Revision 3166 po/vi.po

View differences:

vi.po
7 7
msgstr ""
8 8
"Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-08-15 14:02+0900\n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 17:59+0900\n"
11 11
"PO-Revision-Date: 2006-04-16 22:05+0700\n"
12 12
"Last-Translator: Pham Thanh Long <ptlong@gmail.com>\n"
13 13
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
......
639 639
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
640 640
msgstr ""
641 641

 
642
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3998
642
#: src/account_dialog.c:137 src/mainwindow.c:3997
643 643
msgid ""
644 644
"Some composing windows are open.\n"
645 645
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
......
678 678
"trên cột `G' để cho phép lấy thư về bằng `Lấy tất cả'."
679 679

 
680 680
#: src/account_dialog.c:376 src/addressadd.c:178 src/addressbook.c:776
681
#: src/compose.c:5408 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
681
#: src/compose.c:5411 src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:826
682 682
#: src/editbook.c:198 src/editgroup.c:266 src/editjpilot.c:270
683 683
#: src/editldap.c:307 src/editvcard.c:183 src/mimeview.c:226
684 684
#: src/prefs_filter.c:270 src/prefs_folder_item.c:171 src/select-keys.c:311
......
813 813
msgid "Add Address to Book"
814 814
msgstr "Thêm địa chỉ vào sổ"
815 815

 
816
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3363 src/prefs_toolbar.c:89
816
#: src/addressadd.c:188 src/compose.c:3364 src/prefs_toolbar.c:89
817 817
#: src/select-keys.c:312
818 818
msgid "Address"
819 819
msgstr "Địa chỉ"
......
832 832
msgid "Auto-registered address"
833 833
msgstr "Các mẫu đã đăng kí"
834 834

 
835
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:550
835
#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:550
836 836
#: src/messageview.c:166
837 837
msgid "/_File"
838 838
msgstr "/_Tập tin"
......
853 853
msgid "/_File/New _LDAP Server"
854 854
msgstr "/_Tập tin/_Máy chủ LDAP mới"
855 855

 
856
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:586
857
#: src/compose.c:591 src/compose.c:594 src/compose.c:597 src/mainwindow.c:568
856
#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417 src/compose.c:587
857
#: src/compose.c:592 src/compose.c:595 src/compose.c:598 src/mainwindow.c:568
858 858
#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:575
859 859
#: src/mainwindow.c:580 src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:168
860 860
#: src/messageview.c:173
......
873 873
msgid "/_File/_Save"
874 874
msgstr "/_Tập tin/_Lưu"
875 875

 
876
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:598 src/messageview.c:174
876
#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:599 src/messageview.c:174
877 877
msgid "/_File/_Close"
878 878
msgstr "/_Tập tin/Đón_g"
879 879

 
880 880
#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:485
881
#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
881
#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:176
882 882
msgid "/_Edit"
883 883
msgstr "/_Soạn"
884 884

 
885
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:587
885
#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:587
886 886
#: src/messageview.c:177
887 887
msgid "/_Edit/_Copy"
888 888
msgstr "/_Soạn/_Sao chép"
889 889

 
890
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:606
890
#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:607
891 891
msgid "/_Edit/_Paste"
892 892
msgstr "/_Soạn/_Dán"
893 893

 
......
934 934
msgid "/_Address/_Delete"
935 935
msgstr "/Đị_a chỉ/_Xoá"
936 936

 
937
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:716 src/mainwindow.c:834
937
#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:717 src/mainwindow.c:834
938 938
#: src/messageview.c:299
939 939
msgid "/_Tools"
940 940
msgstr "/_Công cụ"
......
948 948
msgid "/_Tools/Import _CSV file"
949 949
msgstr "/_Công cụ/_Nhập tập tin LDIF"
950 950

 
951
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:892
951
#: src/addressbook.c:444 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:892
952 952
#: src/messageview.c:319
953 953
msgid "/_Help"
954 954
msgstr "/_Hỗ trợ"
955 955

 
956
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:912
956
#: src/addressbook.c:445 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:912
957 957
#: src/messageview.c:320
958 958
msgid "/_Help/_About"
959 959
msgstr "/_Hỗ trợ/_Giới thiệu"
......
971 971
msgstr "/Thư _mục mới"
972 972

 
973 973
#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:484
974
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:572 src/compose.c:575
974
#: src/addressbook.c:487 src/compose.c:573 src/compose.c:576
975 975
#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:261 src/folderview.c:266
976 976
#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:282 src/folderview.c:285
977 977
#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:292 src/folderview.c:295
......
1027 1027
msgid "Search:"
1028 1028
msgstr "Tìm kiếm:"
1029 1029

 
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3308 src/headerview.c:55
1030
#: src/addressbook.c:904 src/compose.c:3309 src/headerview.c:57
1031 1031
#: src/prefs_folder_item.c:340 src/prefs_template.c:200
1032 1032
msgid "To:"
1033 1033
msgstr "Người nhận:"
1034 1034

 
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3325 src/headerview.c:56
1035
#: src/addressbook.c:908 src/compose.c:3326 src/headerview.c:58
1036 1036
#: src/prefs_folder_item.c:357 src/prefs_template.c:202
1037 1037
msgid "Cc:"
1038 1038
msgstr "Cc:"
1039 1039

 
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3342 src/prefs_folder_item.c:368
1040
#: src/addressbook.c:912 src/compose.c:3343 src/prefs_folder_item.c:368
1041 1041
#: src/prefs_template.c:204
1042 1042
msgid "Bcc:"
1043 1043
msgstr "Bcc:"
......
1247 1247
msgid "Personal address"
1248 1248
msgstr "Địa chỉ cá nhân"
1249 1249

 
1250
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6829 src/main.c:874
1250
#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6833 src/main.c:874
1251 1251
msgid "Notice"
1252 1252
msgstr "Chú ý"
1253 1253

 
......
1303 1303
msgid "None"
1304 1304
msgstr "Không"
1305 1305

 
1306
#: src/compose.c:571 src/mimeview.c:135
1306
#: src/compose.c:572 src/mimeview.c:135
1307 1307
msgid "/_Open"
1308 1308
msgstr "/_Mở"
1309 1309

