Statistics
| Revision:

root / po / vi.po @ 3185

History | View | Annotate | Download (208 KB)

1
# translation of sylpheed.po to Vietnamese
2
# This file is distributed under the same license as the Sylpheed package.
3
# Copyright (C) 2006 Pham Thanh Long.
4
# Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>, 2006.
5
#
6
msgid ""
7
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-10-30 14:09+0900\n"
11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17

  
18
#: libsylph/account.c:55
19
msgid "Reading all config for each account...\n"
20
msgstr "Đang đọc mọi cấu hình cho mỗi tài khoản...\n"
21

  
22
#: libsylph/filter.c:1608
23
#, fuzzy
24
msgid "Junk mail filter (manual)"
25
msgstr "Lọc thư rác"
26

  
27
#: libsylph/filter.c:1611
28
msgid "Junk mail filter"
29
msgstr "Lọc thư rác"
30

  
31
#: libsylph/imap.c:549
32
#, c-format
33
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
34
msgstr "Kết nối IMAP4 tới %s đã bị ngắt. Đang kết nối lại...\n"
35

  
36
#: libsylph/imap.c:606 libsylph/imap.c:612
37
msgid "IMAP4 server disables LOGIN.\n"
38
msgstr "Máy chủ IMAP4 cấm ĐĂNG NHẬP.\n"
39

  
40
#: libsylph/imap.c:671
41
#, fuzzy
42
msgid "Could not establish IMAP connection.\n"
43
msgstr "Không thể tạo phiên IMAP4 với: %s:%d\n"
44

  
45
#: libsylph/imap.c:690
46
#, c-format
47
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
48
msgstr "đang tạo kết nối IMAP4 tới %s:%d ...\n"
49

  
50
#: libsylph/imap.c:743
51
msgid "Can't start TLS session.\n"
52
msgstr "Không thể khởi động phiên TLS.\n"
53

  
54
#: libsylph/imap.c:890
55
msgid "(retrieving FLAGS...)"
56
msgstr ""
57

  
58
#: libsylph/imap.c:1281
59
#, fuzzy, c-format
60
msgid "Getting message %u"
61
msgstr "Đang lấy thư %d"
62

  
63
#: libsylph/imap.c:1403
64
#, c-format
65
msgid "Appending messages to %s (%d / %d)"
66
msgstr "Đang ghép thư vào %s (%d / %d)"
67

  
68
#: libsylph/imap.c:1529
69
#, c-format
70
msgid "Moving messages %s to %s ..."
71
msgstr "Đang chuyển thư %s tới %s ..."
72

  
73
#: libsylph/imap.c:1534
74
#, c-format
75
msgid "Copying messages %s to %s ..."
76
msgstr "Đang chép thư %s tới %s ..."
77

  
78
#: libsylph/imap.c:1676
79
#, c-format
80
msgid "Removing messages %s"
81
msgstr "Đang xoá thư %s"
82

  
83
#: libsylph/imap.c:1682
84
#, c-format
85
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
86
msgstr "không thể đặt cờ đã xoá: %s\n"
87

  
88
#: libsylph/imap.c:1690 libsylph/imap.c:1796
89
msgid "can't expunge\n"
90
msgstr "không thể xoá\n"
91

  
92
#: libsylph/imap.c:1780
93
#, c-format
94
msgid "Removing all messages in %s"
95
msgstr "Xoá mọi thư trong %s"
96

  
97
#: libsylph/imap.c:1785 libsylph/imap.c:1790
98
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
99
msgstr "không thể đặt cờ đã xoá: 1:*\n"
100

  
101
#: libsylph/imap.c:1841
102
msgid "can't close folder\n"
103
msgstr "không thể đóng thư mục\n"
104

  
105
#: libsylph/imap.c:1920
106
#, c-format
107
msgid "root folder %s not exist\n"
108
msgstr "thư mục gốc %s không tồn tại\n"
109

  
110
#: libsylph/imap.c:2120 libsylph/imap.c:2128
111
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
112
msgstr "xảy ra lỗi khi lấy LIST.\n"
113

  
114
#: libsylph/imap.c:2360
115
#, c-format
116
msgid "Can't create '%s'\n"
117
msgstr "Không thể tạo '%s'\n"
118

  
119
#: libsylph/imap.c:2365
120
#, c-format
121
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
122
msgstr "Không thể tạo '%s' ở INBOX\n"
123

  
124
#: libsylph/imap.c:2427
125
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
126
msgstr "không thể tạo hộp thư: LIST thất bại\n"
127

  
128
#: libsylph/imap.c:2450
129
msgid "can't create mailbox\n"
130
msgstr "không thể tạo hộp thư\n"
131

  
132
#: libsylph/imap.c:2579
133
#, c-format
134
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
135
msgstr "không thể đổi tên hộp thư: %s thành %s\n"
136

  
137
#: libsylph/imap.c:2668
138
msgid "can't delete mailbox\n"
139
msgstr "không thể xoá hộp thư\n"
140

  
141
#: libsylph/imap.c:2698
142
#, c-format
143
msgid "Getting message headers (%d / %d)"
144
msgstr "Đang lấy header của thư (%d / %d)"
145

  
146
#: libsylph/imap.c:2750
147
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
148
msgstr "xảy ra lỗi khi lấy phong bì.\n"
149

  
150
#: libsylph/imap.c:2771
151
#, c-format
152
msgid "can't parse envelope: %s\n"
153
msgstr "không thể phân tích phong bì: %s\n"
154

  
155
#: libsylph/imap.c:2828
156
msgid "can't get envelope\n"
157
msgstr "không thể lấy phong bì\n"
158

  
159
#: libsylph/imap.c:2948 libsylph/imap.c:2954
160
#, c-format
161
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
162
msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ IMAP4: %s:%d\n"
163

  
164
#: libsylph/imap.c:2971
165
#, c-format
166
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
167
msgstr "Không thể tạo phiên IMAP4 với: %s:%d\n"
168

  
169
#: libsylph/imap.c:3046
170
msgid "can't get namespace\n"
171
msgstr "không thể lấy khoảng định danh (namespace)\n"
172

  
173
#: libsylph/imap.c:3670
174
#, c-format
175
msgid "can't select folder: %s\n"
176
msgstr "không thể chọn thư mục: %s\n"
177

  
178
#: libsylph/imap.c:3708
179
msgid "error on imap command: STATUS\n"
180
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: STATUS\n"
181

  
182
#: libsylph/imap.c:3832 libsylph/imap.c:3867
183
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
184
msgstr "Xác thực IMAP4 thất bại:\n"
185

  
186
#: libsylph/imap.c:3920
187
msgid "IMAP4 login failed.\n"
188
msgstr "Đăng nhập IMAP4 thất bại.\n"
189

  
190
#: libsylph/imap.c:4328 libsylph/imap.c:4335
191
#, c-format
192
msgid "can't append %s to %s\n"
193
msgstr "không thể ghep %s vào %s\n"
194

  
195
#: libsylph/imap.c:4342
196
msgid "(sending file...)"
197
msgstr "(đang gửi tập tin...)"
198

  
199
#: libsylph/imap.c:4371
200
#, c-format
201
msgid "can't append message to %s\n"
202
msgstr "không thể ghép thư vào %s\n"
203

  
204
#: libsylph/imap.c:4403
205
#, c-format
206
msgid "can't copy %s to %s\n"
207
msgstr "không thể chép %s tới %s\n"
208

  
209
#: libsylph/imap.c:4426
210
#, c-format
211
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
212
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: STORE %s %s\n"
213

  
214
#: libsylph/imap.c:4442
215
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
216
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: EXPUNGE\n"
217

  
218
#: libsylph/imap.c:4457
219
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
220
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: CLOSE\n"
221

  
222
#: libsylph/imap.c:4778
223
#, c-format
224
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
225
msgstr "iconv không thể chuyển UTF-7 sang %s\n"
226

  
227
#: libsylph/imap.c:4810
228
#, c-format
229
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
230
msgstr "iconv không thể chuyển %s sang UTF-7\n"
231

  
232
#: libsylph/mbox.c:49 libsylph/mbox.c:230
233
msgid "can't write to temporary file\n"
234
msgstr "không ghi được vào tập tin tạm\n"
235

  
236
#: libsylph/mbox.c:84
237
#, c-format
238
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
239
msgstr "Lấy thư từ %s vào %s...\n"
240

  
241
#: libsylph/mbox.c:96
242
msgid "can't read mbox file.\n"
243
msgstr "không đọc được tập tin mbox.\n"
244

  
245
#: libsylph/mbox.c:103
246
#, c-format
247
msgid "invalid mbox format: %s\n"
248
msgstr "định dạng mbox không hợp lệ: %s\n"
249

  
250
#: libsylph/mbox.c:110
251
#, c-format
252
msgid "malformed mbox: %s\n"
253
msgstr "mbox có lỗi: %s\n"
254

  
255
#: libsylph/mbox.c:143
256
msgid "can't open temporary file\n"
257
msgstr "không mở được tập tin tạm\n"
258

  
259
#: libsylph/mbox.c:195
260
#, c-format
261
msgid ""
262
"unescaped From found:\n"
263
"%s"
264
msgstr ""
265

  
266
#: libsylph/mbox.c:342
267
#, c-format
268
msgid "can't create lock file %s\n"
269
msgstr "không tạo được tập tin khoá %s\n"
270

  
271
#: libsylph/mbox.c:343
272
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
273
msgstr "dùng lệnh 'flock' thay vì 'file' nếu có thể\n"
274

  
275
#: libsylph/mbox.c:355
276
#, c-format
277
msgid "can't create %s\n"
278
msgstr "không tạo được %s\n"
279

  
280
#: libsylph/mbox.c:361
281
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
282
msgstr "hộp thư bị chiếm dụng bởi một tiến trình khác, đang chờ...\n"
283

  
284
#: libsylph/mbox.c:390
285
#, c-format
286
msgid "can't lock %s\n"
287
msgstr "không thể khoá %s\n"
288

  
289
#: libsylph/mbox.c:397 libsylph/mbox.c:447
290
msgid "invalid lock type\n"
291
msgstr "kiểu khoá không hợp lệ\n"
292

  
293
#: libsylph/mbox.c:433
294
#, c-format
295
msgid "can't unlock %s\n"
296
msgstr "không thể mở khoá %s\n"
297

  
298
#: libsylph/mbox.c:468
299
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
300
msgstr "không thể giảm số lượng hộp thư xuống 0.\n"
301

  
302
#: libsylph/mbox.c:508
303
#, c-format
304
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
305
msgstr "Xuất thư từ %s sang %s...\n"
306

  
307
#: libsylph/mh.c:509
308
#, c-format
309
msgid "can't copy message %s to %s\n"
310
msgstr "không thể chép thư %s tới %s\n"
311

  
312
#: libsylph/mh.c:705 libsylph/mh.c:825
313
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
314
msgstr "thư mục nguồn cũng chính là thư mục gốc.\n"
315

  
316
#: libsylph/mh.c:828
317
#, fuzzy, c-format
318
msgid "Copying message %s/%d to %s ...\n"
319
msgstr "Đang chép thư %s%c%d tới %s ...\n"
320

  
321
#: libsylph/mh.c:1195 libsylph/mh.c:1208 src/main.c:195
322
#, c-format
323
msgid ""
324
"File `%s' already exists.\n"
325
"Can't create folder."
326
msgstr ""
327
"Tập tin `%s' đã có trước.\n"
328
"Không thể tạo thư mục."
329

  
330
#: libsylph/mh.c:1773
331
#, c-format
332
msgid ""
333
"Directory name\n"
334
"'%s' is not a valid UTF-8 string.\n"
335
"Maybe the locale encoding is used for filename.\n"
336
"If that is the case, you must set the following environmental variable\n"
337
"(see README for detail):\n"
338
"\n"
339
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
340
msgstr ""
341
"Tên thư mục\n"
342
"'%s' không phải là một chuối UTF-8 hợp lệ.\n"
343
"Có thể mã kí tự bản địa được dùng trong tên tập tin.\n"
344
"Nếu ở trong trường hợp đó, bạn phải đặt biến môi trường sau\n"
345
"(đọc README để biết thêm thông tin):\n"
346
"\n"
347
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
348

  
349
#: libsylph/news.c:223
350
#, c-format
351
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
352
msgstr "đang tạo kết nối NNTP tới %s:%d ...\n"
353

  
354
#: libsylph/news.c:301
355
#, c-format
356
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
357
msgstr "Kết nối NNTP tới %s:%d đã bị ngắt. Đang kết nối lại...\n"
358

  
359
#: libsylph/news.c:404
360
#, c-format
361
msgid "article %d has been already cached.\n"
362
msgstr "văn bản %d vừa được đưa vào bộ đệm.\n"
363

  
364
#: libsylph/news.c:424
365
#, c-format
366
msgid "getting article %d...\n"
367
msgstr "đang lấy văn bản %d...\n"
368

  
369
#: libsylph/news.c:428
370
#, c-format
371
msgid "can't read article %d\n"
372
msgstr "không thể đọc văn bản %d\n"
373

  
374
#: libsylph/news.c:703
375
msgid "can't post article.\n"
376
msgstr "không thể gửi bài viết.\n"
377

  
378
#: libsylph/news.c:729
379
#, c-format
380
msgid "can't retrieve article %d\n"
381
msgstr "không thể lấy bài viết %d\n"
382

  
383
#: libsylph/news.c:786
384
#, c-format
385
msgid "can't select group: %s\n"
386
msgstr "không chọn được nhóm: %s\n"
387

  
388
#: libsylph/news.c:823
389
#, c-format
390
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
391
msgstr "phạm vi bài không hợp lệ: %d - %d\n"
392

  
393
#: libsylph/news.c:836
394
msgid "no new articles.\n"
395
msgstr "không có bài mới.\n"
396

  
397
#: libsylph/news.c:846
398
#, c-format
399
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
400
msgstr "đang lấy xover %d - %d trong %s...\n"
401

  
402
#: libsylph/news.c:850
403
msgid "can't get xover\n"
404
msgstr "không lấy được vover\n"
405

  
406
#: libsylph/news.c:860
407
msgid "error occurred while getting xover.\n"
408
msgstr "có lỗi khi lấy xover.\n"
409

  
410
#: libsylph/news.c:870
411
#, c-format
412
msgid "invalid xover line: %s\n"
413
msgstr "dòng xover không hợp lệ: %s\n"
414

  
415
#: libsylph/news.c:889 libsylph/news.c:921
416
msgid "can't get xhdr\n"
417
msgstr "không lấy được xhdr\n"
418

  
419
#: libsylph/news.c:901 libsylph/news.c:933
420
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
421
msgstr "có lỗi khi lấy xhdr.\n"
422

  
423
#: libsylph/nntp.c:81
424
#, c-format
425
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
426
msgstr "Không kết nối được với máy chủ NNTP: %s:%d\n"
427

  
428
#: libsylph/nntp.c:204 libsylph/nntp.c:267
429
#, c-format
430
msgid "protocol error: %s\n"
431
msgstr "lỗi giao thức: %s\n"
432

  
433
#: libsylph/nntp.c:227 libsylph/nntp.c:273
434
msgid "protocol error\n"
435
msgstr "lỗi giao thức\n"
436

  
437
#: libsylph/nntp.c:323
438
msgid "Error occurred while posting\n"
439
msgstr "Có lỗi khi gửi\n"
440

  
441
#: libsylph/nntp.c:403
442
msgid "Error occurred while sending command\n"
443
msgstr "Có gỗi khi gửi lệnh\n"
444

  
445
#: libsylph/pop.c:156
446
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
447
msgstr "Không thấy nhãn thời gian trong lời chào hỏi như yêu cầu\n"
448

  
449
#: libsylph/pop.c:163
450
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
451
msgstr "Lỗi cú pháp nhãn thời gian trong lời chào hỏi\n"
452

  
453
#: libsylph/pop.c:171
454
#, fuzzy
455
msgid "Invalid timestamp in greeting\n"
456
msgstr "Không thấy nhãn thời gian trong lời chào hỏi như yêu cầu\n"
457

  
458
#: libsylph/pop.c:199 libsylph/pop.c:226
459
msgid "POP3 protocol error\n"
460
msgstr "Lỗi giao thức POP3\n"
461

  
462
#: libsylph/pop.c:270
463
#, c-format
464
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
465
msgstr "hồi đáp UIDL không hợp lệ: %s\n"
466

  
467
#: libsylph/pop.c:647
468
#, c-format
469
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
470
msgstr "POP3: Đang xoá các thư hết hạn %d\n"
471

  
472
#: libsylph/pop.c:656
473
#, c-format
474
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
475
msgstr "POP3: Đang bỏ qua thư %d (%d byte)\n"
476

  
477
#: libsylph/pop.c:690
478
msgid "mailbox is locked\n"
479
msgstr "hộp thư đã bị khoá\n"
480

  
481
#: libsylph/pop.c:693
482
msgid "session timeout\n"
483
msgstr "phiên làm việc hết giờ\n"
484

  
485
#: libsylph/pop.c:699 libsylph/smtp.c:561
486
msgid "can't start TLS session\n"
487
msgstr "không thể khởi động phiên TLS\n"
488

  
489
#: libsylph/pop.c:706 libsylph/smtp.c:496
490
msgid "error occurred on authentication\n"
491
msgstr "có lỗi khi xác thực\n"
492

  
493
#: libsylph/pop.c:711
494
msgid "command not supported\n"
495
msgstr "lệnh không được hỗ trợ\n"
496

  
497
#: libsylph/pop.c:715
498
msgid "error occurred on POP3 session\n"
499
msgstr "có lỗi trong phiên làm việc POP3\n"
500

  
501
#: libsylph/prefs.c:209 libsylph/prefs.c:237 libsylph/prefs.c:282
502
#: libsylph/prefs_account.c:233 libsylph/prefs_account.c:247
503
#: src/prefs_display_header.c:415 src/prefs_display_header.c:440
504
msgid "failed to write configuration to file\n"
505
msgstr "lỗi khi lưu cấu hình vào tập tin\n"
506

  
507
#: libsylph/prefs.c:252
508
#, c-format
509
msgid "Found %s\n"
510
msgstr "Tìm thấy %s\n"
511

  
512
#: libsylph/prefs.c:285
513
msgid "Configuration is saved.\n"
514
msgstr "Cấu hình đã được lưu.\n"
515

  
516
#: libsylph/procmime.c:1307
517
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
518
msgstr "procmime_get_text_content(): Chuyển đổi mã thất bại.\n"
519

  
520
#: libsylph/procmsg.c:875
521
msgid "can't open mark file\n"
522
msgstr "không thể mở tập tin đánh dấu\n"
523

  
524
#: libsylph/procmsg.c:1467
525
#, c-format
526
msgid "can't fetch message %d\n"
527
msgstr "không thể lấy thư %d\n"
528

  
529
#: libsylph/procmsg.c:1706
530
#, c-format
531
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
532
msgstr "Lệnh in không hợp lệ: `%s'\n"
533

  
534
#: libsylph/recv.c:141
535
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
536
msgstr "có lỗi trong khi lấy dữ liệu.\n"
537

  
538
#: libsylph/recv.c:183 libsylph/recv.c:215 libsylph/recv.c:230
539
msgid "Can't write to file.\n"
540
msgstr "Không thể ghi vào tập tin.\n"
541

  
542
#: libsylph/smtp.c:157
543
msgid "SMTP AUTH not available\n"
544
msgstr "SMTP AUTH không sẵn có\n"
545

  
546
#: libsylph/smtp.c:466 libsylph/smtp.c:516
547
msgid "bad SMTP response\n"
548
msgstr "phản hồi SMTP tồi\n"
549

  
550
#: libsylph/smtp.c:487 libsylph/smtp.c:505 libsylph/smtp.c:602
551
msgid "error occurred on SMTP session\n"
552
msgstr "có lỗi trong phiên SMTP\n"
553

  
554
#: libsylph/ssl.c:130
555
msgid "SSLv23 not available\n"
556
msgstr "SSLv23 không sẵn có\n"
557

  
558
#: libsylph/ssl.c:132
559
msgid "SSLv23 available\n"
560
msgstr "SSLv23 hiện có\n"
561

  
562
#: libsylph/ssl.c:141
563
msgid "TLSv1 not available\n"
564
msgstr "TLSv1 không sẵn có\n"
565

  
566
#: libsylph/ssl.c:143
567
msgid "TLSv1 available\n"
568
msgstr "TLSv1 hiện có\n"
569

  
570
#: libsylph/ssl.c:231 libsylph/ssl.c:238
571
msgid "SSL method not available\n"
572
msgstr "Phương thức SSL không sẵn có\n"
573

  
574
#: libsylph/ssl.c:244
575
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
576
msgstr "Phương thức SSL không xác định *PROGRAM BUG*\n"
577

  
578
#: libsylph/ssl.c:250
579
msgid "Error creating ssl context\n"
580
msgstr "Lỗi khi tạo ngữ cảnh ssl\n"
581

  
582
#. Get the cipher
583
#: libsylph/ssl.c:269
584
#, c-format
585
msgid "SSL connection using %s\n"
586
msgstr "Kết nối SSL sử dụng %s\n"
587

  
588
#: libsylph/ssl.c:285
589
msgid "Server certificate:\n"
590
msgstr "Máy chủ chứng nhận:\n"
591

  
592
#: libsylph/ssl.c:288
593
#, c-format
594
msgid " Subject: %s\n"
595
msgstr " Tiêu đề: %s\n"
596

  
597
#: libsylph/ssl.c:293
598
#, c-format
599
msgid " Issuer: %s\n"
600
msgstr " Người phát hành: %s\n"
601

  
602
#: libsylph/utils.c:2961
603
#, c-format
604
msgid "writing to %s failed.\n"
605
msgstr "thất bại khi ghi vào %s.\n"
606

  
607
#: src/about.c:91
608
msgid "About"
609
msgstr "Giới thiệu"
610

  
611
#: src/about.c:227
612
msgid ""
613
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
614
"\n"
615
msgstr ""
616

  
617
#: src/about.c:231
618
msgid ""
619
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
620
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
621
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
622
"version.\n"
623
"\n"
624
msgstr ""
625

  
626
#: src/about.c:237
627
msgid ""
628
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
629
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
630
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
631
"more details.\n"
632
"\n"
633
msgstr ""
634

  
635
#: src/about.c:243
636
msgid ""
637
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
638
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
639
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
640
msgstr ""
641

  
642
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
643
msgid ""
644
"Some composing windows are open.\n"
645
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
646
msgstr ""
647
"Một số cửa sổ soạn thảo đang mở.\n"
648
"Hãy đóng mọi cửa sổ soạn thảo trước khi sửa tài khoản."
649

  
650
#: src/account_dialog.c:143
651
msgid "Opening account edit window...\n"
652
msgstr "Mở cửa sổ sửa tài khoản...\n"
653

  
654
#: src/account_dialog.c:191
655
#, fuzzy
656
msgid "Creating folder tree. Please wait..."
657
msgstr "Đang tạo khung thư mục...\n"
658

  
659
#: src/account_dialog.c:193
660
#, fuzzy
661
msgid "Creation of the folder tree failed."
662
msgstr "Việc làm lại cây thư mục thất bại."
663

  
664
#: src/account_dialog.c:296
665
msgid "Creating account edit window...\n"
666
msgstr "Đang tạo cửa sổ sửa tài khoản...\n"
667

  
668
#: src/account_dialog.c:301
669
msgid "Edit accounts"
670
msgstr "Sửa tài khoản"
671

  
672
#: src/account_dialog.c:321
673
msgid ""
674
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
675
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
676
msgstr ""
677
"Các thư mới sẽ được kiểm tra theo thứ tự này. Đánh dấu các hộp\n"
678
"trên cột `G' để cho phép lấy thư về bằng `Lấy tất cả'."
679

  
680
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
681
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
682
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
683
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
684
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
685
msgid "Name"
686
msgstr "Tên"
687

  
688
#: src/account_dialog.c:381 src/prefs_account_dialog.c:736
689
msgid "Protocol"
690
msgstr "Giao thức"
691

  
692
#: src/account_dialog.c:386
693
msgid "Server"
694
msgstr "Máy chủ"
695

  
696
#: src/account_dialog.c:410 src/prefs_filter.c:341
697
msgid "Edit"
698
msgstr "Soạn"
699

  
700
#: src/account_dialog.c:450
701
msgid " _Set as default account "
702
msgstr " Đặt là_m tài khoản mặc định "
703

  
704
#: src/account_dialog.c:530
705
#, c-format
706
msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
707
msgstr "Bạn có thực sự muốn xoá tài khoản '%s' không?"
708

  
709
#: src/account_dialog.c:532 src/prefs_filter.c:708
710
msgid "(Untitled)"
711
msgstr "(Chưa đặt tên)"
712

  
713
#: src/account_dialog.c:533
714
msgid "Delete account"
715
msgstr "Xoá tài khoản"
716

  
717
#: src/action.c:331
718
#, c-format
719
msgid "Could not get message file %d"
720
msgstr "Không thể lấy tập tin thông điệp %d"
721

  
722
#: src/action.c:362
723
msgid "Could not get message part."
724
msgstr "Không thể lấy thành phần của thư."
725

  
726
#: src/action.c:379
727
msgid "Can't get part of multipart message"
728
msgstr "Không thể lấy thành phần của bức thư nhiều thành phần"
729

  
730
#: src/action.c:472
731
#, c-format
732
msgid ""
733
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
734
"because it contains %%f, %%F or %%p."
735
msgstr ""
736
"Hành động đã chọn không thể được dùng trong cửa sổ soạn thảo\n"
737
"bởi vì nó có chứa %%f, %%F hoặc %%p."
738

  
739
#: src/action.c:711
740
#, c-format
741
msgid ""
742
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
743
"%s"
744
msgstr ""
745
"Không thể khởi tạo lệnh. Việc tạo ống nối thất bại.\n"
746
"%s"
747

