1563
5293
#: src/prefs_common_dialog.c:1566
5280 5294
msgid " Description of symbols "
5281 5295
msgstr " Giải thích các kí hiệu "
5282 5296

 
5283
#: src/prefs_common_dialog.c:1592
5297
#: src/prefs_common_dialog.c:1595
5284 5298
msgid "Enable Spell checking"
5285 5299
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5286 5300

 
5287
#: src/prefs_common_dialog.c:1604
5301
#: src/prefs_common_dialog.c:1607
5288 5302
msgid "Default language:"
5289 5303
msgstr "Ngôn ngữ mặc định:"
5290 5304

 
5291
#: src/prefs_common_dialog.c:1677
5305
#: src/prefs_common_dialog.c:1680
5292 5306
msgid "Text font"
5293 5307
msgstr "Phông chữ cho văn bản"
5294 5308

 
5295 5309
#. ---- Folder View ----
5296
#: src/prefs_common_dialog.c:1689
5310
#: src/prefs_common_dialog.c:1692
5297 5311
msgid "Folder View"
5298 5312
msgstr "Khung Thư mục"
5299 5313

 
5300
#: src/prefs_common_dialog.c:1697
5314
#: src/prefs_common_dialog.c:1700
5301 5315
msgid "Display unread number next to folder name"
5302 5316
msgstr "Hiển thị số thư chưa đọc ngay sau tên thư mục"
5303 5317

 
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1701
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1704
5305 5319
#, fuzzy
5306 5320
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5307 5321
msgstr "Hiển thị cột số thư chưa đọc trên khung thư mục"
5308 5322

 
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1725
5323
#: src/prefs_common_dialog.c:1728
5310 5324
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5311 5325
msgstr "Viết tắt khi tên nhóm tin dài hơn"
5312 5326

 
5313
#: src/prefs_common_dialog.c:1740
5327
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5314 5328
msgid "letters"
5315 5329
msgstr "chữ cái"
5316 5330

 
5317 5331
#. ---- Summary ----
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1746
5332
#: src/prefs_common_dialog.c:1749
5319 5333
msgid "Summary View"
5320 5334
msgstr "Khung xem tóm tắt"
5321 5335

 
5322
#: src/prefs_common_dialog.c:1755
5336
#: src/prefs_common_dialog.c:1758
5323 5337
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5324 5338
msgstr "Hiện người nhận trên cột `Người gửi' nếu người gửi là bạn"
5325 5339

 
5326
#: src/prefs_common_dialog.c:1757
5340
#: src/prefs_common_dialog.c:1760
5327 5341
msgid "Expand threads"
5328 5342
msgstr "Mở rộng các luồng thư"
5329 5343

 
5330
#: src/prefs_common_dialog.c:1765 src/prefs_common_dialog.c:3399
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:3437
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1768 src/prefs_common_dialog.c:3406
5345
#: src/prefs_common_dialog.c:3444
5332 5346
msgid "Date format"
5333 5347
msgstr "Định dạng thời gian"
5334 5348

 
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1786
5349
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5336 5350
msgid " Set display item of summary... "
5337 5351
msgstr " Đặt các mục hiển thị trên bảng tóm tắt... "
5338 5352

 
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1792
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1795
5340 5354
msgid "Message"
5341 5355
msgstr "Thư"
5342 5356

 
5343 5357
#. S_COL_UNREAD
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1796 src/prefs_summary_column.c:68
5358
#: src/prefs_common_dialog.c:1799 src/prefs_summary_column.c:68
5345 5359
msgid "Attachment"
5346 5360
msgstr "Đính kèm"
5347 5361

 
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1800
5362
#: src/prefs_common_dialog.c:1803
5349 5363
#, fuzzy
5350 5364
msgid "Color label"
5351 5365
msgstr "/_Nhãn màu"
5352 5366

 
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1810
5367
#: src/prefs_common_dialog.c:1813
5354 5368
msgid "Default character encoding"
5355 5369
msgstr "Mã kí tự mặc định"
5356 5370

 
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1824
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5358 5372
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5359 5373
msgstr "Phần này được dùng khi hiển thị thư bị mất thông tin về mã kí tự"
5360 5374