 
1310
#: src/compose.c:573
1310
#: src/compose.c:574
1311 1311
msgid "/_Add..."
1312 1312
msgstr "/Thê_m..."
1313 1313

 
1314
#: src/compose.c:574
1314
#: src/compose.c:575
1315 1315
msgid "/_Remove"
1316 1316
msgstr "/_Xoá bỏ"
1317 1317

 
1318
#: src/compose.c:576 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1318
#: src/compose.c:577 src/folderview.c:273 src/folderview.c:299
1319 1319
#: src/folderview.c:321
1320 1320
msgid "/_Properties..."
1321 1321
msgstr "/Th_uộc tính"
1322 1322

 
1323
#: src/compose.c:582
1323
#: src/compose.c:583
1324 1324
msgid "/_File/_Send"
1325 1325
msgstr "/_Tập tin/_Gửi"
1326 1326

 
1327
#: src/compose.c:584
1327
#: src/compose.c:585
1328 1328
msgid "/_File/Send _later"
1329 1329
msgstr "/_Tập tin/Gửi _sau"
1330 1330

 
1331
#: src/compose.c:587
1331
#: src/compose.c:588
1332 1332
msgid "/_File/Save to _draft folder"
1333 1333
msgstr "/_Tập tin/Lưu vào thư mục _nháp"
1334 1334

 
1335
#: src/compose.c:589
1335
#: src/compose.c:590
1336 1336
msgid "/_File/Save and _keep editing"
1337 1337
msgstr "/_Tập tin/Lưu và _tiếp tục soạn"
1338 1338

 
1339
#: src/compose.c:592
1339
#: src/compose.c:593
1340 1340
msgid "/_File/_Attach file"
1341 1341
msgstr "/_Tập tin/Đính _kèm tập tin"
1342 1342

 
1343
#: src/compose.c:593
1343
#: src/compose.c:594
1344 1344
msgid "/_File/_Insert file"
1345 1345
msgstr "/_Tập tin/_Chèn tập tin"
1346 1346

 
1347
#: src/compose.c:595
1347
#: src/compose.c:596
1348 1348
msgid "/_File/Insert si_gnature"
1349 1349
msgstr "/_Tập tin/Chèn _chữ kí"
1350 1350

 
1351
#: src/compose.c:596
1351
#: src/compose.c:597
1352 1352
msgid "/_File/A_ppend signature"
1353 1353
msgstr "/_Tập tin/Thêm _chữ kí"
1354 1354

 
1355
#: src/compose.c:601
1355
#: src/compose.c:602
1356 1356
msgid "/_Edit/_Undo"
1357 1357
msgstr "/_Soạn/_Hoàn tác"
1358 1358

 
1359
#: src/compose.c:602
1359
#: src/compose.c:603
1360 1360
msgid "/_Edit/_Redo"
1361 1361
msgstr "/_Soạn/Ch_uyển tác"
1362 1362

 
1363
#: src/compose.c:603 src/compose.c:610 src/mainwindow.c:590
1363
#: src/compose.c:604 src/compose.c:611 src/mainwindow.c:590
1364 1364
#: src/messageview.c:179
1365 1365
msgid "/_Edit/---"
1366 1366
msgstr "/_Soạn/---"
1367 1367

 
1368
#: src/compose.c:604
1368
#: src/compose.c:605
1369 1369
msgid "/_Edit/Cu_t"
1370 1370
msgstr "/_Soạn/_Cắt"
1371 1371

 
1372
#: src/compose.c:607
1372
#: src/compose.c:608
1373 1373
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1374 1374
msgstr "/_Soạn/Dán ở dạng t_rích dẫn"
1375 1375

 
1376
#: src/compose.c:609 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1376
#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:178
1377 1377
msgid "/_Edit/Select _all"
1378 1378
msgstr "/_Soạn/Chọ_n tất cả"
1379 1379

 
1380
#: src/compose.c:611
1380
#: src/compose.c:612
1381 1381
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1382 1382
msgstr "/_Soạn/_Khuôn dòng đoạn hiện tại"
1383 1383

 
1384
#: src/compose.c:613
1384
#: src/compose.c:614
1385 1385
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1386 1386
msgstr "/_Soạn/Khuôn _mọi dòng dài"
1387 1387

 
1388
#: src/compose.c:615
1388
#: src/compose.c:616
1389 1389
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1390 1390
msgstr "/_Soạn/Tự độ_ng khuôn dòng"
1391 1391

 
1392
#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1392
#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:183
1393 1393
#: src/summaryview.c:476
1394 1394
msgid "/_View"
1395 1395
msgstr "/_Xem"
1396 1396

 
1397
#: src/compose.c:617
1397
#: src/compose.c:618
1398 1398
msgid "/_View/_To"
1399 1399
msgstr "/_Xem/_Người nhận"
1400 1400

 
1401
#: src/compose.c:618
1401
#: src/compose.c:619
1402 1402
msgid "/_View/_Cc"
1403 1403
msgstr "/_Xem/_Cc"
1404 1404

 
1405
#: src/compose.c:619
1405
#: src/compose.c:620
1406 1406
msgid "/_View/_Bcc"
1407 1407
msgstr "/_Xem/_Bcc"
1408 1408

 
1409
#: src/compose.c:620
1409
#: src/compose.c:621
1410 1410
#, fuzzy
1411 1411
msgid "/_View/_Reply-To"
1412 1412
msgstr "/_Xem/_Hồi âm cho"
1413 1413

 
1414
#: src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/compose.c:625 src/compose.c:627
1415
#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1414
#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/compose.c:628
1415
#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:625
1416 1416
#: src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:779
1417 1417
#: src/mainwindow.c:783 src/messageview.c:275
1418 1418
msgid "/_View/---"
1419 1419
msgstr "/_Xem/---"
1420 1420

 
1421
#: src/compose.c:622
1421
#: src/compose.c:623
1422 1422
#, fuzzy
1423 1423
msgid "/_View/_Followup-To"
1424 1424
msgstr "/_Xem/Tiế_p sau"
1425 1425

 
1426
#: src/compose.c:624
1426
#: src/compose.c:625
1427 1427
msgid "/_View/R_uler"
1428 1428
msgstr "/_Xem/_Thước kẻ"
1429 1429