  
748
#. Fork error
749
#: src/action.c:810
750
#, c-format
751
msgid ""
752
"Could not fork to execute the following command:\n"
753
"%s\n"
754
"%s"
755
msgstr ""
756
"Không thể phân nhánh để chạy các lệnh sau:\n"
757
"%s\n"
758
"%s"
759

  
760
#: src/action.c:1052
761
#, c-format
762
msgid "--- Running: %s\n"
763
msgstr "--- Đang chạy: %s\n"
764

  
765
#: src/action.c:1056
766
#, c-format
767
msgid "--- Ended: %s\n"
768
msgstr "--- Kết thúc: %s\n"
769

  
770
#: src/action.c:1088
771
msgid "Action's input/output"
772
msgstr "Đầu vào/Đầu ra của hành động"
773

  
774
#: src/action.c:1148
775
msgid " Send "
776
msgstr " Gửi "
777

  
778
#: src/action.c:1159
779
msgid "Abort"
780
msgstr "Thoát"
781

  
782
#: src/action.c:1349
783
#, c-format
784
msgid ""
785
"Enter the argument for the following action:\n"
786
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
787
" %s"
788
msgstr ""
789
"Nhập đối số cho hành động sau:\n"
790
"(`%%h' sẽ được thay thế bằng đối số)\n"
791
" %s"
792

  
793
#: src/action.c:1354
794
msgid "Action's hidden user argument"
795
msgstr "Đối số người dùng của hành động"
796

  
797
#: src/action.c:1358
798
#, c-format
799
msgid ""
800
"Enter the argument for the following action:\n"
801
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
802
" %s"
803
msgstr ""
804
"Nhập đối số cho hành động sau:\n"
805
"(`%%u' sẽ được thay thế bằng đối số)\n"
806
" %s"
807

  
808
#: src/action.c:1363
809
msgid "Action's user argument"
810
msgstr "Đối số người dùng của hành động"
811

  
812
#: src/addressadd.c:156
813
msgid "Add Address to Book"
814
msgstr "Thêm địa chỉ vào sổ"
815

  
816
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
817
#: src/select-keys.c:312
818
msgid "Address"
819
msgstr "Địa chỉ"
820

  
821
#: src/addressadd.c:198 src/addressbook.c:826 src/editaddress.c:629
822
#: src/editaddress.c:695 src/editgroup.c:268 src/importcsv.c:126
823
msgid "Remarks"
824
msgstr "Ghi chú"
825

  
826
#: src/addressadd.c:220
827
msgid "Select Address Book Folder"
828
msgstr "Chọn thư mục sổ địa chỉ"
829

  
830
#: src/addressadd.c:313 src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:3546
831
#, fuzzy
832
msgid "Auto-registered address"
833
msgstr "Các mẫu đã đăng kí"
834

  
835
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:550
836
#: src/messageview.c:166
837
msgid "/_File"
838
msgstr "/_Tập tin"
839

  
840
#: src/addressbook.c:406
841
msgid "/_File/New _Book"
842
msgstr "/_Tập tin/_Sổ mới"
843

  
844
#: src/addressbook.c:407
845
msgid "/_File/New _vCard"
846
msgstr "/_Tập tin/_vCard mới"
847

  
848
#: src/addressbook.c:409
849
msgid "/_File/New _JPilot"
850
msgstr "/_Tập tin/_JPilot mới"
851

  
852
#: src/addressbook.c:412
853
msgid "/_File/New _LDAP Server"
854
msgstr "/_Tập tin/_Máy chủ LDAP mới"
855

  
856
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:587
857
#: src/compose.c:592 src/compose.c:595 src/compose.c:598 src/mainwindow.c:568
858
#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:575
859
#: src/mainwindow.c:580 src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:168
860
#: src/messageview.c:173
861
msgid "/_File/---"
862
msgstr "/_Tập tin/---"
863

  
864
#: src/addressbook.c:415
865
msgid "/_File/_Edit"
866
msgstr "/_Tập tin/Soạ_n"
867

  
868
#: src/addressbook.c:416
869
msgid "/_File/_Delete"
870
msgstr "/_Tập tin/_Xoá"
871

  
872
#: src/addressbook.c:418
873
msgid "/_File/_Save"
874
msgstr "/_Tập tin/_Lưu"
875

  
876
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:599 src/messageview.c:174
877
msgid "/_File/_Close"
878
msgstr "/_Tập tin/Đón_g"
879

  
880
#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:485
881
#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
882
msgid "/_Edit"
883
msgstr "/_Soạn"
884

  
885
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:587
886
#: src/messageview.c:177
887
msgid "/_Edit/_Copy"
888
msgstr "/_Soạn/_Sao chép"
889

  
890
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:607
891
msgid "/_Edit/_Paste"
892
msgstr "/_Soạn/_Dán"
893

  
894
#: src/addressbook.c:425
895
msgid "/_Address"
896
msgstr "/Đị_a chỉ"
897

  
898
#: src/addressbook.c:426
899
msgid "/_Address/New _Address"
900
msgstr "/Đị_a chỉ/Địa chỉ _mới"
901

  
902
#: src/addressbook.c:427
903
msgid "/_Address/New _Group"
904
msgstr "/Đị_a chỉ/_Nhóm mới"
905

  
906
#: src/addressbook.c:428
907
msgid "/_Address/New _Folder"
908
msgstr "/Đị_a chỉ/_Thư mục mới"
909

  
910
#: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:436
911
msgid "/_Address/---"
912
msgstr "/Đị_a chỉ/---"
913

  
914
#: src/addressbook.c:430
915
#, fuzzy
916
msgid "/_Address/Add _to recipient"
917
msgstr "/Đị_a chỉ/_Xoá"
918

  
919
#: src/addressbook.c:432
920
#, fuzzy
921
msgid "/_Address/Add to _Cc"
922
msgstr "/Đị_a chỉ/_Soạn"
923

  
924
#: src/addressbook.c:434
925
#, fuzzy
926
msgid "/_Address/Add to _Bcc"
927
msgstr "/Đị_a chỉ/_Soạn"
928

  
929
#: src/addressbook.c:437
930
msgid "/_Address/_Edit"
931
msgstr "/Đị_a chỉ/_Soạn"
932

  
933
#: src/addressbook.c:438
934
msgid "/_Address/_Delete"
935
msgstr "/Đị_a chỉ/_Xoá"
936

  
937
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:834
938
#: src/messageview.c:299
939
msgid "/_Tools"
940
msgstr "/_Công cụ"
941

  
942
#: src/addressbook.c:441
943
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
944
msgstr "/_Công cụ/_Nhập tập tin LDIF"
945

  
946
#: src/addressbook.c:442
947
#, fuzzy
948
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
949
msgstr "/_Công cụ/_Nhập tập tin LDIF"
950

  
951
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:892
952
#: src/messageview.c:319
953
msgid "/_Help"
954
msgstr "/_Hỗ trợ"
955

  
956
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:912
957
#: src/messageview.c:320
958
msgid "/_Help/_About"
959
msgstr "/_Hỗ trợ/_Giới thiệu"
960

  
961
#: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:474
962
msgid "/New _Address"
963
msgstr "/Địa chỉ _mới"
964

  
965
#: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:475
966
msgid "/New _Group"
967
msgstr "/_Nhóm mới"
968

  
969
#: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:476
970
msgid "/New _Folder"
971
msgstr "/Thư _mục mới"
972

  
973
#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:484
974
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:573 src/compose.c:576
975
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:261 src/folderview.c:266
976
#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:282 src/folderview.c:285
977
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
978
#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
979
#: src/folderview.c:317 src/mimeview.c:141 src/mimeview.c:151
980
#: src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:441 src/summaryview.c:444
981
#: src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:461
982
#: src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:481
983
msgid "/---"
984
msgstr "/---"
985

  
986
#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:486 src/summaryview.c:457
987
msgid "/_Delete"
988
msgstr "/_Xoá"
989

  
990
#: src/addressbook.c:478
991
msgid "/Add _to recipient"
992
msgstr ""
993

  
994
#: src/addressbook.c:480
995
msgid "/Add t_o Cc"
996
msgstr ""
997

  
998
#: src/addressbook.c:482
999
msgid "/Add to _Bcc"
1000
msgstr ""
1001

  
1002
#: src/addressbook.c:488
1003
#, fuzzy
1004
msgid "/_Copy"
1005
msgstr "/_Sao chép"
1006

  
1007
#: src/addressbook.c:489
1008
#, fuzzy
1009
msgid "/_Paste"
1010
msgstr "/_Soạn/_Dán"
1011

  
1012
#: src/addressbook.c:614 src/prefs_common_dialog.c:2735 src/prefs_toolbar.c:90
1013
msgid "Address book"
1014
msgstr "Sổ địa chỉ"
1015

  
1016
#. special folder setting (maybe these options are redundant)
1017
#: src/addressbook.c:687 src/addressbook.c:4249 src/folderview.c:395
1018
#: src/prefs_account_dialog.c:1993 src/query_search.c:401
1019
msgid "Folder"
1020
msgstr "Thư mục"
1021

  
1022
#: src/addressbook.c:808
1023
msgid "E-Mail address"
1024
msgstr "Địa chỉ email"
1025

  
1026
#: src/addressbook.c:866 src/quick_search.c:126
1027
msgid "Search:"
1028
msgstr "Tìm kiếm:"
1029

  
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1031
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1032
msgid "To:"
1033
msgstr "Người nhận:"
1034

  
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1036
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1037
msgid "Cc:"
1038
msgstr "Cc:"
1039

  
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1041
#: src/prefs_template.c:204
1042
msgid "Bcc:"
1043
msgstr "Bcc:"
1044

  
1045
#. Buttons
1046
#: src/addressbook.c:933 src/addressbook.c:2330 src/editaddress.c:719
1047
#: src/editaddress.c:853 src/prefs_actions.c:266
1048
#: src/prefs_display_header.c:280 src/prefs_display_header.c:336
1049
#: src/prefs_template.c:263 src/prefs_toolbar.c:65
1050
msgid "Delete"
1051
msgstr "Xoá"
1052

  
1053
#: src/addressbook.c:936 src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859
1054
#: src/prefs_actions.c:254 src/prefs_customheader.c:232
1055
#: src/prefs_display_header.c:274 src/prefs_display_header.c:330
1056
#: src/prefs_filter_edit.c:1608
1057
msgid "Add"
1058
msgstr "Thêm"
1059

  
1060
#: src/addressbook.c:939 src/prefs_toolbar.c:80
1061
#, fuzzy
1062
msgid "Search"
1063
msgstr "Tìm kiếm:"
1064

  
1065
#: src/addressbook.c:942
1066
#, fuzzy
1067
msgid "_Close"
1068
msgstr "Màu sắc"
1069

  
1070
#. Confirm deletion
1071
#: src/addressbook.c:1138
1072
msgid "Delete address(es)"
1073
msgstr "Xoá địa chỉ"
1074

  
1075
#: src/addressbook.c:1139
1076
msgid "Really delete the address(es)?"
1077
msgstr "Thực sự muốn xoá (các) địa chỉ này?"
1078

  
1079
#: src/addressbook.c:2321
1080
#, c-format
1081
msgid ""
1082
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ?\n"
1083
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
1084
msgstr ""
1085
"Bạn có muốn xoá thư mục VÀ mọi địa chỉ trong `%s' ?\n"
1086
"Nếu chỉ xoá thư mục, các địa chỉ sẽ được chuyển đến thư mục cấp cao hơn."
1087

  
1088
#: src/addressbook.c:2324 src/folderview.c:2707
1089
msgid "Delete folder"
1090
msgstr "Xoá thư mục"
1091

  
1092
#: src/addressbook.c:2324
1093
msgid "_Folder only"
1094
msgstr "_Chỉ thư mục"
1095

  
1096
#: src/addressbook.c:2324
1097
msgid "Folder and _addresses"
1098
msgstr "Thư mục và địa c_hỉ"
1099

  
1100
#: src/addressbook.c:2329
1101
#, c-format
1102
msgid "Really delete `%s' ?"
1103
msgstr "Thực sự muốn xoá `%s' ?"
1104

  
1105
#: src/addressbook.c:3292 src/addressbook.c:3430
1106
msgid "New user, could not save index file."
1107
msgstr "Người dùng mới, không thể lưu tập tin mục lục."
1108

  
1109
#: src/addressbook.c:3296 src/addressbook.c:3434
1110
msgid "New user, could not save address book files."
1111
msgstr "Người dùng mới, không thể lưu các tập tin sổ địa chỉ."
1112

  
1113
#: src/addressbook.c:3306 src/addressbook.c:3444
1114
msgid "Old address book converted successfully."
1115
msgstr "Sổ địa chỉ cũ đã được chuyển đổi thành công."
1116

  
1117
#: src/addressbook.c:3311
1118
msgid ""
1119
"Old address book converted,\n"
1120
"could not save new address index file"
1121
msgstr ""
1122
"Sổ địa chỉ cũ đã được chuyển,\n"
1123
"không thể lưu tập tin địa chỉ mới"
1124

  
1125
#: src/addressbook.c:3324
1126
msgid ""
1127
"Could not convert address book,\n"
1128
"but created empty new address book files."
1129
msgstr ""
1130
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ,\n"
1131
"nhưng đã tạo các tập tin sổ địa chỉ trống mới."
1132

  
1133
#: src/addressbook.c:3330
1134
msgid ""
1135
"Could not convert address book,\n"
1136
"could not create new address book files."
1137
msgstr ""
1138
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ,\n"
1139
"không thể tạo các tập tin sổ địa chỉ mới."
1140

  
1141
#: src/addressbook.c:3335
1142
msgid ""
1143
"Could not convert address book\n"
1144
"and could not create new address book files."
1145
msgstr ""
1146
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ\n"
1147
"và không thể các tập tin sổ địa chỉ mới."
1148

  
1149
#: src/addressbook.c:3342
1150
#, fuzzy
1151
msgid "Address book conversion error"
1152
msgstr "Lỗi chuyển đổi sổ địa chỉ"
1153

  
1154
#: src/addressbook.c:3346
1155
#, fuzzy
1156
msgid "Address book conversion"
1157
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
1158

  
1159
#: src/addressbook.c:3385
1160
#, fuzzy, c-format
1161
msgid ""
1162
"Could not read address index:\n"
1163
"\n"
1164
"%s%c%s"
1165
msgstr "Không thể đọc mục lục địa chỉ"
1166

  
1167
#: src/addressbook.c:3388
1168
#, fuzzy
1169
msgid "Address Book Error"
1170
msgstr "Lỗi sổ địa chỉ"
1171

  
1172
#: src/addressbook.c:3449
1173
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
1174
msgstr ""
1175
"Sổ địa chỉ cũ đã được chuyển đổi, không thể lưu tập tin mục lục địa chỉ mới"
1176

  
1177
#: src/addressbook.c:3463
1178
msgid ""
1179
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
1180
msgstr ""
1181
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ, nhưng đã tạo các tập tin sổ địa chỉ trống "
1182
"mới."
1183

  
1184
#: src/addressbook.c:3469
1185
msgid ""
1186
"Could not convert address book, could not create new address book files."
1187
msgstr ""
1188
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ, không thể tạo các tập tin sổ địa chỉ mới."
1189

  
1190
#: src/addressbook.c:3475
1191
msgid ""
1192
"Could not convert address book and could not create new address book files."
1193
msgstr ""
1194
"Không thể chuyển đổi sổ địa chỉ và không thể tạo các tập tin sổ địa chỉ mới."
1195

  
1196
#: src/addressbook.c:3487
1197
msgid "Could not read address index"
1198
msgstr "Không thể đọc mục lục địa chỉ"
1199

  
1200
#: src/addressbook.c:3493
1201
#, fuzzy
1202
msgid "Address Book Conversion Error"
1203
msgstr "Lỗi chuyển đổi sổ địa chỉ"
1204

  
1205
#: src/addressbook.c:3499
1206
#, fuzzy
1207
msgid "Address Book Conversion"
1208
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
1209

  
1210
#: src/addressbook.c:4179 src/prefs_common_dialog.c:2534
1211
msgid "Interface"
1212
msgstr "Giao diện"
1213

  
1214
#: src/addressbook.c:4193 src/importcsv.c:676 src/importldif.c:478
1215
msgid "Address Book"
1216
msgstr "Sổ địa chỉ"
1217

  
1218
#: src/addressbook.c:4207
1219
msgid "Person"
1220
msgstr "Cá nhân"
1221

  
1222
#: src/addressbook.c:4221
1223
msgid "EMail Address"
1224
msgstr "Địa chỉ email"
1225

  
1226
#: src/addressbook.c:4235
1227
msgid "Group"
1228
msgstr "Nhóm"
1229

  
1230
#: src/addressbook.c:4263
1231
msgid "vCard"
1232
msgstr "vCard"
1233

  
1234
#: src/addressbook.c:4277 src/addressbook.c:4291
1235
msgid "JPilot"
1236
msgstr "JPilot"
1237

  
1238
#: src/addressbook.c:4305
1239
msgid "LDAP Server"
1240
msgstr "Máy chủ LDAP"
1241

  
1242
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
1243
msgid "Common address"
1244
msgstr "Địa chỉ chung"
1245

  
1246
#: src/addrindex.c:96 src/addrindex.c:100 src/addrindex.c:107
1247
msgid "Personal address"
1248
msgstr "Địa chỉ cá nhân"
1249

  
1250
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1251
msgid "Notice"
1252
msgstr "Chú ý"
1253

  
1254
#: src/alertpanel.c:155 src/main.c:1011
1255
msgid "Warning"
1256
msgstr "Cảnh báo"
1257

  
1258
#: src/alertpanel.c:168 src/inc.c:894
1259
#: plugin/attachment_tool/attachment_tool.c:263
1260
msgid "Error"
1261
msgstr "Lỗi"
1262

  
1263
#: src/alertpanel.c:223
1264
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
1265
msgstr "Tạo hộp thoại thanh báo lỗi...\n"
1266

  
1267
#: src/alertpanel.c:318
1268
msgid "Show this message next time"
1269
msgstr "Hiện thông điệp này vào lần tới"
1270

  
1271
#: src/colorlabel.c:47
1272
msgid "Orange"
1273
msgstr "Cam"
1274

  
1275
#: src/colorlabel.c:48
1276
msgid "Red"
1277
msgstr "Đỏ"
1278

  
1279
#: src/colorlabel.c:49
1280
msgid "Pink"
1281
msgstr "Hồng"
1282

  
1283
#: src/colorlabel.c:50
1284
msgid "Sky blue"
1285
msgstr "Xanh da trời"
1286

  
1287
#: src/colorlabel.c:51
1288
msgid "Blue"
1289
msgstr "Xanh"
1290

  
1291
#: src/colorlabel.c:52
1292
msgid "Green"
1293
msgstr "Xanh lá cây"
1294

  
1295
#: src/colorlabel.c:53
1296
msgid "Brown"
1297
msgstr "Nâu"
1298

  
1299
#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1300
#. * color flag value as data parameter. Also we attach a data pointer
1301
#. * so we can always get back the SummaryView pointer.
1302
#: src/colorlabel.c:300 src/prefs_folder_item.c:317 src/summaryview.c:5326
1303
msgid "None"
1304
msgstr "Không"
1305

  
1306
#: src/compose.c:572 src/mimeview.c:135
1307
msgid "/_Open"
1308
msgstr "/_Mở"
1309

  
1310
#: src/compose.c:574
1311
msgid "/_Add..."
1312
msgstr "/Thê_m..."
1313

  
1314
#: src/compose.c:575
1315
msgid "/_Remove"
1316
msgstr "/_Xoá bỏ"
1317

  
1318
#: src/compose.c:577 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1319
#: src/folderview.c:321
1320
msgid "/_Properties..."
1321
msgstr "/Th_uộc tính"
1322

  
1323
#: src/compose.c:583
1324
msgid "/_File/_Send"
1325
msgstr "/_Tập tin/_Gửi"
1326

  
1327
#: src/compose.c:585
1328
msgid "/_File/Send _later"
1329
msgstr "/_Tập tin/Gửi _sau"
1330

  
1331
#: src/compose.c:588
1332
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1333
msgstr "/_Tập tin/Lưu vào thư mục _nháp"
1334

  
1335
#: src/compose.c:590
1336
msgid "/_File/Save and _keep editing"
1337
msgstr "/_Tập tin/Lưu và _tiếp tục soạn"
1338

  
1339
#: src/compose.c:593
1340
msgid "/_File/_Attach file"
1341
msgstr "/_Tập tin/Đính _kèm tập tin"
1342

  
1343
#: src/compose.c:594
1344
msgid "/_File/_Insert file"
1345
msgstr "/_Tập tin/_Chèn tập tin"
1346

  
1347
#: src/compose.c:596
1348
msgid "/_File/Insert si_gnature"
1349
msgstr "/_Tập tin/Chèn _chữ kí"
1350

  
1351
#: src/compose.c:597
1352
msgid "/_File/A_ppend signature"
1353
msgstr "/_Tập tin/Thêm _chữ kí"
1354

  
1355
#: src/compose.c:602
1356
msgid "/_Edit/_Undo"
1357
msgstr "/_Soạn/_Hoàn tác"
1358

  
1359
#: src/compose.c:603
1360
msgid "/_Edit/_Redo"
1361
msgstr "/_Soạn/Ch_uyển tác"
1362

  
1363
#: src/compose.c:604 src/compose.c:611 src/mainwindow.c:590
1364
#: src/messageview.c:179
1365
msgid "/_Edit/---"
1366
msgstr "/_Soạn/---"
1367

  
1368
#: src/compose.c:605
1369
msgid "/_Edit/Cu_t"
1370
msgstr "/_Soạn/_Cắt"
1371

  
1372
#: src/compose.c:608
1373
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1374
msgstr "/_Soạn/Dán ở dạng t_rích dẫn"
1375

  
1376
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1377
msgid "/_Edit/Select _all"
1378
msgstr "/_Soạn/Chọ_n tất cả"
1379

  
1380
#: src/compose.c:612
1381
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1382
msgstr "/_Soạn/_Khuôn dòng đoạn hiện tại"
1383

  
1384
#: src/compose.c:614
1385
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1386
msgstr "/_Soạn/Khuôn _mọi dòng dài"
1387

  
1388
#: src/compose.c:616
1389
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1390
msgstr "/_Soạn/Tự độ_ng khuôn dòng"
1391

  
1392
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1393
#: src/summaryview.c:476
1394
msgid "/_View"
1395
msgstr "/_Xem"
1396

  
1397
#: src/compose.c:618
1398
msgid "/_View/_To"
1399
msgstr "/_Xem/_Người nhận"
1400

  
1401
#: src/compose.c:619
1402
msgid "/_View/_Cc"
1403
msgstr "/_Xem/_Cc"
1404

  
1405
#: src/compose.c:620
1406
msgid "/_View/_Bcc"
1407
msgstr "/_Xem/_Bcc"
1408

  
1409
#: src/compose.c:621
1410
#, fuzzy
1411
msgid "/_View/_Reply-To"
1412
msgstr "/_Xem/_Hồi âm cho"
1413

  
1414
#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/compose.c:628
1415
#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1416
#: src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:779
1417
#: src/mainwindow.c:783 src/messageview.c:275
1418
msgid "/_View/---"
1419
msgstr "/_Xem/---"
1420

  
1421
#: src/compose.c:623
1422
#, fuzzy
1423
msgid "/_View/_Followup-To"
1424
msgstr "/_Xem/Tiế_p sau"
1425

  
1426
#: src/compose.c:625
1427
msgid "/_View/R_uler"
1428
msgstr "/_Xem/_Thước kẻ"
1429

  
1430
#: src/compose.c:627
1431
msgid "/_View/_Attachment"
1432
msgstr "/_Xem/Đí_nh kèm"
1433

  
1434
#: src/compose.c:629
1435
#, fuzzy
1436
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1437
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư mụ_c khác..."
1438

  
1439
#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1440
msgid "/_View/Character _encoding"
1441
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự"
1442

  
1443
#: src/compose.c:638
1444
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
1445
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/_Tự động"
1446

  
1447
#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:656
1448
#: src/compose.c:664 src/compose.c:668 src/compose.c:674 src/compose.c:680
1449
#: src/compose.c:684 src/compose.c:694 src/compose.c:698 src/compose.c:706
1450
#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1451
#: src/messageview.c:186
1452
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1453
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/---"
1454

  
1455
#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1456
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1457
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/7bit ascii (US-ASC_II)"
1458

  
1459
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1460
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1461
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Unicode (_UTF-8)"
1462

  
1463
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1464
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1465
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Tây Âu (ISO-8859-_1)"
1466

  
1467
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1468
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1469
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Tây Âu (ISO-8859-15)"
1470

  
1471
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1472
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1473
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Trung Âu (ISO-8859-_2)"
1474

  
1475
#: src/compose.c:658 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1476
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1477
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/_Baltic (ISO-8859-13)"
1478

  
1479
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1480
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1481
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Baltic (ISO-8859-_4)"
1482

  
1483
#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1484
#, fuzzy
1485
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1486
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (Windows-1256)"
1487

  
1488
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1489
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1490
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hi Lạp (ISO-8859-_7)"
1491

  
1492
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1493
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1494
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (ISO-8859-_6)"
1495

  
1496
#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1497
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1498
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (Windows-1256)"
1499

  
1500
#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1501
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1502
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Do Thái (ISO-8859-_8)"
1503

  
1504
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1505
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1506
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Do Thái (Windows-1255)"
1507

  
1508
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1509
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1510
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thổ Nhĩ Kì (ISO-8859-_9)"
1511

  
1512
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1513
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1514
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1515

  
1516
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1517
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1518
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (KOI8-_R)"
1519

