Revision 3214 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-01-31 14:03+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-02-08 15:48+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
1009 1009
msgid "/_Paste"
1010 1010
msgstr "/_Soạn/_Dán"
1011 1011

 
1012
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2735 src/prefs_toolbar.c:90
1012
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2754 src/prefs_toolbar.c:90
1013 1013
msgid "Address book"
1014 1014
msgstr "Sổ địa chỉ"
1015 1015

 
......
1207 1207
msgid "Address Book Conversion"
1208 1208
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
1209 1209

 
1210
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2534
1210
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2553
1211 1211
msgid "Interface"
1212 1212
msgstr "Giao diện"
1213 1213

 
......
1255 1255
msgid "Warning"
1256 1256
msgstr "Cảnh báo"
1257 1257

 
1258
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:894
1258
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:950
1259 1259
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1260 1260
msgid "Error"
1261 1261
msgstr "Lỗi"
......
1861 1861
msgstr "Kiểu MIME"
1862 1862

 
1863 1863
#. Encoding
1864
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1115
1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
1864
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1134
1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1801
1866 1866
msgid "Encoding"
1867 1867
msgstr "Mã hoá"
1868 1868

 
......
1920 1920
msgid "Select files"
1921 1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1923
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4579
1924 1924
msgid "Select file"
1925 1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926 1926

 
......
2131 2131

 
2132 2132
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2133 2133
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2134
#: src/prefs_common_dialog.c:2331
2134
#: src/prefs_common_dialog.c:2350
2135 2135
msgid " ... "
2136 2136
msgstr " ... "
2137 2137

 
......
2353 2353
msgid "Drafts"
2354 2354
msgstr "Nháp"
2355 2355

 
2356
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2275
2356
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2294
2357 2357
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2358 2358
msgid "Junk"
2359 2359
msgstr "Rác"
......
2450 2450
msgid "Creating folder view...\n"
2451 2451
msgstr "Đang tạo khung thư mục...\n"
2452 2452

 
2453
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1692
2453
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1711
2454 2454
msgid "New"
2455 2455
msgstr "Mới"
2456 2456

 
2457 2457
#. S_COL_MARK
2458
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1693
2458
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1712
2459 2459
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2460 2460
#: src/quick_search.c:108
2461 2461
msgid "Unread"
2462 2462
msgstr "Chưa đọc"
2463 2463

 
2464
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1694
2464
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1713
2465 2465
msgid "Total"
2466 2466
msgstr ""
2467 2467

 
......
2905 2905
msgid "Attributes"
2906 2906
msgstr "Thuộc tính"
2907 2907

 
2908
#: src/inc.c:197
2908
#: src/inc.c:214 src/inc.c:238
2909 2909
#, c-format
2910 2910
msgid "Sylpheed: %d new messages"
2911 2911
msgstr "Sylpheed: %d thư mới"
2912 2912

 
2913
#: src/inc.c:208
2913
#: src/inc.c:225
2914 2914
#, c-format
2915 2915
msgid "[Local]: %d"
2916 2916
msgstr ""
2917 2917

 
2918
#: src/inc.c:612
2918
#: src/inc.c:667
2919 2919
#, fuzzy
2920 2920
msgid "Authenticating with POP3"
2921 2921
msgstr "Đang xác thực"
2922 2922

 
2923
#: src/inc.c:641
2923
#: src/inc.c:697
2924 2924
msgid "Retrieving new messages"
2925 2925
msgstr "Đang tải về thư mới"
2926 2926

 
2927
#: src/inc.c:643
2927
#: src/inc.c:699
2928 2928
#, fuzzy
2929 2929
msgid "Cancel _all"
2930 2930
msgstr "Đã bị huỷ bỏ"
2931 2931

 
2932
#: src/inc.c:689
2932
#: src/inc.c:745
2933 2933
msgid "Standby"
2934 2934
msgstr "Đợi"
2935 2935

 
2936
#: src/inc.c:846 src/inc.c:900
2936
#: src/inc.c:902 src/inc.c:956
2937 2937
msgid "Cancelled"
2938 2938
msgstr "Đã bị huỷ bỏ"
2939 2939

 
2940
#: src/inc.c:857
2940
#: src/inc.c:913
2941 2941
msgid "Retrieving"
2942 2942
msgstr "Đang tải về"
2943 2943

 
2944
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1212
2944
#: src/inc.c:922 src/inc.c:1268
2945 2945
#, fuzzy, c-format
2946 2946
msgid "%d message(s) (%s) received"
2947 2947
msgstr "Xong (%d thư (%s) nhận được)"
2948 2948

 
2949
#: src/inc.c:870
2949
#: src/inc.c:926
2950 2950
#, fuzzy, c-format
2951 2951
msgid "no new messages"
2952 2952
msgstr "Không có thư mới."
2953 2953

 
2954
#: src/inc.c:871
2954
#: src/inc.c:927
2955 2955
#, fuzzy
2956 2956
msgid "Done"
2957 2957
msgstr "Xong."
2958 2958

 
2959
#: src/inc.c:876
2959
#: src/inc.c:932
2960 2960
#, fuzzy
2961 2961
msgid "Server not found"
2962 2962
msgstr "Thông tin máy chủ"
2963 2963

 
2964
#: src/inc.c:880
2964
#: src/inc.c:936
2965 2965
msgid "Connection failed"
2966 2966
msgstr "Kết nối thất bại"
2967 2967

 
2968
#: src/inc.c:883
2968
#: src/inc.c:939
2969 2969
msgid "Auth failed"
2970 2970
msgstr "Xác thực thất bại"
2971 2971

 
2972
#: src/inc.c:887
2972
#: src/inc.c:943
2973 2973
msgid "Locked"
2974 2974
msgstr "Đã khoá"
2975 2975

 
2976
#: src/inc.c:897
2976
#: src/inc.c:953
2977 2977
msgid "Timeout"
2978 2978
msgstr "Hết giờ"
2979 2979

 
2980
#: src/inc.c:947
2980
#: src/inc.c:1003
2981 2981
#, c-format
2982 2982
msgid "Finished (%d new message(s))"
2983 2983
msgstr "Hoàn tất (%d thư mới)"
2984 2984

 
2985
#: src/inc.c:950
2985
#: src/inc.c:1006
2986 2986
#, c-format
2987 2987
msgid "Finished (no new messages)"
2988 2988
msgstr "Hoàn tất (không có thư mới)"
2989 2989

 
2990
#: src/inc.c:959
2990
#: src/inc.c:1015
2991 2991
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2992 2992
msgstr "Xảy ra một số lỗi khi nhận thư."
2993 2993

 
2994
#: src/inc.c:995
2994
#: src/inc.c:1051
2995 2995
#, c-format
2996 2996
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2997 2997
msgstr "đang nhận thư mới của tài khoản %s...\n"
2998 2998

 
2999
#: src/inc.c:999
2999
#: src/inc.c:1055
3000 3000
#, fuzzy, c-format
3001 3001
msgid "%s: Authenticating with POP3"
3002 3002
msgstr "Đang xác thực"
3003 3003

 
3004
#: src/inc.c:1002
3004
#: src/inc.c:1058
3005 3005
#, c-format
3006 3006
msgid "%s: Retrieving new messages"
3007 3007
msgstr "%s: Đang nhận thư mới"
3008 3008