 
1430
#: src/compose.c:626
1430
#: src/compose.c:627
1431 1431
msgid "/_View/_Attachment"
1432 1432
msgstr "/_Xem/Đí_nh kèm"
1433 1433

 
1434
#: src/compose.c:628
1434
#: src/compose.c:629
1435 1435
#, fuzzy
1436 1436
msgid "/_View/Cu_stomize toolbar..."
1437 1437
msgstr "/_Xem/Đi _tới/Thư mụ_c khác..."
1438 1438

 
1439
#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1439
#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:190
1440 1440
msgid "/_View/Character _encoding"
1441 1441
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự"
1442 1442

 
1443
#: src/compose.c:637
1443
#: src/compose.c:638
1444 1444
msgid "/_View/Character _encoding/_Automatic"
1445 1445
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/_Tự động"
1446 1446

 
1447
#: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:655
1448
#: src/compose.c:663 src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:679
1449
#: src/compose.c:683 src/compose.c:693 src/compose.c:697 src/compose.c:705
1450
#: src/compose.c:709 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1447
#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:652 src/compose.c:656
1448
#: src/compose.c:664 src/compose.c:668 src/compose.c:674 src/compose.c:680
1449
#: src/compose.c:684 src/compose.c:694 src/compose.c:698 src/compose.c:706
1450
#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:686
1451 1451
#: src/messageview.c:186
1452 1452
msgid "/_View/Character _encoding/---"
1453 1453
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/---"
1454 1454

 
1455
#: src/compose.c:641 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1455
#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:194
1456 1456
msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1457 1457
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/7bit ascii (US-ASC_II)"
1458 1458

 
1459
#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1459
#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:197
1460 1460
msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1461 1461
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Unicode (_UTF-8)"
1462 1462

 
1463
#: src/compose.c:647 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1463
#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:200
1464 1464
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1465 1465
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Tây Âu (ISO-8859-_1)"
1466 1466

 
1467
#: src/compose.c:649 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1467
#: src/compose.c:650 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:202
1468 1468
msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1469 1469
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Tây Âu (ISO-8859-15)"
1470 1470

 
1471
#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1471
#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:207
1472 1472
msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1473 1473
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Trung Âu (ISO-8859-_2)"
1474 1474

 
1475
#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1475
#: src/compose.c:658 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:210
1476 1476
msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1477 1477
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/_Baltic (ISO-8859-13)"
1478 1478

 
1479
#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1479
#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:212
1480 1480
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1481 1481
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Baltic (ISO-8859-_4)"
1482 1482

 
1483
#: src/compose.c:661 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1483
#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:214
1484 1484
#, fuzzy
1485 1485
msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (Windows-1257)"
1486 1486
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (Windows-1256)"
1487 1487

 
1488
#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1488
#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:217
1489 1489
msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1490 1490
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hi Lạp (ISO-8859-_7)"
1491 1491

 
1492
#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1492
#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:220
1493 1493
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1494 1494
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (ISO-8859-_6)"
1495 1495

 
1496
#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1496
#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:222
1497 1497
msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1498 1498
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/A-rập (Windows-1256)"
1499 1499

 
1500
#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1500
#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:225
1501 1501
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1502 1502
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Do Thái (ISO-8859-_8)"
1503 1503

 
1504
#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1504
#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:227
1505 1505
msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1506 1506
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Do Thái (Windows-1255)"
1507 1507

 
1508
#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1508
#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:230
1509 1509
msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1510 1510
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thổ Nhĩ Kì (ISO-8859-_9)"
1511 1511

 
1512
#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1512
#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:233
1513 1513
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1514 1514
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1515 1515

 
1516
#: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1516
#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:235
1517 1517
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1518 1518
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (KOI8-_R)"
1519 1519

 
1520
#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1520
#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:237
1521 1521
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1522 1522
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (KOI8-U)"
1523 1523

 
1524
#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1524
#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:239
1525 1525
msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1526 1526
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Cyrillic (Windows-1251)"
1527 1527

 
1528
#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1528
#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:242
1529 1529
msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1530 1530
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Nhật Bản (ISO-2022-_JP)"
1531 1531

 
1532
#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1532
#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:251
1533 1533
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1534 1534
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán giản thể (_GB2312)"
1535 1535

 
1536
#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1536
#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:253
1537 1537
msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1538 1538
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán phồn thể (GBK)"
1539 1539

 
1540
#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1540
#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:255
1541 1541
msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1542 1542
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Hán phồn thể (_Big5)"
1543 1543

 
1544
#: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1544
#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:262
1545 1545
msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1546 1546
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Triều Tiên (EUC-_KR)"
1547 1547

 
1548
#: src/compose.c:711 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1548
#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:267
1549 1549
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1550 1550
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thái (TIS-620)"
1551 1551

 
1552
#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1552
#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:269
1553 1553
msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1554 1554
msgstr "/_Xem/Mã _kí tự/Thái (Windows-874)"
1555 1555

 
1556
#: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1556
#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:835 src/messageview.c:300
1557 1557
msgid "/_Tools/_Address book"
1558 1558
msgstr "/_Công cụ/_Sổ địa chỉ"
1559 1559

 
1560
#: src/compose.c:718
1560
#: src/compose.c:719
1561 1561
msgid "/_Tools/_Template"
1562 1562
msgstr "/_Công cụ/_Mẫu"
1563 1563

 
1564
#: src/compose.c:720 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1564
#: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:859 src/messageview.c:316
1565 1565
msgid "/_Tools/Actio_ns"
1566 1566
msgstr "/_Công cụ/_Hành động"
1567 1567

 
1568
#: src/compose.c:722 src/compose.c:725 src/compose.c:729 src/compose.c:735
1568
#: src/compose.c:723 src/compose.c:726 src/compose.c:730 src/compose.c:736
1569 1569
#: src/mainwindow.c:838 src/mainwindow.c:852 src/mainwindow.c:857
1570 1570
#: src/mainwindow.c:860 src/mainwindow.c:866 src/mainwindow.c:868
1571 1571
#: src/messageview.c:303 src/messageview.c:315
1572 1572
msgid "/_Tools/---"
1573 1573
msgstr "/_Công cụ/---"
1574 1574