 
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:1830
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:1833
5362 5376
msgid "Outgoing character encoding"
5363 5377
msgstr "Mã kí tự đầu ra"
5364 5378

 
5365
#: src/prefs_common_dialog.c:1844
5379
#: src/prefs_common_dialog.c:1847
5366 5380
msgid ""
5367 5381
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5368 5382
"be used."
......
5370 5384
"Nếu chọn `Tự động', mã kí tự tối ưu cho thiết lập bản địa hiện tại sẽ được "
5371 5385
"dùng."
5372 5386

 
5373
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5387
#: src/prefs_common_dialog.c:1907
5374 5388
msgid "Enable coloration of message"
5375 5389
msgstr "Cho phép màu sắc trong thư"
5376 5390

 
5377
#: src/prefs_common_dialog.c:1918
5391
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5378 5392
msgid ""
5379 5393
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5380 5394
"ASCII character (Japanese only)"
......
5382 5396
"Hiển thị bảng chữ cái và chữ số đa byte\n"
5383 5397
"ở dạng kí tự ASCII (chỉ tiếng Nhật)"
5384 5398

 
5385
#: src/prefs_common_dialog.c:1925
5399
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5386 5400
msgid "Display header pane above message view"
5387 5401
msgstr "Hiện ô header phía trên khung xem thư"
5388 5402

 
5389
#: src/prefs_common_dialog.c:1932
5403
#: src/prefs_common_dialog.c:1936
5390 5404
msgid "Display short headers on message view"
5391 5405
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5392 5406

 
5393
#: src/prefs_common_dialog.c:1944
5407
#: src/prefs_common_dialog.c:1948
5394 5408
msgid "Render HTML messages as text"
5395 5409
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5396 5410

 
5397
#: src/prefs_common_dialog.c:1946
5411
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5412
msgid "Prefer HTML in multipart/alternative for display"
5413
msgstr ""
5414

 
5415
#: src/prefs_common_dialog.c:1952
5398 5416
#, fuzzy
5399 5417
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5400 5418
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5401 5419

 
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:1950
5420
#: src/prefs_common_dialog.c:1956
5403 5421
msgid "Display cursor in message view"
5404 5422
msgstr "Hiển thị con trỏ trong khung xem thư"
5405 5423

 
5406
#: src/prefs_common_dialog.c:1963
5424
#: src/prefs_common_dialog.c:1969
5407 5425
msgid "Line space"
5408 5426
msgstr "Khoản cách dòng"
5409 5427

 
5410
#: src/prefs_common_dialog.c:1977 src/prefs_common_dialog.c:2015
5428
#: src/prefs_common_dialog.c:1983 src/prefs_common_dialog.c:2021
5411 5429
msgid "pixel(s)"
5412 5430
msgstr "pixel"
5413 5431

 
5414
#: src/prefs_common_dialog.c:1982
5432
#: src/prefs_common_dialog.c:1988
5415 5433
msgid "Scroll"
5416 5434
msgstr "Cuộn"
5417 5435

 
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:1989
5436
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5419 5437
msgid "Half page"
5420 5438
msgstr "Nửa trang"
5421 5439

 
5422
#: src/prefs_common_dialog.c:1995
5440
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5423 5441
msgid "Smooth scroll"
5424 5442
msgstr "Cuộn trơn"
5425 5443

 
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:2001
5444
#: src/prefs_common_dialog.c:2007
5427 5445
msgid "Step"
5428 5446
msgstr "Bước"
5429 5447

 
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:2063
5448
#: src/prefs_common_dialog.c:2070
5431 5449
msgid "Position of attachment tool button:"
5432 5450
msgstr ""
5433 5451

 
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5452
#: src/prefs_common_dialog.c:2075
5435 5453
msgid "Left"
5436 5454
msgstr ""
5437 5455

 
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5456
#: src/prefs_common_dialog.c:2083
5439 5457
msgid "Right"
5440 5458
msgstr ""
5441 5459

 
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:2084
5460
#: src/prefs_common_dialog.c:2091
5443 5461
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5444 5462
msgstr ""
5445 5463