  
1520
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1521
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1522
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (KOI8-U)"
1523

  
1524
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1525
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1526
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (Windows-1251)"
1527

  
1528
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1529
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1530
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Nhật Bản (ISO-2022-_JP)"
1531

  
1532
#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1533
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1534
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán giản thể (_GB2312)"
1535

  
1536
#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1537
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1538
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán phồn thể (GBK)"
1539

  
1540
#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1541
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1542
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán phồn thể (_Big5)"
1543

  
1544
#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1545
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1546
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Triều Tiên (EUC-_KR)"
1547

  
1548
#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1549
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1550
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thái (TIS-620)"
1551

  
1552
#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1553
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1554
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thái (Windows-874)"
1555

  
1556
#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1557
msgid "/_Tools/_Address book"
1558
msgstr "/_Công cụ/_Sổ địa chỉ"
1559

  
1560
#: src/compose.c:719
1561
msgid "/_Tools/_Template"
1562
msgstr "/_Công cụ/_Mẫu"
1563

  
1564
#: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1565
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1566
msgstr "/_Công cụ/_Hành động"
1567

  
1568
#: src/compose.c:723 src/compose.c:726 src/compose.c:730 src/compose.c:736
1569
#: src/mainwindow.c:838 src/mainwindow.c:852 src/mainwindow.c:857
1570
#: src/mainwindow.c:860 src/mainwindow.c:866 src/mainwindow.c:868
1571
#: src/messageview.c:303 src/messageview.c:315
1572
msgid "/_Tools/---"
1573
msgstr "/_Công cụ/---"
1574

  
1575
#: src/compose.c:724
1576
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
1577
msgstr "/_Công cụ/Soạ_n với chương trình ngoài"
1578

  
1579
#: src/compose.c:727
1580
msgid "/_Tools/Request _disposition notification"
1581
msgstr ""
1582

  
1583
#: src/compose.c:731
1584
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
1585
msgstr "/_Công cụ/Chữ _kí PGP"
1586

  
1587
#: src/compose.c:732
1588
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
1589
msgstr "/_Công cụ/Mã hoá _PGP"
1590

  
1591
#: src/compose.c:737
1592
msgid "/_Tools/_Check spell"
1593
msgstr "/_Công cụ/Kiểm tra _chính tả"
1594

  
1595
#: src/compose.c:738
1596
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1597
msgstr "/_Công cụ/Chọn ngôn ngữ để _kiểm tra chính tả"
1598

  
1599
#: src/compose.c:1026
1600
#, c-format
1601
msgid "%s: file not exist\n"
1602
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1603

  
1604
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1605
msgid "Can't get text part\n"
1606
msgstr "Không thể lấy phần văn bản\n"
1607

  
1608
#: src/compose.c:1756
1609
msgid "Quote mark format error."
1610
msgstr "Lỗi định dạng đánh dấu trích dẫn."
1611

  
1612
#: src/compose.c:1768
1613
msgid "Message reply/forward format error."
1614
msgstr "Lỗi định dạng trả lời/chuyển tiếp thư."
1615

  
1616
#: src/compose.c:2281
1617
#, c-format
1618
msgid "File %s doesn't exist\n"
1619
msgstr "Tập tin %s không tồn tại\n"
1620

  
1621
#: src/compose.c:2285
1622
#, c-format
1623
msgid "Can't get file size of %s\n"
1624
msgstr "Không thể xác định kích tước tập tin của %s\n"
1625

  
1626
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1627
#, c-format
1628
msgid "File %s is empty."
1629
msgstr "%s là tập tin trống."
1630

  
1631
#: src/compose.c:2295
1632
#, c-format
1633
msgid "Can't read %s."
1634
msgstr "Không thể đọc %s."
1635

  
1636
#: src/compose.c:2328
1637
#, c-format
1638
msgid "Message: %s"
1639
msgstr "Thư: %s"
1640

  
1641
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1642
msgid "Can't get the part of multipart message."
1643
msgstr "Không thể lấy thành phần cho thư nhiều thành phần."
1644

  
1645
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1646
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1647
msgid "(No Subject)"
1648
msgstr "(Không tiêu đề)"
1649

  
1650
#: src/compose.c:2881
1651
#, c-format
1652
msgid "%s - Compose%s"
1653
msgstr "%s - Viết thư%s"
1654

  
1655
#: src/compose.c:3004
1656
msgid "Recipient is not specified."
1657
msgstr "Chưa chỉ định người nhận."
1658

  
1659
#: src/compose.c:3012
1660
msgid "Empty subject"
1661
msgstr "Tiêu đề bị bỏ trống"
1662

  
1663
#: src/compose.c:3013
1664
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1665
msgstr "Tiêu đề bị bỏ trống. Vẫn gửi đi?"
1666

  
1667
#: src/compose.c:3077
1668
#, fuzzy
1669
msgid "Attachment is missing"
1670
msgstr "Đính kèm"
1671

  
1672
#: src/compose.c:3078
1673
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1674
msgstr ""
1675

  
1676
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1677
msgid "Check recipients"
1678
msgstr ""
1679

  
1680
#: src/compose.c:3241
1681
#, fuzzy
1682
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1683
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
1684

  
1685
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1686
msgid "From:"
1687
msgstr "Người gửi:"
1688

  
1689
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1690
msgid "Subject:"
1691
msgstr "Tiêu đề:"
1692

  
1693
#: src/compose.c:3369
1694
#, fuzzy
1695
msgid "_Send"
1696
msgstr "Gửi"
1697

  
1698
#: src/compose.c:3399
1699
#, fuzzy
1700
msgid ""
1701
"Checking for new messages is currently running.\n"
1702
"Please try again later."
1703
msgstr "Kiểm tra thư mới trong mọi thư mục..."
1704

  
1705
#: src/compose.c:3535
1706
msgid "can't get recipient list."
1707
msgstr "không lấy được danh sách người nhận."
1708

  
1709
#: src/compose.c:3563
1710
msgid ""
1711
"Account for sending mail is not specified.\n"
1712
"Please select a mail account before sending."
1713
msgstr ""
1714
"Chưa xác định tài khoản để gửi thư.\n"
1715
"Hãy chọn một tài khoản trước khi gửi."
1716

  
1717
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1718
#, c-format
1719
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1720
msgstr "Xảy ra lỗi khi gửi thư đến %s ."
1721

  
1722
#: src/compose.c:3633
1723
msgid ""
1724
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1725
"outbox."
1726
msgstr ""
1727

  
1728
#: src/compose.c:3677
1729
#, c-format
1730
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1731
msgstr "Không tìm thấy khoá liên quan đến khoá đang chọn với id `%s'."
1732

  
1733
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1734
#, fuzzy
1735
msgid "Can't sign the message."
1736
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1737

  
1738
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1739
#, fuzzy
1740
msgid "Can't encrypt the message."
1741
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1742

  
1743
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1744
#, fuzzy
1745
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1746
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1747

  
1748
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1749
msgid "can't change file mode\n"
1750
msgstr "không thể đổi chế độ tập tin\n"
1751

  
1752
#: src/compose.c:3845
1753
#, c-format
1754
msgid ""
1755
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
1756
"\n"
1757
"Send it as %s anyway?"
1758
msgstr ""
1759
"Không thể chuyển mã kí tự của nội dung thư từ %s sang %s.\n"
1760
"\n"
1761
"Vẫn gửi ở dạng %s?"
1762

  
1763
#: src/compose.c:3851
1764
msgid "Code conversion error"
1765
msgstr "Lỗi chuyển mã"
1766

  
1767
#: src/compose.c:3937
1768
#, c-format
1769
msgid ""
1770
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1771
"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1772
"\n"
1773
"Send it anyway?"
1774
msgstr ""
1775
"Dòng %d vượt độ dài quy định (998 byte).\n"
1776
"Nội dung thư có thể không toàn vẹn khi chuyển đến người nhận.\n"
1777
"\n"
1778
"Vẫn gửi đi?"
1779

  
1780
#: src/compose.c:3941
1781
msgid "Line length limit"
1782
msgstr "Giới hạn độ dài của dòng"
1783

  
1784
#: src/compose.c:4107
1785
msgid "Encrypting with Bcc"
1786
msgstr ""
1787

  
1788
#: src/compose.c:4108
1789
msgid ""
1790
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1791
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
1792
"loss of confidentiality.\n"
1793
"\n"
1794
"Send it anyway?"
1795
msgstr ""
1796

  
1797
#: src/compose.c:4306
1798
msgid "can't remove the old message\n"
1799
msgstr "không thể xoá thư cũ\n"
1800

  
1801
#: src/compose.c:4324
1802
msgid "queueing message...\n"
1803
msgstr "đang xếp hàng thư...\n"
1804

  
1805
#: src/compose.c:4412
1806
msgid "can't find queue folder\n"
1807
msgstr "không thấy thư mục đợi\n"
1808

  
1809
#: src/compose.c:4419
1810
msgid "can't queue the message\n"
1811
msgstr "không thể xếp hàng thư\n"
1812

  
1813
#: src/compose.c:4464
1814
#, fuzzy, c-format
1815
msgid "File %s doesn't exist."
1816
msgstr "Tập tin %s không tồn tại\n"
1817

  
1818
#: src/compose.c:4473
1819
#, fuzzy, c-format
1820
msgid "Can't open file %s."
1821
msgstr "Không thể mở tập tin đánh đấu.\n"
1822

  
1823
#: src/compose.c:5224
1824
msgid "Creating compose window...\n"
1825
msgstr "Đang tạo cửa sổ soạn thảo...\n"
1826

  
1827
#: src/compose.c:5351
1828
msgid "PGP Sign"
1829
msgstr "Chữ kí PGP"
1830

  
1831
#: src/compose.c:5354
1832
msgid "PGP Encrypt"
1833
msgstr "Mã hoá PGP"
1834

  
1835
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1836
#, fuzzy
1837
msgid "Data type"
1838
msgstr "Thời gian"
1839

  
1840
#. S_COL_DATE
1841
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1842
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1843
#: src/summaryview.c:5475
1844
msgid "Size"
1845
msgstr "Kích thước"
1846

  
1847
#: src/compose.c:6495
1848
msgid "Invalid MIME type."
1849
msgstr "Kiểu MIME không hợp lệ"
1850

  
1851
#: src/compose.c:6513
1852
msgid "File doesn't exist or is empty."
1853
msgstr "Tập tin không tồn tại hoặc rỗng."
1854

  
1855
#: src/compose.c:6582
1856
msgid "Properties"
1857
msgstr "Thuộc tính"
1858

  
1859
#: src/compose.c:6600
1860
msgid "MIME type"
1861
msgstr "Kiểu MIME"
1862

  
1863
#. Encoding
1864
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1115
1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
1866
msgid "Encoding"
1867
msgstr "Mã hoá"
1868

  
1869
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1870
msgid "Path"
1871
msgstr "Đường dẫn"
1872

  
1873
#: src/compose.c:6626
1874
msgid "File name"
1875
msgstr "Tên tập tin"
1876

  
1877
#: src/compose.c:6715
1878
#, fuzzy
1879
msgid "File not exist."
1880
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1881

  
1882
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1883
msgid "Opening executable file"
1884
msgstr "Đang mở tập tin chạy"
1885

  
1886
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1887
msgid ""
1888
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1889
"security.\n"
1890
"If you want to launch it, save it to somewhere and make sure it is not an "
1891
"virus or something like a malicious program."
1892
msgstr ""
1893
"Đây là một tập tin chạy. Việc mở tập tin chạy cần hạn chế vì lí do bảo mật.\n"
1894
"Nếu bạn muốn chạy tập tin, lưu nó vào đâu đó và đảm bảo nó không bị nhiễm vi-"
1895
"rút hay là chương trình có hại."
1896

  
1897
#: src/compose.c:6768
1898
#, c-format
1899
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1900
msgstr "Dòng lệnh cho trình soạn thảo ngoài không hợp lệ: `%s'\n"
1901

  
1902
#: src/compose.c:6830
1903
#, c-format
1904
msgid ""
1905
"The external editor is still working.\n"
1906
"Force terminating the process (pid: %d)?\n"
1907
msgstr ""
1908
"Trình soạn thảo ngoài vẫn đang hoạt động.\n"
1909
"Bắt buộc dừng tiến trình (pid: %d)?\n"
1910

  
1911
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1912
msgid "_Customize toolbar..."
1913
msgstr ""
1914

  
1915
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1916
msgid "Can't queue the message."
1917
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1918

  
1919
#: src/compose.c:7468
1920
msgid "Select files"
1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922

  
1923
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1924
msgid "Select file"
1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926

  
1927
#: src/compose.c:7545
1928
msgid "Save message"
1929
msgstr "Lưu thư"
1930

  
1931
#: src/compose.c:7546
1932
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1933
msgstr "Nội dung đã được thay đổi. Lưu vào thư mục nháp?"
1934

  
1935
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1936
msgid "Close _without saving"
1937
msgstr "_Không lưu"
1938

  
1939
#: src/compose.c:7599
1940
#, c-format
1941
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1942
msgstr "Bạn có muốn dùng mẫu `%s' ?"
1943

  
1944
#: src/compose.c:7601
1945
msgid "Apply template"
1946
msgstr "Dùng mẫu"
1947

  
1948
#: src/compose.c:7602
1949
msgid "_Replace"
1950
msgstr "_Thay thế"
1951

  
1952
#: src/compose.c:7602
1953
msgid "_Insert"
1954
msgstr "_Chèn"
1955

  
1956
#: src/editaddress.c:161
1957
msgid "Add New Person"
1958
msgstr "Thêm người mới"
1959

  
1960
#: src/editaddress.c:162
1961
msgid "Edit Person Details"
1962
msgstr "Soạn thông tin về cá nhân"
1963

  
1964
#: src/editaddress.c:303
1965
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1966
msgstr "Phải cung cấp một địa chỉ email."
1967

  
1968
#: src/editaddress.c:422
1969
msgid "A Name and Value must be supplied."
1970
msgstr "Phải cung cấp một Tên và Giá trị."
1971

  
1972
#: src/editaddress.c:479
1973
msgid "Edit Person Data"
1974
msgstr "Soạn dữ liệu về cá nhân"
1975

  
1976
#: src/editaddress.c:578 src/importcsv.c:123
1977
msgid "Display Name"
1978
msgstr "Tên hiển thị"
1979

  
1980
#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/importcsv.c:122
1981
msgid "Last Name"
1982
msgstr "Họ"
1983

  
1984
#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/importcsv.c:121
1985
msgid "First Name"
1986
msgstr "Tên"
1987

  
1988
#: src/editaddress.c:590 src/importcsv.c:124
1989
msgid "Nick Name"
1990
msgstr "Biệt danh"
1991

  
1992
#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:887
1993
#: src/editgroup.c:267 src/importcsv.c:125
1994
msgid "E-Mail Address"
1995
msgstr "Địa chỉ email"
1996

  
1997
#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:686 src/importcsv.c:127
1998
msgid "Alias"
1999
msgstr "Bí danh"
2000

  
2001
#. Buttons
2002
#: src/editaddress.c:713
2003
msgid "Move Up"
2004
msgstr "Chuyển lên"
2005

  
2006
#: src/editaddress.c:716
2007
msgid "Move Down"
2008
msgstr "Chuyển xuống"
2009

  
2010
#: src/editaddress.c:722 src/editaddress.c:856 src/importldif.c:607
2011
msgid "Modify"
2012
msgstr "Thay đổi"
2013

  
2014
#: src/editaddress.c:728 src/editaddress.c:862
2015
msgid "Clear"
2016
msgstr "Xoá"
2017

  
2018
#: src/editaddress.c:778 src/editaddress.c:835 src/prefs_customheader.c:203
2019
msgid "Value"
2020
msgstr "Giá trị"
2021

  
2022
#: src/editaddress.c:886
2023
msgid "Basic Data"
2024
msgstr "Dữ liệu cơ bản"
2025

  
2026
#: src/editaddress.c:888
2027
msgid "User Attributes"
2028
msgstr "Các thuộc tính người dùng"
2029

  
2030
#: src/editbook.c:120
2031
msgid "File appears to be Ok."
2032
msgstr "Tập tin có vẻ ổn"
2033

  
2034
#: src/editbook.c:123
2035
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2036
msgstr "Tập tin có vẻ không đúng định dạng sổ địa chỉ."
2037

  
2038
#: src/editbook.c:126 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2039
msgid "Could not read file."
2040
msgstr "Không thể đọc tập tin."
2041

  
2042
#: src/editbook.c:176 src/editbook.c:290
2043
#, fuzzy
2044
msgid "Edit Address Book"
2045
msgstr "Soạn Sổ địa chỉ"
2046

  
2047
#: src/editbook.c:205 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2048
msgid " Check File "
2049
msgstr " Kiểm tra tập tin "
2050

  
2051
#: src/editbook.c:210 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2052
#: src/prefs_account_dialog.c:1328
2053
msgid "File"
2054
msgstr "Tập tin"
2055

  
2056
#: src/editbook.c:309
2057
#, fuzzy
2058
msgid "Add New Address Book"
2059
msgstr "Thêm Sổ địa chỉ mới"
2060

  
2061
#: src/editgroup.c:107
2062
msgid "A Group Name must be supplied."
2063
msgstr "Phải cung cấp một tên nhóm"
2064

  
2065
#: src/editgroup.c:272
2066
msgid "Edit Group Data"
2067
msgstr "Soạn dữ liệu cho nhóm"
2068

  
2069
#: src/editgroup.c:302
2070
msgid "Group Name"
2071
msgstr "Tên nhóm"
2072

  
2073
#: src/editgroup.c:319
2074
msgid "Available Addresses"
2075
msgstr "Các địa chỉ hiện có"
2076

  
2077
#: src/editgroup.c:347 src/prefs_display_items.c:178
2078
#: src/prefs_summary_column.c:253
2079
msgid " -> "
2080
msgstr " -> "
2081

  
2082
#: src/editgroup.c:350 src/prefs_display_items.c:182
2083
#: src/prefs_summary_column.c:257
2084
msgid " <- "
2085
msgstr " <- "
2086

  
2087
#: src/editgroup.c:359
2088
msgid "Addresses in Group"
2089
msgstr "Các địa chỉ trong nhóm"
2090

  
2091
#: src/editgroup.c:429
2092
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
2093
msgstr "Chuyển địa chỉ email tới hoặc từ nhóm với nút mũi tên"
2094

  
2095
#: src/editgroup.c:481
2096
msgid "Edit Group Details"
2097
msgstr "Soạn thông tin về nhóm"
2098

  
2099
#: src/editgroup.c:484
2100
msgid "Add New Group"
2101
msgstr "Thêm nhóm mới"
2102

  
2103
#: src/editgroup.c:537
2104
msgid "Edit folder"
2105
msgstr "Sửa thư mục"
2106

  
2107
#: src/editgroup.c:537
2108
msgid "Input the new name of folder:"
2109
msgstr "Đặt tên mới cho thư mục:"
2110

  
2111
#: src/editgroup.c:540 src/foldersel.c:602 src/folderview.c:2436
2112
#: src/folderview.c:2442
2113
msgid "New folder"
2114
msgstr "Thư mục mới"
2115

  
2116
#: src/editgroup.c:541 src/foldersel.c:603 src/folderview.c:2443
2117
msgid "Input the name of new folder:"
2118
msgstr "Đặt tên cho thư mục mới:"
2119

  
2120
#: src/editjpilot.c:200
2121
msgid "File does not appear to be JPilot format."
2122
msgstr "Tập tin có vẻ không dùng định dạng JPilot."
2123

  
2124
#: src/editjpilot.c:212
2125
msgid "Select JPilot File"
2126
msgstr "Chọn tập tin JPilot"
2127

  
2128
#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:380
2129
msgid "Edit JPilot Entry"
2130
msgstr "Soạn mục JPilot"
2131

  
2132
#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:349 src/editvcard.c:202
2133
#: src/importcsv.c:696 src/importldif.c:498 src/prefs_account_dialog.c:2021
2134
#: src/prefs_common_dialog.c:2331
2135
msgid " ... "
2136
msgstr " ... "
2137

  
2138
#: src/editjpilot.c:294
2139
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2140
msgstr "Các địa chỉ email bổ sung"
2141

  
2142
#: src/editjpilot.c:387
2143
msgid "Add New JPilot Entry"
2144
msgstr "Thêm mục JPilot mới"
2145

  
2146
#: src/editldap.c:171
2147
msgid "Connected successfully to server"
2148
msgstr "Kết nối thành công tới máy chủ"
2149

  
2150
#: src/editldap.c:174 src/editldap_basedn.c:300
2151
msgid "Could not connect to server"
2152
msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ"
2153

  
2154
#: src/editldap.c:222 src/editldap.c:546
2155
msgid "Edit LDAP Server"
2156
msgstr "Thay đổi máy chủ LDAP"
2157

  
2158
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:168
2159
msgid "Hostname"
2160
msgstr "Tên host"
2161

  
2162
#: src/editldap.c:325 src/editldap_basedn.c:178
2163
msgid "Port"
2164
msgstr "Cổng"
2165

  
2166
#: src/editldap.c:337
2167
msgid " Check Server "
2168
msgstr " Kiểm tra máy chủ "
2169

  
2170
#: src/editldap.c:342 src/editldap_basedn.c:188
2171
msgid "Search Base"
2172
msgstr "Search Base"
2173

  
2174
#: src/editldap.c:399
2175
msgid "Search Criteria"
2176
msgstr "Yêu cầu tìm kiếm"
2177

  
2178
#: src/editldap.c:406
2179
msgid " Reset "
2180
msgstr " Tái lập "
2181

  
2182
#: src/editldap.c:411
2183
msgid "Bind DN"
2184
msgstr ""
2185

  
2186
#: src/editldap.c:420
2187
msgid "Bind Password"
2188
msgstr ""
2189

  
2190
#: src/editldap.c:430
2191
msgid "Timeout (secs)"
2192
msgstr "Hết hạn (giây)"
2193

  
2194
#: src/editldap.c:444
2195
msgid "Maximum Entries"
2196
msgstr "Số mục tối đa"
2197

  
2198
#: src/editldap.c:471 src/prefs_account_dialog.c:593
2199
msgid "Basic"
2200
msgstr "Cơ bản"
2201

  
2202
#: src/editldap.c:472
2203
msgid "Extended"
2204
msgstr "Mở rộng"
2205

  
2206
#: src/editldap.c:558
2207
msgid "Add New LDAP Server"
2208
msgstr "Thêm máy chủ LDAP mới"
2209

  
2210
#: src/editldap_basedn.c:148
2211
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2212
msgstr "Soạn LDAP - Chọn Search Base"
2213

  
2214
#: src/editldap_basedn.c:209
2215
msgid "Available Search Base(s)"
2216
msgstr "Search Base hiện có"
2217

  
2218
#: src/editldap_basedn.c:296
2219
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2220
msgstr "Không thể đọc Search Base từ máy chủ - hãy đặt theo cách thủ công"
2221

  
2222
#: src/editvcard.c:104
2223
msgid "File does not appear to be vCard format."
2224
msgstr "Tập tin có vẻ không dùng định dạng vCard."
2225

  
2226
#: src/editvcard.c:116
2227
msgid "Select vCard File"
2228
msgstr "Chọn tập tin vCard"
2229

  
2230
#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:269
2231
msgid "Edit vCard Entry"
2232
msgstr "Soạn mục vCard"
2233

  
2234
#: src/editvcard.c:274
2235
msgid "Add New vCard Entry"
2236
msgstr "Thêm mục vCard mới"
2237

  
2238
#: src/export.c:226
2239
#, fuzzy, c-format
2240
msgid "Exporting %s ..."
2241
msgstr "Đang tìm %s ..."
2242

  
2243
#: src/export.c:228
2244
#, fuzzy
2245
msgid "Exporting"
2246
msgstr "Xuất khẩu"
2247

  
2248
#: src/export.c:261
2249
#, fuzzy
2250
msgid "Error occurred on export."
2251
msgstr "Có lỗi khi gửi\n"
2252

  
2253
#: src/export.c:355
2254
msgid "Export"
2255
msgstr "Xuất khẩu"
2256

  
2257
#: src/export.c:374 src/export.c:471
2258
#, fuzzy
2259
msgid "Specify source folder and destination file."
2260
msgstr "Chỉ định tập tin mbox đích và thư mục đến."
2261

  
2262
#: src/export.c:384 src/import.c:623
2263
#, fuzzy
2264
msgid "File format:"
2265
msgstr "Định dạng thời gian"
2266

  
2267
#: src/export.c:389
2268
#, fuzzy
2269
msgid "Source folder:"
2270
msgstr "Thư mục nguồn:"
2271

  
2272
#: src/export.c:394
2273
#, fuzzy
2274
msgid "Destination:"
2275
msgstr "Thư mục đến:"
2276

  
2277
#: src/export.c:404 src/import.c:643
2278
msgid "UNIX mbox"
2279
msgstr ""
2280

  
2281
#: src/export.c:407
2282
msgid "eml (number + .eml)"
2283
msgstr ""
2284

  
2285
#: src/export.c:410
2286
msgid "MH (number only)"
2287
msgstr ""
2288

  
2289
#: src/export.c:424 src/export.c:430 src/import.c:663 src/import.c:669
2290
#: src/prefs_account_dialog.c:998
2291
msgid " Select... "
2292
msgstr "Chọn... "
2293

  
2294
#: src/export.c:441
2295
#, fuzzy
2296
msgid "Export only selected messages"
2297
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu nào"
2298

  
2299
#: src/export.c:474
2300
#, fuzzy
2301
msgid "Specify source folder and destination folder."
2302
msgstr "Chỉ định tập tin mbox đích và thư mục đến."
2303

  
2304
#: src/export.c:500
2305
#, fuzzy
2306
msgid "Select destination file"
2307
msgstr "Chọn tập tin xuất"
2308