 
1575
#: src/compose.c:723
1575
#: src/compose.c:724
1576 1576
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
1577 1577
msgstr "/_Công cụ/Soạ_n với chương trình ngoài"
1578 1578

 
1579
#: src/compose.c:726
1579
#: src/compose.c:727
1580 1580
msgid "/_Tools/Request _disposition notification"
1581 1581
msgstr ""
1582 1582

 
1583
#: src/compose.c:730
1583
#: src/compose.c:731
1584 1584
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
1585 1585
msgstr "/_Công cụ/Chữ _kí PGP"
1586 1586

 
1587
#: src/compose.c:731
1587
#: src/compose.c:732
1588 1588
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
1589 1589
msgstr "/_Công cụ/Mã hoá _PGP"
1590 1590

 
1591
#: src/compose.c:736
1591
#: src/compose.c:737
1592 1592
msgid "/_Tools/_Check spell"
1593 1593
msgstr "/_Công cụ/Kiểm tra _chính tả"
1594 1594

 
1595
#: src/compose.c:737
1595
#: src/compose.c:738
1596 1596
msgid "/_Tools/_Set spell language"
1597 1597
msgstr "/_Công cụ/Chọn ngôn ngữ để _kiểm tra chính tả"
1598 1598

 
1599
#: src/compose.c:1025
1599
#: src/compose.c:1026
1600 1600
#, c-format
1601 1601
msgid "%s: file not exist\n"
1602 1602
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1603 1603

 
1604
#: src/compose.c:1132 src/compose.c:1209
1604
#: src/compose.c:1133 src/compose.c:1210
1605 1605
msgid "Can't get text part\n"
1606 1606
msgstr "Không thể lấy phần văn bản\n"
1607 1607

 
1608
#: src/compose.c:1755
1608
#: src/compose.c:1756
1609 1609
msgid "Quote mark format error."
1610 1610
msgstr "Lỗi định dạng đánh dấu trích dẫn."
1611 1611

 
1612
#: src/compose.c:1767
1612
#: src/compose.c:1768
1613 1613
msgid "Message reply/forward format error."
1614 1614
msgstr "Lỗi định dạng trả lời/chuyển tiếp thư."
1615 1615

 
1616
#: src/compose.c:2280
1616
#: src/compose.c:2281
1617 1617
#, c-format
1618 1618
msgid "File %s doesn't exist\n"
1619 1619
msgstr "Tập tin %s không tồn tại\n"
1620 1620

 
1621
#: src/compose.c:2284
1621
#: src/compose.c:2285
1622 1622
#, c-format
1623 1623
msgid "Can't get file size of %s\n"
1624 1624
msgstr "Không thể xác định kích tước tập tin của %s\n"
1625 1625

 
1626
#: src/compose.c:2289 src/compose.c:4468
1626
#: src/compose.c:2290 src/compose.c:4469
1627 1627
#, c-format
1628 1628
msgid "File %s is empty."
1629 1629
msgstr "%s là tập tin trống."
1630 1630

 
1631
#: src/compose.c:2294
1631
#: src/compose.c:2295
1632 1632
#, c-format
1633 1633
msgid "Can't read %s."
1634 1634
msgstr "Không thể đọc %s."
1635 1635

 
1636
#: src/compose.c:2327
1636
#: src/compose.c:2328
1637 1637
#, c-format
1638 1638
msgid "Message: %s"
1639 1639
msgstr "Thư: %s"
1640 1640

 
1641
#: src/compose.c:2387 src/mimeview.c:590
1641
#: src/compose.c:2388 src/mimeview.c:590
1642 1642
msgid "Can't get the part of multipart message."
1643 1643
msgstr "Không thể lấy thành phần cho thư nhiều thành phần."
1644 1644

 
1645
#: src/compose.c:2877 src/headerview.c:233 src/query_search.c:791
1645
#: src/compose.c:2878 src/headerview.c:259 src/query_search.c:791
1646 1646
#: src/rpop3.c:701 src/summaryview.c:2508
1647 1647
msgid "(No Subject)"
1648 1648
msgstr "(Không tiêu đề)"
1649 1649

 
1650
#: src/compose.c:2880
1650
#: src/compose.c:2881
1651 1651
#, c-format
1652 1652
msgid "%s - Compose%s"
1653 1653
msgstr "%s - Viết thư%s"
1654 1654

 
1655
#: src/compose.c:3003
1655
#: src/compose.c:3004
1656 1656
msgid "Recipient is not specified."
1657 1657
msgstr "Chưa chỉ định người nhận."
1658 1658

 
1659
#: src/compose.c:3011
1659
#: src/compose.c:3012
1660 1660
msgid "Empty subject"
1661 1661
msgstr "Tiêu đề bị bỏ trống"
1662 1662

 
1663
#: src/compose.c:3012
1663
#: src/compose.c:3013
1664 1664
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1665 1665
msgstr "Tiêu đề bị bỏ trống. Vẫn gửi đi?"
1666 1666

 
1667
#: src/compose.c:3076
1667
#: src/compose.c:3077
1668 1668
#, fuzzy
1669 1669
msgid "Attachment is missing"
1670 1670
msgstr "Đính kèm"
1671 1671

 
1672
#: src/compose.c:3077
1672
#: src/compose.c:3078
1673 1673
msgid "There is no attachment. Send it without attachments?"
1674 1674
msgstr ""
1675 1675

 
1676
#: src/compose.c:3194 src/compose.c:3220
1676
#: src/compose.c:3195 src/compose.c:3221
1677 1677
msgid "Check recipients"
1678 1678
msgstr ""
1679 1679

 
1680
#: src/compose.c:3240
1680
#: src/compose.c:3241
1681 1681
#, fuzzy
1682 1682
msgid "Really send this mail to the following addresses?"
1683 1683
msgstr "Tự động đặt địa chỉ sau"
1684 1684

 
1685
#: src/compose.c:3253 src/compose.c:5274 src/headerview.c:54
1685
#: src/compose.c:3254 src/compose.c:5277 src/headerview.c:56
1686 1686
msgid "From:"
1687 1687
msgstr "Người gửi:"
1688 1688