 
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2088
5464
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5447 5465
#, fuzzy
5448 5466
msgid "Show attached files first on message view"
5449 5467
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5450 5468

 
5451
#: src/prefs_common_dialog.c:2090
5469
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5452 5470
msgid "Images"
5453 5471
msgstr "Hình ảnh"
5454 5472

 
5455
#: src/prefs_common_dialog.c:2098
5473
#: src/prefs_common_dialog.c:2105
5456 5474
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5457 5475
msgstr "Đổi kích thước ảnh to cho vừa với cửa sổ"
5458 5476

 
5459
#: src/prefs_common_dialog.c:2100
5477
#: src/prefs_common_dialog.c:2107
5460 5478
msgid "Display images as inline"
5461 5479
msgstr "Hiện hình ảnh ngay trên dòng"
5462 5480

 
5463
#: src/prefs_common_dialog.c:2130
5481
#: src/prefs_common_dialog.c:2137
5464 5482
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5465 5483
msgstr ""
5466 5484

 
5467
#: src/prefs_common_dialog.c:2261
5485
#: src/prefs_common_dialog.c:2268
5468 5486
msgid "Enable Junk mail control"
5469 5487
msgstr "Cho phép điều khiển thư rác"
5470 5488

 
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:2273
5489
#: src/prefs_common_dialog.c:2280
5472 5490
msgid "Learning command:"
5473 5491
msgstr "Lệnh thu thập:"
5474 5492

 
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:2282
5493
#: src/prefs_common_dialog.c:2289
5476 5494
msgid "(Select preset)"
5477 5495
msgstr "(Chọn kiểu)"
5478 5496

 
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:2310
5497
#: src/prefs_common_dialog.c:2317
5480 5498
msgid "Not Junk"
5481 5499
msgstr "Không phải thư rác"
5482 5500

 
5483
#: src/prefs_common_dialog.c:2325
5501
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5484 5502
msgid "Classifying command"
5485 5503
msgstr "Lệnh phân loại"
5486 5504

 
5487
#: src/prefs_common_dialog.c:2336
5505
#: src/prefs_common_dialog.c:2343
5488 5506
msgid ""
5489 5507
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5490 5508
"learned manually to a certain extent."
......
5492 5510
"Để tự động phân loại thư rác, chương trình phải được học phân biệt thư rác "
5493 5511
"và thư bình thường ở một mức nhất định."
5494 5512

 
5495
#: src/prefs_common_dialog.c:2346
5513
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5496 5514
msgid "Junk folder"
5497 5515
msgstr "Thư mục thư rác"
5498 5516

 
5499
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5517
#: src/prefs_common_dialog.c:2371
5500 5518
#, fuzzy
5501 5519
msgid ""
5502 5520
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5503 5521
"empty, the default junk folder will be used."
5504 5522
msgstr "Các thư bị đánh dấu là thư rác sẽ được chuyển tới thư mục này."
5505 5523

 
5506
#: src/prefs_common_dialog.c:2376
5524
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5507 5525
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5508 5526
msgstr "Lọc thư được phân loại là thư rác lúc nhận"
5509 5527

 
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2379
5528
#: src/prefs_common_dialog.c:2386
5511 5529
#, fuzzy
5512 5530
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5513 5531
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5514 5532

 
5515
#: src/prefs_common_dialog.c:2382
5533
#: src/prefs_common_dialog.c:2389
5516 5534
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5517 5535
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5518 5536

 
5519
#: src/prefs_common_dialog.c:2388
5537
#: src/prefs_common_dialog.c:2395
5520 5538
msgid "Do not classify message as junk if sender is in the address book"
5521 5539
msgstr ""
5522 5540

 
5523
#: src/prefs_common_dialog.c:2390
5541
#: src/prefs_common_dialog.c:2397
5524 5542
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5525 5543
msgstr "Đánh dấu là đã đọc các thư rác đã lọc"
5526 5544

 
5527
#: src/prefs_common_dialog.c:2433
5545
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5528 5546
msgid "Automatically check signatures"
5529 5547
msgstr "Tự động kiểm tra chữ kí"
5530 5548