  
2309
#: src/export.c:504
2310
#, fuzzy
2311
msgid "Select destination folder"
2312
msgstr "Chọn tập tin xuất"
2313

  
2314
#: src/filesel.c:216
2315
#, fuzzy
2316
msgid "The link target not found."
2317
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
2318

  
2319
#: src/filesel.c:247
2320
msgid "Save as"
2321
msgstr "Lưu là"
2322

  
2323
#: src/filesel.c:254 src/filesel.c:382
2324
#, fuzzy
2325
msgid "Overwrite existing file"
2326
msgstr "Ghi đè tập tin có trước?"
2327

  
2328
#: src/filesel.c:255 src/filesel.c:383
2329
msgid "The file already exists. Do you want to replace it?"
2330
msgstr ""
2331

  
2332
#: src/filesel.c:272 src/foldersel.c:256
2333
msgid "Select folder"
2334
msgstr "Chọn thư mục"
2335

  
2336
#: src/foldersel.c:403 src/folderview.c:1250 src/prefs_folder_item.c:235
2337
msgid "Inbox"
2338
msgstr "Hộp nhận"
2339

  
2340
#: src/foldersel.c:407 src/folderview.c:1256 src/prefs_folder_item.c:236
2341
msgid "Sent"
2342
msgstr "Đã gửi"
2343

  
2344
#: src/foldersel.c:411 src/folderview.c:1262 src/prefs_folder_item.c:238
2345
msgid "Queue"
2346
msgstr "Đợi gửi"
2347

  
2348
#: src/foldersel.c:415 src/folderview.c:1268 src/prefs_folder_item.c:239
2349
msgid "Trash"
2350
msgstr "Thùng rác"
2351

  
2352
#: src/foldersel.c:419 src/folderview.c:1274 src/prefs_folder_item.c:237
2353
msgid "Drafts"
2354
msgstr "Nháp"
2355

  
2356
#: src/foldersel.c:423 src/folderview.c:1280 src/prefs_common_dialog.c:2275
2357
#: src/prefs_folder_item.c:240 src/prefs_toolbar.c:68
2358
msgid "Junk"
2359
msgstr "Rác"
2360

  
2361
#: src/foldersel.c:604 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2444
2362
msgid "NewFolder"
2363
msgstr "Thư mục mới"
2364

  
2365
#: src/foldersel.c:612 src/folderview.c:2454 src/folderview.c:2462
2366
#: src/folderview.c:2524
2367
#, c-format
2368
msgid "`%c' can't be included in folder name."
2369
msgstr "`%c' không được có trong tên thư mục."
2370

  
2371
#: src/foldersel.c:622 src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2532
2372
#: src/query_search.c:1157
2373
#, c-format
2374
msgid "The folder `%s' already exists."
2375
msgstr "Thư mục `%s' đã có trước."
2376

  
2377
#: src/foldersel.c:630 src/folderview.c:2480
2378
#, c-format
2379
msgid "Can't create the folder `%s'."
2380
msgstr "Không tạo được thư mục `%s'."
2381

  
2382
#: src/folderview.c:254 src/folderview.c:278
2383
msgid "/Create _new folder..."
2384
msgstr "/Tạo thư mục _mới..."
2385

  
2386
#: src/folderview.c:255 src/folderview.c:279 src/folderview.c:307
2387
msgid "/_Rename folder..."
2388
msgstr "/Đổi _tên thư mục..."
2389

  
2390
#: src/folderview.c:256 src/folderview.c:280
2391
msgid "/_Move folder..."
2392
msgstr "/_Di chuyển thư mục..."
2393

  
2394
#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:281 src/folderview.c:308
2395
msgid "/_Delete folder"
2396
msgstr "/_Xoá thư mục"
2397

  
2398
#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:283
2399
#, fuzzy
2400
msgid "/Empty _junk"
2401
msgstr "/Đổ _rác"
2402

  
2403
#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:284
2404
msgid "/Empty _trash"
2405
msgstr "/Đổ _rác"
2406

  
2407
#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:288 src/folderview.c:312
2408
msgid "/_Check for new messages"
2409
msgstr "/_Kiểm tra thư mới"
2410

  
2411
#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:290
2412
msgid "/R_ebuild folder tree"
2413
msgstr "/_Làm lại cây thư mục"
2414

  
2415
#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:291 src/folderview.c:314
2416
msgid "/_Update summary"
2417
msgstr "/_Cập nhật tóm tắt"
2418

  
2419
#: src/folderview.c:267 src/folderview.c:293 src/folderview.c:316
2420
#, fuzzy
2421
msgid "/Mar_k all read"
2422
msgstr "Đánh dấu là đã đọc"
2423

  
2424
#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:294
2425
#, fuzzy
2426
msgid "/Send _queued messages"
2427
msgstr "_Gửi thư đang đợi"
2428

  
2429
#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:296 src/folderview.c:318
2430
msgid "/_Search messages..."
2431
msgstr "/_Tìm thư..."
2432

  
2433
#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:297 src/folderview.c:319
2434
msgid "/Ed_it search condition..."
2435
msgstr ""
2436

  
2437
#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:310
2438
msgid "/Down_load"
2439
msgstr "/Tải _về"
2440

  
2441
#: src/folderview.c:304
2442
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
2443
msgstr "/Đăng kí vào _nhóm tin..."
2444

  
2445
#: src/folderview.c:306
2446
msgid "/_Remove newsgroup"
2447
msgstr "/_Xoá nhóm tin"
2448

  
2449
#: src/folderview.c:343
2450
msgid "Creating folder view...\n"
2451
msgstr "Đang tạo khung thư mục...\n"
2452

  
2453
#: src/folderview.c:425 src/prefs_common_dialog.c:1692
2454
msgid "New"
2455
msgstr "Mới"
2456

  
2457
#. S_COL_MARK
2458
#: src/folderview.c:441 src/prefs_common_dialog.c:1693
2459
#: src/prefs_filter_edit.c:516 src/prefs_summary_column.c:67
2460
#: src/quick_search.c:108
2461
msgid "Unread"
2462
msgstr "Chưa đọc"
2463

  
2464
#: src/folderview.c:457 src/prefs_common_dialog.c:1694
2465
msgid "Total"
2466
msgstr ""
2467

  
2468
#: src/folderview.c:602
2469
msgid "Setting folder info...\n"
2470
msgstr "Thiết lập thông tin thư mục...\n"
2471

  
2472
#: src/folderview.c:603
2473
msgid "Setting folder info..."
2474
msgstr "Thiết lập thông tin thư mục..."
2475

  
2476
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4200 src/setup.c:305
2477
#, c-format
2478
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2479
msgstr "Đang quét thư mục %s%c%s ..."
2480

  
2481
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4205 src/setup.c:310
2482
#, c-format
2483
msgid "Scanning folder %s ..."
2484
msgstr "Đang quét thư mục %s ..."
2485

  
2486
#: src/folderview.c:959
2487
msgid "Rebuild folder tree"
2488
msgstr "Làm lại cây thư mục"
2489

  
2490
#: src/folderview.c:960
2491
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
2492
msgstr "Cây thư mục sẽ được làm lại. Tiếp tục?"
2493

  
2494
#: src/folderview.c:969
2495
msgid "Rebuilding folder tree..."
2496
msgstr "Đang làm lại cây thư mục..."
2497

  
2498
#: src/folderview.c:976
2499
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
2500
msgstr "Việc làm lại cây thư mục thất bại."
2501

  
2502
#: src/folderview.c:1114
2503
msgid "Checking for new messages in all folders..."
2504
msgstr "Kiểm tra thư mới trong mọi thư mục..."
2505

  
2506
#: src/folderview.c:2083
2507
#, c-format
2508
msgid "Folder %s is selected\n"
2509
msgstr "Thư mục %s được chọn\n"
2510

  
2511
#: src/folderview.c:2252
2512
#, c-format
2513
msgid "Downloading messages in %s ..."
2514
msgstr "Đang tải thư về trong %s ..."
2515

  
2516
#: src/folderview.c:2280
2517
#, fuzzy, c-format
2518
msgid "Download all messages under '%s' ?"
2519
msgstr "Đang tải thư về trong %s ..."
2520

  
2521
#: src/folderview.c:2283
2522
#, fuzzy
2523
msgid "Download all messages"
2524
msgstr "Đang tải thư về trong %s ..."
2525

  
2526
#: src/folderview.c:2332
2527
#, c-format
2528
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2529
msgstr "Có lỗi khi tải thư về trong `%s'."
2530

  
2531
#: src/folderview.c:2437
2532
msgid ""
2533
"Input the name of new folder:\n"
2534
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2535
" append `/' at the end of the name)"
2536
msgstr ""
2537
"Đặt tên cho thư mục mới:\n"
2538
"(nếu bạn muốn tạo một thư mục để lưu thư mục con,\n"
2539
" thêm `/' vào cuối tên)"
2540

  
2541
#: src/folderview.c:2512
2542
#, c-format
2543
msgid "Input new name for `%s':"
2544
msgstr "Đặt tên cho `%s':"
2545

  
2546
#: src/folderview.c:2513
2547
msgid "Rename folder"
2548
msgstr "Đổi tên thư mục"
2549

  
2550
#: src/folderview.c:2544 src/folderview.c:2553
2551
#, c-format
2552
msgid "Can't rename the folder '%s'."
2553
msgstr "Không thể đổi tên thư mục `%s'."
2554

  
2555
#: src/folderview.c:2628
2556
#, c-format
2557
msgid "Can't move the folder `%s'."
2558
msgstr "Không thể di chuyển thư mục `%s'."
2559

  
2560
#: src/folderview.c:2697
2561
#, c-format
2562
msgid ""
2563
"Delete the search folder '%s' ?\n"
2564
"The real messages are not deleted."
2565
msgstr ""
2566
"Xoá thư mục tìm kiếm `%s' ?\n"
2567
"Thư sẽ không bị xoá khỏi ổ cứng."
2568

  
2569
#: src/folderview.c:2699
2570
msgid "Delete search folder"
2571
msgstr "Xoá thư mục tìm kiếm"
2572

  
2573
#: src/folderview.c:2704
2574
#, c-format
2575
msgid ""
2576
"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted.\n"
2577
"Recovery will not be possible.\n"
2578
"\n"
2579
"Do you really want to delete?"
2580
msgstr ""
2581
"Mọi thư mục và thư trong '%s' sẽ bị xoá vĩnh viễn.\n"
2582
"Việc khôi phục là không thể.\n"
2583
"\n"
2584
"Bạn có thực sự muốn xoá không?"
2585

  
2586
#: src/folderview.c:2736 src/folderview.c:2743
2587
#, c-format
2588
msgid "Can't remove the folder '%s'."
2589
msgstr "Không thể xoá thư mục '%s'."
2590

  
2591
#: src/folderview.c:2785
2592
msgid "Empty trash"
2593
msgstr "Đổi rác"
2594

  
2595
#: src/folderview.c:2786
2596
msgid "Delete all messages in the trash folder?"
2597
msgstr "Xoá mọi thư trong thùng rác?"
2598

  
2599
#: src/folderview.c:2793
2600
#, fuzzy
2601
msgid "Empty junk"
2602
msgstr "Không phải thư rác"
2603

  
2604
#: src/folderview.c:2794
2605
#, fuzzy
2606
msgid "Delete all messages in the junk folder?"
2607
msgstr "Xoá mọi thư trong thùng rác?"
2608

  
2609
#: src/folderview.c:2841
2610
#, c-format
2611
msgid ""
2612
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2613
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
2614
msgstr ""
2615
"Thực sự muốn xoá hộp thư `%s' ?\n"
2616
"(Thư sẽ KHÔNG bị xoá khỏi ổ cứng)"
2617

  
2618
#: src/folderview.c:2843
2619
msgid "Remove mailbox"
2620
msgstr "Xoá hộp thư"
2621

  
2622
#: src/folderview.c:2893
2623
#, c-format
2624
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2625
msgstr "Thực sự muốn xoá tài khoản IMAP4 `%s'?"
2626

  
2627
#: src/folderview.c:2894
2628
msgid "Delete IMAP4 account"
2629
msgstr "Xoá tài khoản IMAP4"
2630

  
2631
#: src/folderview.c:3047
2632
#, c-format
2633
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2634
msgstr "Thực sự muốn xoá nhóm tin `%s'?"
2635

  
2636
#: src/folderview.c:3048
2637
msgid "Delete newsgroup"
2638
msgstr "Xoá nhóm tin"
2639

  
2640
#: src/folderview.c:3098
2641
#, c-format
2642
msgid "Really delete news account `%s'?"
2643
msgstr "Thực sự muốn xoá tài khoản tin tức `%s'?"
2644

  
2645
#: src/folderview.c:3099
2646
msgid "Delete news account"
2647
msgstr "Xoá tài khoản tin tức"
2648

  
2649
#: src/headerview.c:59
2650
msgid "Newsgroups:"
2651
msgstr "Nhóm tin:"
2652

  
2653
#: src/headerview.c:93
2654
msgid "Creating header view...\n"
2655
msgstr "Đang tạo khung xem header...\n"
2656

  
2657
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2658
#: src/summaryview.c:2511
2659
msgid "(No From)"
2660
msgstr "(Không rõ người gửi)"
2661

  
2662
#: src/imageview.c:55
2663
msgid "Creating image view...\n"
2664
msgstr "Đang tạo khung xem ảnh...\n"
2665

  
2666
#: src/imageview.c:109
2667
msgid "Can't load the image."
2668
msgstr "Không thể tải anh."
2669

  
2670
#: src/import.c:211
2671
#, fuzzy
2672
msgid "The source file does not exist."
2673
msgstr "Tập tin %s không tồn tại\n"
2674

  
2675
#: src/import.c:222
2676
#, fuzzy
2677
msgid "Can't find the destination folder."
2678
msgstr "Chỉ định tập tin mbox đích và thư mục đến."
2679

  
2680
#: src/import.c:227 src/import.c:552
2681
#, fuzzy, c-format
2682
msgid "Importing %s ..."
2683
msgstr "Đang tìm %s ..."
2684

  
2685
#: src/import.c:229 src/import.c:510
2686
#, fuzzy
2687
msgid "Importing"
2688
msgstr "Nhập khẩu"
2689

  
2690
#: src/import.c:251 src/import.c:557
2691
#, fuzzy
2692
msgid "Scanning folder..."
2693
msgstr "Đang quét thư mục %s ..."
2694

  
2695
#: src/import.c:262
2696
#, fuzzy
2697
msgid "Error occurred on import."
2698
msgstr "Có lỗi khi gửi\n"
2699

  
2700
#: src/import.c:511
2701
msgid "Importing Outlook Express folders"
2702
msgstr ""
2703

  
2704
#: src/import.c:546
2705
#, fuzzy, c-format
2706
msgid "Cannot create the folder '%s'."
2707
msgstr "Không tạo được thư mục `%s'."
2708

  
2709
#: src/import.c:594
2710
msgid "Import"
2711
msgstr "Nhập khẩu"
2712

  
2713
#: src/import.c:613 src/import.c:701
2714
#, fuzzy
2715
msgid "Specify source file and destination folder."
2716
msgstr "Chỉ định tập tin mbox đích và thư mục đến."
2717

  
2718
#: src/import.c:628
2719
#, fuzzy
2720
msgid "Source:"
2721
msgstr "Thư mục nguồn:"
2722

  
2723
#: src/import.c:633
2724
#, fuzzy
2725
msgid "Destination folder:"
2726
msgstr "Thư mục đến:"
2727

  
2728
#: src/import.c:646
2729
#, fuzzy
2730
msgid "eml (folder)"
2731
msgstr "Thư mục mới"
2732

  
2733
#: src/import.c:649
2734
msgid "Outlook Express (dbx)"
2735
msgstr ""
2736

  
2737
#: src/import.c:698
2738
#, fuzzy
2739
msgid "Specify source folder including eml files and destination folder."
2740
msgstr "Chỉ định tập tin mbox đích và thư mục đến."
2741

  
2742
#: src/import.c:728
2743
#, fuzzy
2744
msgid "Select importing folder"
2745
msgstr "Chọn tập tin nhập khẩu"
2746

  
2747
#: src/import.c:731
2748
msgid "Select importing file"
2749
msgstr "Chọn tập tin nhập khẩu"
2750

  
2751
#: src/importcsv.c:153 src/importldif.c:122
2752
msgid "Please specify address book name and file to import."
2753
msgstr "Hãy chỉ định tên sổ địa chỉ và tập tin để nhập khẩu."
2754

  
2755
#: src/importcsv.c:156
2756
#, fuzzy
2757
msgid "Select and reorder CSV field names to import."
2758
msgstr "Chọn và đổi tên các trường LDIF để nhập khẩu."
2759

  
2760
#: src/importcsv.c:159 src/importldif.c:128
2761
msgid "File imported."
2762
msgstr "Tập tin đã được nhập."
2763

  
2764
#: src/importcsv.c:518 src/importldif.c:317
2765
msgid "Please select a file."
2766
msgstr "Hãy chọn một tập tin."
2767

  
2768
#: src/importcsv.c:524 src/importldif.c:323
2769
msgid "Address book name must be supplied."
2770
msgstr "Phải cung cấp tên sổ địa chỉ."
2771

  
2772
#: src/importcsv.c:533
2773
#, fuzzy
2774
msgid "Error reading CSV fields."
2775
msgstr "Lỗi khi đọc các trường LDIF."
2776

  
2777
#: src/importcsv.c:559
2778
#, fuzzy
2779
msgid "CSV file imported successfully."
2780
msgstr "Nhập khẩu thành công tập tin LDIF."
2781

  
2782
#: src/importcsv.c:621
2783
#, fuzzy
2784
msgid "Select CSV File"
2785
msgstr "Chọn tập tin vCard"
2786

  
2787
#: src/importcsv.c:687 src/importldif.c:489
2788
msgid "File Name"
2789
msgstr "Tên tập tin"
2790

  
2791
#: src/importcsv.c:705
2792
msgid "Comma-separated"
2793
msgstr ""
2794

  
2795
#: src/importcsv.c:709
2796
msgid "Tab-separated"
2797
msgstr ""
2798

  
2799
#: src/importcsv.c:740 src/importldif.c:530
2800
msgid "S"
2801
msgstr "S"
2802

  
2803
#: src/importcsv.c:741
2804
#, fuzzy
2805
msgid "CSV Field"
2806
msgstr "Trường LDIF"
2807

  
2808
#: src/importcsv.c:742
2809
#, fuzzy
2810
msgid "Address Book Field"
2811
msgstr "Sổ địa chỉ:"
2812

  
2813
#: src/importcsv.c:759
2814
msgid "Reorder address book fields with the Up and Down button."
2815
msgstr ""
2816

  
2817
#: src/importcsv.c:794 src/prefs_actions.c:310 src/prefs_customheader.c:279
2818
#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_items.c:233
2819
#: src/prefs_summary_column.c:301 src/prefs_template.c:309
2820
msgid "Up"
2821
msgstr "Lên"
2822

  
2823
#: src/importcsv.c:796 src/prefs_actions.c:316 src/prefs_customheader.c:285
2824
#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_items.c:237
2825
#: src/prefs_summary_column.c:305 src/prefs_template.c:315
2826
msgid "Down"
2827
msgstr "Xuống"
2828

  
2829
#: src/importcsv.c:838 src/importldif.c:653
2830
msgid "Address Book :"
2831
msgstr "Sổ địa chỉ:"
2832

  
2833
#: src/importcsv.c:848 src/importldif.c:663
2834
msgid "File Name :"
2835
msgstr "Tên tập tin:"
2836

  
2837
#: src/importcsv.c:859 src/importldif.c:673
2838
msgid "Records :"
2839
msgstr "Mảng:"
2840

  
2841
#: src/importcsv.c:887
2842
#, fuzzy
2843
msgid "Import CSV file into Address Book"
2844
msgstr "Nhập khẩu tập tin LDIF vào sổ địa chỉ"
2845

  
2846
#. Button panel
2847
#: src/importcsv.c:919 src/importldif.c:733 src/prefs_toolbar.c:74
2848
msgid "Next"
2849
msgstr "Tiếp"
2850

  
2851
#: src/importcsv.c:920 src/importldif.c:734 src/prefs_toolbar.c:77
2852
msgid "Prev"
2853
msgstr "Trước"
2854

  
2855
#: src/importcsv.c:952 src/importldif.c:766
2856
msgid "File Info"
2857
msgstr "Thông tin tập tin"
2858

  
2859
#: src/importcsv.c:953
2860
#, fuzzy
2861
msgid "Fields"
2862
msgstr "Trường LDIF"
2863

  
2864
#: src/importcsv.c:954 src/importldif.c:768
2865
msgid "Finish"
2866
msgstr "Hoàn thành"
2867

  
2868
#: src/importldif.c:125
2869
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2870
msgstr "Chọn và đổi tên các trường LDIF để nhập khẩu."
2871

  
2872
#: src/importldif.c:341
2873
msgid "Error reading LDIF fields."
2874
msgstr "Lỗi khi đọc các trường LDIF."
2875

  
2876
#: src/importldif.c:364
2877
msgid "LDIF file imported successfully."
2878
msgstr "Nhập khẩu thành công tập tin LDIF."
2879

  
2880
#: src/importldif.c:426
2881
msgid "Select LDIF File"
2882
msgstr "Chọn tập tin LDIF"
2883

  
2884
#: src/importldif.c:531 src/importldif.c:581
2885
msgid "LDIF Field"
2886
msgstr "Trường LDIF"
2887

  
2888
#: src/importldif.c:532
2889
msgid "Attribute Name"
2890
msgstr "Tên thuộc tính"
2891

  
2892
#: src/importldif.c:591
2893
msgid "Attribute"
2894
msgstr "Thuộc tính"
2895

  
2896
#: src/importldif.c:600 src/select-keys.c:335
2897
msgid "Select"
2898
msgstr "Chọn"
2899

  
2900
#: src/importldif.c:701
2901
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2902
msgstr "Nhập khẩu tập tin LDIF vào sổ địa chỉ"
2903

  
2904
#: src/importldif.c:767
2905
msgid "Attributes"
2906
msgstr "Thuộc tính"
2907

  
2908
#: src/inc.c:197
2909
#, c-format
2910
msgid "Sylpheed: %d new messages"
2911
msgstr "Sylpheed: %d thư mới"
2912

  
2913
#: src/inc.c:208
2914
#, c-format
2915
msgid "[Local]: %d"
2916
msgstr ""
2917

  
2918
#: src/inc.c:612
2919
#, fuzzy
2920
msgid "Authenticating with POP3"
2921
msgstr "Đang xác thực"
2922

  
2923
#: src/inc.c:641
2924
msgid "Retrieving new messages"
2925
msgstr "Đang tải về thư mới"
2926

  
2927
#: src/inc.c:643
2928
#, fuzzy
2929
msgid "Cancel _all"
2930
msgstr "Đã bị huỷ bỏ"
2931

  
2932
#: src/inc.c:689
2933
msgid "Standby"
2934
msgstr "Đợi"
2935

  
2936
#: src/inc.c:846 src/inc.c:900
2937
msgid "Cancelled"
2938
msgstr "Đã bị huỷ bỏ"
2939

  
2940
#: src/inc.c:857
2941
msgid "Retrieving"
2942
msgstr "Đang tải về"
2943

  
2944
#: src/inc.c:866 src/inc.c:1208
2945
#, fuzzy, c-format
2946
msgid "%d message(s) (%s) received"
2947
msgstr "Xong (%d thư (%s) nhận được)"
2948

  
2949
#: src/inc.c:870
2950
#, fuzzy, c-format
2951
msgid "no new messages"
2952
msgstr "Không có thư mới."
2953

  
2954
#: src/inc.c:871
2955
#, fuzzy
2956
msgid "Done"
2957
msgstr "Xong."
2958

  
2959
#: src/inc.c:876
2960
#, fuzzy
2961
msgid "Server not found"
2962
msgstr "Thông tin máy chủ"
2963

  
2964
#: src/inc.c:880
2965
msgid "Connection failed"
2966
msgstr "Kết nối thất bại"
2967

  
2968
#: src/inc.c:883
2969
msgid "Auth failed"
2970
msgstr "Xác thực thất bại"
2971

  
2972
#: src/inc.c:887
2973
msgid "Locked"
2974
msgstr "Đã khoá"
2975

  
2976
#: src/inc.c:897
2977
msgid "Timeout"
2978
msgstr "Hết giờ"
2979

  
2980
#: src/inc.c:947
2981
#, c-format
2982
msgid "Finished (%d new message(s))"
2983
msgstr "Hoàn tất (%d thư mới)"
2984

  
2985
#: src/inc.c:950
2986
#, c-format
2987
msgid "Finished (no new messages)"
2988
msgstr "Hoàn tất (không có thư mới)"
2989

  
2990
#: src/inc.c:959
2991
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2992
msgstr "Xảy ra một số lỗi khi nhận thư."
2993

  
2994
#: src/inc.c:995
2995
#, c-format
2996
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2997
msgstr "đang nhận thư mới của tài khoản %s...\n"
2998

  
2999
#: src/inc.c:999
3000
#, fuzzy, c-format
3001
msgid "%s: Authenticating with POP3"
3002
msgstr "Đang xác thực"
3003

  
3004
#: src/inc.c:1002
3005
#, c-format
3006
msgid "%s: Retrieving new messages"
3007
msgstr "%s: Đang nhận thư mới"
3008

  
3009
#: src/inc.c:1007
3010
#, c-format
3011
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3012
msgstr "Đang kết nối tới máy chủ POP3: %s..."
3013

  
3014
#: src/inc.c:1025
3015
#, c-format
3016
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3017
msgstr "Không thể kết nối tới máy thủ POP3: %s:%d\n"
3018