 
1689
#: src/compose.c:3275 src/headerview.c:58 src/prefs_template.c:208
1689
#: src/compose.c:3276 src/headerview.c:60 src/prefs_template.c:208
1690 1690
msgid "Subject:"
1691 1691
msgstr "Tiêu đề:"
1692 1692

 
1693
#: src/compose.c:3368
1693
#: src/compose.c:3369
1694 1694
#, fuzzy
1695 1695
msgid "_Send"
1696 1696
msgstr "Gửi"
1697 1697

 
1698
#: src/compose.c:3398
1698
#: src/compose.c:3399
1699 1699
#, fuzzy
1700 1700
msgid ""
1701 1701
"Checking for new messages is currently running.\n"
1702 1702
"Please try again later."
1703 1703
msgstr "Kiểm tra thư mới trong mọi thư mục..."
1704 1704

 
1705
#: src/compose.c:3534
1705
#: src/compose.c:3535
1706 1706
msgid "can't get recipient list."
1707 1707
msgstr "không lấy được danh sách người nhận."
1708 1708

 
1709
#: src/compose.c:3562
1709
#: src/compose.c:3563
1710 1710
msgid ""
1711 1711
"Account for sending mail is not specified.\n"
1712 1712
"Please select a mail account before sending."
......
1714 1714
"Chưa xác định tài khoản để gửi thư.\n"
1715 1715
"Hãy chọn một tài khoản trước khi gửi."
1716 1716

 
1717
#: src/compose.c:3582 src/send_message.c:353
1717
#: src/compose.c:3583 src/send_message.c:353
1718 1718
#, c-format
1719 1719
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1720 1720
msgstr "Xảy ra lỗi khi gửi thư đến %s ."
1721 1721

 
1722
#: src/compose.c:3632
1722
#: src/compose.c:3633
1723 1723
msgid ""
1724 1724
"Sending of message was completed, but the message could not be saved to "
1725 1725
"outbox."
1726 1726
msgstr ""
1727 1727

 
1728
#: src/compose.c:3676
1728
#: src/compose.c:3677
1729 1729
#, c-format
1730 1730
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1731 1731
msgstr "Không tìm thấy khoá liên quan đến khoá đang chọn với id `%s'."
1732 1732

 
1733
#: src/compose.c:3703 src/compose.c:4088
1733
#: src/compose.c:3704 src/compose.c:4089
1734 1734
#, fuzzy
1735 1735
msgid "Can't sign the message."
1736 1736
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1737 1737

 
1738
#: src/compose.c:3730 src/compose.c:4134
1738
#: src/compose.c:3731 src/compose.c:4135
1739 1739
#, fuzzy
1740 1740
msgid "Can't encrypt the message."
1741 1741
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1742 1742

 
1743
#: src/compose.c:3765 src/compose.c:4129
1743
#: src/compose.c:3766 src/compose.c:4130
1744 1744
#, fuzzy
1745 1745
msgid "Can't encrypt or sign the message."
1746 1746
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1747 1747

 
1748
#: src/compose.c:3811 src/compose.c:4162 src/compose.c:4225 src/compose.c:4345
1748
#: src/compose.c:3812 src/compose.c:4163 src/compose.c:4226 src/compose.c:4346
1749 1749
msgid "can't change file mode\n"
1750 1750
msgstr "không thể đổi chế độ tập tin\n"
1751 1751

 
1752
#: src/compose.c:3844
1752
#: src/compose.c:3845
1753 1753
#, c-format
1754 1754
msgid ""
1755 1755
"Can't convert the character encoding of the message body from %s to %s.\n"
......
1760 1760
"\n"
1761 1761
"Vẫn gửi ở dạng %s?"
1762 1762

 
1763
#: src/compose.c:3850
1763
#: src/compose.c:3851
1764 1764
msgid "Code conversion error"
1765 1765
msgstr "Lỗi chuyển mã"
1766 1766

 
1767
#: src/compose.c:3936
1767
#: src/compose.c:3937
1768 1768
#, c-format
1769 1769
msgid ""
1770 1770
"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
......
1777 1777
"\n"
1778 1778
"Vẫn gửi đi?"
1779 1779

 
1780
#: src/compose.c:3940
1780
#: src/compose.c:3941
1781 1781
msgid "Line length limit"
1782 1782
msgstr "Giới hạn độ dài của dòng"
1783 1783

 
1784
#: src/compose.c:4106
1784
#: src/compose.c:4107
1785 1785
msgid "Encrypting with Bcc"
1786 1786
msgstr ""
1787 1787

 
1788
#: src/compose.c:4107
1788
#: src/compose.c:4108
1789 1789
msgid ""
1790 1790
"This message has Bcc recipients. If this message is encrypted, all Bcc "
1791 1791
"recipients will be visible by examing the encryption key list, leading to "
......
1794 1794
"Send it anyway?"
1795 1795
msgstr ""
1796 1796

 
1797
#: src/compose.c:4305
1797
#: src/compose.c:4306
1798 1798
msgid "can't remove the old message\n"
1799 1799
msgstr "không thể xoá thư cũ\n"
1800 1800

 
1801
#: src/compose.c:4323
1801
#: src/compose.c:4324
1802 1802
msgid "queueing message...\n"
1803 1803
msgstr "đang xếp hàng thư...\n"
1804 1804

 
1805
#: src/compose.c:4411
1805
#: src/compose.c:4412
1806 1806
msgid "can't find queue folder\n"
1807 1807
msgstr "không thấy thư mục đợi\n"
1808 1808

 
1809
#: src/compose.c:4418
1809
#: src/compose.c:4419
1810 1810
msgid "can't queue the message\n"
1811 1811
msgstr "không thể xếp hàng thư\n"
1812 1812

 
1813
#: src/compose.c:4463
1813
#: src/compose.c:4464
1814 1814
#, fuzzy, c-format
1815 1815
msgid "File %s doesn't exist."
1816 1816
msgstr "Tập tin %s không tồn tại\n"
1817 1817

 
1818
#: src/compose.c:4472
1818
#: src/compose.c:4473
1819 1819
#, fuzzy, c-format
1820 1820
msgid "Can't open file %s."
1821 1821
msgstr "Không thể mở tập tin đánh đấu.\n"
1822 1822

 
1823
#: src/compose.c:5223
1823
#: src/compose.c:5224
1824 1824
msgid "Creating compose window...\n"
1825 1825
msgstr "Đang tạo cửa sổ soạn thảo...\n"
1826 1826

 
1827
#: src/compose.c:5348
1827
#: src/compose.c:5351
1828 1828
msgid "PGP Sign"
1829 1829
msgstr "Chữ kí PGP"
1830 1830

 
1831
#: src/compose.c:5351
1831
#: src/compose.c:5354
1832 1832
msgid "PGP Encrypt"
1833 1833
msgstr "Mã hoá PGP"
1834 1834

 
1835
#: src/compose.c:5389 src/mimeview.c:209
1835
#: src/compose.c:5392 src/mimeview.c:209
1836 1836
#, fuzzy
1837 1837
msgid "Data type"
1838 1838
msgstr "Thời gian"
1839 1839

 
1840 1840
#. S_COL_DATE
1841
#: src/compose.c:5398 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1841
#: src/compose.c:5401 src/mimeview.c:217 src/prefs_filter_edit.c:512
1842 1842
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/rpop3.c:437 src/select-keys.c:309
1843 1843
#: src/summaryview.c:5475
1844 1844
msgid "Size"
1845 1845
msgstr "Kích thước"
1846 1846

 
1847
#: src/compose.c:6491
1847
#: src/compose.c:6495
1848 1848
msgid "Invalid MIME type."
1849 1849
msgstr "Kiểu MIME không hợp lệ"
1850 1850

 
1851
#: src/compose.c:6509
1851
#: src/compose.c:6513
1852 1852
msgid "File doesn't exist or is empty."
1853 1853
msgstr "Tập tin không tồn tại hoặc rỗng."
1854 1854

 
1855
#: src/compose.c:6578
1855
#: src/compose.c:6582
1856 1856
msgid "Properties"
1857 1857
msgstr "Thuộc tính"
1858 1858

 
1859
#: src/compose.c:6596
1859
#: src/compose.c:6600
1860 1860
msgid "MIME type"
1861 1861
msgstr "Kiểu MIME"
1862 1862

 
1863 1863
#. Encoding
1864
#: src/compose.c:6598 src/prefs_common_dialog.c:1115
1864
#: src/compose.c:6602 src/prefs_common_dialog.c:1115
1865 1865
#: src/prefs_common_dialog.c:1782
1866 1866
msgid "Encoding"
1867 1867
msgstr "Mã hoá"
1868 1868

 
1869
#: src/compose.c:6621 src/prefs_folder_item.c:202
1869
#: src/compose.c:6625 src/prefs_folder_item.c:202
1870 1870
msgid "Path"
1871 1871
msgstr "Đường dẫn"
1872 1872

 
1873
#: src/compose.c:6622
1873
#: src/compose.c:6626
1874 1874
msgid "File name"
1875 1875
msgstr "Tên tập tin"
1876 1876

 
1877
#: src/compose.c:6711
1877
#: src/compose.c:6715
1878 1878
#, fuzzy
1879 1879
msgid "File not exist."
1880 1880
msgstr "%s: tập tin không tồn tại\n"
1881 1881

 
1882
#: src/compose.c:6721 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1882
#: src/compose.c:6725 src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1284
1883 1883
msgid "Opening executable file"
1884 1884
msgstr "Đang mở tập tin chạy"
1885 1885

 
1886
#: src/compose.c:6722 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1886
#: src/compose.c:6726 src/mimeview.c:1270 src/mimeview.c:1285
1887 1887
msgid ""
1888 1888
"This is an executable file. Opening executable file is restricted for "
1889 1889
"security.\n"
......
1894 1894
"Nếu bạn muốn chạy tập tin, lưu nó vào đâu đó và đảm bảo nó không bị nhiễm vi-"
1895 1895
"rút hay là chương trình có hại."
1896 1896

 
1897
#: src/compose.c:6764
1897
#: src/compose.c:6768
1898 1898
#, c-format
1899 1899
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1900 1900
msgstr "Dòng lệnh cho trình soạn thảo ngoài không hợp lệ: `%s'\n"
1901 1901

 
1902
#: src/compose.c:6826
1902
#: src/compose.c:6830
1903 1903
#, c-format
1904 1904
msgid ""
1905 1905
"The external editor is still working.\n"
......
1908 1908
"Trình soạn thảo ngoài vẫn đang hoạt động.\n"
1909 1909
"Bắt buộc dừng tiến trình (pid: %d)?\n"
1910 1910

 
1911
#: src/compose.c:7163 src/mainwindow.c:3068
1911
#: src/compose.c:7167 src/mainwindow.c:3067
1912 1912
msgid "_Customize toolbar..."
1913 1913
msgstr ""
1914 1914

 
1915
#: src/compose.c:7323 src/compose.c:7329 src/compose.c:7351
1915
#: src/compose.c:7327 src/compose.c:7333 src/compose.c:7355
1916 1916
msgid "Can't queue the message."
1917 1917
msgstr "Không thể xếp hàng thông điệp"
1918 1918

 
1919
#: src/compose.c:7464
1919
#: src/compose.c:7468
1920 1920
msgid "Select files"
1921 1921
msgstr "Chọn tập tin"
1922 1922

 
1923
#: src/compose.c:7487 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1923
#: src/compose.c:7491 src/inputdialog.c:372 src/prefs_common_dialog.c:4560
1924 1924
msgid "Select file"
1925 1925
msgstr "Chọn tập tin"
1926 1926

 
1927
#: src/compose.c:7541
1927
#: src/compose.c:7545
1928 1928
msgid "Save message"
1929 1929
msgstr "Lưu thư"
1930 1930

 
1931
#: src/compose.c:7542
1931
#: src/compose.c:7546
1932 1932
msgid "This message has been modified. Save it to draft folder?"
1933 1933
msgstr "Nội dung đã được thay đổi. Lưu vào thư mục nháp?"
1934 1934

 
1935
#: src/compose.c:7544 src/compose.c:7548
1935
#: src/compose.c:7548 src/compose.c:7552
1936 1936
msgid "Close _without saving"
1937 1937
msgstr "_Không lưu"
1938 1938

 
1939
#: src/compose.c:7595
1939
#: src/compose.c:7599
1940 1940
#, c-format
1941 1941
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1942 1942
msgstr "Bạn có muốn dùng mẫu `%s' ?"
1943 1943

 
1944
#: src/compose.c:7597
1944
#: src/compose.c:7601
1945 1945
msgid "Apply template"
1946 1946
msgstr "Dùng mẫu"
1947 1947

 
1948
#: src/compose.c:7598
1948
#: src/compose.c:7602
1949 1949
msgid "_Replace"
1950 1950
msgstr "_Thay thế"
1951 1951

 
1952
#: src/compose.c:7598
1952
#: src/compose.c:7602
1953 1953
msgid "_Insert"
1954 1954
msgstr "_Chèn"
1955 1955

 
......
2473 2473
msgid "Setting folder info..."
2474 2474
msgstr "Thiết lập thông tin thư mục..."
2475 2475

 
2476
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4201 src/setup.c:305
2476
#: src/folderview.c:911 src/mainwindow.c:4200 src/setup.c:305
2477 2477
#, c-format
2478 2478
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2479 2479
msgstr "Đang quét thư mục %s%c%s ..."
2480 2480

 
2481
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4206 src/setup.c:310
2481
#: src/folderview.c:915 src/mainwindow.c:4205 src/setup.c:310
2482 2482
#, c-format
2483 2483
msgid "Scanning folder %s ..."
2484 2484
msgstr "Đang quét thư mục %s ..."
......
2646 2646
msgid "Delete news account"
2647 2647
msgstr "Xoá tài khoản tin tức"
2648 2648

 
2649
#: src/headerview.c:57
2649
#: src/headerview.c:59
2650 2650
msgid "Newsgroups:"
2651 2651
msgstr "Nhóm tin:"
2652 2652

 
2653
#: src/headerview.c:90
2653
#: src/headerview.c:93
2654 2654
msgid "Creating header view...\n"
2655 2655
msgstr "Đang tạo khung xem header...\n"
2656 2656

 
2657
#: src/headerview.c:212 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2657
#: src/headerview.c:228 src/query_search.c:792 src/rpop3.c:702
2658 2658
#: src/summaryview.c:2511
2659 2659
msgid "(No From)"
2660 2660
msgstr "(Không rõ người gửi)"
......
3970 3970
msgid "Creating main window...\n"
3971 3971
msgstr "Đang tạo cửa sổ chính...\n"
3972 3972

 
3973
#: src/mainwindow.c:1132
3973
#: src/mainwindow.c:1134
3974 3974
#, c-format
3975 3975
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3976 3976
msgstr "Cửa sổ chính: việc cấp màu %d thất bại\n"
3977 3977

 
3978
#: src/mainwindow.c:1222 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3978
#: src/mainwindow.c:1224 src/summaryview.c:2668 src/summaryview.c:2755
3979 3979
#: src/summaryview.c:4375 src/summaryview.c:4504 src/summaryview.c:4893
3980 3980
msgid "done.\n"
3981 3981
msgstr "xong.\n"
3982 3982

 
3983
#: src/mainwindow.c:1342 src/mainwindow.c:1383 src/mainwindow.c:1408
3983
#: src/mainwindow.c:1344 src/mainwindow.c:1385 src/mainwindow.c:1410
3984 3984
msgid "Untitled"
3985 3985
msgstr "Chưa đặt tên"
3986 3986

 
3987
#: src/mainwindow.c:1409
3987
#: src/mainwindow.c:1411
3988 3988
msgid "none"
3989 3989
msgstr "không"
3990 3990

 
3991
#: src/mainwindow.c:1778
3991
#: src/mainwindow.c:1780
3992 3992
msgid "Offline"
3993 3993
msgstr "Ngoại tuyến"
3994 3994

 
3995
#: src/mainwindow.c:1779
3995
#: src/mainwindow.c:1781
3996 3996
msgid "You are offline. Go online?"
3997 3997
msgstr "Bạn đang ngoại tuyến. Chuyển sang trực tuyến?"
3998 3998

 
3999
#: src/mainwindow.c:1796
3999
#: src/mainwindow.c:1798
4000 4000
msgid "Empty all trash"
4001 4001
msgstr "Đổ mọi thùng rác"
4002 4002

 
4003
#: src/mainwindow.c:1797
4003
#: src/mainwindow.c:1799
4004 4004
msgid "Delete all messages in trash folders?"
4005 4005
msgstr "Xoá mọi thư trong thùng rác?"
4006 4006

 
4007
#: src/mainwindow.c:1828
4007
#: src/mainwindow.c:1830
4008 4008
msgid "Add mailbox"
4009 4009
msgstr "Thêm hộp thư"
4010 4010

 
4011
#: src/mainwindow.c:1829
4011
#: src/mainwindow.c:1831
4012 4012
msgid ""
4013 4013
"Specify the location of mailbox.\n"
4014 4014
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
......
4018 4018
"Nếu hộp thư có trước được chỉ định, nó sẽ được\n"
4019 4019
"tự động quét."
4020 4020

 
4021
#: src/mainwindow.c:1835
4021
#: src/mainwindow.c:1837
4022 4022
#, c-format
4023 4023
msgid "The mailbox `%s' already exists."
4024 4024
msgstr "Hộp thư `%s' đã có trước."
4025 4025

 
4026
#: src/mainwindow.c:1840 src/setup.c:279
4026
#: src/mainwindow.c:1842 src/setup.c:279
4027 4027
msgid "Mailbox"
4028 4028
msgstr "Hộp thư"
4029 4029

 
4030
#: src/mainwindow.c:1846 src/setup.c:285
4030
#: src/mainwindow.c:1848 src/setup.c:285
4031 4031
msgid ""
4032 4032
"Creation of the mailbox failed.\n"
4033 4033
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
......
4036 4036
"Việc tạo hộp thư đã thất bại.\n"
4037 4037
"Có thể một số tập tin đã có trước, hoặc bạn không có quyền ghi lên đó."
4038 4038

 
4039
#: src/mainwindow.c:2373
4039
#: src/mainwindow.c:2375
4040 4040
msgid "Sylpheed - Folder View"
4041 4041
msgstr "Sylpheed - Khung thư mục"
4042 4042

 
4043
#: src/mainwindow.c:2393
4043
#: src/mainwindow.c:2395
4044 4044
msgid "Sylpheed - Message View"
4045 4045
msgstr "Sylpheed - Khung đọc thư"
4046 4046

 
4047
#: src/mainwindow.c:2589 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4047
#: src/mainwindow.c:2591 src/mimeview.c:142 src/summaryview.c:431
4048 4048
msgid "/_Reply"
4049 4049
msgstr "/_Hồi âm"
4050 4050

 
4051
#: src/mainwindow.c:2590
4051
#: src/mainwindow.c:2592
4052 4052
msgid "/Reply to _all"
4053 4053
msgstr "/Hồi âm _tất cả"
4054 4054

 
4055
#: src/mainwindow.c:2591
4055
#: src/mainwindow.c:2593
4056 4056
msgid "/Reply to _sender"
4057 4057
msgstr "/Hồi âm cho người _gửi"
4058 4058

 
4059
#: src/mainwindow.c:2592
4059
#: src/mainwindow.c:2594
4060 4060
msgid "/Reply to mailing _list"
4061 4061
msgstr "/Hồi âm cho _hộp thư chung"
4062 4062

 
4063
#: src/mainwindow.c:2597 src/summaryview.c:438
4063
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:438
4064 4064
msgid "/_Forward"
4065 4065
msgstr "/_Chuyển tiếp"
4066 4066

 
4067
#: src/mainwindow.c:2598 src/summaryview.c:439
4067
#: src/mainwindow.c:2600 src/summaryview.c:439
4068 4068
msgid "/For_ward as attachment"
4069 4069
msgstr "/Ch_uyển tiếp ở dạng đính kèm"
4070 4070

 
4071
#: src/mainwindow.c:2599 src/summaryview.c:440
4071
#: src/mainwindow.c:2601 src/summaryview.c:440
4072 4072
msgid "/Redirec_t"
4073 4073
msgstr "/Chu_yển hướng"
4074 4074

 
4075
#: src/mainwindow.c:3061
4075
#: src/mainwindow.c:3060
4076 4076
msgid "Icon _and text"
4077 4077
msgstr ""
4078 4078

 
4079
#: src/mainwindow.c:3062
4079
#: src/mainwindow.c:3061
4080 4080
#, fuzzy
4081 4081
msgid "Text at the _right of icon"
4082 4082
msgstr "/_Xem/_Hiện hoặc ẩn/_Thanh công cụ/_Biểu tượng"
4083 4083

 
4084
#: src/mainwindow.c:3064
4084
#: src/mainwindow.c:3063
4085 4085
msgid "_Icon"
4086 4086
msgstr ""
4087 4087

 
4088
#: src/mainwindow.c:3065
4088
#: src/mainwindow.c:3064
4089 4089
#, fuzzy
4090 4090
msgid "_Text"
4091 4091
msgstr "Văn bản"
4092 4092

 
4093
#: src/mainwindow.c:3066
4093
#: src/mainwindow.c:3065
4094 4094
#, fuzzy
4095 4095
msgid "_None"
4096 4096
msgstr "Không"
4097 4097

 
4098
#: src/mainwindow.c:3104
4098
#: src/mainwindow.c:3103
4099 4099
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
4100 4100
msgstr "Bạn đang ngoại tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang trực tuyến."
4101 4101

 
4102
#: src/mainwindow.c:3116
4102
#: src/mainwindow.c:3115
4103 4103
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
4104 4104
msgstr "Bạn đang trực tuyến. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang ngoại tuyến."
4105 4105

 
4106
#: src/mainwindow.c:3398
4106
#: src/mainwindow.c:3397
4107 4107
msgid "Exit"
4108 4108
msgstr "Thoát"
4109 4109

 
4110
#: src/mainwindow.c:3398
4110
#: src/mainwindow.c:3397
4111 4111
msgid "Exit this program?"
4112 4112
msgstr "Thoát chương trình này?"
4113 4113

 
4114
#: src/mainwindow.c:3801
4114
#: src/mainwindow.c:3800
4115 4115
msgid "The selected messages could not be combined."
4116 4116
msgstr ""
4117 4117

 
4118
#: src/mainwindow.c:3911
4118
#: src/mainwindow.c:3910
4119 4119
#, fuzzy
4120 4120
msgid "Select folder to open"
4121 4121
msgstr "Chọn thư mục"
4122 4122

 
4123
#: src/mainwindow.c:4081
4123
#: src/mainwindow.c:4080
4124 4124
msgid "Command line options"
4125 4125
msgstr "Tuỳ chọn dòng lệnh"
4126 4126

 
4127
#: src/mainwindow.c:4094
4127
#: src/mainwindow.c:4093
4128 4128
msgid "Usage: sylpheed [OPTION]..."
4129 4129
msgstr "Cách dùng: sylpheed [TUỲ CHỌN]..."
4130 4130

 
4131
#: src/mainwindow.c:4102
4131
#: src/mainwindow.c:4101
4132 4132
#, fuzzy
4133 4133
msgid ""
4134 4134
"--compose [address]\n"
......
4158 4158
"--help\n"
4159 4159
"--version"
4160 4160

 
4161
#: src/mainwindow.c:4119
4161
#: src/mainwindow.c:4118
4162 4162
#, fuzzy
4163 4163
msgid ""
4164 4164
"open composition window\n"
......
4188 4188
"hiện thông tin trợ giúp này và thoát\n"
4189 4189
"đưa ra thông tin phiên bản và thoát"
4190 4190

 
4191
#: src/mainwindow.c:4137
4191
#: src/mainwindow.c:4136
4192 4192
msgid "Windows-only option:"
4193 4193
msgstr ""
4194 4194

 
4195
#: src/mainwindow.c:4145
4195
#: src/mainwindow.c:4144
4196 4196
msgid "--ipcport portnum"
4197 4197
msgstr ""
4198 4198

 
4199
#: src/mainwindow.c:4150
4199
#: src/mainwindow.c:4149
4200 4200
msgid "specify port for IPC remote commands"
4201 4201
msgstr ""
4202 4202

 

Also available in: Unified diff