 
5531
#: src/prefs_common_dialog.c:2436
5549
#: src/prefs_common_dialog.c:2443
5532 5550
msgid "Show signature check result in a popup window"
5533 5551
msgstr "Hiện kết quả kiểm tra chữ kí trong cửa sổ popup"
5534 5552

 
5535
#: src/prefs_common_dialog.c:2439
5553
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5536 5554
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5537 5555
msgstr "Lưu tạm mật khẩu vào bộ nhớ"
5538 5556

 
5539
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5557
#: src/prefs_common_dialog.c:2461
5540 5558
msgid "Expired after"
5541 5559
msgstr "Hết hạn sau"
5542 5560

 
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:2467
5561
#: src/prefs_common_dialog.c:2474
5544 5562
msgid "minute(s) "
5545 5563
msgstr "phút "
5546 5564

 
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:2481
5565
#: src/prefs_common_dialog.c:2488
5548 5566
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5549 5567
msgstr "Đặt là '0' để lưu mật khẩu trong suốt phiên làm việc."
5550 5568

 
5551
#: src/prefs_common_dialog.c:2490
5569
#: src/prefs_common_dialog.c:2497
5552 5570
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5553 5571
msgstr "Bắt (grab) đầu vào khi nhập mật khẩu"
5554 5572

 
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:2495
5573
#: src/prefs_common_dialog.c:2502
5556 5574
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5557 5575
msgstr "Hiển thị cảnh báo lúc khởi động nếu GnuPG không hoạt động"
5558 5576

 
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:2569
5577
#: src/prefs_common_dialog.c:2576
5560 5578
msgid "Always open messages in summary when selected"
5561 5579
msgstr "Luôn mở thư trong phần tóm tắt khi được chọn"
5562 5580

 
5563
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5581
#: src/prefs_common_dialog.c:2580
5564 5582
#, fuzzy
5565 5583
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5566 5584
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5567 5585

 
5568
#: src/prefs_common_dialog.c:2579
5586
#: src/prefs_common_dialog.c:2586
5569 5587
#, fuzzy
5570 5588
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5571 5589
msgstr "Mở thư chưa đọc đầu tiên khi vào một thư mục"
5572 5590

 
5573
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5591
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5574 5592
#, fuzzy
5575 5593
msgid "Remember last selected message"
5576 5594
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu nào"
5577 5595

 
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5596
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5579 5597
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5580 5598
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5581 5599

 
5582
#: src/prefs_common_dialog.c:2598
5600
#: src/prefs_common_dialog.c:2605
5583 5601
#, fuzzy
5584 5602
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5585 5603
msgstr "Đi đến hộp nhận sau khi nhận thư mới"
5586 5604

 
5587
#: src/prefs_common_dialog.c:2600
5605
#: src/prefs_common_dialog.c:2607
5588 5606
#, fuzzy
5589 5607
msgid "Open inbox on startup"
5590 5608
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5591 5609

 
5592
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5593 5611
msgid "Change current account on folder open"
5594 5612
msgstr ""
5595 5613

 
5596
#: src/prefs_common_dialog.c:2612
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2619
5597 5615
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5598 5616
msgstr "Thực thi ngay lập tức khi di chuyển hoặc xoá thư"
5599 5617

 
5600
#: src/prefs_common_dialog.c:2624
5618
#: src/prefs_common_dialog.c:2631
5601 5619
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5602 5620
msgstr "Thư sẽ được đánh dấu đến khi thực thi nếu không dùng tuỳ chọn này."
5603 5621

 
5604
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5622
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5605 5623
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5606 5624
msgstr "Sắp xếp thứ tự các nút tương ứng với GNOME HIG"
5607 5625

 
5608
#: src/prefs_common_dialog.c:2636
5626
#: src/prefs_common_dialog.c:2643
5609 5627
msgid "Display tray icon"
5610 5628
msgstr "Hiển thị biểu tượng trên khay"
5611 5629

 
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5630
#: src/prefs_common_dialog.c:2645
5613 5631
msgid "Minimize to tray icon"
5614 5632
msgstr ""
5615 5633