  
3019
#: src/inc.c:1111 src/rpop3.c:862 src/send_message.c:846
3020
#, c-format
3021
msgid "Authenticating..."
3022
msgstr "Đang xác thực..."
3023

  
3024
#: src/inc.c:1112
3025
#, c-format
3026
msgid "Retrieving messages from %s..."
3027
msgstr "Đang lấy thư trên %s..."
3028

  
3029
#: src/inc.c:1117
3030
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3031
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (STAT)..."
3032

  
3033
#: src/inc.c:1121
3034
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3035
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (LAST)..."
3036

  
3037
#: src/inc.c:1125
3038
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3039
msgstr "Đang xác định số lượng thư mới (UIDL)..."
3040

  
3041
#: src/inc.c:1129
3042
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3043
msgstr "Đang xác định kích thước thư (LIST)..."
3044

  
3045
#: src/inc.c:1139
3046
#, c-format
3047
msgid "Deleting message %d"
3048
msgstr "Đang xoá thư %d"
3049

  
3050
#: src/inc.c:1146 src/send_message.c:864
3051
msgid "Quitting"
3052
msgstr "Đang thoát"
3053

  
3054
#: src/inc.c:1183
3055
#, c-format
3056
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3057
msgstr "Đang lấy thư (%d / %d) (%s / %s)"
3058

  
3059
#: src/inc.c:1448 src/inc.c:1475 src/summaryview.c:4811 src/summaryview.c:5001
3060
#: src/summaryview.c:5052
3061
msgid ""
3062
"Execution of the junk filter command failed.\n"
3063
"Please check the junk mail control setting."
3064
msgstr ""
3065

  
3066
#: src/inc.c:1539 src/send_message.c:1001
3067
#, fuzzy
3068
msgid "Server not found."
3069
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
3070

  
3071
#: src/inc.c:1543
3072
#, fuzzy, c-format
3073
msgid "Server %s not found."
3074
msgstr "Tìm thấy %d thư.\n"
3075

  
3076
#: src/inc.c:1546
3077
msgid "Connection failed."
3078
msgstr "Kết nối thất bại."
3079

  
3080
#: src/inc.c:1550
3081
#, fuzzy, c-format
3082
msgid "Connection to %s:%d failed."
3083
msgstr "Kết nối thất bại."
3084

  
3085
#: src/inc.c:1554
3086
msgid "Error occurred while processing mail."
3087
msgstr "Có lỗi khi xử lí thư."
3088

  
3089
#: src/inc.c:1559
3090
#, c-format
3091
msgid ""
3092
"Error occurred while processing mail:\n"
3093
"%s"
3094
msgstr ""
3095
"Có lỗi khi xử lí thư:\n"
3096
"%s"
3097

  
3098
#: src/inc.c:1565
3099
msgid "No disk space left."
3100
msgstr "Ổ cứng bị đầy."
3101

  
3102
#: src/inc.c:1570
3103
msgid "Can't write file."
3104
msgstr "Không thể ghi lên tập tin"
3105

  
3106
#: src/inc.c:1575
3107
msgid "Socket error."
3108
msgstr "Lỗi socket."
3109

  
3110
#. consider EOF right after QUIT successful
3111
#: src/inc.c:1581 src/rpop3.c:575 src/rpop3.c:576 src/send_message.c:786
3112
#: src/send_message.c:1014
3113
msgid "Connection closed by the remote host."
3114
msgstr "Kết nối bị ngắt bởi máy từ xa."
3115

  
3116
#: src/inc.c:1587
3117
msgid "Mailbox is locked."
3118
msgstr "Hộp thư bị khoá."
3119

  
3120
#: src/inc.c:1591
3121
#, c-format
3122
msgid ""
3123
"Mailbox is locked:\n"
3124
"%s"
3125
msgstr ""
3126
"Hộp thư bị khoá:\n"
3127
"%s"
3128

  
3129
#: src/inc.c:1597 src/rpop3.c:550 src/rpop3.c:555 src/send_message.c:990
3130
msgid "Authentication failed."
3131
msgstr "Xác thực thất bại."
3132

  
3133
#: src/inc.c:1602 src/rpop3.c:552 src/send_message.c:993
3134
#, c-format
3135
msgid ""
3136
"Authentication failed:\n"
3137
"%s"
3138
msgstr ""
3139
"Xác thực thất bại:\n"
3140
"%s"
3141

  
3142
#: src/inc.c:1607 src/rpop3.c:580 src/rpop3.c:581 src/send_message.c:1018
3143
msgid "Session timed out."
3144
msgstr "Phiên làm việc hết giờ."
3145

  
3146
#: src/inc.c:1648
3147
msgid "Incorporation cancelled\n"
3148
msgstr "Sáp nhập bị huỷ bỏ\n"
3149

  
3150
#: src/inc.c:1760
3151
#, c-format
3152
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
3153
msgstr "Đang lấy thư từ %s vào %s...\n"
3154

  
3155
#: src/inputdialog.c:151
3156
#, c-format
3157
msgid "Input password for %s on %s:"
3158
msgstr "Nhập mật khẩu cho %s trên %s:"
3159

  
3160
#: src/inputdialog.c:153
3161
msgid "Input password"
3162
msgstr "Nhập mật khẩu"
3163

  
3164
#: src/logwindow.c:72
3165
msgid "Protocol log"
3166
msgstr "Theo dõi giao thức"
3167

  
3168
#: src/main.c:615
3169
#, fuzzy, c-format
3170
msgid "Usage: %s [OPTIONS ...] [URL]\n"
3171
msgstr "Cách dùng: %s [TUỲ CHỌN]...\n"
3172

  
3173
#: src/main.c:618
3174
#, fuzzy
3175
msgid " --compose [mailto URL] open composition window"
3176
msgstr " --compose [địa chỉ]  mở cửa sổ soạn thảo"
3177

  
3178
#: src/main.c:619
3179
msgid ""
3180
" --attach file1 [file2]...\n"
3181
"             open composition window with specified files\n"
3182
"             attached"
3183
msgstr ""
3184
" --attach tập_tin_1 [tập_tin_2]...\n"
3185
"             mở cửa sổ soạn thảo với tập tin đính kèm\n"
3186
"             đã chỉ định"
3187

  
3188
#: src/main.c:622
3189
msgid " --receive       receive new messages"
3190
msgstr " --receive       nhận thư mới"
3191

  
3192
#: src/main.c:623
3193
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
3194
msgstr " --receive-all     nhận thư mới từ mọi tài khoản"
3195

  
3196
#: src/main.c:624
3197
msgid " --send         send all queued messages"
3198
msgstr " --send         gửi mọi thư đã xếp hàng"
3199

  
3200
#: src/main.c:625
3201
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
3202
msgstr " --status [thư mục]...  hiện tổng số thư"
3203

  
3204
#: src/main.c:626
3205
msgid ""
3206
" --status-full [folder]...\n"
3207
"             show the status of each folder"
3208
msgstr ""
3209
" --status-full [thư mục]...\n"
3210
"             hiện trạng thái của từng thư mục"
3211

  
3212
#: src/main.c:628
3213
msgid " --open folderid/msgnum open existing message in a new window"
3214
msgstr ""
3215

  
3216
#: src/main.c:629
3217
msgid " --open <file URL>   open an rfc822 message file in a new window"
3218
msgstr ""
3219

  
3220
#: src/main.c:630
3221
msgid ""
3222
" --configdir dirname  specify directory which stores configuration files"
3223
msgstr ""
3224

  
3225
#: src/main.c:632
3226
msgid " --ipcport portnum   specify port for IPC remote commands"
3227
msgstr ""
3228

  
3229
#: src/main.c:634
3230
msgid " --exit         exit Sylpheed"
3231
msgstr " --exit        đóng Sylpheed"
3232

  
3233
#: src/main.c:635
3234
msgid " --debug        debug mode"
3235
msgstr " --debug        chế độ gỡ lỗi"
3236

  
3237
#: src/main.c:636
3238
msgid " --help         display this help and exit"
3239
msgstr " --help         hiển thị phần giúp đỡ này và thoát"
3240

  
3241
#: src/main.c:637
3242
msgid " --version       output version information and exit"
3243
msgstr " --version       đưa ra thông tin phiên bản và thoát"
3244

  
3245
#: src/main.c:641
3246
#, c-format
3247
msgid "Press any key..."
3248
msgstr ""
3249

  
3250
#: src/main.c:791
3251
msgid "Filename encoding"
3252
msgstr "Mã của tên tập tin"
3253

  
3254
#: src/main.c:792
3255
msgid ""
3256
"The locale encoding is not UTF-8, but the environmental variable "
3257
"G_FILENAME_ENCODING is not set.\n"
3258
"If the locale encoding is used for file name or directory name, it will not "
3259
"work correctly.\n"
3260
"In that case, you must set the following environmental variable (see README "
3261
"for detail):\n"
3262
"\n"
3263
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3264
"\n"
3265
"Continue?"
3266
msgstr ""
3267
"Mã kí tự bản địa không phải là UTF-8, nhưng biến môi trường "
3268
"G_FILENAME_ENCODING chưa được đặt.\n"
3269
"Nếu mã kí tự bản địa được dùng cho tên tập tin hoặc thư mục, nó sẽ làm việc "
3270
"chính xác.\n"
3271
"Trong trường hợp đó, bạn phải đặt biến môi trường sau đây (xem README để "
3272
"biết thêm chi tiết):\n"
3273
"\n"
3274
"\tG_FILENAME_ENCODING=@locale\n"
3275
"\n"
3276
"Tiếp tục?"
3277

  
3278
#: src/main.c:875
3279
msgid "Composing message exists. Really quit?"
3280
msgstr "Đang viết thư. Bạn thực sự muốn thoát?"
3281

  
3282
#: src/main.c:886
3283
msgid "Queued messages"
3284
msgstr "Các thư đang đợi gửi"
3285

  
3286
#: src/main.c:887
3287
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3288
msgstr "Một số thư chưa gửi đã được xếp hàng. Thoát bây giờ?"
3289

  
3290
#: src/main.c:1012
3291
msgid ""
3292
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
3293
"OpenPGP support disabled."
3294
msgstr ""
3295
"GnuPG không được cài đặt hoàn hảo, hoặc phiên bản quá cũ.\n"
3296
"Việc hỗ trợ OpenGPG bị cấm."
3297

  
3298
#: src/main.c:1245
3299
msgid "Loading plug-ins..."
3300
msgstr ""
3301

  
3302
#. remote command mode
3303
#: src/main.c:1441
3304
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
3305
msgstr "một tiến trình Sylpheed khác đang chạy.\n"
3306

  
3307
#: src/main.c:1729
3308
msgid "Migration of configuration"
3309
msgstr "Di trú cấu hình"
3310

  
3311
#: src/main.c:1730
3312
msgid ""
3313
"The previous version of configuration found.\n"
3314
"Do you want to migrate it?"
3315
msgstr ""
3316
"Tìm thấy phiên bản trước của cấu hình.\n"
3317
"Bạn có muốn di trú nó không?"
3318

  
3319
#: src/mainwindow.c:551
3320
msgid "/_File/_Folder"
3321
msgstr "/_Tập tin/_Thư mục"
3322

  
3323
#: src/mainwindow.c:552
3324
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3325
msgstr "/_Tập tin/_Thư mục/_Tạo thư mục mới..."
3326

  
3327
#: src/mainwindow.c:554
3328
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3329
msgstr "/_Tập tin/_Thư mục/Đổi tê_n thư mục..."
3330

  
3331
#: src/mainwindow.c:555
3332
msgid "/_File/_Folder/_Move folder..."
3333
msgstr "/_Tập tin/_Thư mục/_Di chuyển thư mục"
3334

  
3335
#: src/mainwindow.c:556
3336
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3337
msgstr "/_Tập tin/_Thư mục/_Xoá thư mục"
3338

  
3339
#: src/mainwindow.c:557
3340
msgid "/_File/_Mailbox"
3341
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư"
3342

  
3343
#: src/mainwindow.c:558
3344
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
3345
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/_Thêm hộp thư..."
3346

  
3347
#: src/mainwindow.c:559
3348
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
3349
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/_Xoá hộp thư"
3350

  
3351
#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565
3352
msgid "/_File/_Mailbox/---"
3353
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/---"
3354

  
3355
#: src/mainwindow.c:561
3356
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
3357
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/_Kiểm tra thư mới"
3358

  
3359
#: src/mainwindow.c:563
3360
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
3361
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/Kiể_m tra thư mới ở mọi hộp thư"
3362

  
3363
#: src/mainwindow.c:566
3364
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
3365
msgstr "/_Tập tin/_Hộp thư/_Làm lại cây thư mục"
3366

  
3367
#: src/mainwindow.c:569
3368
#, fuzzy
3369
msgid "/_File/_Import mail data..."
3370
msgstr "/_Tập tin/_Nhập khẩu tập tin mbox..."
3371

  
3372
#: src/mainwindow.c:570
3373
#, fuzzy
3374
msgid "/_File/_Export mail data..."
3375
msgstr "/_Tập tin/_Xuất khẩu tập tin mbox..."
3376

  
3377
#: src/mainwindow.c:572
3378
msgid "/_File/Empty all _trash"
3379
msgstr "/_Tập tin/Đổ _rác"
3380

  
3381
#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:167
3382
msgid "/_File/_Save as..."
3383
msgstr "/_Tập tin/_Lưu là..."
3384

  
3385
#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:170
3386
#, fuzzy
3387
msgid "/_File/Page set_up..."
3388
msgstr "/_Tập tin/_Lưu là..."
3389

  
3390
#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:172
3391
msgid "/_File/_Print..."
3392
msgstr "/_Tập tin/I_n..."
3393

  
3394
#: src/mainwindow.c:581
3395
msgid "/_File/_Work offline"
3396
msgstr "/_Tập tin/Làm _việc ngoại tuyến"
3397

  
3398
#. {N_("/_File/_Close"),		"<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3399
#: src/mainwindow.c:584
3400
msgid "/_File/E_xit"
3401
msgstr "/_Tập tin/Th_oát"
3402

  
3403
#: src/mainwindow.c:589
3404
msgid "/_Edit/Select _thread"
3405
msgstr "/_Soạn/_Chọn luồng"
3406

  
3407
#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:180
3408
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3409
msgstr "/_Soạn/_Tìm trong thư hiện tại..."
3410

  
3411
#: src/mainwindow.c:593
3412
msgid "/_Edit/_Search messages..."
3413
msgstr "/_Soạn/Tìm _kiếm thư..."
3414

  
3415
#: src/mainwindow.c:594
3416
#, fuzzy
3417
msgid "/_Edit/_Quick search"
3418
msgstr "/_Soạn/_Dán"
3419

  
3420
#: src/mainwindow.c:597
3421
msgid "/_View/Show or hi_de"
3422
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn"
3423

  
3424
#: src/mainwindow.c:598
3425
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3426
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Cây thư mục"
3427

  
3428
#: src/mainwindow.c:600
3429
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3430
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Khung xem thư"
3431

  
3432
#: src/mainwindow.c:602
3433
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3434
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ"
3435

  
3436
#: src/mainwindow.c:604
3437
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3438
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/Biểu tượng _và nhãn"
3439

  
3440
#: src/mainwindow.c:606
3441
#, fuzzy
3442
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text at the _right of icon"
3443
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Biểu tượng"
3444

  
3445
#: src/mainwindow.c:608
3446
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3447
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Biểu tượng"
3448

  
3449
#: src/mainwindow.c:610
3450
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3451
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Nhãn"
3452

  
3453
#: src/mainwindow.c:612
3454
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3455
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Không"
3456

  
3457
#: src/mainwindow.c:614
3458
msgid "/_View/Show or hi_de/_Search bar"
3459
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/T_hanh tìm kiếm"
3460

  
3461
#: src/mainwindow.c:616
3462
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3463
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/T_hanh trạng thái"
3464

  
3465
#: src/mainwindow.c:618
3466
#, fuzzy
3467
msgid "/_View/_Customize toolbar..."
3468
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư mụ_c khác..."
3469

  
3470
#: src/mainwindow.c:620
3471
#, fuzzy
3472
msgid "/_View/Layou_t"
3473
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp"
3474

  
3475
#: src/mainwindow.c:621
3476
#, fuzzy
3477
msgid "/_View/Layou_t/_Normal"
3478
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo người _gửi"
3479

  
3480
#: src/mainwindow.c:622
3481
msgid "/_View/Layou_t/_Vertical"
3482
msgstr ""
3483

  
3484
#: src/mainwindow.c:623
3485
msgid "/_View/Separate f_older tree"
3486
msgstr "/_Xem/_Cây thư mục riêng rẽ"
3487

  
3488
#: src/mainwindow.c:624
3489
msgid "/_View/Separate _message view"
3490
msgstr "/_Xem/_Khung xem thư riêng rẽ"
3491

  
3492
#: src/mainwindow.c:626
3493
msgid "/_View/_Sort"
3494
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp"
3495

  
3496
#: src/mainwindow.c:627
3497
msgid "/_View/_Sort/by _number"
3498
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo _số"
3499

  
3500
#: src/mainwindow.c:628
3501
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3502
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo _kích thước"
3503

  
3504
#: src/mainwindow.c:629
3505
msgid "/_View/_Sort/by _date"
3506
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/th_eo thời gian"
3507

  
3508
#: src/mainwindow.c:630
3509
msgid "/_View/_Sort/by t_hread date"
3510
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/th_eo thời gian của luồng"
3511

  
3512
#: src/mainwindow.c:631
3513
msgid "/_View/_Sort/by _from"
3514
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo người _gửi"
3515

  
3516
#: src/mainwindow.c:632
3517
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3518
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo người _nhận"
3519

  
3520
#: src/mainwindow.c:633
3521
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3522
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo tiê_u đề"
3523

  
3524
#: src/mainwindow.c:634
3525
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3526
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo nhãn _màu"
3527

  
3528
#: src/mainwindow.c:636
3529
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3530
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo đánh _dấu"
3531

  
3532
#: src/mainwindow.c:637
3533
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3534
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo _chưa đọc"
3535

  
3536
#: src/mainwindow.c:638
3537
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3538
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/theo đín_h kèm"
3539

  
3540
#: src/mainwindow.c:640
3541
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3542
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/Không sắp _xếp"
3543

  
3544
#: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:644
3545
msgid "/_View/_Sort/---"
3546
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/---"
3547

  
3548
#: src/mainwindow.c:642
3549
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3550
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/_Tăng dần"
3551

  
3552
#: src/mainwindow.c:643
3553
msgid "/_View/_Sort/Descending"
3554
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/_Giảm dần"
3555

  
3556
#: src/mainwindow.c:645
3557
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3558
msgstr "/_Xem/_Sắp xếp/Tập t_rung theo tiêu đề"
3559

  
3560
#: src/mainwindow.c:647
3561
msgid "/_View/Th_read view"
3562
msgstr "/_Xem/_Xem theo luồng"
3563

  
3564
#: src/mainwindow.c:648
3565
msgid "/_View/E_xpand all threads"
3566
msgstr "/_Xem/Mở mọi l_uồng"
3567

  
3568
#: src/mainwindow.c:649
3569
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3570
msgstr "/_Xem/Đón_g mọi luồng"
3571

  
3572
#: src/mainwindow.c:650
3573
msgid "/_View/Set display _item..."
3574
msgstr "/_Xem/Chọ_n mục hiển thị..."
3575

  
3576
#: src/mainwindow.c:653
3577
msgid "/_View/_Go to"
3578
msgstr "/_Xem/Đi _tới"
3579

  
3580
#: src/mainwindow.c:654
3581
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3582
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư _trước"
3583

  
3584
#: src/mainwindow.c:655
3585
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3586
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư tiế_p theo"
3587

  
3588
#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664
3589
#: src/mainwindow.c:669 src/mainwindow.c:674
3590
msgid "/_View/_Go to/---"
3591
msgstr "/_Xem/Đi _tới/---"
3592

  
3593
#: src/mainwindow.c:657
3594
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3595
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư trước (_chưa đọc)"
3596

  
3597
#: src/mainwindow.c:659
3598
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3599
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư tiếp theo (chư_a đọc)"
3600

  
3601
#: src/mainwindow.c:662
3602
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3603
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư trước (_mới)"
3604

  
3605
#: src/mainwindow.c:663
3606
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3607
msgstr "/_Xem/Đi _tới/T_hư tiếp theo (mới)"
3608

  
3609
#: src/mainwindow.c:665
3610
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3611
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư trước (đánh _dấu)"
3612

  
3613
#: src/mainwindow.c:667
3614
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3615
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư tiếp the_o (đánh dấu)"
3616

  
3617
#: src/mainwindow.c:670
3618
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3619
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư trước (đã _gán nhãn)"
3620

  
3621
#: src/mainwindow.c:672
3622
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3623
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư tiếp th_eo (đã gán nhãn)"
3624

  
3625
#: src/mainwindow.c:675
3626
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3627
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư mụ_c khác..."
3628

  
3629
#: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:191
3630
msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
3631
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/_Tự động xác định"
3632

  
3633
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:204
3634
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
3635
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Đông Âu (Windows-1252)"
3636

  
3637
#: src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:244
3638
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3639
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Nhật Bản (ISO-2022-JP-2)"
3640

  
3641
#: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:246
3642
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
3643
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Nhật Bản (_EUC-JP)"
3644

  
3645
#: src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:248
3646
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
3647
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Nhật Bản (_Shift__JIS)"
3648

  
3649
#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:257
3650
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3651
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán phồn thể (EUC-_TW)"
3652

  
3653
#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:259
3654
msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3655
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán (ISO-2022-_CN)"
3656

  
3657
#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:264
3658
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
3659
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Triều Tiên (ISO-2022-KR)"
3660

  
3661
#: src/mainwindow.c:780 src/summaryview.c:477
3662
msgid "/_View/Open in new _window"
3663
msgstr "/_Xem/_Mở trong cửa sổ mới"
3664

  
3665
#: src/mainwindow.c:781 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:479
3666
msgid "/_View/Mess_age source"
3667
msgstr "/_Xem/_Nguồn thư"
3668

  
3669
#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:277 src/summaryview.c:480
3670
#, fuzzy
3671
msgid "/_View/All _headers"
3672
msgstr "/_Xem/Mọi _header"
3673

  
3674
#: src/mainwindow.c:784
3675
msgid "/_View/_Update summary"
3676
msgstr "/_Xem/_Cập nhật tóm tắt"
3677

  
3678
#: src/mainwindow.c:786 src/messageview.c:280
3679
msgid "/_Message"
3680
msgstr "/_Thư"
3681

  
3682
#: src/mainwindow.c:787
3683
msgid "/_Message/Recei_ve"
3684
msgstr "/_Thư/_Nhận"
3685

  
3686
#: src/mainwindow.c:788
3687
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
3688
msgstr "/_Thư/_Nhận/_Từ tài khoản mặc định"
3689

  
3690
#: src/mainwindow.c:790
3691
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
3692
msgstr "/_Thư/_Nhận/Từ _mọi tài khoản"
3693

  
3694
#: src/mainwindow.c:792
3695
#, fuzzy
3696
msgid "/_Message/Recei_ve/Stop receivin_g"
3697
msgstr "/_Thư/_Nhận/_Huỷ bỏ việc lấy thư"
3698

  
3699
#: src/mainwindow.c:794
3700
#, fuzzy
3701
msgid "/_Message/Recei_ve/_Remote mailbox..."
3702
msgstr "/_Thư/_Nhận/Từ _mọi tài khoản"
3703

  
3704
#: src/mainwindow.c:796
3705
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
3706
msgstr "/_Thư/_Nhận/---"
3707

  
3708
#: src/mainwindow.c:797
3709
msgid "/_Message/_Send queued messages"
3710
msgstr "/_Thư/_Nhận/_Gửi thư đang xếp hàng"
3711

  
3712
#: src/mainwindow.c:798 src/mainwindow.c:800 src/mainwindow.c:807
3713
#: src/mainwindow.c:812 src/mainwindow.c:815 src/mainwindow.c:826
3714
#: src/mainwindow.c:828 src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:283
3715
#: src/messageview.c:291 src/messageview.c:296
3716
msgid "/_Message/---"
3717
msgstr "/_Thư/---"
3718

  
3719
#: src/mainwindow.c:799 src/messageview.c:281
3720
msgid "/_Message/Compose _new message"
3721
msgstr "/_Thư/_Viết thư mới"
3722

  
3723
#: src/mainwindow.c:801 src/messageview.c:284
3724
msgid "/_Message/_Reply"
3725
msgstr "/_Thư/_Hồi âm"
3726

  
3727
#: src/mainwindow.c:802
3728
msgid "/_Message/Repl_y to"
3729
msgstr "/_Thư/Hồi â_m tới"
3730

  
3731
#: src/mainwindow.c:803 src/messageview.c:285
3732
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3733
msgstr "/_Thư/Hồi â_m tới/_tất cả"
3734

  
3735
#: src/mainwindow.c:804 src/messageview.c:287
3736
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3737
msgstr "/_Thư/Hồi â_m tới/_người gửi"
3738

  
3739
#: src/mainwindow.c:805 src/messageview.c:289
3740
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3741
msgstr "/_Thư/Hồi â_m tới/_hộp thư chung"
3742

  
3743
#: src/mainwindow.c:808 src/messageview.c:292
3744
msgid "/_Message/_Forward"
3745
msgstr "/_Thư/_Chuyển tiếp"
3746

  
3747
#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:293
3748
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3749
msgstr "/_Thư/Ch_uyển tiếp ở dạng đính kèm"
3750

  
3751
#: src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:295
3752
msgid "/_Message/Redirec_t"
3753
msgstr "/_Thư/Chu_yển hướng"
3754

  
3755
#: src/mainwindow.c:813
3756
msgid "/_Message/M_ove..."
3757
msgstr "/_Thư/_Di chuyển..."
3758

  
3759
#: src/mainwindow.c:814
3760
msgid "/_Message/_Copy..."
3761
msgstr "/_Thư/_Sao chép"
3762

  
3763
#: src/mainwindow.c:816
3764
msgid "/_Message/_Mark"
3765
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu"
3766

  
3767
#: src/mainwindow.c:817
3768
#, fuzzy
3769
msgid "/_Message/_Mark/Set _flag"
3770
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/Đánh _dấu"
3771

  
3772
#: src/mainwindow.c:818
3773
#, fuzzy
3774
msgid "/_Message/_Mark/_Unset flag"
3775
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/_Bỏ đánh dấu"
3776

  
3777
#: src/mainwindow.c:819
3778
msgid "/_Message/_Mark/---"
3779
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/---"
3780

  
3781
#: src/mainwindow.c:820
3782
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3783
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/C_hưa đọc"
3784

  
3785
#: src/mainwindow.c:821
3786
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3787
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/Đã đọ_c"
3788

  
3789
#: src/mainwindow.c:823
3790
msgid "/_Message/_Mark/Mark _thread as read"
3791
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/Luồng đã được đọ_c"
3792

  
3793
#: src/mainwindow.c:825
3794
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3795
msgstr "/_Thư/Đánh _dấu/Đã đọc _tất cả"
3796

  
3797
#: src/mainwindow.c:827
3798
msgid "/_Message/_Delete"
3799
msgstr "/_Thư/_Xoá"
3800

  
3801
#: src/mainwindow.c:829
3802
msgid "/_Message/Set as _junk mail"
3803
msgstr "/_Thư/Đánh dấu là thư _rác"
3804

  
3805
#: src/mainwindow.c:830
3806
msgid "/_Message/Set as not j_unk mail"
3807
msgstr "/_Thư/Đánh dấu _không là thư rác"
3808

  
3809
#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:297
3810
msgid "/_Message/Re-_edit"
3811
msgstr "/_Thư/S_oạn lại"
3812

  
3813
#: src/mainwindow.c:836
3814
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k..."
3815
msgstr "/_Công cụ/_Thêm người gửi vào sổ địa chỉ..."
3816

  
3817
#: src/mainwindow.c:839
3818
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
3819
msgstr "/_Công cụ/_Lọc mọi thư trong thư mục"
3820

  
3821
#: src/mainwindow.c:841
3822
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3823
msgstr "/_Công cụ/Lọ_c các thư đã chọn"
3824

  
3825
#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:304
3826
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3827
msgstr "/_Công cụ/Tạo _quy tắc lọc"
3828

  
3829
#: src/mainwindow.c:844 src/messageview.c:306
3830
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3831
msgstr "/_Công cụ/Tạo _quy tắc lọc/_Tự động"
3832

  
3833
#: src/mainwindow.c:846 src/messageview.c:308
3834
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3835
msgstr "/_Công cụ/Tạo _quy tắc lọc/theo _Người gửi"
3836

  
3837
#: src/mainwindow.c:848 src/messageview.c:310
3838
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3839
msgstr "/_Công cụ/Tạo _quy tắc lọc/theo N_gười nhận"
3840

  
3841
#: src/mainwindow.c:850 src/messageview.c:312
3842
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3843
msgstr "/_Công cụ/Tạo _quy tắc lọc/theo Tiê_u đề"
3844

  
3845
#: src/mainwindow.c:853
3846
msgid "/_Tools/Filter _junk mails in folder"
3847
msgstr "/_Công cụ/Lọc _thư rác trong thư mục"
3848

  
3849
#: src/mainwindow.c:855
3850
msgid "/_Tools/Filter junk _mails in selected messages"
3851
msgstr "/_Công cụ/Lọc thư _rác trong các thư đã chọn"
3852

  
3853
#: src/mainwindow.c:862
3854
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3855
msgstr "/_Công cụ/_Xoá thư trùng"
3856

  
3857
#: src/mainwindow.c:864
3858
#, fuzzy
3859
msgid "/_Tools/C_oncatenate separated messages"
3860
msgstr "/_Công cụ/_Xoá thư trùng"
3861

  
3862
#: src/mainwindow.c:867
3863
#, fuzzy
3864
msgid "/_Tools/E_xecute marked process"
3865
msgstr "Chạy tiến trình đã đánh dấu"
3866

  
3867
#: src/mainwindow.c:869
3868
msgid "/_Tools/_Log window"
3869
msgstr "/_Công cụ/Cửa sổ theo _dõi"
3870

  
3871
#: src/mainwindow.c:871
3872
msgid "/_Configuration"
3873
msgstr "/Cấ_u hình"
3874

  
3875
#: src/mainwindow.c:872
3876
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3877
msgstr "/Cấ_u hình/_Cấu hình chung..."
3878

  
3879
#: src/mainwindow.c:874
3880
#, fuzzy
3881
msgid "/_Configuration/_Filter settings..."
3882
msgstr "/Cấ_u hình/_Thiết lập bộ lọc..."
3883

  
3884
#: src/mainwindow.c:876
3885
msgid "/_Configuration/_Template..."
3886
msgstr "/Cấ_u hình/_Mẫu..."
3887

  
3888
#: src/mainwindow.c:878
3889
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3890
msgstr "/Cấ_u hình/_Hành động..."
3891

  
3892
#: src/mainwindow.c:880
3893
#, fuzzy
3894
msgid "/_Configuration/Plug-in _manager..."
3895
msgstr "/Cấ_u hình/_Mẫu..."
3896

  
3897
#: src/mainwindow.c:882
3898
msgid "/_Configuration/---"
3899
msgstr "/Cấ_u hình/---"
3900

  
3901
#: src/mainwindow.c:883
3902
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3903
msgstr "/Cấ_u hình/Cấ_u hình cho tài khoản mặc định..."
3904

  
3905
#: src/mainwindow.c:885
3906
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3907
msgstr "/Cấ_u hình/Tạ_o tài khoản mới..."
3908

  
3909
#: src/mainwindow.c:887
3910
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3911
msgstr "/Cấ_u hình/_Sửa tài khoản..."
3912

  
3913
#: src/mainwindow.c:889
3914
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3915
msgstr "/Cấ_u hình/Đổi tài _khoản mặc định"
3916

  
3917
#: src/mainwindow.c:893
3918
msgid "/_Help/_Manual"
3919
msgstr "/_Hỗ trợ/_Sổ tay hướng dẫn"
3920

  
3921
#: src/mainwindow.c:894
3922
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3923
msgstr "/_Hỗ trợ/_Sổ tay hướng dẫn/Tiếng _Anh"
3924

  
3925
#: src/mainwindow.c:895
3926
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3927
msgstr "/_Hỗ trợ/_Sổ tay hướng dẫn/Tiếng _Nhật"
3928

  
3929
#: src/mainwindow.c:896
3930
msgid "/_Help/_FAQ"
3931
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp"
3932

  
3933
#: src/mainwindow.c:897
3934
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3935
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp/Tiếng _Anh"
3936

  
3937
#: src/mainwindow.c:898
3938
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3939
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp/Tiếng Đứ_c"
3940

  
3941
#: src/mainwindow.c:899
3942
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3943
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp/Tiếng _Tây Ban Nha"
3944

  
3945
#: src/mainwindow.c:900
3946
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3947
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp/Tiếng _Pháp"
3948

  
3949
#: src/mainwindow.c:901
3950
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3951
msgstr "/_Hỗ trợ/_Câu hỏi thường gặp/_Tiếng Italia"
3952

  
3953
#: src/mainwindow.c:902
3954
msgid "/_Help/_Command line options"
3955
msgstr "/_Hỗ trợ/Tuỳ chọn _dòng lệnh"
3956

  
3957
#: src/mainwindow.c:904 src/mainwindow.c:911
3958
msgid "/_Help/---"
3959
msgstr "/_Hỗ trợ/---"
3960

  
3961
#: src/mainwindow.c:905
3962
msgid "/_Help/_Update check..."
3963
msgstr ""
3964

  
3965
#: src/mainwindow.c:907
3966
msgid "/_Help/Update check of _plug-ins..."
3967
msgstr ""
3968

  
3969
#: src/mainwindow.c:954
3970
msgid "Creating main window...\n"
3971
msgstr "Đang tạo cửa sổ chính...\n"
3972

  
3973
#: src/mainwindow.c:1134
3974
#, c-format
3975
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3976
msgstr "Cửa sổ chính: việc cấp màu %d thất bại\n"
3977

  
3978
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3979
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
3980
msgid "done.\n"
3981
msgstr "xong.\n"
3982

  
3983
#: src/mainwindow.c:1344 src/mainwindow.c:1385 src/mainwindow.c:1410
3984
msgid "Untitled"
3985
msgstr "Chưa đặt tên"
3986

  
3987
#: src/mainwindow.c:1411
3988
msgid "none"
3989
msgstr "không"
3990

  
3991
#: src/mainwindow.c:1780
3992
msgid "Offline"
3993
msgstr "Ngoại tuyến"
3994

  
3995
#: src/mainwindow.c:1781
3996
msgid "You are offline. Go online?"
3997
msgstr "Bạn đang ngoại tuyến. Chuyển sang trực tuyến?"
3998

  
3999
#: src/mainwindow.c:1798
4000
msgid "Empty all trash"
4001
msgstr "Đổ mọi thùng rác"
4002

  
4003
#: src/mainwindow.c:1799
4004
msgid "Delete all messages in trash folders?"
4005
msgstr "Xoá mọi thư trong thùng rác?"
4006

  
4007
#: src/mainwindow.c:1830
4008
msgid "Add mailbox"
4009
msgstr "Thêm hộp thư"
4010

  
4011
#: src/mainwindow.c:1831
4012
msgid ""
4013
"Specify the location of mailbox.\n"
4014
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4015
"scanned automatically."
4016
msgstr ""
4017
"Nhập vị trí của hộp thư.\n"
4018
"Nếu hộp thư có trước được chỉ định, nó sẽ được\n"
4019
"tự động quét."
4020

  
4021
#: src/mainwindow.c:1837
4022
#, c-format
4023
msgid "The mailbox `%s' already exists."
4024
msgstr "Hộp thư `%s' đã có trước."
4025

  
4026
#: src/mainwindow.c:1842 src/setup.c:279
4027
msgid "Mailbox"
4028
msgstr "Hộp thư"
4029

  
4030
#: src/mainwindow.c:1848 src/setup.c:285
4031
msgid ""
4032
"Creation of the mailbox failed.\n"
4033
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4034
"there."
4035
msgstr ""
4036
"Việc tạo hộp thư đã thất bại.\n"
4037
"Có thể một số tập tin đã có trước, hoặc bạn không có quyền ghi lên đó."
4038

  
4039
#: src/mainwindow.c:2375
4040
msgid "Sylpheed - Folder View"
4041
msgstr "Sylpheed - Khung thư mục"
4042

  
4043
#: src/mainwindow.c:2395
4044
msgid "Sylpheed - Message View"
4045
msgstr "Sylpheed - Khung đọc thư"
4046

  
4047
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4048
msgid "/_Reply"
4049
msgstr "/_Hồi âm"
4050

  
4051
#: src/mainwindow.c:2592
4052
msgid "/Reply to _all"
4053
msgstr "/Hồi âm _tất cả"
4054

  
4055
#: src/mainwindow.c:2593
4056
msgid "/Reply to _sender"
4057
msgstr "/Hồi âm cho người _gửi"
4058

  
4059
#: src/mainwindow.c:2594
4060
msgid "/Reply to mailing _list"
4061
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
4062

  
4063
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4064
msgid "/_Forward"
4065
msgstr "/_Chuyển tiếp"
4066

  
4067
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4068
msgid "/For_ward as attachment"
4069
msgstr "/Ch_uyển tiếp ở dạng đính kèm"
4070

  
4071
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4072
msgid "/Redirec_t"
4073
msgstr "/Chu_yển hướng"
4074

  
4075
#: src/mainwindow.c:3060
4076
msgid "Icon _and text"
4077
msgstr ""
4078

  
4079
#: src/mainwindow.c:3061
4080
#, fuzzy
4081
msgid "Text at the _right of icon"
4082
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Biểu tượng"
4083

  
4084
#: src/mainwindow.c:3063
4085
msgid "_Icon"
4086
msgstr ""
4087

  
4088
#: src/mainwindow.c:3064
4089
#, fuzzy
4090
msgid "_Text"
4091
msgstr "Văn bản"
4092

  
4093
#: src/mainwindow.c:3065
4094
#, fuzzy
4095
msgid "_None"
4096
msgstr "Không"
4097

  
4098
#: src/mainwindow.c:3103
4099
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4100
msgstr "Bạn đang ngoại tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang trực tuyến."
4101

  
4102
#: src/mainwindow.c:3115
4103
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4104
msgstr "Bạn đang trực tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang ngoại tuyến."
4105

  
4106
#: src/mainwindow.c:3397
4107
msgid "Exit"
4108
msgstr "Thoát"
4109

  
4110
#: src/mainwindow.c:3397
4111
msgid "Exit this program?"
4112
msgstr "Thoát chương trình này?"
4113

  
4114
#: src/mainwindow.c:3800
4115
msgid "The selected messages could not be combined."
4116
msgstr ""
4117

  
4118
#: src/mainwindow.c:3910
4119
#, fuzzy
4120
msgid "Select folder to open"
4121
msgstr "Chọn thư mục"
4122

  
4123
#: src/mainwindow.c:4080
4124
msgid "Command line options"
4125
msgstr "Tuỳ chọn dòng lệnh"
4126

  
4127
#: src/mainwindow.c:4093
4128
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4129
msgstr "Cách dùng: sylpheed [TUỲ CHỌN]..."
4130

  
4131
#: src/mainwindow.c:4101
4132
#, fuzzy
4133
msgid ""
4134
"--compose [address]\n"
4135
"--attach file1 [file2]...\n"
4136
"--receive\n"
4137
"--receive-all\n"
4138
"--send\n"
4139
"--status [folder]...\n"
4140
"--status-full [folder]...\n"
4141
"--open folderid/msgnum\n"
4142
"--configdir dirname\n"
4143
"--exit\n"
4144
"--debug\n"
4145
"--help\n"
4146
"--version"
4147
msgstr ""
4148
"--compose [địa_chỉ]\n"
4149
"--attach tập_tin1 [tập_tin2]...\n"
4150
"--receive\n"
4151
"--receive-all\n"
4152
"--send\n"
4153
"--status [thư_mục]...\n"
4154
"--status-full [thư_mục]...\n"
4155
"--configdir tên_thư_mục\n"
4156
"--exit\n"
4157
"--debug\n"
4158
"--help\n"
4159
"--version"
4160

  
4161
#: src/mainwindow.c:4118
4162
#, fuzzy
4163
msgid ""
4164
"open composition window\n"
4165
"open composition window with specified files attached\n"
4166
"receive new messages\n"
4167
"receive new messages of all accounts\n"
4168
"send all queued messages\n"
4169
"show the total number of messages\n"
4170
"show the status of each folder\n"
4171
"open message in new window\n"
4172
"specify directory which stores configuration files\n"
4173
"exit Sylpheed\n"
4174
"debug mode\n"
4175
"display this help and exit\n"
4176
"output version information and exit"
4177
msgstr ""
4178
"mở cửa sổ soạn thảo\n"
4179
"mở cửa sổ soạn thảo với tập tin đính kèm đã chọn\n"
4180
"nhận thư mới\n"
4181
"nhận thư mới của mọi tài khoản\n"
4182
"gửi mọi thư đang chờ gửi\n"
4183
"hiện tổng số thư\n"
4184
"hiện trạng thái của từng thư mục\n"
4185
"chỉ định thư mục dùng để lưu tập tin cấu hình\n"
4186
"đóng Sylpheed\n"
4187
"chế độ dò lỗi\n"
4188
"hiện thông tin trợ giúp này và thoát\n"
4189
"đưa ra thông tin phiên bản và thoát"
4190

  
4191
#: src/mainwindow.c:4136
4192
msgid "Windows-only option:"
4193
msgstr ""
4194

  
4195
#: src/mainwindow.c:4144
4196
msgid "--ipcport portnum"
4197
msgstr ""
4198

  
4199
#: src/mainwindow.c:4149
4200
msgid "specify port for IPC remote commands"
4201
msgstr ""
4202

  
4203
#: src/message_search.c:120
4204
msgid "Find in current message"
4205
msgstr "Tìm trong thư hiện tại"
4206

  
4207
#: src/message_search.c:138
4208
msgid "Find text:"
4209
msgstr "Tìm văn bản:"
4210

  
4211
#: src/message_search.c:153 src/prefs_search_folder.c:253
4212
#: src/query_search.c:346
4213
msgid "Case sensitive"
4214
msgstr "Phân biệt chữ hoa/thường"
4215

  
4216
#: src/message_search.c:211
4217
msgid "Search failed"
4218
msgstr "Tìm kiếm thất bại"
4219

  
4220
#: src/message_search.c:212
4221
msgid "Search string not found."
4222
msgstr "Không thấy chuỗi cần tìm"
4223

  
4224
#: src/message_search.c:220
4225
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4226
msgstr "Đã đến đầu thư; tiếp tục từ cuối thư?"
4227

  
4228
#: src/message_search.c:223
4229
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4230
msgstr "Đã đến cuối thư; tiếp tục từ đầu thư?"
4231

  
4232
#: src/message_search.c:226
4233
msgid "Search finished"
4234
msgstr "Đã tìm xong"
4235

  
4236
#: src/messageview.c:301
4237
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4238
msgstr "/_Công cụ/Thêm người gửi vào _sổ địa chỉ"
4239

  
4240
#: src/messageview.c:343
4241
msgid "Creating message view...\n"
4242
msgstr "Đang tạo khung xem thư...\n"
4243

  
4244
#: src/messageview.c:368
4245
msgid "Text"
4246
msgstr "Văn bản"
4247

  
4248
#: src/messageview.c:373
4249
msgid "Attachments"
4250
msgstr "Đính kèm"
4251

  
4252
#: src/messageview.c:399
4253
msgid "Switch to attachment list view"
4254
msgstr ""
4255

  
4256
#: src/messageview.c:417
4257
#, fuzzy
4258
msgid "Save _all attachments..."
4259
msgstr "Có đính kèm"
4260

  
4261
#: src/messageview.c:481
4262
msgid "Message View - Sylpheed"
4263
msgstr "Khung xem thư - Sylpheed"
4264

  
4265
#: src/messageview.c:933 src/summaryview.c:3922
4266
#, c-format
4267
msgid "Can't save the file `%s'."
4268
msgstr "Không thể lưu tập tin `%s'."
4269

  
4270
#: src/mimeview.c:136
4271
msgid "/Open _with..."
4272
msgstr "/Mở _với..."
4273

  
4274
#: src/mimeview.c:137
4275
msgid "/_Display as text"
4276
msgstr "/_Hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý"
4277

  
4278
#: src/mimeview.c:138
4279
msgid "/_Save as..."
4280
msgstr "/_Lưu là..."
4281

  
4282
#: src/mimeview.c:139
4283
msgid "/Save _all..."
4284
msgstr "/Lưu _tất cả..."
4285

  
4286
#: src/mimeview.c:140 src/summaryview.c:482
4287
msgid "/_Print..."
4288
msgstr "/I_n ấn..."
4289

  
4290
#: src/mimeview.c:143
4291
#, fuzzy
4292
msgid "/_Reply/_Reply"
4293
msgstr "/_Xem/_Hồi âm cho"
4294

  
4295
#: src/mimeview.c:144
4296
#, fuzzy
4297
msgid "/_Reply/Reply to _all"
4298
msgstr "/Hồi âm _tất cả"
4299

  
4300
#: src/mimeview.c:146
4301
#, fuzzy
4302
msgid "/_Reply/Reply to _sender"
4303
msgstr "/Hồi âm cho người _gửi"
4304

  
4305
#: src/mimeview.c:148
4306
#, fuzzy
4307
msgid "/_Reply/Reply to mailing _list"
4308
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
4309

  
4310
#: src/mimeview.c:152
4311
msgid "/_Check signature"
4312
msgstr "/_Kiểm tra chữ kí"
4313

  
4314
#: src/mimeview.c:180
4315
msgid "Creating MIME view...\n"
4316
msgstr "Đang tạo khung xem MIME...\n"
4317

  
4318
#: src/mimeview.c:332
4319
msgid "Select \"Check signature\" to check"
4320
msgstr "Chọn \"Kiểm tra chữ kí\" để kiểm tra"
4321

  
4322
#: src/mimeview.c:648
4323
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4324
msgstr "Chọn một hành động cho tập tin đính kèm:\n"
4325

  
4326
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:849
4327
msgid "Open _with..."
4328
msgstr "Mở _với..."
4329

  
4330
#: src/mimeview.c:674
4331
msgid "_Display as text"
4332
msgstr "_Hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý"
4333

  
4334
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:852
4335
msgid "_Save as..."
4336
msgstr "_Lưu là..."
4337

  
4338
#: src/mimeview.c:724
4339
msgid ""
4340
"This signature has not been checked yet.\n"
4341
"\n"
4342
msgstr ""
4343
"Chữ kí này chưa được kiểm tra.\n"
4344
"\n"
4345

  
4346
#: src/mimeview.c:730
4347
msgid "_Check signature"
4348
msgstr "_Kiểm tra chữ kí"
4349

  
4350
#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1122 src/mimeview.c:1152
4351
#: src/mimeview.c:1172 src/mimeview.c:1223 src/mimeview.c:1350
4352
msgid "Can't save the part of multipart message."
4353
msgstr "Không thể lưu thành phần của thư nhiều phần."
4354

  
4355
#: src/mimeview.c:1090
4356
msgid "Can't save the attachments."
4357
msgstr "Không thể lưu tập tin đính kèm."
4358

  
4359
#: src/mimeview.c:1182
4360
msgid "Open with"
4361
msgstr "Mở với"
4362

  
4363
#: src/mimeview.c:1183
4364
#, c-format
4365
msgid ""
4366
"Enter the command line to open file:\n"
4367
"(`%s' will be replaced with file name)"
4368
msgstr ""
4369
"Nhập lệnh để mở tập tin:\n"
4370
"(`%s' sẽ được thay thế bằng tên tập tin)"
4371

  
4372
#: src/passphrase.c:95
4373
msgid "Passphrase"
4374
msgstr "Mật khẩu"
4375

  
4376
#: src/passphrase.c:247
4377
msgid "[no user id]"
4378
msgstr "[không có id người dùng]"
4379

  
4380
#: src/passphrase.c:255
4381
#, c-format
4382
msgid ""
4383
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
4384
"\n"
4385
" %.*s \n"
4386
"(%.*s)\n"
4387
msgstr ""
4388
"%sHãy nhập mật khẩu cho:\n"
4389
"\n"
4390
" %.*s \n"
4391
"(%.*s)\n"
4392

  
4393
#: src/passphrase.c:259
4394
msgid ""
4395
"Bad passphrase! Try again...\n"
4396
"\n"
4397
msgstr ""
4398
"Mật khẩu sai! Thử lại...\n"
4399
"\n"
4400

  
4401
#: src/plugin_manager.c:131
4402
msgid "Plug-in manager"
4403
msgstr ""
4404

  
4405
#: src/plugin_manager.c:142
4406
msgid "Check for _update"
4407
msgstr ""
4408

  
4409
#: src/plugin_manager.c:193
4410
#, fuzzy
4411
msgid "Plug-in information"
4412
msgstr "Thông tin cá nhân"
4413

  
4414
#: src/plugin_manager.c:220 src/plugin_manager.c:222 src/plugin_manager.c:223
4415
#, fuzzy
4416
msgid "(Unknown)"
4417
msgstr "không xác định"
4418

  
4419
#: src/plugin_manager.c:222
4420
msgid "Author: "
4421
msgstr ""
4422

  
4423
#: src/plugin_manager.c:223
4424
#, fuzzy
4425
msgid "File: "
4426
msgstr "Tập tin"
4427

  
4428
#: src/plugin_manager.c:225
4429
#, fuzzy
4430
msgid "Description: "
4431
msgstr "Miêu tả"
4432

  
4433
#: src/prefs_account_dialog.c:479
4434
msgid "Opening account preferences window...\n"
4435
msgstr "Đang mở cửa sổ cấu hình tài khoản...\n"
4436

  
4437
#: src/prefs_account_dialog.c:519
4438
#, c-format
4439
msgid "Account%d"
4440
msgstr "Tài khoản %d"
4441

  
4442
#: src/prefs_account_dialog.c:540
4443
msgid "Preferences for new account"
4444
msgstr "Cấu hình cho tài khoản mới"
4445

  
4446
#: src/prefs_account_dialog.c:549 src/prefs_toolbar.c:99
4447
msgid "Account preferences"
4448
msgstr "Cấu hình tài khoản"
4449

  
4450
#: src/prefs_account_dialog.c:575
4451
msgid "Creating account preferences window...\n"
4452
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình tài khoản...\n"
4453

  
4454
#: src/prefs_account_dialog.c:595 src/prefs_common_dialog.c:809
4455
msgid "Receive"
4456
msgstr "Nhận"
4457

  
4458
#: src/prefs_account_dialog.c:597 src/prefs_common_dialog.c:811
4459
#: src/prefs_toolbar.c:50 src/prefs_toolbar.c:102
4460
msgid "Send"
4461
msgstr "Gửi"
4462

  
4463
#: src/prefs_account_dialog.c:599 src/prefs_common_dialog.c:813
4464
#: src/prefs_folder_item.c:140 src/prefs_toolbar.c:53
4465
msgid "Compose"
4466
msgstr "Viết thư"
4467

  
4468
#: src/prefs_account_dialog.c:602 src/prefs_common_dialog.c:820
4469
msgid "Privacy"
4470
msgstr "Riêng tư"
4471

  
4472
#: src/prefs_account_dialog.c:606
4473
msgid "SSL"
4474
msgstr "SSL"
4475

  
4476
#: src/prefs_account_dialog.c:609
4477
msgid "Proxy"
4478
msgstr ""
4479

  
4480
#: src/prefs_account_dialog.c:611 src/prefs_common_dialog.c:2643
4481
msgid "Advanced"
4482
msgstr "Nâng cao"
4483

  
4484
#: src/prefs_account_dialog.c:667
4485
msgid "Name of this account"
4486
msgstr "Tên của tài khoản này"
4487

  
4488
#: src/prefs_account_dialog.c:676
4489
msgid "Set as default"
4490
msgstr "Đặt là mặc định"
4491

  
4492
#: src/prefs_account_dialog.c:680
4493
msgid "Personal information"
4494
msgstr "Thông tin cá nhân"
4495

  
4496
#: src/prefs_account_dialog.c:689
4497
msgid "Full name"
4498
msgstr "Tên đầy đủ"
4499

  
4500
#: src/prefs_account_dialog.c:695
4501
msgid "Mail address"
4502
msgstr "Địa chỉ thư"
4503

  
4504
#: src/prefs_account_dialog.c:701
4505
msgid "Organization"
4506
msgstr "Tổ chức"
4507

  
4508
#: src/prefs_account_dialog.c:725
4509
msgid "Server information"
4510
msgstr "Thông tin máy chủ"
4511

  
4512
#: src/prefs_account_dialog.c:746 src/prefs_account_dialog.c:903
4513
#: src/prefs_account_dialog.c:1644
4514
msgid "POP3"
4515
msgstr "POP3"
4516

  
4517
#: src/prefs_account_dialog.c:748 src/prefs_account_dialog.c:1011
4518
#: src/prefs_account_dialog.c:1664 src/prefs_account_dialog.c:1965
4519
msgid "IMAP4"
4520
msgstr "IMAP4"
4521

  
4522
#: src/prefs_account_dialog.c:750
4523
msgid "News (NNTP)"
4524
msgstr "Tin tức (NNTP)"
4525

  
4526
#: src/prefs_account_dialog.c:752
4527
msgid "None (local)"
4528
msgstr "Không (nội bộ)"
4529

  
4530
#: src/prefs_account_dialog.c:765
4531
msgid "This server requires authentication"
4532
msgstr "Máy chủ này yêu cầu xác thực"
4533

  
4534
#: src/prefs_account_dialog.c:804
4535
msgid "News server"
4536
msgstr "Máy chủ tin tức"
4537

  
4538
#: src/prefs_account_dialog.c:810
4539
msgid "Server for receiving"
4540
msgstr "Máy chủ nhận"
4541

  
4542
#: src/prefs_account_dialog.c:816
4543
msgid "SMTP server (send)"
4544
msgstr "Máy chủ SMTP (gửi)"
4545

  
4546
#: src/prefs_account_dialog.c:823 src/prefs_account_dialog.c:1211
4547
msgid "User ID"
4548
msgstr "ID người dùng"
4549

  
4550
#: src/prefs_account_dialog.c:829 src/prefs_account_dialog.c:1220
4551
msgid "Password"
4552
msgstr "Mật khẩu"
4553

  
4554
#: src/prefs_account_dialog.c:911
4555
msgid "Use secure authentication (APOP)"
4556
msgstr "Dùng xác thực bảo mật (APOP)"
4557

  
4558
#: src/prefs_account_dialog.c:914
4559
msgid "Remove messages on server when received"
4560
msgstr "Xoá thư khỏi máy chủ sau khi nhận"
4561

  
4562
#: src/prefs_account_dialog.c:925
4563
msgid "Remove after"
4564
msgstr "Xoá sau"
4565

  
4566
#: src/prefs_account_dialog.c:934
4567
msgid "days"
4568
msgstr "ngày"
4569

  
4570
#: src/prefs_account_dialog.c:951
4571
msgid "0 days: remove immediately"
4572
msgstr "0 ngày: xoá ngay lập tức"
4573

  
4574
#: src/prefs_account_dialog.c:961
4575
#, fuzzy
4576
msgid "Download all messages (including already received) on server"
4577
msgstr "Tải mọi thư trên máy chủ"
4578

  
4579
#: src/prefs_account_dialog.c:967
4580
msgid "Receive size limit"
4581
msgstr "Giới hạn kích thước khi nhận"
4582

  
4583
#: src/prefs_account_dialog.c:974 src/prefs_filter_edit.c:597
4584
#: src/prefs_filter_edit.c:1058
4585
msgid "KB"
4586
msgstr "KB"
4587

  
4588
#: src/prefs_account_dialog.c:981
4589
msgid "Filter messages on receiving"
4590
msgstr "Lọc thư khi nhận"
4591

  
4592
#: src/prefs_account_dialog.c:989
4593
msgid "Default inbox"
4594
msgstr "Hộp nhận mặc định"
4595

  
4596
#: src/prefs_account_dialog.c:1009
4597
msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder."
4598
msgstr "Thư chưa lọc sẽ được lưu vào thư mục này."
4599

  
4600
#: src/prefs_account_dialog.c:1022 src/prefs_account_dialog.c:1181
4601
msgid "Authentication method"
4602
msgstr "Phương thức xác thực"
4603

  
4604
#: src/prefs_account_dialog.c:1032 src/prefs_account_dialog.c:1191
4605
#: src/prefs_common_dialog.c:1135 src/prefs_common_dialog.c:2761
4606
#: src/prefs_common_dialog.c:3129
4607
msgid "Automatic"
4608
msgstr "Tự động"
4609

  
4610
#: src/prefs_account_dialog.c:1040
4611
msgid "Only check INBOX on receiving"
4612
msgstr "Chỉ kiểm tra Hộp nhận khi nhận"
4613

  
4614
#: src/prefs_account_dialog.c:1042
4615
#, fuzzy
4616
msgid "Filter new messages in INBOX on receiving"
4617
msgstr "Lọc thư khi nhận"
4618

  
4619
#: src/prefs_account_dialog.c:1044
4620
msgid "News"
4621
msgstr "Tin tức"
4622

  
4623
#: src/prefs_account_dialog.c:1056
4624
msgid "Maximum number of articles to download"
4625
msgstr "Số bài tải về tối đa"
4626

  
4627
#: src/prefs_account_dialog.c:1073
4628
msgid "No limit if 0 is specified."
4629
msgstr "Không giới hạn nếu ghi là 0"
4630

  
4631
#: src/prefs_account_dialog.c:1077
4632
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4633
msgstr "`Lấy tất' sẽ kiểm tra các thư mới của tài khoản này"
4634

  
4635
#: src/prefs_account_dialog.c:1131 src/prefs_customheader.c:186
4636
msgid "Header"
4637
msgstr "Header"
4638

  
4639
#: src/prefs_account_dialog.c:1138
4640
msgid "Add Date header field"
4641
msgstr "Thêm trường Ngày tháng cho header"
4642

  
4643
#: src/prefs_account_dialog.c:1139
4644
msgid "Generate Message-ID"
4645
msgstr "Tạo ID của thư"
4646

  
4647
#: src/prefs_account_dialog.c:1146
4648
msgid "Add user-defined header"
4649
msgstr "Thêm header theo định nghĩa người dùng"
4650

  
4651
#: src/prefs_account_dialog.c:1148 src/prefs_common_dialog.c:1885
4652
#: src/prefs_common_dialog.c:1912
4653
msgid " Edit... "
4654
msgstr " Soạn... "
4655

  
4656
#: src/prefs_account_dialog.c:1158
4657
msgid "Authentication"
4658
msgstr "Xác thực"
4659

  
4660
#: src/prefs_account_dialog.c:1166
4661
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4662
msgstr "Xác thực SMTP (SMTP AUTH)"
4663

  
4664
#: src/prefs_account_dialog.c:1242
4665
msgid ""
4666
"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
4667
"will be used."
4668
msgstr ""
4669
"Nếu bạn bỏ trống các mục này, chương trình sẽ dùng ID người dùng và mật khẩu "
4670
"này khi nhận."
4671

  
4672
#: src/prefs_account_dialog.c:1255
4673
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4674
msgstr "Xác thực với POP3 trước khi gửi"
4675

  
4676
#. signature
4677
#: src/prefs_account_dialog.c:1294 src/prefs_common_dialog.c:1253
4678
#: src/prefs_toolbar.c:117
4679
msgid "Signature"
4680
msgstr "Chữ kí"
4681

  
4682
#: src/prefs_account_dialog.c:1302
4683
msgid "Direct input"
4684
msgstr ""
4685

  
4686
#: src/prefs_account_dialog.c:1336
4687
msgid "Command output"
4688
msgstr "Đầu ra của lệnh"
4689

  
4690
#: src/prefs_account_dialog.c:1348
4691
msgid "Put signature before quote (not recommended)"
4692
msgstr ""
4693

  
4694
#: src/prefs_account_dialog.c:1360 src/prefs_folder_item.c:332
4695
msgid "Automatically set the following addresses"
4696
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
4697

  
4698
#: src/prefs_account_dialog.c:1369
4699
msgid "Cc"
4700
msgstr "Cc"
4701

  
4702
#: src/prefs_account_dialog.c:1382
4703
msgid "Bcc"
4704
msgstr "Bcc"
4705

  
4706
#: src/prefs_account_dialog.c:1395
4707
msgid "Reply-To"
4708
msgstr "Hồi âm cho"
4709

  
4710
#: src/prefs_account_dialog.c:1452
4711
#, fuzzy
4712
msgid "PGP sign message by default"
4713
msgstr "Kí tên theo mặc định"
4714

  
4715
#: src/prefs_account_dialog.c:1454
4716
#, fuzzy
4717
msgid "PGP encrypt message by default"
4718
msgstr "Mã hoá thư theo mặc định"
4719

  
4720
#: src/prefs_account_dialog.c:1456
4721
msgid "Encrypt when replying to encrypted message"
4722
msgstr "Mã hoá khi trả lời thư mã hoá"
4723

  
4724
#: src/prefs_account_dialog.c:1458
4725
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4726
msgstr "Dùng định dạng ASCII-armored để mã hoá"
4727

  
4728
#: src/prefs_account_dialog.c:1460
4729
msgid "Use clear text signature"
4730
msgstr "Dùng chữ kí là văn bản thuần tuý"
4731

  
4732
#: src/prefs_account_dialog.c:1465
4733
msgid "Sign key"
4734
msgstr "Khoá của chữ kí"
4735

  
4736
#: src/prefs_account_dialog.c:1473
4737
msgid "Use default GnuPG key"
4738
msgstr "Dùng khoá GnuPG mặc định"
4739

  
4740
#: src/prefs_account_dialog.c:1482
4741
msgid "Select key by your email address"
4742
msgstr "Chọn khoá theo địa chỉ thư của bạn"
4743

  
4744
#: src/prefs_account_dialog.c:1491
4745
msgid "Specify key manually"
4746
msgstr "Chỉ định khoá theo cách thủ công"
4747

  
4748
#: src/prefs_account_dialog.c:1507
4749
msgid "User or key ID:"
4750
msgstr "Người dùng hoặc ID của khoá:"
4751

  
4752
#: src/prefs_account_dialog.c:1652 src/prefs_account_dialog.c:1672
4753
#: src/prefs_account_dialog.c:1691 src/prefs_account_dialog.c:1712
4754
msgid "Don't use SSL"
4755
msgstr "Không dùng SSL"
4756

  
4757
#: src/prefs_account_dialog.c:1655
4758
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4759
msgstr "Dùng SSL cho kết nối POP3"
4760

  
4761
#: src/prefs_account_dialog.c:1658 src/prefs_account_dialog.c:1678
4762
#: src/prefs_account_dialog.c:1718
4763
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4764
msgstr "Dùng lệnh STARTTLS để khởi động phiên SSL"
4765

  
4766
#: src/prefs_account_dialog.c:1675
4767
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4768
msgstr "Dùng SSL cho kết nối IMAP4"
4769

  
4770
#: src/prefs_account_dialog.c:1684
4771
msgid "NNTP"
4772
msgstr "NNTP"
4773

  
4774
#: src/prefs_account_dialog.c:1699
4775
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4776
msgstr "Dùng SSL cho kết nối NNTP"
4777

  
4778
#: src/prefs_account_dialog.c:1704
4779
msgid "Send (SMTP)"
4780
msgstr "Gửi (SMTP)"
4781

  
4782
#: src/prefs_account_dialog.c:1715
4783
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4784
msgstr "Dùng SSL cho kết nối SMTP"
4785

  
4786
#: src/prefs_account_dialog.c:1729
4787
msgid "Use non-blocking SSL"
4788
msgstr "Dùng SSL dạng không chặn"
4789

  
4790
#: src/prefs_account_dialog.c:1732
4791
msgid "Turn this off if you have problems in SSL connection."
4792
msgstr "Tắt nếu bạn có vấn đề với kết nối SSL."
4793

  
4794
#: src/prefs_account_dialog.c:1782
4795
msgid "Use SOCKS proxy"
4796
msgstr ""
4797

  
4798
#: src/prefs_account_dialog.c:1806
4799
#, fuzzy
4800
msgid "Hostname:"
4801
msgstr "Tên host"
4802

  
4803
#: src/prefs_account_dialog.c:1815
4804
#, fuzzy
4805
msgid "Port:"
4806
msgstr "Cổng"
4807

  
4808
#: src/prefs_account_dialog.c:1828
4809
#, fuzzy
4810
msgid "Use authentication"
4811
msgstr "Xác thực"
4812

  
4813
#: src/prefs_account_dialog.c:1834 src/prefs_filter_edit.c:257
4814
#: src/prefs_search_folder.c:187
4815
msgid "Name:"
4816
msgstr "Tên:"
4817

  
4818
#: src/prefs_account_dialog.c:1843
4819
#, fuzzy
4820
msgid "Password:"
4821
msgstr "Mật khẩu"
4822

  
4823
#: src/prefs_account_dialog.c:1854
4824
#, fuzzy
4825
msgid "Use SOCKS proxy on sending"
4826
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
4827

  
4828
#: src/prefs_account_dialog.c:1932
4829
msgid "Specify SMTP port"
4830
msgstr "Chỉ định cổng STMP"
4831

  
4832
#: src/prefs_account_dialog.c:1938
4833
msgid "Specify POP3 port"
4834
msgstr "Chỉ định cổng POP3"
4835

  
4836
#: src/prefs_account_dialog.c:1944
4837
msgid "Specify IMAP4 port"
4838
msgstr "Chỉ định cổng IMAP4"
4839

  
4840
#: src/prefs_account_dialog.c:1950
4841
msgid "Specify NNTP port"
4842
msgstr "Chỉ định cổng NNTP"
4843

  
4844
#: src/prefs_account_dialog.c:1955
4845
msgid "Specify domain name"
4846
msgstr "Chỉ định tên miền"
4847

  
4848
#: src/prefs_account_dialog.c:1976
4849
msgid "IMAP server directory"
4850
msgstr "Thư mục máy chủ IMAP"
4851

  
4852
#: src/prefs_account_dialog.c:1986
4853
msgid "Only the subfolders of this directory will be displayed."
4854
msgstr ""
4855

  
4856
#: src/prefs_account_dialog.c:1989
4857
msgid "Clear all message caches on exit"
4858
msgstr "Xoá mọi thư trên bộ nhớ đệm khi thoát"
4859

  
4860
#: src/prefs_account_dialog.c:2034
4861
msgid "Put sent messages in"
4862
msgstr "Chuyển thư đã gửi vào"
4863

  
4864
#: src/prefs_account_dialog.c:2036
4865
msgid "Put draft messages in"
4866
msgstr "Chuyển thư nháp vào"
4867

  
4868
#: src/prefs_account_dialog.c:2038
4869
msgid "Put queued messages in"
4870
msgstr "Chuyển thư đang đợi gửi vào"
4871

  
4872
#: src/prefs_account_dialog.c:2040
4873
msgid "Put deleted messages in"
4874
msgstr "Chuyển thư đã xoá vào"
4875

  
4876
#: src/prefs_account_dialog.c:2109
4877
msgid "Account name is not entered."
4878
msgstr "Tên tài khoản chưa được nhập"
4879

  
4880
#: src/prefs_account_dialog.c:2113
4881
msgid "Mail address is not entered."
4882
msgstr "Địa chỉ thư chưa được nhập"
4883

  
4884
#: src/prefs_account_dialog.c:2118
4885
msgid "SMTP server is not entered."
4886
msgstr "Máy chủ SMTP chưa được nhập"
4887

  
4888
#: src/prefs_account_dialog.c:2123
4889
msgid "User ID is not entered."
4890
msgstr "ID người dùng chưa được nhập"
4891

  
4892
#: src/prefs_account_dialog.c:2128
4893
msgid "POP3 server is not entered."
4894
msgstr "Máy chủ POP3 chưa được nhập"
4895

  
4896
#: src/prefs_account_dialog.c:2133
4897
msgid "IMAP4 server is not entered."
4898
msgstr "Máy chủ IMAP4 chưa được nhập"
4899

  
4900
#: src/prefs_account_dialog.c:2138
4901
msgid "NNTP server is not entered."
4902
msgstr "Máy chủ NNTP chưa được nhập"
4903

  
4904
#: src/prefs_account_dialog.c:2164
4905
msgid "Specified folder is not a queue folder."
4906
msgstr ""
4907

  
4908
#: src/prefs_account_dialog.c:2274
4909
msgid ""
4910
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4911
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4912
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4913
msgstr ""
4914
"Không khuyến cáo dùng chế độ mã hoá kiểu cũ ASCII-armored\n"
4915
"Nó không tuân theo RFC 3156 - MIME Security với OpenPGP."
4916

  
4917
#: src/prefs_actions.c:172
4918
msgid "Actions configuration"
4919
msgstr "Cấu hình hành động"
4920

  
4921
#: src/prefs_actions.c:194
4922
msgid "Menu name:"
4923
msgstr "Tên trình đơn"
4924

  
4925
#: src/prefs_actions.c:203
4926
msgid "Command line:"
4927
msgstr "Dòng lệnh:"
4928

  
4929
#: src/prefs_actions.c:215
4930
msgid ""
4931
"Menu name:\n"
4932
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4933
"Command line:\n"
4934
" Begin with:\n"
4935
"  | to send message body or selection to command\n"
4936
"  > to send user provided text to command\n"
4937
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4938
" End with:\n"
4939
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4940
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4941
"  & to run command asynchronously\n"
4942
" Use:\n"
4943
"  %f for message file name\n"
4944
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4945
"  %p for the selected message part\n"
4946
"  %u for a user provided argument\n"
4947
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4948
"  %s for the text selection"
4949
msgstr ""
4950
"Tên trình đơn:\n"
4951
" Dùng / trong tên trình đơn để tạo trình đơn con.\n"
4952
"Dòng lệnh:\n"
4953
" Bắt đầu bằng:\n"
4954
"  | để gửi nội dung thư hoặc phần được chọn tới lệnh\n"
4955
"  > để gửi văn bản người dùng cung cấp tới lệnh\n"
4956
"  * để gửi văn bản ẩn người dùng cung cấp tới lệnh\n"
4957
" Kết thúc với:\n"
4958
"  | để thay thế nội dung thư hoặc phần được chọn với đầu ra của lệnh\n"
4959
"  > để chèn đầu ra của lệnh mà không thay thế nội dung cũ\n"
4960
"  & để chạy lệnh theo kiểu không đồng bộ\n"
4961
" Dùng:\n"
4962
"  %f cho tên tập tin của thư\n"
4963
"  %F cho danh sách các tên tập tin của các thư đã chọn\n"
4964
"  %p cho thành thư đã chọn\n"
4965
"  %u cho đối số mà người dùng đưa ra\n"
4966
"  %h cho đối số ẩn mà người dùng đưa ra\n"
4967
"  %s cho phần văn bản được chọn"
4968

  
4969
#: src/prefs_actions.c:260
4970
msgid " Replace "
4971
msgstr " Thay thế "
4972

  
4973
#: src/prefs_actions.c:272
4974
msgid " Syntax help "
4975
msgstr " Hỗ trợ cú pháp "
4976

  
4977
#: src/prefs_actions.c:291
4978
msgid "Registered actions"
4979
msgstr "Hành động đã đăng kí"
4980

  
4981
#: src/prefs_actions.c:423 src/prefs_template.c:376
4982
msgid "(New)"
4983
msgstr "Mới"
4984

  
4985
#: src/prefs_actions.c:469
4986
msgid "Menu name is not set."
4987
msgstr "Chưa đặt tên trình đơn."
4988

  
4989
#: src/prefs_actions.c:474
4990
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4991
msgstr "Dấu hai chấm ':' không được phép đưa vào tên trình đơn."
4992

  
4993
#: src/prefs_actions.c:484
4994
msgid "Menu name is too long."
4995
msgstr "Tên trình đơn quá dài."
4996

  
4997
#: src/prefs_actions.c:493
4998
msgid "Command line not set."
4999
msgstr "Chưa đặt lệnh"
5000

  
5001
#: src/prefs_actions.c:498
5002
msgid "Menu name and command are too long."
5003
msgstr "Tên trình đơn và lệnh quá dài"
5004

  
5005
#: src/prefs_actions.c:503
5006
#, c-format
5007
msgid ""
5008
"The command\n"
5009
"%s\n"
5010
"has a syntax error."
5011
msgstr ""
5012
"Lệnh\n"
5013
"%s\n"
5014
"bị một lỗi cú pháp."
5015

  
5016
#: src/prefs_actions.c:564
5017
msgid "Delete action"
5018
msgstr "Xoá hành động"
5019

  
5020
#: src/prefs_actions.c:565
5021
msgid "Do you really want to delete this action?"
5022
msgstr "Bạn có thực sự muốn xoá hành động này?"
5023

  
5024
#: src/prefs_common_dialog.c:789
5025
msgid "Creating common preferences window...\n"
5026
msgstr "Đang tạo của sổ cấu hình chung...\n"
5027

  
5028
#: src/prefs_common_dialog.c:793
5029
msgid "Common Preferences"
5030
msgstr "Cấu hình chung"
5031

  
5032
#: src/prefs_common_dialog.c:815
5033
msgid "Display"
5034
msgstr "Hiển thị"
5035

  
5036
#: src/prefs_common_dialog.c:817
5037
msgid "Junk mail"
5038
msgstr "Thư rác"
5039

  
5040
#: src/prefs_common_dialog.c:823
5041
msgid "Details"
5042
msgstr "Chi tiết"
5043

  
5044
#: src/prefs_common_dialog.c:879
5045
msgid "Auto-check new mail"
5046
msgstr "Tự động kiểm tra thư mới"
5047

  
5048
#: src/prefs_common_dialog.c:881 src/prefs_common_dialog.c:1371
5049
msgid "every"
5050
msgstr "mỗi"
5051

  
5052
#: src/prefs_common_dialog.c:893 src/prefs_common_dialog.c:1385
5053
msgid "minute(s)"
5054
msgstr "phút"
5055

  
5056
#: src/prefs_common_dialog.c:902
5057
msgid "Check new mail on startup"
5058
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5059

  
5060
#: src/prefs_common_dialog.c:904
5061
msgid "Update all local folders after incorporation"
5062
msgstr "Cập nhập mọi thư mục cục bộ sau khi sáp nhập"
5063

  
5064
#. New message notify
5065
#: src/prefs_common_dialog.c:907
5066
#, fuzzy
5067
msgid "New message notification"
5068
msgstr "Xác thực"
5069

  
5070
#: src/prefs_common_dialog.c:917
5071
#, fuzzy
5072
msgid "Play sound when new messages arrive"
5073
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5074

  
5075
#: src/prefs_common_dialog.c:923
5076
#, fuzzy
5077
msgid "Sound file"
5078
msgstr "Không thể đọc tập tin."
5079

  
5080
#: src/prefs_common_dialog.c:943
5081
#, fuzzy
5082
msgid "Execute command when new messages arrive"
5083
msgstr "Chạy lệnh khi có thư mới"
5084

  
5085
#: src/prefs_common_dialog.c:949 src/prefs_common_dialog.c:2936
5086
#: src/prefs_common_dialog.c:2958 src/prefs_common_dialog.c:2980
5087
msgid "Command"
5088
msgstr "Lệnh"
5089

  
5090
#: src/prefs_common_dialog.c:962
5091
#, c-format
5092
msgid "`%d' will be replaced with the number of new messages."
5093
msgstr "`%d' sẽ được thay thế tương ứng với số thư mới."
5094

  
5095
#: src/prefs_common_dialog.c:966
5096
msgid "Incorporate from local spool"
5097
msgstr "Sáp nhập từ spool cục bộ"
5098

  
5099
#: src/prefs_common_dialog.c:979
5100
msgid "Filter on incorporation"
5101
msgstr "Lọc khi sáp nhập"
5102

  
5103
#: src/prefs_common_dialog.c:985
5104
msgid "Spool path"
5105
msgstr "Đường dẫn spool"
5106

  
5107
#: src/prefs_common_dialog.c:1052 src/prefs_common_dialog.c:1249
5108
#: src/prefs_common_dialog.c:1647 src/prefs_folder_item.c:139
5109
msgid "General"
5110
msgstr "Chung"
5111

  
5112
#: src/prefs_common_dialog.c:1059
5113
msgid "Save sent messages to outbox"
5114
msgstr "Lưu thư đã gửi vào hộp Đã gửi"
5115

  
5116
#: src/prefs_common_dialog.c:1061
5117
msgid "Apply filter rules to sent messages"
5118
msgstr "Áp dụng quy tắc lọc cho thư đã gửi"
5119

  
5120
#: src/prefs_common_dialog.c:1064
5121
#, fuzzy
5122
msgid "Automatically add recipients to address book"
5123
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5124

  
5125
#: src/prefs_common_dialog.c:1067
5126
#, fuzzy
5127
msgid "Display send dialog"
5128
msgstr "Các mục đã hiển thị"
5129

  
5130
#: src/prefs_common_dialog.c:1074
5131
msgid ""
5132
"Notify for missing attachments when the following strings (comma-separated) "
5133
"are found in the message body"
5134
msgstr ""
5135

  
5136
#: src/prefs_common_dialog.c:1085
5137
msgid "(Ex: attach)"
5138
msgstr ""
5139

  
5140
#: src/prefs_common_dialog.c:1096
5141
#, fuzzy
5142
msgid "Confirm recipients before sending"
5143
msgstr "Khuôn dòng trước khi gửi"
5144

  
5145
#: src/prefs_common_dialog.c:1102
5146
msgid "Excluded addresses/domains (comma-separated):"
5147
msgstr ""
5148

  
5149
#: src/prefs_common_dialog.c:1121
5150
msgid "Transfer encoding"
5151
msgstr "Mã kí tự khi chuyển"
5152

  
5153
#: src/prefs_common_dialog.c:1144
5154
msgid ""
5155
"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5156
"characters."
5157
msgstr ""
5158
"Chỉ định Mã-kí-tự-khi-chuyển-nội-dung sẽ được dùng khi nội dung thư chứa các "
5159
"kí tự không phải ASCII."
5160

  
5161
#: src/prefs_common_dialog.c:1151
5162
msgid "MIME filename encoding"
5163
msgstr "Mã MIME của tên tập tin"
5164

  
5165
#: src/prefs_common_dialog.c:1162
5166
msgid "MIME header"
5167
msgstr ""
5168

  
5169
#: src/prefs_common_dialog.c:1172
5170
msgid ""
5171
"Specify encoding method for MIME filename with non-ASCII characters.\n"
5172
"MIME header: most popular, but violates RFC 2047\n"
5173
"RFC 2231: conforms to standard, but not popular"
5174
msgstr ""
5175

  
5176
#: src/prefs_common_dialog.c:1264
5177
msgid "Signature separator"
5178
msgstr "Vạch phân cách chữ kí"
5179

  
5180
#: src/prefs_common_dialog.c:1273
5181
msgid "Insert automatically"
5182
msgstr "Chèn tự động"
5183

  
5184
#: src/prefs_common_dialog.c:1275 src/prefs_toolbar.c:56
5185
msgid "Reply"
5186
msgstr "Hồi âm"
5187

  
5188
#: src/prefs_common_dialog.c:1283
5189
msgid "Automatically select account for replies"
5190
msgstr "Tự động chọn tài khoản để hồi âm"
5191

  
5192
#: src/prefs_common_dialog.c:1285
5193
msgid "Quote message when replying"
5194
msgstr "Trích dẫn thư khi hồi âm"
5195

  
5196
#: src/prefs_common_dialog.c:1287
5197
#, fuzzy
5198
msgid "Reply to mailing list by Reply button"
5199
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
5200

  
5201
#: src/prefs_common_dialog.c:1289
5202
msgid "Inherit recipients on reply to self messages"
5203
msgstr ""
5204

  
5205
#: src/prefs_common_dialog.c:1291
5206
msgid "Set only mail address of recipients when replying"
5207
msgstr ""
5208

  
5209
#. editor
5210
#: src/prefs_common_dialog.c:1295 src/prefs_common_dialog.c:2897
5211
#: src/prefs_toolbar.c:120
5212
msgid "Editor"
5213
msgstr "Trình soạn thảo"
5214

  
5215
#: src/prefs_common_dialog.c:1302
5216
msgid "Automatically launch the external editor"
5217
msgstr "Tự động chạy trình soạn thảo ngoài"
5218

  
5219
#: src/prefs_common_dialog.c:1312
5220
msgid "Undo level"
5221
msgstr "Mức hoàn tác"
5222

  
5223
#: src/prefs_common_dialog.c:1332
5224
msgid "Wrap messages at"
5225
msgstr "Khuôn dòng thư tại"
5226

  
5227
#: src/prefs_common_dialog.c:1344
5228
msgid "characters"
5229
msgstr "kí tự"
5230

  
5231
#: src/prefs_common_dialog.c:1354
5232
msgid "Wrap quotation"
5233
msgstr "Khuôn dòng phần trích dẫn"
5234

  
5235
#: src/prefs_common_dialog.c:1360
5236
msgid "Wrap on input"
5237
msgstr "Khuôn dòng khi nhập"
5238

  
5239
#: src/prefs_common_dialog.c:1369
5240
msgid "Auto-save to draft"
5241
msgstr "Tự động lưu vào thư mục nháp"
5242

  
5243
#: src/prefs_common_dialog.c:1394
5244
msgid "Format"
5245
msgstr "Định dạng"
5246

  
5247
#: src/prefs_common_dialog.c:1399
5248
msgid "Spell checking"
5249
msgstr "Kiểm tra chính tả"
5250

  
5251
#. reply
5252
#: src/prefs_common_dialog.c:1452
5253
msgid "Reply format"
5254
msgstr "Định dạng hồi âm"
5255

  
5256
#: src/prefs_common_dialog.c:1467 src/prefs_common_dialog.c:1509
5257
msgid "Quotation mark"
5258
msgstr "Dấu trích dẫn"
5259

  
5260
#. forward
5261
#: src/prefs_common_dialog.c:1494
5262
msgid "Forward format"
5263
msgstr "Định dạng chuyển tiếp"
5264

  
5265
#: src/prefs_common_dialog.c:1541
5266
msgid " Description of symbols "
5267
msgstr " Giải thích các kí hiệu "
5268

  
5269
#: src/prefs_common_dialog.c:1570
5270
msgid "Enable Spell checking"
5271
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5272

  
5273
#: src/prefs_common_dialog.c:1582
5274
msgid "Default language:"
5275
msgstr "Ngôn ngữ mặc định:"
5276

  
5277
#: src/prefs_common_dialog.c:1655
5278
msgid "Text font"
5279
msgstr "Phông chữ cho văn bản"
5280

  
5281
#. ---- Folder View ----
5282
#: src/prefs_common_dialog.c:1667
5283
msgid "Folder View"
5284
msgstr "Khung Thư mục"
5285

  
5286
#: src/prefs_common_dialog.c:1675
5287
msgid "Display unread number next to folder name"
5288
msgstr "Hiển thị số thư chưa đọc ngay sau tên thư mục"
5289

  
5290
#: src/prefs_common_dialog.c:1679
5291
#, fuzzy
5292
msgid "Displaying message number columns in the folder view:"
5293
msgstr "Hiển thị cột số thư chưa đọc trên khung thư mục"
5294

  
5295
#: src/prefs_common_dialog.c:1703
5296
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5297
msgstr "Viết tắt khi tên nhóm tin dài hơn"
5298

  
5299
#: src/prefs_common_dialog.c:1718
5300
msgid "letters"
5301
msgstr "chữ cái"
5302

  
5303
#. ---- Summary ----
5304
#: src/prefs_common_dialog.c:1724
5305
msgid "Summary View"
5306
msgstr "Khung xem tóm tắt"
5307

  
5308
#: src/prefs_common_dialog.c:1733
5309
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5310
msgstr "Hiện người nhận trên cột `Người gửi' nếu người gửi là bạn"
5311

  
5312
#: src/prefs_common_dialog.c:1735
5313
msgid "Expand threads"
5314
msgstr "Mở rộng các luồng thư"
5315

  
5316
#: src/prefs_common_dialog.c:1743 src/prefs_common_dialog.c:3372
5317
#: src/prefs_common_dialog.c:3410
5318
msgid "Date format"
5319
msgstr "Định dạng thời gian"
5320

  
5321
#: src/prefs_common_dialog.c:1764
5322
msgid " Set display item of summary... "
5323
msgstr " Đặt các mục hiển thị trên bảng tóm tắt... "
5324

  
5325
#: src/prefs_common_dialog.c:1770
5326
msgid "Message"
5327
msgstr "Thư"
5328

  
5329
#. S_COL_UNREAD
5330
#: src/prefs_common_dialog.c:1774 src/prefs_summary_column.c:68
5331
msgid "Attachment"
5332
msgstr "Đính kèm"
5333

  
5334
#: src/prefs_common_dialog.c:1778
5335
#, fuzzy
5336
msgid "Color label"
5337
msgstr "/_Nhãn màu"
5338

  
5339
#: src/prefs_common_dialog.c:1788
5340
msgid "Default character encoding"
5341
msgstr "Mã kí tự mặc định"
5342

  
5343
#: src/prefs_common_dialog.c:1802
5344
msgid "This is used when displaying messages with missing character encoding."
5345
msgstr "Phần này được dùng khi hiển thị thư bị mất thông tin về mã kí tự"
5346

  
5347
#: src/prefs_common_dialog.c:1808
5348
msgid "Outgoing character encoding"
5349
msgstr "Mã kí tự đầu ra"
5350

  
5351
#: src/prefs_common_dialog.c:1822
5352
msgid ""
5353
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5354
"be used."
5355
msgstr ""
5356
"Nếu chọn `Tự động', mã kí tự tối ưu cho thiết lập bản địa hiện tại sẽ được "
5357
"dùng."
5358

  
5359
#: src/prefs_common_dialog.c:1881
5360
msgid "Enable coloration of message"
5361
msgstr "Cho phép màu sắc trong thư"
5362

  
5363
#: src/prefs_common_dialog.c:1896
5364
msgid ""
5365
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
5366
"ASCII character (Japanese only)"
5367
msgstr ""
5368
"Hiển thị bảng chữ cái và chữ số đa byte\n"
5369
"ở dạng kí tự ASCII (chỉ tiếng Nhật)"
5370

  
5371
#: src/prefs_common_dialog.c:1903
5372
msgid "Display header pane above message view"
5373
msgstr "Hiện ô header phía trên khung xem thư"
5374

  
5375
#: src/prefs_common_dialog.c:1910
5376
msgid "Display short headers on message view"
5377
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5378

  
5379
#: src/prefs_common_dialog.c:1922
5380
msgid "Render HTML messages as text"
5381
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5382

  
5383
#: src/prefs_common_dialog.c:1924
5384
#, fuzzy
5385
msgid "Treat HTML only messages as attachment"
5386
msgstr "Hiển thị HTML ở dạng văn bản thuần tuý"
5387

  
5388
#: src/prefs_common_dialog.c:1928
5389
msgid "Display cursor in message view"
5390
msgstr "Hiển thị con trỏ trong khung xem thư"
5391

  
5392
#: src/prefs_common_dialog.c:1941
5393
msgid "Line space"
5394
msgstr "Khoản cách dòng"
5395

  
5396
#: src/prefs_common_dialog.c:1955 src/prefs_common_dialog.c:1993
5397
msgid "pixel(s)"
5398
msgstr "pixel"
5399

  
5400
#: src/prefs_common_dialog.c:1960
5401
msgid "Scroll"
5402
msgstr "Cuộn"
5403

  
5404
#: src/prefs_common_dialog.c:1967
5405
msgid "Half page"
5406
msgstr "Nửa trang"
5407

  
5408
#: src/prefs_common_dialog.c:1973
5409
msgid "Smooth scroll"
5410
msgstr "Cuộn trơn"
5411

  
5412
#: src/prefs_common_dialog.c:1979
5413
msgid "Step"
5414
msgstr "Bước"
5415

  
5416
#: src/prefs_common_dialog.c:2041
5417
msgid "Position of attachment tool button:"
5418
msgstr ""
5419

  
5420
#: src/prefs_common_dialog.c:2046
5421
msgid "Left"
5422
msgstr ""
5423

  
5424
#: src/prefs_common_dialog.c:2054
5425
msgid "Right"
5426
msgstr ""
5427

  
5428
#: src/prefs_common_dialog.c:2062
5429
msgid "Toggle attachment list view with tab"
5430
msgstr ""
5431

  
5432
#: src/prefs_common_dialog.c:2066
5433
#, fuzzy
5434
msgid "Show attached files first on message view"
5435
msgstr "Hiện header dạng ngắn gọn trên khung xem thư"
5436

  
5437
#: src/prefs_common_dialog.c:2068
5438
msgid "Images"
5439
msgstr "Hình ảnh"
5440

  
5441
#: src/prefs_common_dialog.c:2076
5442
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
5443
msgstr "Đổi kích thước ảnh to cho vừa với cửa sổ"
5444

  
5445
#: src/prefs_common_dialog.c:2078
5446
msgid "Display images as inline"
5447
msgstr "Hiện hình ảnh ngay trên dòng"
5448

  
5449
#: src/prefs_common_dialog.c:2108
5450
msgid "You can specify label names for each color (Work, TODO etc.)."
5451
msgstr ""
5452

  
5453
#: src/prefs_common_dialog.c:2238
5454
msgid "Enable Junk mail control"
5455
msgstr "Cho phép điều khiển thư rác"
5456

  
5457
#: src/prefs_common_dialog.c:2250
5458
msgid "Learning command:"
5459
msgstr "Lệnh thu thập:"
5460

  
5461
#: src/prefs_common_dialog.c:2259
5462
msgid "(Select preset)"
5463
msgstr "(Chọn kiểu)"
5464

  
5465
#: src/prefs_common_dialog.c:2287
5466
msgid "Not Junk"
5467
msgstr "Không phải thư rác"
5468

  
5469
#: src/prefs_common_dialog.c:2302
5470
msgid "Classifying command"
5471
msgstr "Lệnh phân loại"
5472

  
5473
#: src/prefs_common_dialog.c:2313
5474
msgid ""
5475
"To classify junk mails automatically, both junk and not junk mails must be "
5476
"learned manually to a certain extent."
5477
msgstr ""
5478
"Để tự động phân loại thư rác, chương trình phải được học phân biệt thư rác "
5479
"và thư bình thường ở một mức nhất định."
5480

  
5481
#: src/prefs_common_dialog.c:2323
5482
msgid "Junk folder"
5483
msgstr "Thư mục thư rác"
5484

  
5485
#: src/prefs_common_dialog.c:2341
5486
#, fuzzy
5487
msgid ""
5488
"The messages which are set as junk mail will be moved to this folder. If "
5489
"empty, the default junk folder will be used."
5490
msgstr "Các thư bị đánh dấu là thư rác sẽ được chuyển tới thư mục này."
5491

  
5492
#: src/prefs_common_dialog.c:2353
5493
msgid "Filter messages classified as junk on receiving"
5494
msgstr "Lọc thư được phân loại là thư rác lúc nhận"
5495

  
5496
#: src/prefs_common_dialog.c:2356
5497
#, fuzzy
5498
msgid "Filter junk mails before normal filtering"
5499
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5500

  
5501
#: src/prefs_common_dialog.c:2359
5502
msgid "Delete junk mails from server on receiving"
5503
msgstr "Xoá thư rác khỏi máy chủ khi nhận"
5504

  
5505
#: src/prefs_common_dialog.c:2364
5506
msgid "Mark filtered junk mails as read"
5507
msgstr "Đánh dấu là đã đọc các thư rác đã lọc"
5508

  
5509
#: src/prefs_common_dialog.c:2406
5510
msgid "Automatically check signatures"
5511
msgstr "Tự động kiểm tra chữ kí"
5512

  
5513
#: src/prefs_common_dialog.c:2409
5514
msgid "Show signature check result in a popup window"
5515
msgstr "Hiện kết quả kiểm tra chữ kí trong cửa sổ popup"
5516

  
5517
#: src/prefs_common_dialog.c:2412
5518
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5519
msgstr "Lưu tạm mật khẩu vào bộ nhớ"
5520

  
5521
#: src/prefs_common_dialog.c:2427
5522
msgid "Expired after"
5523
msgstr "Hết hạn sau"
5524

  
5525
#: src/prefs_common_dialog.c:2440
5526
msgid "minute(s) "
5527
msgstr "phút "
5528

  
5529
#: src/prefs_common_dialog.c:2454
5530
msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session."
5531
msgstr "Đặt là '0' để lưu mật khẩu trong suốt phiên làm việc."
5532

  
5533
#: src/prefs_common_dialog.c:2463
5534
msgid "Grab input while entering a passphrase"
5535
msgstr "Bắt (grab) đầu vào khi nhập mật khẩu"
5536

  
5537
#: src/prefs_common_dialog.c:2468
5538
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5539
msgstr "Hiển thị cảnh báo lúc khởi động nếu GnuPG không hoạt động"
5540

  
5541
#: src/prefs_common_dialog.c:2542
5542
msgid "Always open messages in summary when selected"
5543
msgstr "Luôn mở thư trong phần tóm tắt khi được chọn"
5544

  
5545
#: src/prefs_common_dialog.c:2546
5546
#, fuzzy
5547
msgid "Always mark as read when a message is opened"
5548
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5549

  
5550
#: src/prefs_common_dialog.c:2552
5551
#, fuzzy
5552
msgid "Open first unread message when a folder is opened"
5553
msgstr "Mở thư chưa đọc đầu tiên khi vào một thư mục"
5554

  
5555
#: src/prefs_common_dialog.c:2558
5556
#, fuzzy
5557
msgid "Remember last selected message"
5558
msgstr "Không có thêm thư được đánh dấu nào"
5559

  
5560
#: src/prefs_common_dialog.c:2563
5561
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5562
msgstr "Chỉ đánh dấu thư là đã đọc khi mở trong cửa sổ mới"
5563

  
5564
#: src/prefs_common_dialog.c:2571
5565
#, fuzzy
5566
msgid "Open inbox after receiving new mail"
5567
msgstr "Đi đến hộp nhận sau khi nhận thư mới"
5568

  
5569
#: src/prefs_common_dialog.c:2573
5570
#, fuzzy
5571
msgid "Open inbox on startup"
5572
msgstr "Kiểm tra thư mới khi chạy chương trình"
5573

  
5574
#: src/prefs_common_dialog.c:2577
5575
msgid "Change current account on folder open"
5576
msgstr ""
5577

  
5578
#: src/prefs_common_dialog.c:2585
5579
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5580
msgstr "Thực thi ngay lập tức khi di chuyển hoặc xoá thư"
5581

  
5582
#: src/prefs_common_dialog.c:2597
5583
msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off."
5584
msgstr "Thư sẽ được đánh dấu đến khi thực thi nếu không dùng tuỳ chọn này."
5585

  
5586
#: src/prefs_common_dialog.c:2606
5587
msgid "Make the order of buttons comply with GNOME HIG"
5588
msgstr "Sắp xếp thứ tự các nút tương ứng với GNOME HIG"
5589

  
5590
#: src/prefs_common_dialog.c:2609
5591
msgid "Display tray icon"
5592
msgstr "Hiển thị biểu tượng trên khay"
5593

  
5594
#: src/prefs_common_dialog.c:2611
5595
msgid "Minimize to tray icon"
5596
msgstr ""
5597

  
5598
#: src/prefs_common_dialog.c:2613
5599
msgid "Toggle window on trayicon click"
5600
msgstr ""
5601

  
5602
#: src/prefs_common_dialog.c:2623
5603
msgid " Set key bindings... "
5604
msgstr " Đặt phím tắt... "
5605

  
5606
#: src/prefs_common_dialog.c:2629 src/select-keys.c:337
5607
msgid "Other"
5608
msgstr "Khác"
5609

  
5610
#: src/prefs_common_dialog.c:2633
5611
msgid "External commands"
5612
msgstr "Lệnh ngoài"
5613

  
5614
#: src/prefs_common_dialog.c:2638
5615
#, fuzzy
5616
msgid "Update"
5617
msgstr "Thời gian"
5618

  
5619
#: src/prefs_common_dialog.c:2702
5620
msgid "Receive dialog"
5621
msgstr "Hộp thoại nhận thư"
5622

  
5623
#: src/prefs_common_dialog.c:2712
5624
msgid "Show receive dialog"
5625
msgstr "Hiện hộp thoại nhận thư"
5626

  
5627
#: src/prefs_common_dialog.c:2722
5628
msgid "Always"
5629
msgstr "Luôn luôn"
5630

  
5631
#: src/prefs_common_dialog.c:2723
5632
msgid "Only on manual receiving"
5633
msgstr "Chỉ khi nhận theo kiểu thủ công"
5634

  
5635
#: src/prefs_common_dialog.c:2725
5636
msgid "Never"
5637
msgstr "Không bao giờ"
5638

  
5639
#: src/prefs_common_dialog.c:2730
5640
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5641
msgstr "Không hiện hộp thoại báo lỗi kiểu popup khi gặp lỗi"
5642

  
5643
#: src/prefs_common_dialog.c:2733
5644
msgid "Close receive dialog when finished"
5645
msgstr "Đóng hộp thoại nhận thư khi hoàn thành"
5646

  
5647
#: src/prefs_common_dialog.c:2744
5648
msgid "Add address to destination when double-clicked"
5649
msgstr "Thêm địa chỉ vào đích đến khi nhấn đúp"
5650

  
5651
#: src/prefs_common_dialog.c:2748
5652
#, fuzzy
5653
msgid "Set only mail address when entering recipient from address book"
5654
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
5655

  
5656
#: src/prefs_common_dialog.c:2756
5657
#, fuzzy
5658
msgid "Auto-completion:"
5659
msgstr "Chuyển đổi sổ địa chỉ"
5660

  
5661
#: src/prefs_common_dialog.c:2769
5662
msgid "Start with Tab"
5663
msgstr ""
5664

  
5665
#: src/prefs_common_dialog.c:2777
5666
msgid "Disable"
5667
msgstr ""
5668

  
5669
#: src/prefs_common_dialog.c:2784
5670
msgid "On exit"
5671
msgstr "Lúc thoát"
5672

  
5673
#: src/prefs_common_dialog.c:2792
5674
msgid "Confirm on exit"
5675
msgstr "Xác nhận khi thoát"
5676

  
5677
#: src/prefs_common_dialog.c:2799
5678
msgid "Empty trash on exit"
5679
msgstr "Đổ rác khi thoát"
5680

  
5681
#: src/prefs_common_dialog.c:2801
5682
msgid "Ask before emptying"
5683
msgstr "Hỏi trước khi đổ rác"
5684

  
5685
#: src/prefs_common_dialog.c:2805
5686
msgid "Warn if there are queued messages"
5687
msgstr "Cảnh báo nếu có thư chờ được gửi"
5688

  
5689
#: src/prefs_common_dialog.c:2862
5690
#, c-format
5691
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5692
msgstr "Lệnh ngoài (%s sẽ được thay thế bằng tên tập tin / URI)"
5693

  
5694
#: src/prefs_common_dialog.c:2871
5695
msgid "Web browser"
5696
msgstr "Trình duyệt"
5697

  
5698
#: src/prefs_common_dialog.c:2883 src/prefs_common_dialog.c:4385
5699
#: src/prefs_common_dialog.c:4406
5700
msgid "(Default browser)"
5701
msgstr "(Trình duyệt mặc định)"
5702

  
5703
#: src/prefs_common_dialog.c:2924
5704
#, fuzzy
5705
msgid "Use external program for printing"
5706
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5707

  
5708
#: src/prefs_common_dialog.c:2946
5709
msgid "Use external program for incorporation"
5710
msgstr "Dùng chương trình ngoài để sáp nhập"
5711

  
5712
#: src/prefs_common_dialog.c:2968
5713
msgid "Use external program for sending"
5714
msgstr "Dùng chương trình ngoài để gửi"
5715

  
5716
#: src/prefs_common_dialog.c:3020
5717
msgid "Update check requires 'curl' command."
5718
msgstr ""
5719

  
5720
#: src/prefs_common_dialog.c:3031
5721
#, fuzzy
5722
msgid "Enable auto update check"
5723
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"
5724

  
5725
#: src/prefs_common_dialog.c:3033
5726
msgid "Use HTTP proxy"
5727
msgstr ""
5728

  
5729
#: src/prefs_common_dialog.c:3035
5730
msgid "HTTP proxy host (hostname:port):"
5731
msgstr ""
5732

  
5733
#: src/prefs_common_dialog.c:3076
5734
msgid "Enable strict checking of the integrity of summary caches"
5735
msgstr ""
5736
"Cho phép kiểm tra nghiêm ngặt về tính toàn vẹn của bộ đệm của bảng tóm tắt"
5737

  
5738
#: src/prefs_common_dialog.c:3079
5739
msgid ""
5740
"Enable this if the contents of folders have the possibility of modification "
5741
"by other applications.\n"
5742
"This option will degrade the performance of displaying summary."
5743
msgstr ""
5744
"Cho phép nếu nội dung của thư mục có khả năng bị chương trình khác thay "
5745
"đổi.\n"
5746
"Tuỳ chọn này sẽ suy giảm hiệu năng của việc hiển thị bảng tóm tắt."
5747

  
5748
#: src/prefs_common_dialog.c:3086
5749
msgid "Socket I/O timeout:"
5750
msgstr "Hết hạn I/O socket"
5751

  
5752
#: src/prefs_common_dialog.c:3099
5753
msgid "second(s)"
5754
msgstr "giây"
5755

  
5756
#: src/prefs_common_dialog.c:3127
5757
msgid "Automatic (Recommended)"
5758
msgstr "Tự động (Khuyến cáo)"
5759

  
5760
#: src/prefs_common_dialog.c:3132
5761
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5762
msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5763

  
5764
#: src/prefs_common_dialog.c:3134
5765
msgid "Unicode (UTF-8)"
5766
msgstr "Unicode (UTF-8)"
5767

  
5768
#: src/prefs_common_dialog.c:3136
5769
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5770
msgstr "Đông Âu (ISO-8859-1)"
5771

  
5772
#: src/prefs_common_dialog.c:3137
5773
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5774
msgstr "Tây Âu (ISO-8859-15)"
5775

  
5776
#: src/prefs_common_dialog.c:3139
5777
msgid "Western European (Windows-1252)"