 
3009
#: src/inc.c:1007
3009
#: src/inc.c:1063
3010 3010
#, c-format
3011 3011
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3012 3012
msgstr "Đang kết nối tới máy chủ POP3: %s..."
3013 3013

 
3014
#: src/inc.c:1025
3014
#: src/inc.c:1081
3015 3015
#, c-format
3016 3016
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3017 3017
msgstr "Không thể kết nối tới máy thủ POP3: %s:%d\n"
3018 3018

 
3019
#: src/inc.c:1115 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3019
#: src/inc.c:1171 src/rpop3.c:873 src/send_message.c:846
3020 3020
#, c-format
3021 3021
msgid "Authenticating..."
3022 3022
msgstr "Đang xác thực..."
3023 3023

 
3024
#: src/inc.c:1116
3024
#: src/inc.c:1172
3025 3025
#, c-format
3026 3026
msgid "Retrieving messages from %s..."
3027 3027
msgstr "Đang lấy thư trên %s..."
3028 3028

 
3029
#: src/inc.c:1121
3029
#: src/inc.c:1177
3030 3030
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3031 3031
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (STAT)..."
3032 3032

 
3033
#: src/inc.c:1125
3033
#: src/inc.c:1181
3034 3034
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3035 3035
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (LAST)..."
3036 3036

 
3037
#: src/inc.c:1129
3037
#: src/inc.c:1185
3038 3038
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3039 3039
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (UIDL)..."
3040 3040

 
3041
#: src/inc.c:1133
3041
#: src/inc.c:1189
3042 3042
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3043 3043
msgstr "Đang xác định kích thước thư (LIST)..."
3044 3044

 
3045
#: src/inc.c:1143
3045
#: src/inc.c:1199
3046 3046
#, c-format
3047 3047
msgid "Deleting message %d"
3048 3048
msgstr "Đang xoá thư %d"
3049 3049

 
3050
#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:864
3050
#: src/inc.c:1206 src/send_message.c:864
3051 3051
msgid "Quitting"
3052 3052
msgstr "Đang thoát"
3053 3053

 
3054
#: src/inc.c:1187
3054
#: src/inc.c:1243
3055 3055
#, c-format
3056 3056
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3057 3057
msgstr "Đang lấy thư (%d / %d) (%s / %s)"
3058 3058

 
3059
#: src/inc.c:1452 src/inc.c:1479 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3059
#: src/inc.c:1522 src/inc.c:1549 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3060 3060
#: src/summaryview.c:5052
3061 3061
msgid ""
3062 3062
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3063 3063
"Please check the junk mail control setting."
3064 3064
msgstr ""
3065 3065

 
3066
#: src/inc.c:1543 src/send_message.c:1001
3066
#: src/inc.c:1624 src/send_message.c:1001
3067 3067
#, fuzzy
3068 3068
msgid "Server not found."
3069 3069
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
3070 3070

 
3071
#: src/inc.c:1547
3071
#: src/inc.c:1628
3072 3072
#, fuzzy, c-format
3073 3073
msgid "Server %s not found."
3074 3074
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
3075 3075

 
3076
#: src/inc.c:1550
3076
#: src/inc.c:1631
3077 3077
msgid "Connection failed."
3078 3078
msgstr "Kết nối thất bại."
3079 3079

 
3080
#: src/inc.c:1554
3080
#: src/inc.c:1635
3081 3081
#, fuzzy, c-format
3082 3082
msgid "Connection to %s:%d failed."
3083 3083
msgstr "Kết nối thất bại."
3084 3084

 
3085
#: src/inc.c:1558
3085
#: src/inc.c:1639
3086 3086
msgid "Error occurred while processing mail."
3087 3087
msgstr "Có lỗi khi xử lí thư."
3088 3088

 
3089
#: src/inc.c:1563
3089
#: src/inc.c:1644
3090 3090
#, c-format
3091 3091
msgid ""
3092 3092
"Error occurred while processing mail:\n"
......
3095 3095
"Có lỗi khi xử lí thư:\n"
3096 3096
"%s"
3097 3097

 
3098
#: src/inc.c:1569
3098
#: src/inc.c:1650
3099 3099
msgid "No disk space left."
3100 3100
msgstr "Ổ cứng bị đầy."
3101 3101

 
3102
#: src/inc.c:1574
3102
#: src/inc.c:1655
3103 3103
msgid "Can't write file."
3104 3104
msgstr "Không thể ghi lên tập tin"
3105 3105

 
3106
#: src/inc.c:1579
3106
#: src/inc.c:1660
3107 3107
msgid "Socket error."
3108 3108
msgstr "Lỗi socket."
3109 3109

 
3110 3110
#. consider EOF right after QUIT successful
3111
#: src/inc.c:1585 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3111
#: src/inc.c:1666 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3112 3112
#: src/send_message.c:1014
3113 3113
msgid "Connection closed by the remote host."
3114 3114
msgstr "Kết nối bị ngắt bởi máy từ xa."
3115 3115

 
3116
#: src/inc.c:1591
3116
#: src/inc.c:1672
3117 3117
msgid "Mailbox is locked."
3118 3118
msgstr "Hộp thư bị khoá."
3119 3119

 
3120
#: src/inc.c:1595
3120
#: src/inc.c:1676
3121 3121
#, c-format
3122 3122
msgid ""
3123 3123
"Mailbox is locked:\n"
......
3126 3126
"Hộp thư bị khoá:\n"
3127 3127
"%s"
3128 3128

 
3129
#: src/inc.c:1601 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3129
#: src/inc.c:1682 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3130 3130
msgid "Authentication failed."
3131 3131
msgstr "Xác thực thất bại."
3132 3132

 
3133
#: src/inc.c:1606 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3133
#: src/inc.c:1687 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3134 3134
#, c-format
3135 3135
msgid ""
3136 3136
"Authentication failed:\n"
......
3139 3139
"Xác thực thất bại:\n"
3140 3140
"%s"
3141 3141

 
3142
#: src/inc.c:1611 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3142
#: src/inc.c:1692 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3143 3143
msgid "Session timed out."
3144 3144
msgstr "Phiên làm việc hết giờ."
3145 3145

 
3146
#: src/inc.c:1652
3146
#: src/inc.c:1733
3147 3147
msgid "Incorporation cancelled\n"
3148 3148
msgstr "Sáp nhập bị huỷ bỏ\n"
3149 3149

 
3150
#: src/inc.c:1764
3150
#: src/inc.c:1845
3151 3151
#, c-format
3152 3152
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3153 3153
msgstr "Đang lấy thư từ %s vào %s...\n"
......
4460 4460
msgid "Creating account preferences window...\n"
4461 4461
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình tài khoản...\n"
4462 4462

 
4463
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:809
4463
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:813
4464 4464
msgid "Receive"
4465 4465
msgstr "Nhận"
4466 4466

 
4467
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:811
4467
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:815
4468 4468
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4469 4469
msgid "Send"
4470 4470
msgstr "Gửi"
4471 4471

 
4472
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:813
4472
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:817
4473 4473
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4474 4474
msgid "Compose"
4475 4475
msgstr "Viết thư"
4476 4476

 
4477
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:820
4477
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:824
4478 4478
msgid "Privacy"
4479 4479
msgstr "Riêng tư"
4480 4480

 
......
4486 4486
msgid "Proxy"
4487 4487
msgstr ""
4488 4488

 
4489
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2643
4489
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2662
4490 4490
msgid "Advanced"
4491 4491
msgstr "Nâng cao"
4492 4492

 
......
4611 4611
msgstr "Phương thức xác thực"
4612 4612

 
4613 4613
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4614
#: src/prefs_common_dialog.c:1135 src/prefs_common_dialog.c:2761
4615
#: src/prefs_common_dialog.c:3129
4614
#: src/prefs_common_dialog.c:1154 src/prefs_common_dialog.c:2780
4615
#: src/prefs_common_dialog.c:3148
4616 4616
msgid "Automatic"
4617 4617
msgstr "Tự động"
4618 4618

 
......
4657 4657
msgid "Add user-defined header"
4658 4658
msgstr "Thêm header theo định nghĩa người dùng"
4659 4659

 
4660
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1885
4661
#: src/prefs_common_dialog.c:1912
4660
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1904
4661
#: src/prefs_common_dialog.c:1931
4662 4662
msgid " Edit... "
4663 4663
msgstr " Soạn... "
4664 4664

 
......
4683 4683
msgstr "Xác thực với POP3 trước khi gửi"
4684 4684

 
4685 4685
#. signature
4686
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1253
4686
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1272
4687 4687
#: src/prefs_toolbar.c:117
4688 4688
msgid "Signature"
4689 4689
msgstr "Chữ kí"
......
5030 5030
msgid "Do you really want to delete this action?"
5031 5031
msgstr "Bạn có thực sự muốn xoá hành động này?"
5032 5032

 
5033
#: src/prefs_common_dialog.c:789
5033
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5034 5034
msgid "Creating common preferences window...\n"
5035 5035
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình chung...\n"
5036 5036

 
5037
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5037
#: src/prefs_common_dialog.c:797
5038 5038
msgid "Common Preferences"
5039 5039
msgstr "Cấu hình chung"
5040 5040

 
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:815
5041
#: src/prefs_common_dialog.c:819
5042 5042
msgid "Display"
5043 5043
msgstr "Hiển thị"
5044 5044

 
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:817
5045
#: src/prefs_common_dialog.c:821
5046 5046
msgid "Junk mail"
5047 5047
msgstr "Thư rác"
5048 5048

 
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:823
5049
#: src/prefs_common_dialog.c:827
5050 5050
msgid "Details"
5051 5051
msgstr "Chi tiết"
5052 5052

 
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:879
5053
#: src/prefs_common_dialog.c:885
5054 5054
msgid "Auto-check new mail"
5055 5055
msgstr "Tự động kiểm tra thư mới"
5056 5056

 
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:881 src/prefs_common_dialog.c:1371
5057
#: src/prefs_common_dialog.c:887 src/prefs_common_dialog.c:1390
5058 5058
msgid "every"
5059 5059
msgstr "mỗi"
5060 5060

 
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1385
5061
#: src/prefs_common_dialog.c:899 src/prefs_common_dialog.c:1404
5062 5062
msgid "minute(s)"
5063 5063
msgstr "phút"
5064 5064

 
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:902
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:908
5066 5066
msgid "Check new mail on startup"
5067 5067
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5068 5068

 
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:904
5069
#: src/prefs_common_dialog.c:910
5070 5070
msgid "Update all local folders after incorporation"
5071 5071
msgstr "Cập nhập mọi thư mục cục bộ sau khi sáp nhập"
5072 5072

 
5073 5073
#. New message notify
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:907
5074
#: src/prefs_common_dialog.c:913
5075 5075
#, fuzzy
5076 5076
msgid "New message notification"
5077 5077
msgstr "Xác thực"
5078 5078

 
5079
#: src/prefs_common_dialog.c:917
5079
#: src/prefs_common_dialog.c:926
5080 5080
#, fuzzy
5081
msgid "Show notification window when new messages arrive"
5082
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5083

 
5084
#: src/prefs_common_dialog.c:931
5085
#, fuzzy
5081 5086
msgid "Play sound when new messages arrive"
5082 5087
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5083 5088

 
5084
#: src/prefs_common_dialog.c:923
5089
#: src/prefs_common_dialog.c:937
5085 5090
#, fuzzy
5086 5091
msgid "Sound file"
5087 5092
msgstr "Không thể đọc tập tin."
5088 5093

 
5089
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:956 src/prefs_common_dialog.c:960
5090 5095
#, fuzzy
5091 5096
msgid "Execute command when new messages arrive"
5092 5097
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5093 5098

 
5094
#: src/prefs_common_dialog.c:949 src/prefs_common_dialog.c:2936
5095
#: src/prefs_common_dialog.c:2958 src/prefs_common_dialog.c:2980
5099
#: src/prefs_common_dialog.c:967 src/prefs_common_dialog.c:2955
5100
#: src/prefs_common_dialog.c:2977 src/prefs_common_dialog.c:2999
5096 5101
msgid "Command"
5097 5102
msgstr "Lệnh"
5098 5103

 
5099
#: src/prefs_common_dialog.c:962
5104
#: src/prefs_common_dialog.c:980
5100 5105
#, c-format
5101 5106
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5102 5107
msgstr "`%d' sẽ được thay thế tương ứng với số thư mới."
5103 5108

 
5104
#: src/prefs_common_dialog.c:966
5109
#: src/prefs_common_dialog.c:984
5105 5110
msgid "Incorporate from local spool"
5106 5111
msgstr "Sáp nhập từ spool cục bộ"
5107 5112

 
5108
#: src/prefs_common_dialog.c:979
5113
#: src/prefs_common_dialog.c:997
5109 5114
msgid "Filter on incorporation"
5110 5115
msgstr "Lọc khi sáp nhập"
5111 5116

 
5112
#: src/prefs_common_dialog.c:985
5117
#: src/prefs_common_dialog.c:1003
5113 5118
msgid "Spool path"
5114 5119
msgstr "Đường dẫn spool"
5115 5120

 
5116
#: src/prefs_common_dialog.c:1052 src/prefs_common_dialog.c:1249
5117
#: src/prefs_common_dialog.c:1647 src/prefs_folder_item.c:139
5121
#: src/prefs_common_dialog.c:1071 src/prefs_common_dialog.c:1268
5122
#: src/prefs_common_dialog.c:1666 src/prefs_folder_item.c:139
5118 5123
msgid "General"
5119 5124
msgstr "Chung"
5120 5125

 
5121
#: src/prefs_common_dialog.c:1059
5126
#: src/prefs_common_dialog.c:1078
5122 5127
msgid "Save sent messages to outbox"
5123 5128
msgstr "Lưu thư đã gửi vào hộp Đã gửi"
5124 5129

 
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:1061
5130
#: src/prefs_common_dialog.c:1080
5126 5131
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5127 5132
msgstr "Áp dụng quy tắc lọc cho thư đã gửi"
5128 5133

 
5129
#: src/prefs_common_dialog.c:1064
5134
#: src/prefs_common_dialog.c:1083
5130 5135
#, fuzzy
5131 5136
msgid "Automatically add recipients to address book"
5132 5137
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5133 5138

 
5134
#: src/prefs_common_dialog.c:1067
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:1086
5135 5140
#, fuzzy
5136 5141
msgid "Display send dialog"
5137 5142
msgstr "Các mục đã hiển thị"
5138 5143

 
5139
#: src/prefs_common_dialog.c:1074
5144
#: src/prefs_common_dialog.c:1093
5140 5145
msgid ""
5141 5146
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5142 5147
"are found in the message body"
5143 5148
msgstr ""
5144 5149

 
5145
#: src/prefs_common_dialog.c:1085
5150
#: src/prefs_common_dialog.c:1104
5146 5151
msgid "(Ex: attach)"
5147 5152
msgstr ""
5148 5153

 
5149
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5154
#: src/prefs_common_dialog.c:1115
5150 5155
#, fuzzy
5151 5156
msgid "Confirm recipients before sending"
5152 5157
msgstr "Khuôn dòng trước khi gửi"
5153 5158

 
5154
#: src/prefs_common_dialog.c:1102
5159
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5155 5160
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5156 5161
msgstr ""
5157 5162

 
5158
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5163
#: src/prefs_common_dialog.c:1140
5159 5164
msgid "Transfer encoding"
5160 5165
msgstr "Mã kí tự khi chuyển"
5161 5166

 
5162
#: src/prefs_common_dialog.c:1144
5167
#: src/prefs_common_dialog.c:1163
5163 5168
msgid ""
5164 5169
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5165 5170
"characters."
......
5167 5172
"Chỉ định Mã-kí-tự-khi-chuyển-nội-dung sẽ được dùng khi nội dung thư chứa các "
5168 5173
"kí tự không phải ASCII."
5169 5174

 
5170
#: src/prefs_common_dialog.c:1151
5175
#: src/prefs_common_dialog.c:1170
5171 5176
msgid "MIME filename encoding"
5172 5177
msgstr "Mã MIME của tên tập tin"
5173 5178

 
5174
#: src/prefs_common_dialog.c:1162
5179
#: src/prefs_common_dialog.c:1181
5175 5180
msgid "MIME header"
5176 5181
msgstr ""
5177 5182

 
5178
#: src/prefs_common_dialog.c:1172
5183
#: src/prefs_common_dialog.c:1191
5179 5184
msgid ""
5180 5185
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5181 5186
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5182 5187
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5183 5188
msgstr ""
5184 5189

 
5185
#: src/prefs_common_dialog.c:1264
5190
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5186 5191
msgid "Signature separator"
5187 5192
msgstr "Vạch phân cách chữ kí"
5188 5193

 
5189
#: src/prefs_common_dialog.c:1273
5194
#: src/prefs_common_dialog.c:1292
5190 5195
msgid "Insert automatically"
5191 5196
msgstr "Chèn tự động"
5192 5197

 
5193
#: src/prefs_common_dialog.c:1275 src/prefs_toolbar.c:56
5198
#: src/prefs_common_dialog.c:1294 src/prefs_toolbar.c:56
5194 5199
msgid "Reply"
5195 5200
msgstr "Hồi âm"
5196 5201

 
5197
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5202
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5198 5203
msgid "Automatically select account for replies"
5199 5204
msgstr "Tự động chọn tài khoản để hồi âm"
5200 5205

 
5201
#: src/prefs_common_dialog.c:1285
5206
#: src/prefs_common_dialog.c:1304
5202 5207
msgid "Quote message when replying"
5203 5208
msgstr "Trích dẫn thư khi hồi âm"
5204 5209

 
5205
#: src/prefs_common_dialog.c:1287
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:1306
5206 5211
#, fuzzy
5207 5212
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5208 5213
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
5209 5214

 
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5215
#: src/prefs_common_dialog.c:1308
5211 5216
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5212 5217
msgstr ""
5213 5218

 
5214
#: src/prefs_common_dialog.c:1291
5219
#: src/prefs_common_dialog.c:1310
5215 5220
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5216 5221
msgstr ""
5217 5222

 
5218 5223
#. editor
5219
#: src/prefs_common_dialog.c:1295 src/prefs_common_dialog.c:2897
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1314 src/prefs_common_dialog.c:2916
5220 5225
#: src/prefs_toolbar.c:120
5221 5226
msgid "Editor"
5222 5227
msgstr "Trình soạn thảo"
5223 5228

 
5224
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5229
#: src/prefs_common_dialog.c:1321
5225 5230
msgid "Automatically launch the external editor"
5226 5231
msgstr "Tự động chạy trình soạn thảo ngoài"
5227 5232

 
5228
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5233
#: src/prefs_common_dialog.c:1331
5229 5234
msgid "Undo level"
5230 5235
msgstr "Mức hoàn tác"
5231 5236

 
5232
#: src/prefs_common_dialog.c:1332
5237
#: src/prefs_common_dialog.c:1351
5233 5238
msgid "Wrap messages at"
5234 5239
msgstr "Khuôn dòng thư tại"
5235 5240

 
5236
#: src/prefs_common_dialog.c:1344
5241
#: src/prefs_common_dialog.c:1363
5237 5242
msgid "characters"
5238 5243
msgstr "kí tự"
5239 5244

 
5240
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5245
#: src/prefs_common_dialog.c:1373
5241 5246
msgid "Wrap quotation"
5242 5247
msgstr "Khuôn dòng phần trích dẫn"
5243 5248

 
5244
#: src/prefs_common_dialog.c:1360
5249
#: src/prefs_common_dialog.c:1379
5245 5250
msgid "Wrap on input"
5246 5251
msgstr "Khuôn dòng khi nhập"
5247 5252

 
5248
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5253
#: src/prefs_common_dialog.c:1388
5249 5254
msgid "Auto-save to draft"
5250 5255
msgstr "Tự động lưu vào thư mục nháp"
5251 5256

 
5252
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5257
#: src/prefs_common_dialog.c:1413
5253 5258
msgid "Format"
5254 5259
msgstr "Định dạng"
5255 5260

 
5256
#: src/prefs_common_dialog.c:1399
5261
#: src/prefs_common_dialog.c:1418
5257 5262
msgid "Spell checking"
5258 5263
msgstr "Kiểm tra chính tả"
5259 5264

 
5260 5265
#. reply
5261
#: src/prefs_common_dialog.c:1452
5266
#: src/prefs_common_dialog.c:1471
5262 5267
msgid "Reply format"
5263 5268
msgstr "Định dạng hồi âm"
5264 5269

 
5265
#: src/prefs_common_dialog.c:1467 src/prefs_common_dialog.c:1509
5270
#: src/prefs_common_dialog.c:1486 src/prefs_common_dialog.c:1528
5266 5271
msgid "Quotation mark"
5267 5272
msgstr "Dấu trích dẫn"
5268 5273

 
5269 5274
#. forward
5270
#: src/prefs_common_dialog.c:1494
5275
#: src/prefs_common_dialog.c:1513
5271 5276
msgid "Forward format"
5272 5277
msgstr "Định dạng chuyển tiếp"
5273 5278

 
5274
#: src/prefs_common_dialog.c:1541
5279
#: src/prefs_common_dialog.c:1560
5275 5280
msgid " Description of symbols "
5276 5281
msgstr " Giải thích các kí hiệu "
5277 5282

 
5278
#: src/prefs_common_dialog.c:1570
5283
#: src/prefs_common_dialog.c:1589
5279 5284
msgid "Enable Spell checking"
5280 5285
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5281 5286

 
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1582
5287
#: src/prefs_common_dialog.c:1601
5283 5288
msgid "Default language:"
5284 5289
msgstr "Ngôn ngữ mặc định:"
5285 5290

 
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1655
5291
#: src/prefs_common_dialog.c:1674
5287 5292
msgid "Text font"
5288 5293
msgstr "Phông chữ cho văn bản"
5289 5294

 
5290 5295
#. ---- Folder View ----
5291
#: src/prefs_common_dialog.c:1667
5296
#: src/prefs_common_dialog.c:1686
5292 5297
msgid "Folder View"
5293 5298
msgstr "Khung Thư mục"
5294 5299

 
5295
#: src/prefs_common_dialog.c:1675
5300
#: src/prefs_common_dialog.c:1694
5296 5301
msgid "Display unread number next to folder name"
5297 5302
msgstr "Hiển thị số thư chưa đọc ngay sau tên thư mục"
5298 5303

 
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:1679
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1698
5300 5305
#, fuzzy
5301 5306
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5302 5307
msgstr "Hiển thị cột số thư chưa đọc trên khung thư mục"
5303 5308

 
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1703
5309
#: src/prefs_common_dialog.c:1722
5305 5310
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5306 5311
msgstr "Viết tắt khi tên nhóm tin dài hơn"
5307 5312

 
5308
#: src/prefs_common_dialog.c:1718
5313
#: src/prefs_common_dialog.c:1737
5309 5314
msgid "letters"
5310 5315
msgstr "chữ cái"
5311 5316

 
5312 5317
#. ---- Summary ----
5313
#: src/prefs_common_dialog.c:1724
5318
#: src/prefs_common_dialog.c:1743
5314 5319
msgid "Summary View"
5315 5320
msgstr "Khung xem tóm tắt"
5316 5321

 
5317
#: src/prefs_common_dialog.c:1733
5322
#: src/prefs_common_dialog.c:1752
5318 5323
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5319 5324
msgstr "Hiện người nhận trên cột `Người gửi' nếu người gửi là bạn"
5320 5325

 
5321
#: src/prefs_common_dialog.c:1735
5326
#: src/prefs_common_dialog.c:1754
5322 5327
msgid "Expand threads"
5323 5328
msgstr "Mở rộng các luồng thư"
5324 5329

 
5325
#: src/prefs_common_dialog.c:1743 src/prefs_common_dialog.c:3372
5326
#: src/prefs_common_dialog.c:3410
5330
#: src/prefs_common_dialog.c:1762 src/prefs_common_dialog.c:3391
5331
#: src/prefs_common_dialog.c:3429
5327 5332
msgid "Date format"
5328 5333
msgstr "Định dạng thời gian"
5329 5334

 
5330
#: src/prefs_common_dialog.c:1764
5335
#: src/prefs_common_dialog.c:1783
5331 5336
msgid " Set display item of summary... "
5332 5337
msgstr " Đặt các mục hiển thị trên bảng tóm tắt... "
5333 5338

 
5334
#: src/prefs_common_dialog.c:1770
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1789
5335 5340
msgid "Message"
5336 5341
msgstr "Thư"
5337 5342

 
5338 5343
#. S_COL_UNREAD
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1774 src/prefs_summary_column.c:68
5344
#: src/prefs_common_dialog.c:1793 src/prefs_summary_column.c:68
5340 5345
msgid "Attachment"
5341 5346
msgstr "Đính kèm"
5342 5347

 
5343
#: src/prefs_common_dialog.c:1778
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1797
5344 5349
#, fuzzy
5345 5350
msgid "Color label"
5346 5351
msgstr "/_Nhãn màu"
5347 5352

 
5348
#: src/prefs_common_dialog.c:1788
5353
#: src/prefs_common_dialog.c:1807
5349 5354
msgid "Default character encoding"
5350 5355
msgstr "Mã kí tự mặc định"
5351 5356

 
5352
#: src/prefs_common_dialog.c:1802
5357
#: src/prefs_common_dialog.c:1821
5353 5358
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5354 5359
msgstr "Phần này được dùng khi hiển thị thư bị mất thông tin về mã kí tự"
5355 5360

 
5356
#: src/prefs_common_dialog.c:1808
5361
#: src/prefs_common_dialog.c:1827
5357 5362
msgid "Outgoing character encoding"
5358 5363
msgstr "Mã kí tự đầu ra"
5359 5364

 
5360
#: src/prefs_common_dialog.c:1822
5365
#: src/prefs_common_dialog.c:1841
5361 5366
msgid ""
5362 5367
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5363 5368
"be used."
......
5365 5370
"Nếu chọn `Tự động', mã kí tự tối ưu cho thiết lập bản địa hiện tại sẽ được "
5366 5371
"dùng."
5367 5372

 
5368
#: src/prefs_common_dialog.c:1881
5373
#: src/prefs_common_dialog.c:1900
5369 5374
msgid "Enable coloration of message"
5370 5375
msgstr "Cho phép màu sắc trong thư"
5371 5376

 
5372
#: src/prefs_common_dialog.c:1896
5377
#: src/prefs_common_dialog.c:1915
5373 5378
msgid ""
5374 5379
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5375 5380
"ASCII character (Japanese only)"
......
5377 5382
"Hiển thị bảng chữ cái và chữ số đa byte\n"
5378 5383
"ở dạng kí tự ASCII (chỉ tiếng Nhật)"
5379 5384

 
5380
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5385
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5381 5386
msgid "Display header pane above message view"
5382 5387
msgstr "Hiện ô header phía trên khung xem thư"
5383 5388

 
5384
#: src/prefs_common_dialog.c:1910
5389
#: src/prefs_common_dialog.c:1929
5385 5390
msgid "Display short headers on message view"
5386 5391
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5387 5392

 
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5393
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5389 5394
msgid "Render HTML messages as text"
5390 5395
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5391 5396

 
5392
#: src/prefs_common_dialog.c:1924
5397
#: src/prefs_common_dialog.c:1943
5393 5398
#, fuzzy
5394 5399
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5395 5400
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5396 5401

 
5397
#: src/prefs_common_dialog.c:1928
5402
#: src/prefs_common_dialog.c:1947
5398 5403
msgid "Display cursor in message view"
5399 5404
msgstr "Hiển thị con trỏ trong khung xem thư"
5400 5405

 
5401
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5406
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5402 5407
msgid "Line space"
5403 5408
msgstr "Khoản cách dòng"
5404 5409

 
5405
#: src/prefs_common_dialog.c:1955 src/prefs_common_dialog.c:1993
5410
#: src/prefs_common_dialog.c:1974 src/prefs_common_dialog.c:2012
5406 5411
msgid "pixel(s)"
5407 5412
msgstr "pixel"
5408 5413

 
5409
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5414
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5410 5415
msgid "Scroll"
5411 5416
msgstr "Cuộn"
5412 5417

 
5413
#: src/prefs_common_dialog.c:1967
5418
#: src/prefs_common_dialog.c:1986
5414 5419
msgid "Half page"
5415 5420
msgstr "Nửa trang"
5416 5421

 
5417
#: src/prefs_common_dialog.c:1973
5422
#: src/prefs_common_dialog.c:1992
5418 5423
msgid "Smooth scroll"
5419 5424
msgstr "Cuộn trơn"
5420 5425

 
5421
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5426
#: src/prefs_common_dialog.c:1998
5422 5427
msgid "Step"
5423 5428
msgstr "Bước"
5424 5429

 
5425
#: src/prefs_common_dialog.c:2041
5430
#: src/prefs_common_dialog.c:2060
5426 5431
msgid "Position of attachment tool button:"
5427 5432
msgstr ""
5428 5433

 
5429
#: src/prefs_common_dialog.c:2046
5434
#: src/prefs_common_dialog.c:2065
5430 5435
msgid "Left"
5431 5436
msgstr ""
5432 5437

 
5433
#: src/prefs_common_dialog.c:2054
5438
#: src/prefs_common_dialog.c:2073
5434 5439
msgid "Right"
5435 5440
msgstr ""
5436 5441

 
5437
#: src/prefs_common_dialog.c:2062
5442
#: src/prefs_common_dialog.c:2081
5438 5443
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5439 5444
msgstr ""
5440 5445

 
5441
#: src/prefs_common_dialog.c:2066
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2085
5442 5447
#, fuzzy
5443 5448
msgid "Show attached files first on message view"
5444 5449
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5445 5450

 
5446
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5451
#: src/prefs_common_dialog.c:2087
5447 5452
msgid "Images"
5448 5453
msgstr "Hình ảnh"
5449 5454

 
5450
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5455
#: src/prefs_common_dialog.c:2095
5451 5456
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5452 5457
msgstr "Đổi kích thước ảnh to cho vừa với cửa sổ"
5453 5458

 
5454
#: src/prefs_common_dialog.c:2078
5459
#: src/prefs_common_dialog.c:2097
5455 5460
msgid "Display images as inline"
5456 5461
msgstr "Hiện hình ảnh ngay trên dòng"
5457 5462

 
5458
#: src/prefs_common_dialog.c:2108
5463
#: src/prefs_common_dialog.c:2127
5459 5464
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5460 5465
msgstr ""
5461 5466

 
5462
#: src/prefs_common_dialog.c:2238
5467
#: src/prefs_common_dialog.c:2257
5463 5468
msgid "Enable Junk mail control"
5464 5469
msgstr "Cho phép điều khiển thư rác"
5465 5470

 
5466
#: src/prefs_common_dialog.c:2250
5471
#: src/prefs_common_dialog.c:2269
5467 5472
msgid "Learning command:"
5468 5473
msgstr "Lệnh thu thập:"
5469 5474

 
5470
#: src/prefs_common_dialog.c:2259
5475
#: src/prefs_common_dialog.c:2278
5471 5476
msgid "(Select preset)"
5472 5477
msgstr "(Chọn kiểu)"
5473 5478

 
5474
#: src/prefs_common_dialog.c:2287
5479
#: src/prefs_common_dialog.c:2306
5475 5480
msgid "Not Junk"
5476 5481
msgstr "Không phải thư rác"
5477 5482

 
5478
#: src/prefs_common_dialog.c:2302
5483
#: src/prefs_common_dialog.c:2321
5479 5484
msgid "Classifying command"
5480 5485
msgstr "Lệnh phân loại"
5481 5486

 
5482
#: src/prefs_common_dialog.c:2313
5487
#: src/prefs_common_dialog.c:2332
5483 5488
msgid ""
5484 5489
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5485 5490
"learned manually to a certain extent."
......
5487 5492
"Để tự động phân loại thư rác, chương trình phải được học phân biệt thư rác "
5488 5493
"và thư bình thường ở một mức nhất định."
5489 5494

 
5490
#: src/prefs_common_dialog.c:2323
5495
#: src/prefs_common_dialog.c:2342
5491 5496
msgid "Junk folder"
5492 5497
msgstr "Thư mục thư rác"
5493 5498

 
5494
#: src/prefs_common_dialog.c:2341
5499
#: src/prefs_common_dialog.c:2360
5495 5500
#, fuzzy
5496 5501
msgid ""
5497 5502
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5498 5503
"empty, the default junk folder will be used."
5499 5504
msgstr "Các thư bị đánh dấu là thư rác sẽ được chuyển tới thư mục này."
5500 5505

 
5501
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5506
#: src/prefs_common_dialog.c:2372
5502 5507
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5503 5508
msgstr "Lọc thư được phân loại là thư rác lúc nhận"
5504 5509

 
5505
#: src/prefs_common_dialog.c:2356
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2375
5506 5511
#, fuzzy
5507 5512
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5508 5513
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5509 5514

 
5510
#: src/prefs_common_dialog.c:2359
5515
#: src/prefs_common_dialog.c:2378
5511 5516
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5512 5517
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5513 5518

 
5514
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5519
#: src/prefs_common_dialog.c:2383
5515 5520
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5516 5521
msgstr "Đánh dấu là đã đọc các thư rác đã lọc"
5517 5522

 
5518
#: src/prefs_common_dialog.c:2406
5523
#: src/prefs_common_dialog.c:2425
5519 5524
msgid "Automatically check signatures"
5520 5525
msgstr "Tự động kiểm tra chữ kí"
5521 5526

 
5522
#: src/prefs_common_dialog.c:2409
5527
#: src/prefs_common_dialog.c:2428
5523 5528
msgid "Show signature check result in a popup window"
5524 5529
msgstr "Hiện kết quả kiểm tra chữ kí trong cửa sổ popup"
5525 5530

 
5526
#: src/prefs_common_dialog.c:2412
5531
#: src/prefs_common_dialog.c:2431
5527 5532
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5528 5533
msgstr "Lưu tạm mật khẩu vào bộ nhớ"
5529 5534

 
5530
#: src/prefs_common_dialog.c:2427
5535
#: src/prefs_common_dialog.c:2446
5531 5536
msgid "Expired after"
5532 5537
msgstr "Hết hạn sau"
5533 5538

 
5534
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5539
#: src/prefs_common_dialog.c:2459
5535 5540
msgid "minute(s) "
5536 5541
msgstr "phút "
5537 5542

 
5538
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5543
#: src/prefs_common_dialog.c:2473
5539 5544
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5540 5545
msgstr "Đặt là '0' để lưu mật khẩu trong suốt phiên làm việc."
5541 5546

 
5542
#: src/prefs_common_dialog.c:2463
5547
#: src/prefs_common_dialog.c:2482
5543 5548
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5544 5549
msgstr "Bắt (grab) đầu vào khi nhập mật khẩu"
5545 5550

 
5546
#: src/prefs_common_dialog.c:2468
5551
#: src/prefs_common_dialog.c:2487
5547 5552
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5548 5553
msgstr "Hiển thị cảnh báo lúc khởi động nếu GnuPG không hoạt động"
5549 5554

 
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2542
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:2561
5551 5556
msgid "Always open messages in summary when selected"
5552 5557
msgstr "Luôn mở thư trong phần tóm tắt khi được chọn"
5553 5558

 
5554
#: src/prefs_common_dialog.c:2546
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:2565
5555 5560
#, fuzzy
5556 5561
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5557 5562
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5558 5563

 
5559
#: src/prefs_common_dialog.c:2552
5564
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5560 5565
#, fuzzy
5561 5566
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5562 5567
msgstr "Mở thư chưa đọc đầu tiên khi vào một thư mục"
5563 5568

 
5564
#: src/prefs_common_dialog.c:2558
5569
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5565 5570
#, fuzzy
5566 5571
msgid "Remember last selected message"
5567 5572
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu nào"
5568 5573

 
5569
#: src/prefs_common_dialog.c:2563
5574
#: src/prefs_common_dialog.c:2582
5570 5575
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5571 5576
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5572 5577

 
5573
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2590
5574 5579
#, fuzzy
5575 5580
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5576 5581
msgstr "Đi đến hộp nhận sau khi nhận thư mới"
5577 5582

 
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5583
#: src/prefs_common_dialog.c:2592
5579 5584
#, fuzzy
5580 5585
msgid "Open inbox on startup"
5581 5586
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5582 5587

 
5583
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5588
#: src/prefs_common_dialog.c:2596
5584 5589
msgid "Change current account on folder open"
5585 5590
msgstr ""
5586 5591

 
5587
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5592
#: src/prefs_common_dialog.c:2604
5588 5593
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5589 5594
msgstr "Thực thi ngay lập tức khi di chuyển hoặc xoá thư"
5590 5595

 
5591
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5596
#: src/prefs_common_dialog.c:2616
5592 5597
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5593 5598
msgstr "Thư sẽ được đánh dấu đến khi thực thi nếu không dùng tuỳ chọn này."
5594 5599

 
5595
#: src/prefs_common_dialog.c:2606
5600
#: src/prefs_common_dialog.c:2625
5596 5601
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5597 5602
msgstr "Sắp xếp thứ tự các nút tương ứng với GNOME HIG"
5598 5603

 
5599
#: src/prefs_common_dialog.c:2609
5604
#: src/prefs_common_dialog.c:2628
5600 5605
msgid "Display tray icon"
5601 5606
msgstr "Hiển thị biểu tượng trên khay"
5602 5607

 
5603
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5608
#: src/prefs_common_dialog.c:2630
5604 5609
msgid "Minimize to tray icon"
5605 5610
msgstr ""
5606 5611

 
5607
#: src/prefs_common_dialog.c:2613
5612
#: src/prefs_common_dialog.c:2632
5608 5613
msgid "Toggle window on trayicon click"
5609 5614
msgstr ""
5610 5615

 
5611
#: src/prefs_common_dialog.c:2623
5616
#: src/prefs_common_dialog.c:2642
5612 5617
msgid " Set key bindings... "
5613 5618
msgstr " Đặt phím tắt... "
5614 5619

 
5615
#: src/prefs_common_dialog.c:2629 src/select-keys.c:337
5620
#: src/prefs_common_dialog.c:2648 src/select-keys.c:337
5616 5621
msgid "Other"
5617 5622
msgstr "Khác"
5618 5623

 
5619
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5624
#: src/prefs_common_dialog.c:2652
5620 5625
msgid "External commands"
5621 5626
msgstr "Lệnh ngoài"
5622 5627

 
5623
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5628
#: src/prefs_common_dialog.c:2657
5624 5629
#, fuzzy
5625 5630
msgid "Update"
5626 5631
msgstr "Thời gian"
5627 5632

 
5628
#: src/prefs_common_dialog.c:2702
5633
#: src/prefs_common_dialog.c:2721
5629 5634
msgid "Receive dialog"
5630 5635
msgstr "Hộp thoại nhận thư"
5631 5636

 
5632
#: src/prefs_common_dialog.c:2712
5637
#: src/prefs_common_dialog.c:2731
5633 5638
msgid "Show receive dialog"
5634 5639
msgstr "Hiện hộp thoại nhận thư"
5635 5640

 
5636
#: src/prefs_common_dialog.c:2722
5641
#: src/prefs_common_dialog.c:2741
5637 5642
msgid "Always"
5638 5643
msgstr "Luôn luôn"
5639 5644

 
5640
#: src/prefs_common_dialog.c:2723
5645
#: src/prefs_common_dialog.c:2742
5641 5646
msgid "Only on manual receiving"
5642 5647
msgstr "Chỉ khi nhận theo kiểu thủ công"
5643 5648

 
5644
#: src/prefs_common_dialog.c:2725
5649
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5645 5650
msgid "Never"
5646 5651
msgstr "Không bao giờ"
5647 5652

 
5648
#: src/prefs_common_dialog.c:2730
5653
#: src/prefs_common_dialog.c:2749
5649 5654
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5650 5655
msgstr "Không hiện hộp thoại báo lỗi kiểu popup khi gặp lỗi"
5651 5656

 
5652
#: src/prefs_common_dialog.c:2733
5657
#: src/prefs_common_dialog.c:2752
5653 5658
msgid "Close receive dialog when finished"
5654 5659
msgstr "Đóng hộp thoại nhận thư khi hoàn thành"
5655 5660

 
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5661
#: src/prefs_common_dialog.c:2763
5657 5662
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5658 5663
msgstr "Thêm địa chỉ vào đích đến khi nhấn đúp"
5659 5664

 
5660
#: src/prefs_common_dialog.c:2748
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2767
5661 5666
#, fuzzy
5662 5667
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5663 5668
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5664 5669

 
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5670
#: src/prefs_common_dialog.c:2775
5666 5671
#, fuzzy
5667 5672
msgid "Auto-completion:"
5668 5673
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
5669 5674

 
5670
#: src/prefs_common_dialog.c:2769
5675
#: src/prefs_common_dialog.c:2788
5671 5676
msgid "Start with Tab"
5672 5677
msgstr ""
5673 5678

 
5674
#: src/prefs_common_dialog.c:2777
5679
#: src/prefs_common_dialog.c:2796
5675 5680
msgid "Disable"
5676 5681
msgstr ""
5677 5682

 
5678
#: src/prefs_common_dialog.c:2784
5683
#: src/prefs_common_dialog.c:2803
5679 5684
msgid "On exit"
5680 5685
msgstr "Lúc thoát"
5681 5686

 
5682
#: src/prefs_common_dialog.c:2792
5687
#: src/prefs_common_dialog.c:2811
5683 5688
msgid "Confirm on exit"
5684 5689
msgstr "Xác nhận khi thoát"
5685 5690

 
5686
#: src/prefs_common_dialog.c:2799
5691
#: src/prefs_common_dialog.c:2818
5687 5692
msgid "Empty trash on exit"
5688 5693
msgstr "Đổ rác khi thoát"
5689 5694

 
5690
#: src/prefs_common_dialog.c:2801
5695
#: src/prefs_common_dialog.c:2820
5691 5696
msgid "Ask before emptying"
5692 5697
msgstr "Hỏi trước khi đổ rác"
5693 5698

 
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:2805
5699
#: src/prefs_common_dialog.c:2824
5695 5700
msgid "Warn if there are queued messages"
5696 5701
msgstr "Cảnh báo nếu có thư chờ được gửi"
5697 5702

 
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:2862
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2881
5699 5704
#, c-format
5700 5705
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5701 5706
msgstr "Lệnh ngoài (%s sẽ được thay thế bằng tên tập tin / URI)"
5702 5707

 
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2871
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:2890
5704 5709
msgid "Web browser"
5705 5710
msgstr "Trình duyệt"
5706 5711

 
5707
#: src/prefs_common_dialog.c:2883 src/prefs_common_dialog.c:4385
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:4406
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2902 src/prefs_common_dialog.c:4404
5713
#: src/prefs_common_dialog.c:4425
5709 5714
msgid "(Default browser)"
5710 5715
msgstr "(Trình duyệt mặc định)"
5711 5716

 
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2924
5717
#: src/prefs_common_dialog.c:2943
5713 5718
#, fuzzy
5714 5719
msgid "Use external program for printing"
5715 5720
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5716 5721

 
5717
#: src/prefs_common_dialog.c:2946
5722
#: src/prefs_common_dialog.c:2965
5718 5723
msgid "Use external program for incorporation"
5719 5724
msgstr "Dùng chương trình ngoài để sáp nhập"
5720 5725

 
5721
#: src/prefs_common_dialog.c:2968
5726
#: src/prefs_common_dialog.c:2987
5722 5727
msgid "Use external program for sending"
5723 5728
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5724 5729

 
5725
#: src/prefs_common_dialog.c:3020
5730
#: src/prefs_common_dialog.c:3039
5726 5731
msgid "Update check requires 'curl' command."
5727 5732
msgstr ""
5728 5733

 
5729
#: src/prefs_common_dialog.c:3031
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3050
5730 5735
#, fuzzy
5731 5736
msgid "Enable auto update check"
5732 5737
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5733 5738

 
5734
#: src/prefs_common_dialog.c:3033
5739
#: src/prefs_common_dialog.c:3052
5735 5740
msgid "Use HTTP proxy"
5736 5741
msgstr ""
5737 5742

 
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3035
5743
#: src/prefs_common_dialog.c:3054
5739 5744
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5740 5745
msgstr ""
5741 5746

 
5742
#: src/prefs_common_dialog.c:3076
5747
#: src/prefs_common_dialog.c:3095
5743 5748
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5744 5749
msgstr ""
5745 5750
"Cho phép kiểm tra nghiêm ngặt về tính toàn vẹn của bộ đệm của bảng tóm tắt"
5746 5751

 
5747
#: src/prefs_common_dialog.c:3079
5752
#: src/prefs_common_dialog.c:3098
5748 5753
msgid ""
5749 5754
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5750 5755
"by other applications.\n"
......
5754 5759
"đổi.\n"
5755 5760
"Tuỳ chọn này sẽ suy giảm hiệu năng của việc hiển thị bảng tóm tắt."
5756 5761

 
5757
#: src/prefs_common_dialog.c:3086
5762
#: src/prefs_common_dialog.c:3105
5758 5763
msgid "Socket I/O timeout:"
5759 5764
msgstr "Hết hạn I/O socket"
5760 5765

 
5761
#: src/prefs_common_dialog.c:3099
5766
#: src/prefs_common_dialog.c:3118
5762 5767
msgid "second(s)"
5763 5768
msgstr "giây"
5764 5769

 
5765
#: src/prefs_common_dialog.c:3127
5770
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5766 5771
msgid "Automatic (Recommended)"
5767 5772
msgstr "Tự động (Khuyến cáo)"
5768 5773

 
5769
#: src/prefs_common_dialog.c:3132
5774
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5770 5775
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5771 5776
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5772 5777

 
5773
#: src/prefs_common_dialog.c:3134
5778
#: src/prefs_common_dialog.c:3153
5774 5779
msgid "Unicode (UTF-8)"
5775 5780
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5776 5781

 
5777
#: src/prefs_common_dialog.c:3136
5782
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5778 5783
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5779 5784
msgstr "Đông Âu (ISO-8859-1)"
5780 5785

 
5781
#: src/prefs_common_dialog.c:3137
5786
#: src/prefs_common_dialog.c:3156
5782 5787
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5783 5788
msgstr "Tây Âu (ISO-8859-15)"
5784 5789

 
5785
#: src/prefs_common_dialog.c:3139
5790
#: src/prefs_common_dialog.c:3158
5786 5791
msgid "Western European (Windows-1252)"
5787 5792
msgstr "Tây Âu (Windows-1252)"
5788 5793

 
5789
#: src/prefs_common_dialog.c:3143
5794
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
5790 5795
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5791 5796
msgstr "Trung Âu (ISO-8859-2)"
5792 5797

 
5793
#: src/prefs_common_dialog.c:3145
5798
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5794 5799
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5795 5800
msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
5796 5801

 
5797
#: src/prefs_common_dialog.c:3146
5802
#: src/prefs_common_dialog.c:3165
5798 5803
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5799 5804
msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
5800 5805

 
5801
#: src/prefs_common_dialog.c:3147
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5802 5807
#, fuzzy
5803 5808
msgid "Baltic (Windows-1257)"
5804 5809
msgstr "A-rập (Windows-1256)"
5805 5810

 
5806
#: src/prefs_common_dialog.c:3149
5811
#: src/prefs_common_dialog.c:3168
5807 5812
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5808 5813
msgstr "Hi Lạp (ISO-8859-7)"
5809 5814

 
5810
#: src/prefs_common_dialog.c:3151
5815
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5811 5816
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
5812 5817
msgstr "A-rập (ISO-8859-6)"
5813 5818

 
5814
#: src/prefs_common_dialog.c:3152
5819
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5815 5820
msgid "Arabic (Windows-1256)"
5816 5821
msgstr "A-rập (Windows-1256)"
5817 5822

 
5818
#: src/prefs_common_dialog.c:3154
5823
#: src/prefs_common_dialog.c:3173
5819 5824
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
5820 5825
msgstr "Do Thái (ISO-8859-8)"
5821 5826

 
5822
#: src/prefs_common_dialog.c:3155
5827
#: src/prefs_common_dialog.c:3174
5823 5828
msgid "Hebrew (Windows-1255)"
5824 5829
msgstr "Do Thái (Windows-1255)"
5825 5830

 
5826
#: src/prefs_common_dialog.c:3157
5831
#: src/prefs_common_dialog.c:3176
5827 5832
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5828 5833
msgstr "Thổ Nhĩ Kì(ISO-8859-9)"
5829 5834

 
5830
#: src/prefs_common_dialog.c:3159
5835
#: src/prefs_common_dialog.c:3178
5831 5836
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5832 5837
msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5833 5838

 
5834
#: src/prefs_common_dialog.c:3160
5839
#: src/prefs_common_dialog.c:3179
5835 5840
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5836 5841
msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
5837 5842

 
5838
#: src/prefs_common_dialog.c:3161
5843
#: src/prefs_common_dialog.c:3180
5839 5844
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5840 5845
msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
5841 5846

 
5842
#: src/prefs_common_dialog.c:3162
5847
#: src/prefs_common_dialog.c:3181
5843 5848
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5844 5849
msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
5845 5850

 
5846
#: src/prefs_common_dialog.c:3164
5851
#: src/prefs_common_dialog.c:3183
5847 5852
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5848 5853
msgstr "Nhật Bản (ISO-2022-JP)"
5849 5854

 
5850
#: src/prefs_common_dialog.c:3166
5855
#: src/prefs_common_dialog.c:3185
5851 5856
msgid "Japanese (EUC-JP)"
5852 5857
msgstr "Nhật Bản (EUC-JP)"
5853 5858

 
5854
#: src/prefs_common_dialog.c:3167
5859
#: src/prefs_common_dialog.c:3186
5855 5860
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5856 5861
msgstr "Nhật Bản (Shift_JIS)"
5857 5862

 
5858
#: src/prefs_common_dialog.c:3170
5863
#: src/prefs_common_dialog.c:3189
5859 5864
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5860 5865
msgstr "Hán giản thể (GB2312)"
5861 5866

 
5862
#: src/prefs_common_dialog.c:3171
5867
#: src/prefs_common_dialog.c:3190
5863 5868
msgid "Simplified Chinese (GBK)"
5864 5869
msgstr "Hán giản thể (GBK)"
5865 5870

 
5866
#: src/prefs_common_dialog.c:3172
5871
#: src/prefs_common_dialog.c:3191
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff