Revision 3185 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 17:59+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-10-30 14:09+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
156 156
msgid "can't get envelope\n"
157 157
msgstr "không thể lấy phong bì\n"
158 158

 
159
#: libsylph/imap.c:2947 libsylph/imap.c:2953
159
#: libsylph/imap.c:2948 libsylph/imap.c:2954
160 160
#, c-format
161 161
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
162 162
msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ IMAP4: %s:%d\n"
163 163

 
164
#: libsylph/imap.c:2970
164
#: libsylph/imap.c:2971
165 165
#, c-format
166 166
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
167 167
msgstr "Không thể tạo phiên IMAP4 với: %s:%d\n"
168 168

 
169
#: libsylph/imap.c:3045
169
#: libsylph/imap.c:3046
170 170
msgid "can't get namespace\n"
171 171
msgstr "không thể lấy khoảng định danh (namespace)\n"
172 172

 
173
#: libsylph/imap.c:3669
173
#: libsylph/imap.c:3670
174 174
#, c-format
175 175
msgid "can't select folder: %s\n"
176 176
msgstr "không thể chọn thư mục: %s\n"
177 177

 
178
#: libsylph/imap.c:3707
178
#: libsylph/imap.c:3708
179 179
msgid "error on imap command: STATUS\n"
180 180
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: STATUS\n"
181 181

 
182
#: libsylph/imap.c:3831 libsylph/imap.c:3866
182
#: libsylph/imap.c:3832 libsylph/imap.c:3867
183 183
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
184 184
msgstr "Xác thực IMAP4 thất bại:\n"
185 185

 
186
#: libsylph/imap.c:3919
186
#: libsylph/imap.c:3920
187 187
msgid "IMAP4 login failed.\n"
188 188
msgstr "Đăng nhập IMAP4 thất bại.\n"
189 189

 
190
#: libsylph/imap.c:4327 libsylph/imap.c:4334
190
#: libsylph/imap.c:4328 libsylph/imap.c:4335
191 191
#, c-format
192 192
msgid "can't append %s to %s\n"
193 193
msgstr "không thể ghep %s vào %s\n"
194 194

 
195
#: libsylph/imap.c:4341
195
#: libsylph/imap.c:4342
196 196
msgid "(sending file...)"
197 197
msgstr "(đang gửi tập tin...)"
198 198

 
199
#: libsylph/imap.c:4370
199
#: libsylph/imap.c:4371
200 200
#, c-format
201 201
msgid "can't append message to %s\n"
202 202
msgstr "không thể ghép thư vào %s\n"
203 203

 
204
#: libsylph/imap.c:4402
204
#: libsylph/imap.c:4403
205 205
#, c-format
206 206
msgid "can't copy %s to %s\n"
207 207
msgstr "không thể chép %s tới %s\n"
208 208

 
209
#: libsylph/imap.c:4425
209
#: libsylph/imap.c:4426
210 210
#, c-format
211 211
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
212 212
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: STORE %s %s\n"
213 213

 
214
#: libsylph/imap.c:4441
214
#: libsylph/imap.c:4442
215 215
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
216 216
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: EXPUNGE\n"
217 217

 
218
#: libsylph/imap.c:4456
218
#: libsylph/imap.c:4457
219 219
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
220 220
msgstr "có lỗi khi chạy lệnh imap: CLOSE\n"
221 221

 
222
#: libsylph/imap.c:4777
222
#: libsylph/imap.c:4778
223 223
#, c-format
224 224
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
225 225
msgstr "iconv không thể chuyển UTF-7 sang %s\n"
226 226

 
227
#: libsylph/imap.c:4809
227
#: libsylph/imap.c:4810
228 228
#, c-format
229 229
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
230 230
msgstr "iconv không thể chuyển %s sang UTF-7\n"
......
4323 4323
msgid "Select an action for the attached file:\n"
4324 4324
msgstr "Chọn một hành động cho tập tin đính kèm:\n"
4325 4325

 
4326
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:842
4326
#: src/mimeview.c:670 src/textview.c:849
4327 4327
msgid "Open _with..."
4328 4328
msgstr "Mở _với..."
4329 4329

 
......
4331 4331
msgid "_Display as text"
4332 4332
msgstr "_Hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý"
4333 4333

 
4334
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:845
4334
#: src/mimeview.c:678 src/textview.c:852
4335 4335
msgid "_Save as..."
4336 4336
msgstr "_Lưu là..."
4337 4337

 
......
7352 7352
msgid "Good signature from \"%s\""
7353 7353
msgstr "Chữ kí chuẩn từ \"%s\""
7354 7354

 
7355
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1105
7355
#: src/sigstatus.c:244 src/textview.c:1116
7356 7356
msgid "Good signature"
7357 7357
msgstr "Chữ kí chuẩn"
7358 7358

 
......
7361 7361
msgid "Valid signature but the key for \"%s\" is not trusted"
7362 7362
msgstr "Chữ kí hợp lệ nhưng khoá ch \"%s\" không tin cậy"
7363 7363

 
7364
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1107
7364
#: src/sigstatus.c:249 src/textview.c:1118
7365 7365
msgid "Valid signature (untrusted key)"
7366 7366
msgstr "Chữ kí hợp lệ (chưa tin cậy)"
7367 7367

 
......
7397 7397
msgid "BAD signature from \"%s\""
7398 7398
msgstr "Chữ kí GIẢ từ \"%s\""
7399 7399

 
7400
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1109
7400
#: src/sigstatus.c:267 src/textview.c:1120
7401 7401
msgid "BAD signature"
7402 7402
msgstr "Chữ kí GIẢ"
7403 7403

 
......
7894 7894
msgid "file %s already exists\n"
7895 7895
msgstr "tập tin %s đã có trước\n"
7896 7896

 
7897
#: src/textview.c:263
7897
#: src/textview.c:266
7898 7898
msgid "Creating text view...\n"
7899 7899
msgstr "Đang tạo khung xem văn bản...\n"
7900 7900

 
7901
#: src/textview.c:525
7901
#: src/textview.c:530
7902 7902
msgid "This message is encrypted, but its decryption failed.\n"
7903 7903
msgstr ""
7904 7904

 
7905
#: src/textview.c:854
7905
#: src/textview.c:861
7906 7906
#, fuzzy
7907 7907
msgid "_Copy file name"
7908 7908
msgstr "Tên tập tin"
7909 7909

 
7910
#: src/textview.c:1161
7910
#: src/textview.c:1172
7911 7911
msgid "This message can't be displayed.\n"
7912 7912
msgstr "Không thể hiển thị được thư này.\n"
7913 7913

 
7914
#: src/textview.c:1185
7914
#: src/textview.c:1196
7915 7915
msgid ""
7916 7916
"The body text couldn't be displayed because writing to temporary file "
7917 7917
"failed.\n"
7918 7918
msgstr ""
7919 7919

 
7920
#: src/textview.c:2431
7920
#: src/textview.c:2444
7921 7921
msgid "Sa_ve this image as..."
7922 7922
msgstr "_Lưu hình ảnh này là..."
7923 7923

 
7924
#: src/textview.c:2451 src/trayicon.c:160
7924
#: src/textview.c:2464 src/trayicon.c:160
7925 7925
msgid "Compose _new message"
7926 7926
msgstr "Soạn _thư mới"
7927 7927

 
7928
#: src/textview.c:2453
7928
#: src/textview.c:2466
7929 7929
#, fuzzy
7930 7930
msgid "R_eply to this address"
7931 7931
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7932 7932

 
7933
#: src/textview.c:2456
7933
#: src/textview.c:2469
7934 7934
msgid "Add to address _book..."
7935 7935
msgstr "Thêm vào _sổ địa chỉ..."
7936 7936

 
7937
#: src/textview.c:2458
7937
#: src/textview.c:2471
7938 7938
msgid "Copy this add_ress"
7939 7939
msgstr "_Chép địa chỉ này"
7940 7940

 
7941
#: src/textview.c:2461
7941
#: src/textview.c:2474
7942 7942
msgid "_Open with Web browser"
7943 7943
msgstr "_Mở với trình duyệt web"
7944 7944

 
7945
#: src/textview.c:2463
7945
#: src/textview.c:2476
7946 7946
msgid "Copy this _link"
7947 7947
msgstr "Sao chép liên _kết này"
7948 7948

 
7949
#: src/textview.c:2669
7949
#: src/textview.c:2682
7950 7950
#, c-format
7951 7951
msgid ""
7952 7952
"The real URL (%s) is different from\n"
......
7959 7959
"\n"
7960 7960
"Vẫn mở nó?"
7961 7961

 
7962
#: src/textview.c:2674
7962
#: src/textview.c:2687
7963 7963
msgid "Fake URL warning"
7964 7964
msgstr "Cảnh báo URL lừa đảo"
7965 7965

 

Also available in: Unified diff