 
5616
#: src/prefs_common_dialog.c:2640
5634
#: src/prefs_common_dialog.c:2647
5617 5635
msgid "Toggle window on trayicon click"
5618 5636
msgstr ""
5619 5637

 
5620
#: src/prefs_common_dialog.c:2650
5638
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5621 5639
msgid " Set key bindings... "
5622 5640
msgstr " Đặt phím tắt... "
5623 5641

 
5624
#: src/prefs_common_dialog.c:2656 src/select-keys.c:337
5642
#: src/prefs_common_dialog.c:2663 src/select-keys.c:337
5625 5643
msgid "Other"
5626 5644
msgstr "Khác"
5627 5645

 
5628
#: src/prefs_common_dialog.c:2660
5646
#: src/prefs_common_dialog.c:2667
5629 5647
msgid "External commands"
5630 5648
msgstr "Lệnh ngoài"
5631 5649

 
5632
#: src/prefs_common_dialog.c:2665
5650
#: src/prefs_common_dialog.c:2672
5633 5651
#, fuzzy
5634 5652
msgid "Update"
5635 5653
msgstr "Thời gian"
5636 5654

 
5637
#: src/prefs_common_dialog.c:2729
5655
#: src/prefs_common_dialog.c:2736
5638 5656
msgid "Receive dialog"
5639 5657
msgstr "Hộp thoại nhận thư"
5640 5658

 
5641
#: src/prefs_common_dialog.c:2739
5659
#: src/prefs_common_dialog.c:2746
5642 5660
msgid "Show receive dialog"
5643 5661
msgstr "Hiện hộp thoại nhận thư"
5644 5662

 
5645
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5663
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5646 5664
msgid "Always"
5647 5665
msgstr "Luôn luôn"
5648 5666

 
5649
#: src/prefs_common_dialog.c:2750
5667
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5650 5668
msgid "Only on manual receiving"
5651 5669
msgstr "Chỉ khi nhận theo kiểu thủ công"
5652 5670

 
5653
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5671
#: src/prefs_common_dialog.c:2759
5654 5672
msgid "Never"
5655 5673
msgstr "Không bao giờ"
5656 5674

 
5657
#: src/prefs_common_dialog.c:2757
5675
#: src/prefs_common_dialog.c:2764
5658 5676
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5659 5677
msgstr "Không hiện hộp thoại báo lỗi kiểu popup khi gặp lỗi"
5660 5678

 
5661
#: src/prefs_common_dialog.c:2760
5679
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5662 5680
msgid "Close receive dialog when finished"
5663 5681
msgstr "Đóng hộp thoại nhận thư khi hoàn thành"
5664 5682

 
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2771
5683
#: src/prefs_common_dialog.c:2778
5666 5684
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5667 5685
msgstr "Thêm địa chỉ vào đích đến khi nhấn đúp"
5668 5686

 
5669
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5687
#: src/prefs_common_dialog.c:2782
5670 5688
#, fuzzy
5671 5689
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5672 5690
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5673 5691

 
5674
#: src/prefs_common_dialog.c:2783
5692
#: src/prefs_common_dialog.c:2790
5675 5693
#, fuzzy
5676 5694
msgid "Auto-completion:"
5677 5695
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
5678 5696

 
5679
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5697
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5680 5698
msgid "Start with Tab"
5681 5699
msgstr ""
5682 5700

 
5683
#: src/prefs_common_dialog.c:2804
5701
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5684 5702
msgid "Disable"
5685 5703
msgstr ""
5686 5704

 
5687
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5705
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5688 5706
msgid "On exit"
5689 5707
msgstr "Lúc thoát"
5690 5708

 
5691
#: src/prefs_common_dialog.c:2819
5709
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5692 5710
msgid "Confirm on exit"
5693 5711
msgstr "Xác nhận khi thoát"
5694 5712

 
5695
#: src/prefs_common_dialog.c:2826
5713
#: src/prefs_common_dialog.c:2833
5696 5714
msgid "Empty trash on exit"
5697 5715
msgstr "Đổ rác khi thoát"
5698 5716

 
5699
#: src/prefs_common_dialog.c:2828
5717
#: src/prefs_common_dialog.c:2835
5700 5718
msgid "Ask before emptying"
5701 5719
msgstr "Hỏi trước khi đổ rác"
5702 5720

 
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2832
5721
#: src/prefs_common_dialog.c:2839
5704 5722
msgid "Warn if there are queued messages"
5705 5723
msgstr "Cảnh báo nếu có thư chờ được gửi"
5706 5724

 
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2889
5725
#: src/prefs_common_dialog.c:2896
5708 5726
#, c-format
5709 5727
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5710 5728
msgstr "Lệnh ngoài (%s sẽ được thay thế bằng tên tập tin / URI)"
5711 5729

 
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2898
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:2905
5713 5731
msgid "Web browser"
5714 5732
msgstr "Trình duyệt"
5715 5733

 
5716
#: src/prefs_common_dialog.c:2910 src/prefs_common_dialog.c:4412
5717
#: src/prefs_common_dialog.c:4433
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:2917 src/prefs_common_dialog.c:4419
5735
#: src/prefs_common_dialog.c:4440
5718 5736
msgid "(Default browser)"
5719 5737
msgstr "(Trình duyệt mặc định)"
5720 5738

 
5721
#: src/prefs_common_dialog.c:2951
5739
#: src/prefs_common_dialog.c:2958
5722 5740
#, fuzzy
5723 5741
msgid "Use external program for printing"
5724 5742
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5725 5743

 
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:2973
5744
#: src/prefs_common_dialog.c:2980
5727 5745
msgid "Use external program for incorporation"
5728 5746
msgstr "Dùng chương trình ngoài để sáp nhập"
5729 5747

 
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:2995
5748
#: src/prefs_common_dialog.c:3002
5731 5749
msgid "Use external program for sending"
5732 5750
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5733 5751

 
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3047
5752
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5735 5753
msgid "Update check requires 'curl' command."
5736 5754
msgstr ""
5737 5755

 
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3058
5756
#: src/prefs_common_dialog.c:3065
5739 5757
#, fuzzy
5740 5758
msgid "Enable auto update check"
5741 5759
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5742 5760

 
5743
#: src/prefs_common_dialog.c:3060
5761
#: src/prefs_common_dialog.c:3067
5744 5762
msgid "Use HTTP proxy"
5745 5763
msgstr ""
5746 5764

 
5747
#: src/prefs_common_dialog.c:3062
5765
#: src/prefs_common_dialog.c:3069
5748 5766
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5749 5767
msgstr ""
5750 5768

 
5751
#: src/prefs_common_dialog.c:3103
5769
#: src/prefs_common_dialog.c:3110
5752 5770
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5753 5771
msgstr ""
5754 5772
"Cho phép kiểm tra nghiêm ngặt về tính toàn vẹn của bộ đệm của bảng tóm tắt"
5755 5773

 
5756
#: src/prefs_common_dialog.c:3106
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5757 5775
msgid ""
5758 5776
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5759 5777
"by other applications.\n"
......
5763 5781
"đổi.\n"
5764 5782
"Tuỳ chọn này sẽ suy giảm hiệu năng của việc hiển thị bảng tóm tắt."
5765 5783

 
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3113
5784
#: src/prefs_common_dialog.c:3120
5767 5785
msgid "Socket I/O timeout:"
5768 5786
msgstr "Hết hạn I/O socket"
5769 5787

 
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3126
5788
#: src/prefs_common_dialog.c:3133
5771 5789
msgid "second(s)"
5772 5790
msgstr "giây"
5773 5791

 
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5792
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5775 5793
msgid "Automatic (Recommended)"
5776 5794
msgstr "Tự động (Khuyến cáo)"
5777 5795

 
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5796
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5779 5797
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5780 5798
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5781 5799

 
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5800
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5783 5801
msgid "Unicode (UTF-8)"
5784 5802
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5785 5803

 
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:3163
5804
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5787 5805
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5788 5806
msgstr "Đông Âu (ISO-8859-1)"
5789 5807

 
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5808
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5791 5809
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5792 5810
msgstr "Tây Âu (ISO-8859-15)"
5793 5811

 
5794
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5812
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5795 5813
msgid "Western European (Windows-1252)"
5796 5814
msgstr "Tây Âu (Windows-1252)"
5797 5815

 
5798
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5816
#: src/prefs_common_dialog.c:3177
5799 5817
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5800 5818
msgstr "Trung Âu (ISO-8859-2)"
5801 5819

 
5802
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5820
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5803 5821
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5804 5822
msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
5805 5823

 
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5824
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5807 5825
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5808 5826
msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
5809 5827

 
5810
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5828
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5811 5829
#, fuzzy
5812 5830
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5813 5831
msgstr "A-rập (Windows-1256)"
5814 5832

 
5815
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5833
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5816 5834
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5817 5835
msgstr "Hi Lạp (ISO-8859-7)"
5818 5836

 
5819
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5837
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5820 5838
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5821 5839
msgstr "A-rập (ISO-8859-6)"
5822 5840

 
5823
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5841
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5824 5842
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5825 5843
msgstr "A-rập (Windows-1256)"
5826 5844

 
5827
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5845
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5828 5846
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5829 5847
msgstr "Do Thái (ISO-8859-8)"
5830 5848

 
5831
#: src/prefs_common_dialog.c:3182
5849
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5832 5850
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5833 5851
msgstr "Do Thái (Windows-1255)"
5834 5852

 
5835
#: src/prefs_common_dialog.c:3184
5853
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5836 5854
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5837 5855
msgstr "Thổ Nhĩ Kì(ISO-8859-9)"
5838 5856

 
5839
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5857
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5840 5858
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5841 5859
msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5842 5860

 
5843
#: src/prefs_common_dialog.c:3187
5861
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5844 5862
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5845 5863
msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
5846 5864

 
5847
#: src/prefs_common_dialog.c:3188
5865
#: src/prefs_common_dialog.c:3195
5848 5866
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5849 5867
msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
5850 5868

 
5851
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5869
#: src/prefs_common_dialog.c:3196
5852 5870
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5853 5871
msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
5854 5872

 
5855
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
5873
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5856 5874
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5857 5875
msgstr "Nhật Bản (ISO-2022-JP)"
5858 5876

 
5859
#: src/prefs_common_dialog.c:3193
5877
#: src/prefs_common_dialog.c:3200
5860 5878
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5861 5879
msgstr "Nhật Bản (EUC-JP)"
5862 5880

 
5863
#: src/prefs_common_dialog.c:3194
5881
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5864 5882
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5865 5883
msgstr "Nhật Bản (Shift_JIS)"
5866 5884

 
5867
#: src/prefs_common_dialog.c:3197
5885
#: src/prefs_common_dialog.c:3204
5868 5886
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5869 5887
msgstr "Hán giản thể (GB2312)"
5870 5888

 
5871
#: src/prefs_common_dialog.c:3198
5889
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5872 5890
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5873 5891
msgstr "Hán giản thể (GBK)"
5874 5892

 
5875
#: src/prefs_common_dialog.c:3199
5893
#: src/prefs_common_dialog.c:3206
5876 5894
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5877 5895
msgstr "Hán phồn thể (Big5)"
5878 5896

 
5879
#: src/prefs_common_dialog.c:3201
5897
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5880 5898
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5881 5899
msgstr "Hán phồn thể (EUC-TW)"
5882 5900

 
5883
#: src/prefs_common_dialog.c:3202
5901
#: src/prefs_common_dialog.c:3209
5884 5902
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5885 5903
msgstr "Hán (ISO-2022-CN)"
5886 5904

 
5887
#: src/prefs_common_dialog.c:3205
5905
#: src/prefs_common_dialog.c:3212
5888 5906
msgid "Korean (EUC-KR)"
5889 5907
msgstr "Triều Tiên (EUC-KR)"
5890 5908

 
5891
#: src/prefs_common_dialog.c:3207
5909
#: src/prefs_common_dialog.c:3214
5892 5910
msgid "Thai (TIS-620)"
5893 5911
msgstr "Thái (TIS-620)"
5894 5912

 
5895
#: src/prefs_common_dialog.c:3208
5913
#: src/prefs_common_dialog.c:3215
5896 5914
msgid "Thai (Windows-874)"
5897 5915
msgstr "Thái (Windows-874)"
5898 5916

 
5899
#: src/prefs_common_dialog.c:3375
5917
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5900 5918
msgid "the full abbreviated weekday name"
5901 5919
msgstr "dạng viết tắt của ngày trong tuần (thứ)"
5902 5920

 
5903
#: src/prefs_common_dialog.c:3376
5921
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5904 5922
msgid "the full weekday name"
5905 5923
msgstr "dạng đầy đủ tên ngày trong tuần (thứ)"
5906 5924

 
5907
#: src/prefs_common_dialog.c:3377
5925
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5908 5926
msgid "the abbreviated month name"
5909 5927
msgstr "dạng viết tắt của tên tháng"
5910 5928

 
5911
#: src/prefs_common_dialog.c:3378
5929
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5912 5930
msgid "the full month name"
5913 5931
msgstr "dạng đầy đủ của tên tháng"
5914 5932

 
5915
#: src/prefs_common_dialog.c:3379
5933
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
5916 5934
msgid "the preferred date and time for the current locale"
5917 5935
msgstr "định dạng thời gian cho locale hiện tại"
5918 5936

 
5919
#: src/prefs_common_dialog.c:3380
5937
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
5920 5938
msgid "the century number (year/100)"
5921 5939
msgstr "thế kỉ (năm/100)"
5922 5940

 
5923
#: src/prefs_common_dialog.c:3381
5941
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5924 5942
msgid "the day of the month as a decimal number"
5925 5943
msgstr "ngày trong tháng ở dạng số thập phân"
5926 5944

 
5927
#: src/prefs_common_dialog.c:3382
5945
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
5928 5946
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5929 5947
msgstr "giờ ở dạng số thập phân, dùng dạng 24 giờ"
5930 5948

 
5931
#: src/prefs_common_dialog.c:3383
5949
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
5932 5950
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5933 5951
msgstr "giờ ở dạng số thập phân, dùng dạng 12 giờ"
5934 5952

 
5935
#: src/prefs_common_dialog.c:3384
5953
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
5936 5954
msgid "the day of the year as a decimal number"
5937 5955
msgstr "ngày trong năm ở dạng số thập phân"
5938 5956

 
5939
#: src/prefs_common_dialog.c:3385
5957
#: src/prefs_common_dialog.c:3392
5940 5958
msgid "the month as a decimal number"
5941 5959
msgstr "tháng ở dạng số thập phân"
5942 5960

 
5943
#: src/prefs_common_dialog.c:3386
5961
#: src/prefs_common_dialog.c:3393
5944 5962
msgid "the minute as a decimal number"
5945 5963
msgstr "phút ở dạng số thập phân"
5946 5964

 
5947
#: src/prefs_common_dialog.c:3387
5965
#: src/prefs_common_dialog.c:3394
5948 5966
msgid "either AM or PM"
5949 5967
msgstr "hoặc là AM hoặc là PM"
5950 5968

 
5951
#: src/prefs_common_dialog.c:3388
5969
#: src/prefs_common_dialog.c:3395
5952 5970
msgid "the second as a decimal number"
5953 5971
msgstr "giây ở dạng số thập phân"
5954 5972

 
5955
#: src/prefs_common_dialog.c:3389
5973
#: src/prefs_common_dialog.c:3396
5956 5974
msgid "the day of the week as a decimal number"
5957 5975
msgstr "ngày trong tuần ở dạng số thập phân"
5958 5976

 
5959
#: src/prefs_common_dialog.c:3390
5977
#: src/prefs_common_dialog.c:3397
5960 5978
msgid "the preferred date for the current locale"
5961 5979
msgstr "định dạng ưu tiên cho ngày tháng của locale hiện tại"
5962 5980

 
5963
#: src/prefs_common_dialog.c:3391
5981
#: src/prefs_common_dialog.c:3398
5964 5982
msgid "the last two digits of a year"
5965 5983
msgstr "hai số cuối của năm"
5966 5984

 
5967
#: src/prefs_common_dialog.c:3392
5985
#: src/prefs_common_dialog.c:3399
5968 5986
msgid "the year as a decimal number"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff