Statistics
| Revision:

root / po / pl.po @ 1

History | View | Annotate | Download (153 KB)

1
# Polish translation of Sylpheed
2
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3
# Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <pbs@linux.net.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4
#
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: sylpheed 0.9.9 \n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: hiro-y@kcn.ne.jp\n"
9
"POT-Creation-Date: 2004-12-22 16:41+0900\n"
10
"PO-Revision-Date: 2003-12-26 11:25+0200\n"
11
"Last-Translator: Przemys?aw Su?ek <pbs@linux.net.pl>\n"
12
"Language-Team: POLISH <pl@li.org>\n"
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16

  
17
#: src/about.c:89
18
msgid "About"
19
msgstr "O programie"
20

  
21
#: src/about.c:207
22
msgid ""
23
"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
24
"\n"
25
msgstr ""
26
"GPGME jest zastrze?one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001 r.\n"
27
"\n"
28

  
29
#: src/about.c:211
30
msgid ""
31
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
32
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
33
"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
34
"version.\n"
35
"\n"
36
msgstr ""
37
"Niniejszy program jest wolnodost?pnym oprogramowaniem; mo?na go \n"
38
"rozpowszechnia? i/lub modyfikowa? na warunkach Powszechnej\n"
39
"Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj? Wolnego Oprogramowania\n"
40
"- wed?ug wersji 2-giej tej Licencji lub dowolnej p??niejszej.\n"
41
"\n"
42

  
43
#: src/about.c:217
44
msgid ""
45
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
46
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
47
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
48
"more details.\n"
49
"\n"
50
msgstr ""
51
"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej?, i? b?dzie on \n"
52
"u?yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy?lnej \n"
53
"gwarancji PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH \n"
54
"ZASTOSOWA?. W celu uzyskania bli?szych informacji - Powszechna \n"
55
"Licencja Publiczna GNU. \n"
56
"\n"
57

  
58
#: src/about.c:223
59
msgid ""
60
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
61
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
62
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
63
msgstr ""
64
"Z pewno?ci? wraz z niniejszym programem za??czono te? egzemplarz Powszechnej "
65
"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je?li nie - napisz do "
66
"Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA."
67

  
68
#: src/about.c:230 src/addressadd.c:239 src/alertpanel.c:285
69
#: src/compose.c:4664 src/editaddress.c:198 src/editaddress.c:670
70
#: src/editbook.c:220 src/editgroup.c:366 src/editjpilot.c:344
71
#: src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239
72
#: src/export.c:187 src/foldersel.c:206 src/grouplistdialog.c:244
73
#: src/import.c:192 src/inputdialog.c:204 src/main.c:445 src/main.c:453
74
#: src/mainwindow.c:2617 src/messageview.c:619 src/mimeview.c:801
75
#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:468 src/prefs_actions.c:162
76
#: src/prefs_common.c:2484 src/prefs_common.c:2625 src/prefs_common.c:2917
77
#: src/prefs_common.c:3047 src/prefs_customheader.c:157
78
#: src/prefs_display_header.c:191 src/prefs_filter_edit.c:330
79
#: src/prefs_filter_edit.c:1561 src/prefs_summary_column.c:309
80
#: src/prefs_template.c:262 src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:2716
81
msgid "OK"
82
msgstr "OK"
83

  
84
#: src/account.c:121
85
msgid "Reading all config for each account...\n"
86
msgstr "Odczyt ustawie? wszystkich kont...\n"
87

  
88
#: src/account.c:136
89
#, c-format
90
msgid "Found label: %s\n"
91
msgstr "Znaleziono etykiet?: %s\n"
92

  
93
#: src/account.c:340
94
msgid ""
95
"Some composing windows are open.\n"
96
"Please close all the composing windows before editing the accounts."
97
msgstr ""
98
"Niekt?re okna edycji s? otwarte.\n"
99
"Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami konta."
100

  
101
#: src/account.c:346
102
msgid "Opening account edit window...\n"
103
msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
104

  
105
#: src/account.c:595
106
msgid "Creating account edit window...\n"
107
msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
108

  
109
#: src/account.c:600
110
msgid "Edit accounts"
111
msgstr "Edycja kont"
112

  
113
#: src/account.c:618
114
msgid ""
115
"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
116
"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
117
msgstr ""
118
"Nowe wiadomo?ci zostan? sprawdzone w tej kolejno?ci. Zaznacz\n"
119
"w kolumnie \"G\" konta, kt?re maj? by? sprawdzone przez 'Odbierz wsz.'"
120

  
121
#: src/account.c:638 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:488
122
#: src/compose.c:3707 src/editaddress.c:194 src/editaddress.c:932
123
#: src/editaddress.c:980 src/editbook.c:190 src/editgroup.c:254
124
#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
125
#: src/mimeview.c:150 src/prefs_filter.c:215 src/prefs_folder_item.c:175
126
#: src/select-keys.c:299
127
msgid "Name"
128
msgstr "Nazwa"
129

  
130
#: src/account.c:639 src/prefs_account.c:828
131
msgid "Protocol"
132
msgstr "Protok??"
133

  
134
#: src/account.c:640
135
msgid "Server"
136
msgstr "Serwer"
137

  
138
#: src/account.c:669 src/addressbook.c:627 src/editaddress.c:880
139
#: src/editaddress.c:1013 src/prefs_actions.c:250 src/prefs_customheader.c:234
140
#: src/prefs_display_header.c:272 src/prefs_display_header.c:327
141
#: src/prefs_filter.c:277 src/prefs_filter_edit.c:1555
142
msgid "Add"
143
msgstr "Dodaj"
144

  
145
#: src/account.c:675 src/prefs_filter.c:283
146
msgid "Edit"
147
msgstr "Edycja"
148

  
149
#: src/account.c:681 src/prefs_customheader.c:241 src/prefs_filter.c:295
150
#: src/prefs_filter_edit.c:1558
151
msgid " Delete "
152
msgstr " Usu? "
153

  
154
#: src/account.c:687 src/prefs_actions.c:313 src/prefs_customheader.c:289
155
#: src/prefs_display_header.c:291 src/prefs_filter.c:253
156
#: src/prefs_summary_column.c:285
157
msgid "Down"
158
msgstr "W d??"
159

  
160
#: src/account.c:693 src/prefs_actions.c:307 src/prefs_customheader.c:283
161
#: src/prefs_display_header.c:285 src/prefs_filter.c:247
162
#: src/prefs_summary_column.c:281
163
msgid "Up"
164
msgstr "W g?r?"
165

  
166
#: src/account.c:707
167
msgid " Set as default account "
168
msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
169

  
170
#: src/account.c:713 src/action.c:1118 src/addressbook.c:2395
171
#: src/addressbook.c:2399 src/addressbook.c:2436 src/addressbook.c:2542
172
#: src/addressbook.c:2548 src/inc.c:641 src/message_search.c:135
173
#: src/prefs_filter.c:184 src/summary_search.c:223
174
msgid "Close"
175
msgstr "Zamknij"
176

  
177
#: src/account.c:757
178
msgid "Delete account"
179
msgstr "Usu? konto"
180

  
181
#: src/account.c:758
182
msgid "Do you really want to delete this account?"
183
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? to konto?"
184

  
185
#: src/account.c:759 src/addressbook.c:839 src/addressbook.c:1666
186
#: src/compose.c:2420 src/compose.c:2672 src/compose.c:4842
187
#: src/folderview.c:709 src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1966
188
#: src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2157
189
#: src/folderview.c:2193 src/mainwindow.c:1477 src/mainwindow.c:1491
190
#: src/message_search.c:199 src/prefs_actions.c:561
191
#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:733
192
#: src/prefs_template.c:525 src/summary_search.c:329 src/summaryview.c:587
193
#: src/summaryview.c:924 src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:980
194
#: src/summaryview.c:1004 src/summaryview.c:1036 src/summaryview.c:1061
195
#: src/summaryview.c:1086 src/summaryview.c:1111 src/summaryview.c:2394
196
#: src/textview.c:1665
197
msgid "Yes"
198
msgstr "Tak"
199

  
200
#: src/account.c:759 src/compose.c:2672 src/compose.c:4842
201
#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2035
202
#: src/folderview.c:2157 src/folderview.c:2193
203
msgid "+No"
204
msgstr "+Nie"
205

  
206
#: src/action.c:328
207
#, c-format
208
msgid "Could not get message file %d"
209
msgstr "Nie mo?na odczyta? pliku wiadomo?ci %d"
210

  
211
#: src/action.c:359
212
msgid "Could not get message part."
213
msgstr "Nie mo?na odczyta? cz??ci wiadomo?ci."
214

  
215
#: src/action.c:376
216
msgid "Can't get part of multipart message"
217
msgstr "Nie mo?na pobra? cz??ci wiadomo?ci wielocz??ciowej."
218

  
219
#: src/action.c:469
220
#, c-format
221
msgid ""
222
"The selected action cannot be used in the compose window\n"
223
"because it contains %%f, %%F or %%p."
224
msgstr ""
225
"Wybrane polecenie nie mo?e by? u?yte w oknie tworzenia wiadomo?ci\n"
226
"poniewa? zawiera %%f, %%F lub %%p."
227

  
228
#: src/action.c:718
229
#, c-format
230
msgid ""
231
"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
232
"%s"
233
msgstr ""
234
"Polecenie nie mog?o zosta? uruchomione. B??d podczas tworzenia potoku.\n"
235
"%s"
236

  
237
#: src/action.c:804
238
#, c-format
239
msgid ""
240
"Could not fork to execute the following command:\n"
241
"%s\n"
242
"%s"
243
msgstr ""
244
"Nie mo?na rozwidli? procesu by uruchomi? nast?puj?ce polecenie:\n"
245
"%s\n"
246
"%s"
247

  
248
#: src/action.c:1022
249
#, c-format
250
msgid "--- Running: %s\n"
251
msgstr "--- Wykonywanie: %s\n"
252

  
253
#: src/action.c:1026
254
#, c-format
255
msgid "--- Ended: %s\n"
256
msgstr "--- Zako?czono: %s\n"
257

  
258
#: src/action.c:1060
259
msgid "Action's input/output"
260
msgstr "Wej?cie/wyj?cie polece?"
261

  
262
#: src/action.c:1106
263
msgid " Send "
264
msgstr "Wy?lij"
265

  
266
#: src/action.c:1117
267
msgid "Abort"
268
msgstr "Przerwij"
269

  
270
#: src/action.c:1261
271
#, c-format
272
msgid ""
273
"Enter the argument for the following action:\n"
274
"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
275
" %s"
276
msgstr ""
277
"Wprowad? argument dla nast?puj?cej akcji:\n"
278
"(`%%h' zostanie zast?pione tym argumentem)\n"
279
" %s"
280

  
281
#: src/action.c:1266
282
msgid "Action's hidden user argument"
283
msgstr "Ukryte argumenty u?ytkownika akcji"
284

  
285
#: src/action.c:1270
286
#, c-format
287
msgid ""
288
"Enter the argument for the following action:\n"
289
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
290
" %s"
291
msgstr ""
292
"Enter the argument for the following action:\n"
293
"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
294
" %s"
295

  
296
#: src/action.c:1275
297
msgid "Action's user argument"
298
msgstr "Argumenty u?ytkownika dla akcji"
299

  
300
#: src/addressadd.c:163
301
msgid "Add Address to Book"
302
msgstr "Dodaj do ksi??ki adresowej"
303

  
304
#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4239 src/editaddress.c:195
305
#: src/select-keys.c:300
306
msgid "Address"
307
msgstr "Adres"
308

  
309
#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:490 src/editaddress.c:196
310
#: src/editaddress.c:785 src/editaddress.c:850 src/editgroup.c:256
311
msgid "Remarks"
312
msgstr "Uwagi"
313

  
314
#: src/addressadd.c:225
315
msgid "Select Address Book Folder"
316
msgstr "Wybierz katalog ksi??ki adresowej"
317

  
318
#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:1660 src/compose.c:4665
319
#: src/compose.c:5362 src/compose.c:5398 src/editaddress.c:199
320
#: src/editaddress.c:671 src/editbook.c:221 src/editgroup.c:367
321
#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
322
#: src/editvcard.c:240 src/export.c:188 src/foldersel.c:207
323
#: src/grouplistdialog.c:245 src/import.c:193 src/importldif.c:762
324
#: src/inputdialog.c:205 src/main.c:445 src/main.c:453 src/mainwindow.c:2617
325
#: src/messageview.c:619 src/mimeview.c:801 src/passphrase.c:134
326
#: src/prefs.c:469 src/prefs_actions.c:163 src/prefs_common.c:2485
327
#: src/prefs_common.c:3048 src/prefs_customheader.c:158
328
#: src/prefs_display_header.c:192 src/prefs_filter_edit.c:331
329
#: src/prefs_filter_edit.c:1562 src/prefs_summary_column.c:310
330
#: src/prefs_template.c:263 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
331
#: src/summaryview.c:587 src/summaryview.c:2716
332
msgid "Cancel"
333
msgstr "Anuluj"
334

  
335
#: src/addressbook.c:334 src/compose.c:467 src/mainwindow.c:453
336
#: src/messageview.c:130
337
msgid "/_File"
338
msgstr "/_Plik"
339

  
340
#: src/addressbook.c:335
341
msgid "/_File/New _Book"
342
msgstr "/_Plik/Nowa _ksi??ka"
343

  
344
#: src/addressbook.c:336
345
msgid "/_File/New _vCard"
346
msgstr "/_Plik/Nowy _vCard"
347

  
348
#: src/addressbook.c:338
349
msgid "/_File/New _JPilot"
350
msgstr "/_Plik/Nowy _J-Pilot"
351

  
352
#: src/addressbook.c:341
353
msgid "/_File/New _Server"
354
msgstr "/_Plik/Nowy _Serwer"
355

  
356
#: src/addressbook.c:343 src/addressbook.c:346 src/compose.c:472
357
#: src/compose.c:477 src/compose.c:481 src/mainwindow.c:470
358
#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:478
359
#: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:133
360
msgid "/_File/---"
361
msgstr "/_Plik/---"
362

  
363
#: src/addressbook.c:344
364
msgid "/_File/_Edit"
365
msgstr "/_Plik/_Edycja"
366

  
367
#: src/addressbook.c:345
368
msgid "/_File/_Delete"
369
msgstr "/_Plik/_Usu?"
370

  
371
#: src/addressbook.c:347
372
msgid "/_File/_Save"
373
msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
374

  
375
#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:482 src/messageview.c:134
376
msgid "/_File/_Close"
377
msgstr "/_Plik/_Zamknij"
378

  
379
#: src/addressbook.c:349
380
msgid "/_Address"
381
msgstr "/_Adres"
382

  
383
#: src/addressbook.c:350
384
msgid "/_Address/New _Address"
385
msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
386

  
387
#: src/addressbook.c:351
388
msgid "/_Address/New _Group"
389
msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
390

  
391
#: src/addressbook.c:352
392
msgid "/_Address/New _Folder"
393
msgstr "/_Plik/Nowy _katalog"
394

  
395
#: src/addressbook.c:353
396
msgid "/_Address/---"
397
msgstr "/_Adres/---"
398

  
399
#: src/addressbook.c:354
400
msgid "/_Address/_Edit"
401
msgstr "/_Adres/_Edycja"
402

  
403
#: src/addressbook.c:355
404
msgid "/_Address/_Delete"
405
msgstr "/_Adres/_Usu?"
406

  
407
#: src/addressbook.c:356 src/compose.c:583 src/mainwindow.c:695
408
#: src/messageview.c:250
409
msgid "/_Tools"
410
msgstr "/_Narz?dzia"
411

  
412
#: src/addressbook.c:357
413
msgid "/_Tools/Import _LDIF file"
414
msgstr "/_Plik/Importuj plik _LDIF"
415

  
416
#: src/addressbook.c:358 src/compose.c:596 src/mainwindow.c:740
417
#: src/messageview.c:268
418
msgid "/_Help"
419
msgstr "/Pomo_c"
420

  
421
#: src/addressbook.c:359 src/compose.c:597 src/mainwindow.c:751
422
#: src/messageview.c:269
423
msgid "/_Help/_About"
424
msgstr "/Pomo_c/_O programie"
425

  
426
#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:388
427
msgid "/New _Address"
428
msgstr "/Nowy _adres"
429

  
430
#: src/addressbook.c:379 src/addressbook.c:389
431
msgid "/New _Group"
432
msgstr "/Nowa _grupa"
433

  
434
#: src/addressbook.c:380 src/addressbook.c:390
435
msgid "/New _Folder"
436
msgstr "/Nowy _katalog"
437

  
438
#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:391 src/compose.c:461
439
#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:221 src/folderview.c:225
440
#: src/folderview.c:235 src/folderview.c:237 src/folderview.c:239
441
#: src/folderview.c:243 src/folderview.c:253 src/folderview.c:255
442
#: src/folderview.c:258 src/summaryview.c:346 src/summaryview.c:350
443
#: src/summaryview.c:354 src/summaryview.c:364 src/summaryview.c:366
444
#: src/summaryview.c:369 src/summaryview.c:375
445
msgid "/---"
446
msgstr "/---"
447

  
448
#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:392 src/compose.c:484
449
#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:136
450
msgid "/_Edit"
451
msgstr "/_Edycja"
452

  
453
#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393 src/summaryview.c:353
454
msgid "/_Delete"
455
msgstr "/_Usu?"
456

  
457
#: src/addressbook.c:489
458
msgid "E-Mail address"
459
msgstr "Adres e-mail"
460

  
461
#: src/addressbook.c:493 src/compose.c:4240 src/prefs_common.c:2166
462
msgid "Address book"
463
msgstr "Ksi??ka adresowa"
464

  
465
#: src/addressbook.c:592 src/prefs_filter_edit.c:353
466
msgid "Name:"
467
msgstr "Nazwa:"
468

  
469
#: src/addressbook.c:624 src/addressbook.c:1660 src/addressbook.c:1666
470
#: src/editaddress.c:874 src/editaddress.c:1007 src/mainwindow.c:2207
471
#: src/prefs_actions.c:263 src/prefs_display_header.c:278
472
#: src/prefs_display_header.c:334 src/prefs_template.c:228
473
msgid "Delete"
474
msgstr "Usu?"
475

  
476
#: src/addressbook.c:630
477
msgid "Lookup"
478
msgstr "Wyszukaj"
479

  
480
#: src/addressbook.c:642 src/headerview.c:54 src/prefs_folder_item.c:313
481
#: src/prefs_template.c:172 src/summary_search.c:175
482
msgid "To:"
483
msgstr "Do:"
484

  
485
#: src/addressbook.c:646 src/prefs_folder_item.c:330 src/prefs_template.c:174
486
msgid "Cc:"
487
msgstr "Kopia:"
488

  
489
#: src/addressbook.c:650 src/prefs_folder_item.c:341
490
msgid "Bcc:"
491
msgstr "Ukryta kopia:"
492

  
493
#: src/addressbook.c:837
494
msgid "Delete address(es)"
495
msgstr "Usu? adres(y)"
496

  
497
#: src/addressbook.c:838
498
msgid "Really delete the address(es)?"
499
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? ten adres(y)?"
500

  
501
#: src/addressbook.c:839 src/addressbook.c:1666 src/compose.c:2420
502
#: src/folderview.c:709 src/folderview.c:1966 src/mainwindow.c:1477
503
#: src/mainwindow.c:1491 src/message_search.c:199 src/prefs_actions.c:561
504
#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:733
505
#: src/prefs_template.c:525 src/summary_search.c:329 src/summaryview.c:587
506
#: src/summaryview.c:924 src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:980
507
#: src/summaryview.c:1004 src/summaryview.c:1036 src/summaryview.c:1061
508
#: src/summaryview.c:1086 src/summaryview.c:1111 src/summaryview.c:2394
509
#: src/textview.c:1665
510
msgid "No"
511
msgstr "Nie"
512

  
513
#: src/addressbook.c:1657
514
#, c-format
515
msgid ""
516
"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
517
"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
518
msgstr ""
519
"Czy chcesz usun?? katalog ORAZ wszystkie wiadomo?ci w \"%s\" ?\n"
520
"Je?li usuniesz tylko katalog, adresy zostan? przeniesione do nadrz?dnego "
521
"katalogu."
522

  
523
#: src/addressbook.c:1660
524
msgid "Folder only"
525
msgstr "Tylko katalog"
526

  
527
#: src/addressbook.c:1660
528
msgid "Folder and Addresses"
529
msgstr "Katalog i adresy"
530

  
531
#: src/addressbook.c:1665
532
#, c-format
533
msgid "Really delete `%s' ?"
534
msgstr "Czy naprawd? usun?? \"%s\" ?"
535

  
536
#: src/addressbook.c:2345 src/addressbook.c:2478
537
msgid "New user, could not save index file."
538
msgstr "Nowy u?ytkownik, nie mo?na by?o zapisa? pliku indeksu."
539

  
540
#: src/addressbook.c:2349 src/addressbook.c:2482
541
msgid "New user, could not save address book files."
542
msgstr "Nowy u?ytkownik, nie mo?na by?o zapisa? plik?w ksi??ki adresowej."
543

  
544
#: src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2492
545
msgid "Old address book converted successfully."
546
msgstr "Konwersja starej ksi??ki adresowej zosta?a zako?czona pomy?lnie."
547

  
548
#: src/addressbook.c:2364
549
msgid ""
550
"Old address book converted,\n"
551
"could not save new address index file"
552
msgstr ""
553
"Stara ksi??ka adresowa zosta?a skonwertowana,\n"
554
"nie mo?na by?o zapisa? nowego pliku indeksu adres?w."
555

  
556
#: src/addressbook.c:2377
557
msgid ""
558
"Could not convert address book,\n"
559
"but created empty new address book files."
560
msgstr ""
561
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej,\n"
562
"utworzono puste pliki nowej ksi??ki adresowej."
563

  
564
#: src/addressbook.c:2383
565
msgid ""
566
"Could not convert address book,\n"
567
"could not create new address book files."
568
msgstr ""
569
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej,\n"
570
"nie mo?na by?o utworzy? nowych plik?w ksi??ki adresowej."
571

  
572
#: src/addressbook.c:2388
573
msgid ""
574
"Could not convert address book\n"
575
"and could not create new address book files."
576
msgstr ""
577
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej\n"
578
"oraz utworzy? nowych plik?w ksi??ki adresowej."
579

  
580
#: src/addressbook.c:2395
581
msgid "Addressbook conversion error"
582
msgstr "B??d konwersji ksi??ki adresowej"
583

  
584
#: src/addressbook.c:2399
585
msgid "Addressbook conversion"
586
msgstr "Konwersja ksi??ki adresowej"
587

  
588
#: src/addressbook.c:2434
589
msgid "Addressbook Error"
590
msgstr "B??d ksi??ki adresowej"
591

  
592
#: src/addressbook.c:2435 src/addressbook.c:2535
593
msgid "Could not read address index"
594
msgstr "Nie mo?na odczyta? ksi??ki adresowej"
595

  
596
#: src/addressbook.c:2497
597
msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
598
msgstr ""
599
"Stara ksi??ka adresowa zosta?a skonwertowana, nie mo?na by?o zapisa? nowego "
600
"pliku indeks?w adresowych."
601

  
602
#: src/addressbook.c:2511
603
msgid ""
604
"Could not convert address book, but created empty new address book files."
605
msgstr ""
606
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej lecz utworzono puste pliki "
607
"nowej ksi??ki adresowej."
608

  
609
#: src/addressbook.c:2517
610
msgid ""
611
"Could not convert address book, could not create new address book files."
612
msgstr ""
613
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej oraz utworzy? nowych plik?w "
614
"ksi??ki adresowej."
615

  
616
#: src/addressbook.c:2523
617
msgid ""
618
"Could not convert address book and could not create new address book files."
619
msgstr ""
620
"Nie mo?na by?o skonwertowa? ksi??ki adresowej i utworzy? nowych plik?w "
621
"ksi??ki adresowej"
622

  
623
#: src/addressbook.c:2541
624
msgid "Addressbook Conversion Error"
625
msgstr "B??d konwersji ksi??ki adresowej"
626

  
627
#: src/addressbook.c:2547
628
msgid "Addressbook Conversion"
629
msgstr "Konwersja ksi??ki adresowej"
630

  
631
#: src/addressbook.c:3046 src/prefs_common.c:866
632
msgid "Interface"
633
msgstr "Interfejs"
634

  
635
#: src/addressbook.c:3062 src/importldif.c:505
636
msgid "Address Book"
637
msgstr "Ksi??ka adresowa"
638

  
639
#: src/addressbook.c:3078
640
msgid "Person"
641
msgstr "Osoba"
642

  
643
#: src/addressbook.c:3094
644
msgid "EMail Address"
645
msgstr "Adres e-mail"
646

  
647
#: src/addressbook.c:3110
648
msgid "Group"
649
msgstr "Grupa"
650

  
651
#: src/addressbook.c:3126 src/folderview.c:282 src/prefs_account.c:1812
652
msgid "Folder"
653
msgstr "Katalog"
654

  
655
#: src/addressbook.c:3142
656
msgid "vCard"
657
msgstr "vCard"
658

  
659
#: src/addressbook.c:3158 src/addressbook.c:3174
660
msgid "JPilot"
661
msgstr "JPilot"
662

  
663
#: src/addressbook.c:3190
664
msgid "LDAP Server"
665
msgstr "Serwer LDAP"
666

  
667
#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
668
msgid "Common address"
669
msgstr "Wsp?lny adres:"
670

  
671
#: src/addrindex.c:95 src/addrindex.c:99 src/addrindex.c:106
672
msgid "Personal address"
673
msgstr "Osobisty adres:"
674

  
675
#: src/alertpanel.c:124 src/compose.c:4842 src/main.c:443
676
msgid "Notice"
677
msgstr "Notatka"
678

  
679
#: src/alertpanel.c:137 src/main.c:245 src/textview.c:1665
680
msgid "Warning"
681
msgstr "Ostrze?enie"
682

  
683
#: src/alertpanel.c:150 src/compose.c:2672 src/inc.c:556
684
msgid "Error"
685
msgstr "B??d"
686

  
687
#: src/alertpanel.c:195
688
msgid "Creating alert panel dialog...\n"
689
msgstr "Tworzenie panelu z ostrze?eniami...\n"
690

  
691
#: src/alertpanel.c:269
692
msgid "Show this message next time"
693
msgstr "Wy?wietl t? wiadomo?? nast?pnym razem"
694

  
695
#: src/colorlabel.c:46
696
msgid "Orange"
697
msgstr "Pomara?czowy"
698

  
699
#: src/colorlabel.c:47
700
msgid "Red"
701
msgstr "Czerwony"
702

  
703
#: src/colorlabel.c:48
704
msgid "Pink"
705
msgstr "R??owy"
706

  
707
#: src/colorlabel.c:49
708
msgid "Sky blue"
709
msgstr "Jasnoniebieski"
710

  
711
#: src/colorlabel.c:50
712
msgid "Blue"
713
msgstr "Niebieski"
714

  
715
#: src/colorlabel.c:51
716
msgid "Green"
717
msgstr "Zielony"
718

  
719
#: src/colorlabel.c:52
720
msgid "Brown"
721
msgstr "Br?zowy"
722

  
723
#: src/colorlabel.c:284 src/prefs_folder_item.c:290 src/summaryview.c:3563
724
msgid "None"
725
msgstr "Brak"
726

  
727
#: src/compose.c:459
728
msgid "/_Add..."
729
msgstr "/Dod_aj..."
730

  
731
#: src/compose.c:460
732
msgid "/_Remove"
733
msgstr "/_Usu?"
734

  
735
#: src/compose.c:462 src/folderview.c:227 src/folderview.c:245
736
#: src/folderview.c:260
737
msgid "/_Properties..."
738
msgstr "/_W?a?ciwo?ci..."
739

  
740
#: src/compose.c:468
741
#, fuzzy
742
msgid "/_File/_Send"
743
msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
744

  
745
#: src/compose.c:470
746
#, fuzzy
747
msgid "/_File/Send _later"
748
msgstr "/_Wiadomo??/Wy?lij _p??niej"
749

  
750
#: src/compose.c:473
751
#, fuzzy
752
msgid "/_File/Save to _draft folder"
753
msgstr "/_Wiadomo??/Zapisz w katalogu _Draft"
754

  
755
#: src/compose.c:475
756
#, fuzzy
757
msgid "/_File/Save and _keep editing"
758
msgstr "/_Wiadomo??/Zapisz i dalej _edytuj"
759

  
760
#: src/compose.c:478
761
msgid "/_File/_Attach file"
762
msgstr "/_Plik/_Do??cz plik"
763

  
764
#: src/compose.c:479
765
msgid "/_File/_Insert file"
766
msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
767

  
768
#: src/compose.c:480
769
msgid "/_File/Insert si_gnature"
770
msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
771

  
772
#: src/compose.c:485
773
msgid "/_Edit/_Undo"
774
msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
775

  
776
#: src/compose.c:486
777
msgid "/_Edit/_Redo"
778
msgstr "/_Edycja/Po_n?w"
779

  
780
#: src/compose.c:487 src/compose.c:565 src/mainwindow.c:488
781
#: src/messageview.c:139
782
msgid "/_Edit/---"
783
msgstr "/_Edycja/---"
784

  
785
#: src/compose.c:488
786
msgid "/_Edit/Cu_t"
787
msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
788

  
789
#: src/compose.c:489 src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:137
790
msgid "/_Edit/_Copy"
791
msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
792

  
793
#: src/compose.c:490
794
msgid "/_Edit/_Paste"
795
msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
796

  
797
#: src/compose.c:491
798
msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
799
msgstr "/_Edycja/Wstaw jako c_ytat"
800

  
801
#: src/compose.c:493 src/mainwindow.c:486 src/messageview.c:138
802
msgid "/_Edit/Select _all"
803
msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
804

  
805
#: src/compose.c:494
806
msgid "/_Edit/A_dvanced"
807
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane"
808

  
809
#: src/compose.c:495
810
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
811
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? znak do ty?u"
812

  
813
#: src/compose.c:500
814
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
815
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? znak do przodu"
816

  
817
#: src/compose.c:505
818
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
819
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? s?owo do ty?u"
820

  
821
#: src/compose.c:510
822
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
823
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? s?owo do przodu"
824

  
825
#: src/compose.c:515
826
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
827
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? do pocz?tku linii"
828

  
829
#: src/compose.c:520
830
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
831
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? do ko?ca linii"
832

  
833
#: src/compose.c:525
834
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
835
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? do poprzedniej linii"
836

  
837
#: src/compose.c:530
838
msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
839
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przejd? do nast?pnej linii"
840

  
841
#: src/compose.c:535
842
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
843
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? znak z ty?u"
844

  
845
#: src/compose.c:540
846
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
847
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? znak z przodu"
848

  
849
#: src/compose.c:545
850
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
851
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? s?owo z ty?u"
852

  
853
#: src/compose.c:550
854
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
855
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? s?owo z przodu"
856

  
857
#: src/compose.c:555
858
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
859
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? lini?"
860

  
861
#: src/compose.c:560
862
msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
863
msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Usu? do ko?ca linii"
864

  
865
#: src/compose.c:566
866
msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
867
msgstr "/_Edit/Za_wi? bie??cy akapit"
868

  
869
#: src/compose.c:568
870
msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
871
msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie d?ugie _linie"
872

  
873
#: src/compose.c:570
874
#, fuzzy
875
msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
876
msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
877

  
878
#: src/compose.c:571 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:143
879
#: src/summaryview.c:370
880
msgid "/_View"
881
msgstr "/_Widok"
882

  
883
#: src/compose.c:572
884
msgid "/_View/_To"
885
msgstr "/_Widok/_Do"
886

  
887
#: src/compose.c:573
888
msgid "/_View/_Cc"
889
msgstr "/_Widok/_Kopia"
890

  
891
#: src/compose.c:574
892
msgid "/_View/_Bcc"
893
msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
894

  
895
#: src/compose.c:575
896
msgid "/_View/_Reply to"
897
msgstr "/_Widok/_Odpowiedz do"
898

  
899
#: src/compose.c:576 src/compose.c:578 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:511
900
#: src/mainwindow.c:514 src/mainwindow.c:540 src/mainwindow.c:564
901
#: src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:227
902
msgid "/_View/---"
903
msgstr "/_Widok/---"
904

  
905
#: src/compose.c:577
906
msgid "/_View/_Followup to"
907
msgstr "/_Widok/_Przeka? do"
908

  
909
#: src/compose.c:579
910
msgid "/_View/R_uler"
911
msgstr "/_Widok/_Linijka"
912

  
913
#: src/compose.c:581
914
msgid "/_View/_Attachment"
915
msgstr "/_Widok/Za??cznik"
916

  
917
#: src/compose.c:584 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:251
918
msgid "/_Tools/_Address book"
919
msgstr "/_Narz?dzia/_Ksi??ka adresowa"
920

  
921
#: src/compose.c:585
922
msgid "/_Tools/_Template"
923
msgstr "/_Narz?dzia/_Szablon"
924

  
925
#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:266
926
msgid "/_Tools/Actio_ns"
927
msgstr "/_Narz?dzia/Polecen_ia"
928

  
929
#: src/compose.c:587 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:699
930
#: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:715 src/mainwindow.c:718
931
#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:254 src/messageview.c:265
932
msgid "/_Tools/---"
933
msgstr "/_Narz?dzia/---"
934

  
935
#: src/compose.c:588
936
#, fuzzy
937
msgid "/_Tools/Edit with e_xternal editor"
938
msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc? z_ewn?trznego edytora"
939

  
940
#: src/compose.c:592
941
#, fuzzy
942
msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
943
msgstr "/_Narz?dzia/Polecen_ia"
944

  
945
#: src/compose.c:593
946
#, fuzzy
947
msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
948
msgstr "/_Wiadomo??/_Szyfruj"
949

  
950
#: src/compose.c:790
951
#, c-format
952
msgid "%s: file not exist\n"
953
msgstr "%s: brak pliku\n"
954

  
955
#: src/compose.c:875 src/compose.c:920 src/procmsg.c:1301
956
msgid "Can't get text part\n"
957
msgstr "Nie mog? pobra? cz??ci tekstu\n"
958

  
959
#: src/compose.c:1263
960
msgid "Quote mark format error."
961
msgstr "B??d formatu znacznika cytatu."
962

  
963
#: src/compose.c:1275
964
msgid "Message reply/forward format error."
965
msgstr "B??d formatu odpowiedz/przeka? wiadomo??."
966

  
967
#: src/compose.c:1564
968
#, c-format
969
msgid "File %s doesn't exist\n"
970
msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
971

  
972
#: src/compose.c:1568
973
#, c-format
974
msgid "Can't get file size of %s\n"
975
msgstr "Nie mo?na odczyta? wielko?ci pliku %s\n"
976

  
977
#: src/compose.c:1572
978
#, c-format
979
msgid "File %s is empty."
980
msgstr "Plik %s jest pusty."
981

  
982
#: src/compose.c:1576
983
#, c-format
984
msgid "Can't read %s."
985
msgstr "Nie mo?na odczyta? %s."
986

  
987
#: src/compose.c:1609
988
#, c-format
989
msgid "Message: %s"
990
msgstr "Wiadomo??: %s"
991

  
992
#: src/compose.c:1680 src/mimeview.c:481
993
msgid "Can't get the part of multipart message."
994
msgstr "Nie mo?na pobra? cz??ci wiadomo?ci wielocz??ciowej."
995

  
996
#: src/compose.c:2296
997
msgid " [Edited]"
998
msgstr " [Edytowany]"
999

  
1000
#: src/compose.c:2298
1001
#, c-format
1002
msgid "%s - Compose message%s"
1003
msgstr "%s - Utw?rz wiadomo??%s"
1004

  
1005
#: src/compose.c:2301
1006
#, c-format
1007
msgid "Compose message%s"
1008
msgstr "Utw?rz wiadomo??%s"
1009

  
1010
#: src/compose.c:2410
1011
msgid "Recipient is not specified."
1012
msgstr "Nie podano odbiorcy."
1013

  
1014
#: src/compose.c:2418 src/compose.c:4167 src/mainwindow.c:2137
1015
#: src/prefs_account.c:697 src/prefs_common.c:852
1016
msgid "Send"
1017
msgstr "Wy?lij"
1018

  
1019
#: src/compose.c:2419
1020
msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1021
msgstr "Wiadomo?? nie posiada tematu. Czy wys?a? j? mimo tego ?"
1022

  
1023
#: src/compose.c:2470
1024
msgid "can't get recipient list."
1025
msgstr "nie mo?na pobra? listy odbiorc?w."
1026

  
1027
#: src/compose.c:2490
1028
msgid ""
1029
"Account for sending mail is not specified.\n"
1030
"Please select a mail account before sending."
1031
msgstr ""
1032
"Nie podano konta pocztowego do wysy?ania wiadomo?ci.\n"
1033
"Nale?y wybra? konto przed wys?aniem."
1034

  
1035
#: src/compose.c:2504 src/send_message.c:261
1036
#, c-format
1037
msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1038
msgstr "B??d podczas wysy?ania wiadomo?ci do %s."
1039

  
1040
#: src/compose.c:2527
1041
msgid "Can't save the message to outbox."
1042
msgstr "Nie mo?na zapisa? wiadomo?ci do outbox."
1043

  
1044
#: src/compose.c:2563
1045
#, c-format
1046
msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1047
msgstr ""
1048
"Nie mo?na znale?? klucza zwi?zanego z wybranym identyfikatorem klucza \"%s\"."
1049

  
1050
#: src/compose.c:2621 src/compose.c:2835 src/compose.c:2884 src/compose.c:3003
1051
#: src/utils.c:2165
1052
msgid "can't change file mode\n"
1053
msgstr "nie mo?na zmieni? trybu pliku\n"
1054

  
1055
#: src/compose.c:2668
1056
#, c-format
1057
msgid ""
1058
"Can't convert the character encoding of the message from\n"
1059
"%s to %s.\n"
1060
"Send it anyway?"
1061
msgstr ""
1062
"Nie mo?na skonwertowa? strony kodowej wiadomo?ci z\n"
1063
"%s na %s.\n"
1064
"Czy mimo to wys?a? wiadomo???"
1065

  
1066
#: src/compose.c:2708
1067
msgid "can't write headers\n"
1068
msgstr "nie mo?na zapisa? nag??wk?w\n"
1069

  
1070
#: src/compose.c:2963
1071
msgid "can't remove the old message\n"
1072
msgstr "Nie mo?na usun?? starej wiadomo?ci\n"
1073

  
1074
#: src/compose.c:2981
1075
msgid "queueing message...\n"
1076
msgstr "kolejkowanie wiadomo?ci...\n"
1077

  
1078
#: src/compose.c:3063
1079
msgid "can't find queue folder\n"
1080
msgstr "nie mo?na znale?? katalogu kolejki\n"
1081

  
1082
#: src/compose.c:3070
1083
msgid "can't queue the message\n"
1084
msgstr "nie mo?na zapisa? wiadomo?ci do kolejki\n"
1085

  
1086
#: src/compose.c:3608
1087
#, c-format
1088
msgid "generated Message-ID: %s\n"
1089
msgstr "wygenerowany Message-ID: %s\n"
1090

  
1091
#: src/compose.c:3702
1092
msgid "Creating compose window...\n"
1093
msgstr "Tworzenie okna edycji...\n"
1094

  
1095
#: src/compose.c:3705 src/compose.c:4636
1096
msgid "MIME type"
1097
msgstr "typ MIME"
1098

  
1099
#: src/compose.c:3706 src/mimeview.c:149 src/prefs_filter_edit.c:569
1100
#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:386
1101
msgid "Size"
1102
msgstr "Rozmiar"
1103

  
1104
#: src/compose.c:3757 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:168
1105
msgid "From:"
1106
msgstr "Od:"
1107

  
1108
#: src/compose.c:4168
1109
msgid "Send message"
1110
msgstr "Wy?lij wiadomo??"
1111

  
1112
#: src/compose.c:4174
1113
msgid "Send later"
1114
msgstr "Wy?lij p??niej"
1115

  
1116
#: src/compose.c:4175
1117
msgid "Put into queue folder and send later"
1118
msgstr "Umie?? w katalogu kolejki i wy?lij p??niej"
1119

  
1120
#: src/compose.c:4182
1121
msgid "Draft"
1122
msgstr "Draft"
1123

  
1124
#: src/compose.c:4183
1125
msgid "Save to draft folder"
1126
msgstr "Zapisz w katalogu szablon?w"
1127

  
1128
#: src/compose.c:4192 src/compose.c:5398
1129
msgid "Insert"
1130
msgstr "Wstaw"
1131

  
1132
#: src/compose.c:4193
1133
msgid "Insert file"
1134
msgstr "Wstaw plik"
1135

  
1136
#: src/compose.c:4200
1137
msgid "Attach"
1138
msgstr "Do??cz"
1139

  
1140
#: src/compose.c:4201
1141
msgid "Attach file"
1142
msgstr "Do??cz plik"
1143

  
1144
#: src/compose.c:4210 src/prefs_account.c:1330 src/prefs_common.c:1265
1145
msgid "Signature"
1146
msgstr "Podpis"
1147

  
1148
#: src/compose.c:4211
1149
msgid "Insert signature"
1150
msgstr "Wstaw podpis"
1151

  
1152
#: src/compose.c:4219 src/prefs_common.c:1287 src/prefs_common.c:2145
1153
msgid "Editor"
1154
msgstr "Edytor"
1155

  
1156
#: src/compose.c:4220
1157
msgid "Edit with external editor"
1158
msgstr "Edytuj w zewn?trznym edytorze"
1159

  
1160
#: src/compose.c:4228
1161
msgid "Linewrap"
1162
msgstr "Zawijanie linii"
1163

  
1164
#: src/compose.c:4229
1165
msgid "Wrap all long lines"
1166
msgstr "Zawijaj wszystkie d?ugie linie"
1167

  
1168
#: src/compose.c:4532
1169
msgid "Invalid MIME type."
1170
msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1171

  
1172
#: src/compose.c:4550
1173
msgid "File doesn't exist or is empty."
1174
msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1175

  
1176
#: src/compose.c:4618
1177
msgid "Properties"
1178
msgstr "W?a?ciwo?ci"
1179

  
1180
#: src/compose.c:4638
1181
msgid "Encoding"
1182
msgstr "Kodowanie"
1183

  
1184
#: src/compose.c:4661 src/prefs_folder_item.c:188
1185
msgid "Path"
1186
msgstr "?cie?ka"
1187

  
1188
#: src/compose.c:4662
1189
msgid "File name"
1190
msgstr "Nazwa pliku"
1191

  
1192
#: src/compose.c:4813
1193
#, c-format
1194
msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1195
msgstr "Niepoprawna linia wywo?ania zewn?trznego edytora: \"%s\"\n"
1196

  
1197
#: src/compose.c:4839
1198
#, c-format
1199
msgid ""
1200
"The external editor is still working.\n"
1201
"Force terminating the process?\n"
1202
"process group id: %d"
1203
msgstr ""
1204
"Zewn?trzny edytor wci?? pracuje.\n"
1205
"Czy wymusi? zako?czenie procesu?\n"
1206
"identyfikator grupy proces?w: %d"
1207

  
1208
#: src/compose.c:4852
1209
#, c-format
1210
msgid "Terminated process group id: %d"
1211
msgstr "Identyfikator zako?czonej grupy proces?w: %d"
1212

  
1213
#: src/compose.c:4853
1214
#, c-format
1215
msgid "Temporary file: %s"
1216
msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1217

  
1218
#: src/compose.c:4877
1219
msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1220
msgstr "Edycja: wej?cie z procesu monitoruj?cego\n"
1221

  
1222
#: src/compose.c:4910
1223
msgid "Couldn't exec external editor\n"
1224
msgstr "Nie mo?na uruchomi? zewn?trznego edytora\n"
1225

  
1226
#: src/compose.c:4914
1227
msgid "Couldn't write to file\n"
1228
msgstr "Nie mo?na zapisa? do pliku\n"
1229

  
1230
#: src/compose.c:4916
1231
msgid "Pipe read failed\n"
1232
msgstr "B??dny odczyt z potoku\n"
1233

  
1234
#: src/compose.c:5210 src/compose.c:5218 src/compose.c:5224
1235
msgid "Can't queue the message."
1236
msgstr "Nie mo?na wstawi? wiadomo?ci do kolejki."
1237

  
1238
#: src/compose.c:5314 src/compose.c:5328
1239
msgid "Select file"
1240
msgstr "Wybierz plik"
1241

  
1242
#: src/compose.c:5360
1243
msgid "Discard message"
1244
msgstr "Porzu? wiadomo??"
1245

  
1246
#: src/compose.c:5361
1247
msgid "This message has been modified. discard it?"
1248
msgstr "Wiadomo?? zosta?a zmieniona, czy porzuci? j??"
1249

  
1250
#: src/compose.c:5362
1251
msgid "Discard"
1252
msgstr "Porzu?"
1253

  
1254
#: src/compose.c:5362
1255
msgid "to Draft"
1256
msgstr "do Draft"
1257

  
1258
#: src/compose.c:5395
1259
#, c-format
1260
msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1261
msgstr "Czy chcesz zastosowa? szablon \"%s\"?"
1262

  
1263
#: src/compose.c:5397
1264
msgid "Apply template"
1265
msgstr "Zastosuj szablon"
1266

  
1267
#: src/compose.c:5398
1268
msgid "Replace"
1269
msgstr "Zamie?"
1270

  
1271
#: src/editaddress.c:176
1272
msgid "Edit address"
1273
msgstr "Edytuj adres"
1274

  
1275
#: src/editaddress.c:318
1276
msgid "Add New Person"
1277
msgstr "Dodaj now? osob?"
1278

  
1279
#: src/editaddress.c:319
1280
msgid "Edit Person Details"
1281
msgstr "Edytuj informacje osoby"
1282

  
1283
#: src/editaddress.c:460
1284
msgid "An E-Mail address must be supplied."
1285
msgstr "Nale?y poda? adres e-mail."
1286

  
1287
#: src/editaddress.c:579
1288
msgid "A Name and Value must be supplied."
1289
msgstr "Nale?y poda? nazw? i warto??."
1290

  
1291
#: src/editaddress.c:637
1292
msgid "Edit Person Data"
1293
msgstr "Edytuj dane osoby"
1294

  
1295
#: src/editaddress.c:734
1296
msgid "Display Name"
1297
msgstr "Wy?wietlana nazwa"
1298

  
1299
#: src/editaddress.c:740 src/editaddress.c:744
1300
msgid "Last Name"
1301
msgstr "Nazwisko"
1302

  
1303
#: src/editaddress.c:741 src/editaddress.c:743
1304
msgid "First Name"
1305
msgstr "Imi?"
1306

  
1307
#: src/editaddress.c:746
1308
msgid "Nick Name"
1309
msgstr "Pseudonim"
1310

  
1311
#: src/editaddress.c:783 src/editaddress.c:832 src/editaddress.c:1041
1312
#: src/editgroup.c:255
1313
msgid "E-Mail Address"
1314
msgstr "Adres e-mail"
1315

  
1316
#: src/editaddress.c:784 src/editaddress.c:841
1317
msgid "Alias"
1318
msgstr "Zwany inaczej"
1319

  
1320
#: src/editaddress.c:868
1321
msgid "Move Up"
1322
msgstr "W g?r?"
1323

  
1324
#: src/editaddress.c:871
1325
msgid "Move Down"
1326
msgstr "W d??"
1327

  
1328
#: src/editaddress.c:877 src/editaddress.c:1010 src/importldif.c:633
1329
msgid "Modify"
1330
msgstr "Zmie?"
1331

  
1332
#: src/editaddress.c:883 src/editaddress.c:1016 src/message_search.c:134
1333
#: src/summary_search.c:222
1334
msgid "Clear"
1335
msgstr "Wyczy??"
1336

  
1337
#: src/editaddress.c:933 src/editaddress.c:989 src/prefs_customheader.c:205
1338
msgid "Value"
1339
msgstr "Warto??"
1340

  
1341
#: src/editaddress.c:1040
1342
msgid "Basic Data"
1343
msgstr "Dane podstawowe"
1344

  
1345
#: src/editaddress.c:1042
1346
msgid "User Attributes"
1347
msgstr "Atrybuty u?ytkownika"
1348

  
1349
#: src/editbook.c:114
1350
msgid "File appears to be Ok."
1351
msgstr "Plik wygl?da na dobry."
1352

  
1353
#: src/editbook.c:117
1354
msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1355
msgstr "Plik nie wygl?da na poprawny plik ksi??ki adresowej."
1356

  
1357
#: src/editbook.c:120 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1358
msgid "Could not read file."
1359
msgstr "Nie mo?na odczyta? pliku."
1360

  
1361
#: src/editbook.c:168 src/editbook.c:278
1362
msgid "Edit Addressbook"
1363
msgstr "Edytuj ksi??k? adresow?"
1364

  
1365
#: src/editbook.c:197 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1366
msgid " Check File "
1367
msgstr " Sprawd? plik"
1368

  
1369
#: src/editbook.c:202 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1370
#: src/prefs_account.c:1341
1371
msgid "File"
1372
msgstr "Plik"
1373

  
1374
#: src/editbook.c:297
1375
msgid "Add New Addressbook"
1376
msgstr "Dodaj now? ksi??k? adresow?"
1377

  
1378
#: src/editgroup.c:105
1379
msgid "A Group Name must be supplied."
1380
msgstr "Nale?y poda? nazw? grupy."
1381

  
1382
#: src/editgroup.c:261
1383
msgid "Edit Group Data"
1384
msgstr "Edytuj dane grupy"
1385

  
1386
#: src/editgroup.c:289
1387
msgid "Group Name"
1388
msgstr "Nazwa grupy"
1389

  
1390
#: src/editgroup.c:308
1391
msgid "Addresses in Group"
1392
msgstr "Adresy w grupie"
1393

  
1394
#: src/editgroup.c:310
1395
msgid " -> "
1396
msgstr " -> "
1397

  
1398
#: src/editgroup.c:337
1399
msgid " <- "
1400
msgstr " <- "
1401

  
1402
#: src/editgroup.c:339
1403
msgid "Available Addresses"
1404
msgstr "Dost?pne adresy"
1405

  
1406
#: src/editgroup.c:403
1407
msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1408
msgstr "Przenie? przyciskami strza?ek adresy email do lub z grupy"
1409

  
1410
#: src/editgroup.c:453
1411
msgid "Edit Group Details"
1412
msgstr "Edytuj szczeg??y grupy"
1413

  
1414
#: src/editgroup.c:456
1415
msgid "Add New Group"
1416
msgstr "Dodaj now? grup?"
1417

  
1418
#: src/editgroup.c:506
1419
msgid "Edit folder"
1420
msgstr "Edytuj katalog"
1421

  
1422
#: src/editgroup.c:506
1423
msgid "Input the new name of folder:"
1424
msgstr "Podaj now? nazw? katalogu:"
1425

  
1426
#: src/editgroup.c:509 src/foldersel.c:208 src/foldersel.c:412
1427
#: src/folderview.c:1773 src/folderview.c:1779
1428
msgid "New folder"
1429
msgstr "Nowy katalog"
1430

  
1431
#: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:413 src/folderview.c:1780
1432
msgid "Input the name of new folder:"
1433
msgstr "Podaj nazw? nowego katalogu:"
1434

  
1435
#: src/editjpilot.c:189
1436
msgid "File does not appear to be JPilot format."
1437
msgstr "Plik nie wygl?da na plik formatu JPilot."
1438

  
1439
#: src/editjpilot.c:225
1440
msgid "Select JPilot File"
1441
msgstr "Wybierz plik JPilot"
1442

  
1443
#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:400
1444
msgid "Edit JPilot Entry"
1445
msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1446

  
1447
#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1448
#: src/importldif.c:525 src/prefs_account.c:1840
1449
msgid " ... "
1450
msgstr " ... "
1451

  
1452
#: src/editjpilot.c:319
1453
msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1454
msgstr "Dodatkowe elementy adresu email"
1455

  
1456
#: src/editjpilot.c:407
1457
msgid "Add New JPilot Entry"
1458
msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1459

  
1460
#: src/editldap.c:164
1461
msgid "Connected successfully to server"
1462
msgstr "Po??czono pomy?lnie z serwerem"
1463

  
1464
#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1465
msgid "Could not connect to server"
1466
msgstr "Nie mo?na po??czy? si? z serwerem"
1467

  
1468
#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:534
1469
msgid "Edit LDAP Server"
1470
msgstr "Edytuj serwer LDAP"
1471

  
1472
#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1473
msgid "Hostname"
1474
msgstr "Nazwa hosta"
1475

  
1476
#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1477
msgid "Port"
1478
msgstr "Port"
1479

  
1480
#: src/editldap.c:328
1481
msgid " Check Server "
1482
msgstr " Sprawd? serwer "
1483

  
1484
#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1485
msgid "Search Base"
1486
msgstr "Przeszukuj baz?"
1487

  
1488
#: src/editldap.c:390
1489
msgid "Search Criteria"
1490
msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1491

  
1492
#: src/editldap.c:397
1493
msgid " Reset "
1494
msgstr " Zeruj "
1495

  
1496
#: src/editldap.c:402
1497
msgid "Bind DN"
1498
msgstr "Wi?? DN"
1499

  
1500
#: src/editldap.c:411
1501
msgid "Bind Password"
1502
msgstr "Wi?? has?o"
1503

  
1504
#: src/editldap.c:420
1505
msgid "Timeout (secs)"
1506
msgstr "Op??nienie (sek)"
1507

  
1508
#: src/editldap.c:434
1509
msgid "Maximum Entries"
1510
msgstr "Maksymalna ilo?? pozycji"
1511

  
1512
#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:693
1513
msgid "Basic"
1514
msgstr "Podstawowe"
1515

  
1516
#: src/editldap.c:462
1517
msgid "Extended"
1518
msgstr "Rozszerzone"
1519

  
1520
#: src/editldap.c:546
1521
msgid "Add New LDAP Server"
1522
msgstr "/Dod_aj nowy serwer LDAP"
1523

  
1524
#: src/editldap_basedn.c:141
1525
msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1526
msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz baz? wyszukiwania"
1527

  
1528
#: src/editldap_basedn.c:202
1529
msgid "Available Search Base(s)"
1530
msgstr "Dost?pne bazy wyszukiwania"
1531

  
1532
#: src/editldap_basedn.c:286
1533
msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1534
msgstr "Nie mo?na odczyta? baz wyszukiwania z serwera - ustaw j? r?cznie"
1535

  
1536
#: src/editvcard.c:96
1537
msgid "File does not appear to be vCard format."
1538
msgstr "Plik nie wygl?da na plik w formacie VCard."
1539

  
1540
#: src/editvcard.c:132
1541
msgid "Select vCard File"
1542
msgstr "Wybierz plik VCard"
1543

  
1544
#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1545
msgid "Edit vCard Entry"
1546
msgstr "Edytuj wpis VCard"
1547

  
1548
#: src/editvcard.c:296
1549
msgid "Add New vCard Entry"
1550
msgstr "Dodaj nowy wpis VCard"
1551

  
1552
#: src/export.c:127
1553
msgid "Export"
1554
msgstr "Eksport"
1555

  
1556
#: src/export.c:146
1557
msgid "Specify target folder and mbox file."
1558
msgstr "Wybierz katalog docelowy i plik w formacie mbox"
1559

  
1560
#: src/export.c:156
1561
msgid "Source dir:"
1562
msgstr "Katalog ?r?d?owy:"
1563

  
1564
#: src/export.c:161
1565
msgid "Exporting file:"
1566
msgstr "Eksportowanie pliku:"
1567

  
1568
#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
1569
#: src/prefs_account.c:1077
1570
msgid " Select... "
1571
msgstr " Wybierz... "
1572

  
1573
#: src/export.c:219
1574
msgid "Select exporting file"
1575
msgstr "Wybierz plik eksportu"
1576

  
1577
#: src/filter.c:827 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167 src/prefs.c:212
1578
#: src/prefs_account.c:557 src/prefs_account.c:571
1579
#: src/prefs_customheader.c:384 src/prefs_customheader.c:430
1580
#: src/prefs_display_header.c:411 src/prefs_display_header.c:436
1581
msgid "failed to write configuration to file\n"
1582
msgstr "b??d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
1583

  
1584
#: src/foldersel.c:160
1585
msgid "Select folder"
1586
msgstr "Wybierz katalog"
1587

  
1588
#: src/foldersel.c:244 src/folderview.c:944 src/prefs_folder_item.c:217
1589
msgid "Inbox"
1590
msgstr "Odebrane"
1591

  
1592
#: src/foldersel.c:247 src/folderview.c:951 src/prefs_folder_item.c:218
1593
msgid "Sent"
1594
msgstr "Wys?ane"
1595

  
1596
#: src/foldersel.c:250 src/folderview.c:958 src/prefs_folder_item.c:220
1597
msgid "Queue"
1598
msgstr "Kolejka"
1599

  
1600
#: src/foldersel.c:253 src/folderview.c:965 src/prefs_folder_item.c:221
1601
msgid "Trash"
1602
msgstr "?mietnik"
1603

  
1604
#: src/foldersel.c:256 src/folderview.c:974 src/prefs_folder_item.c:219
1605
msgid "Drafts"
1606
msgstr "Szablony"
1607

  
1608
#: src/foldersel.c:414 src/folderview.c:1777 src/folderview.c:1781
1609
msgid "NewFolder"
1610
msgstr "Nowy katalog"
1611

  
1612
#: src/foldersel.c:422 src/folderview.c:1789 src/folderview.c:1843
1613
#, c-format
1614
msgid "`%c' can't be included in folder name."
1615
msgstr "'%c' nie mo?e wyst?pi? w nazwie katalogu."
1616

  
1617
#: src/foldersel.c:432 src/folderview.c:1799 src/folderview.c:1850
1618
#, c-format
1619
msgid "The folder `%s' already exists."
1620
msgstr "Katalog '%s' ju? istnieje."
1621

  
1622
#: src/foldersel.c:440 src/folderview.c:1806
1623
#, c-format
1624
msgid "Can't create the folder `%s'."
1625
msgstr "Nie mo?na utworzy? katalog '%s'."
1626

  
1627
#: src/folderview.c:216 src/folderview.c:232
1628
msgid "/Create _new folder..."
1629
msgstr "/Utw?rz _nowy katalog..."
1630

  
1631
#: src/folderview.c:217 src/folderview.c:233
1632
msgid "/_Rename folder..."
1633
msgstr "/_Zmie? nazw? katalogu..."
1634

  
1635
#: src/folderview.c:218 src/folderview.c:234
1636
msgid "/_Delete folder"
1637
msgstr "/_Usu? katalog"
1638

  
1639
#: src/folderview.c:220 src/folderview.c:236
1640
#, fuzzy
1641
msgid "/Empty _trash"
1642
msgstr "Opr??nij ?mietnik"
1643

  
1644
#: src/folderview.c:222 src/folderview.c:240 src/folderview.c:256
1645
msgid "/_Check for new messages"
1646
msgstr "/Sprawd? nowe wiadomo?_ci"
1647

  
1648
#: src/folderview.c:224 src/folderview.c:242
1649
msgid "/R_ebuild folder tree"
1650
msgstr "/Odbuduj drz_ewo katalog?w"
1651

  
1652
#: src/folderview.c:226 src/folderview.c:244 src/folderview.c:259
1653
msgid "/_Search messages..."
1654
msgstr "/Wy_szukaj wiadomo?ci..."
1655

  
1656
#: src/folderview.c:238 src/folderview.c:254
1657
#, fuzzy
1658
msgid "/Down_load"
1659
msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo?ci."
1660

  
1661
#: src/folderview.c:250
1662
msgid "/Su_bscribe to newsgroup..."
1663
msgstr "/_Subskrybuj grup? news..."
1664

  
1665
#: src/folderview.c:252
1666
msgid "/_Remove newsgroup"
1667
msgstr "/Usu? g_rup? news"
1668

  
1669
#: src/folderview.c:279
1670
msgid "Creating folder view...\n"
1671
msgstr "Tworzenie widoku katalog?w...\n"
1672

  
1673
#: src/folderview.c:283
1674
msgid "New"
1675
msgstr "Nowy"
1676

  
1677
#: src/folderview.c:284 src/prefs_summary_column.c:68
1678
msgid "Unread"
1679
msgstr "Nieprzeczytane"
1680

  
1681
#: src/folderview.c:285
1682
msgid "#"
1683
msgstr "#"
1684

  
1685
#: src/folderview.c:441
1686
msgid "Setting folder info...\n"
1687
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu...\n"
1688

  
1689
#: src/folderview.c:442
1690
msgid "Setting folder info..."
1691
msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
1692

  
1693
#: src/folderview.c:661 src/mainwindow.c:3167 src/setup.c:81
1694
#, c-format
1695
msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1696
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
1697

  
1698
#: src/folderview.c:665 src/mainwindow.c:3172 src/setup.c:86
1699
#, c-format
1700
msgid "Scanning folder %s ..."
1701
msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
1702

  
1703
#: src/folderview.c:707
1704
msgid "Rebuild folder tree"
1705
msgstr "Odbuduj drzewo katalog?w"
1706

  
1707
#: src/folderview.c:708
1708
msgid "The folder tree will be rebuilt. Continue?"
1709
msgstr "Drzewo katalog?w zostnie przebudowane. Kontynuowa??"
1710

  
1711
#: src/folderview.c:717
1712
msgid "Rebuilding folder tree..."
1713
msgstr "Odbudowywanie drzewa katalog?w..."
1714

  
1715
#: src/folderview.c:723
1716
msgid "Rebuilding of the folder tree failed."
1717
msgstr "B??d podczas odbudowywania drzewa katalog?w."
1718

  
1719
#: src/folderview.c:741
1720
msgid "Rebuilding all folder trees..."
1721
msgstr "Odbudowywanie wszystkich drzew katalog?w..."
1722

  
1723
#: src/folderview.c:818
1724
msgid "Checking for new messages in all folders..."
1725
msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomo?ci we wszystkich katalogach..."
1726

  
1727
#: src/folderview.c:1592
1728
#, c-format
1729
msgid "Folder %s is selected\n"
1730
msgstr "Wybrano katalog %s\n"
1731

  
1732
#: src/folderview.c:1687
1733
#, fuzzy, c-format
1734
msgid "Downloading messages in %s ..."
1735
msgstr "Wysy?anie wiadomo?ci..."
1736

  
1737
#: src/folderview.c:1723
1738
#, fuzzy, c-format
1739
msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
1740
msgstr "B??d podczas wysy?ania wiadomo?ci do %s."
1741

  
1742
#: src/folderview.c:1774
1743
msgid ""
1744
"Input the name of new folder:\n"
1745
"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
1746
" append `/' at the end of the name)"
1747
msgstr ""
1748
"Wprowad? nazw? nowego katalogu:\n"
1749
"(je?li ma zosta? utworzony katalog w celu przechowywania\n"
1750
"innych wiadomo?ci, nale?y do??czy? \"/\" na ko?cu nazwy)"
1751

  
1752
#: src/folderview.c:1834
1753
#, c-format
1754
msgid "Input new name for `%s':"
1755
msgstr "Wprowad? now? nazw? dla '%s' :"
1756

  
1757
#: src/folderview.c:1835
1758
msgid "Rename folder"
1759
msgstr "Zmie? nazw? katalogu"
1760

  
1761
#: src/folderview.c:1914
1762
#, c-format
1763
msgid ""
1764
"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1765
"Do you really want to delete?"
1766
msgstr ""
1767
"Wszystkie katalogi i wiadomo?ci w \"%s\" zostan? usuni?te.\n"
1768
"Czy naprawd? chcesz je usun???"
1769

  
1770
#: src/folderview.c:1916
1771
msgid "Delete folder"
1772
msgstr "Usu? katalog"
1773

  
1774
#: src/folderview.c:1932
1775
#, c-format
1776
msgid "Can't remove the folder `%s'."
1777
msgstr "Nie mo?na usun?? katalogu \"%s\"."
1778

  
1779
#: src/folderview.c:1965
1780
msgid "Empty trash"
1781
msgstr "Opr??nij ?mietnik"
1782

  
1783
#: src/folderview.c:1965
1784
msgid "Empty all messages in trash?"
1785
msgstr "Czy usun?? wszystkie wiadomo?ci ze ?mietnika?"
1786

  
1787
#: src/folderview.c:1996
1788
#, c-format
1789
msgid ""
1790
"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1791
"(The messages are NOT deleted from the disk)"
1792
msgstr ""
1793
"Czy naprawd? usun?? skrzynk? \"%s\" ?\n"
1794
"(Wiadomo?ci NIE zostan? usuni?te z dysku)"
1795

  
1796
#: src/folderview.c:1998
1797
msgid "Remove mailbox"
1798
msgstr "Usu? skrzynk?"
1799

  
1800
#: src/folderview.c:2033
1801
#, c-format
1802
msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
1803
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? konto IMAP4 \"%s\" ?"
1804

  
1805
#: src/folderview.c:2034
1806
msgid "Delete IMAP4 account"
1807
msgstr "Usu? konto IMAP4"
1808

  
1809
#: src/folderview.c:2155
1810
#, c-format
1811
msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1812
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? grup? dyskusyjn? \"%s\"?"
1813

  
1814
#: src/folderview.c:2156
1815
msgid "Delete newsgroup"
1816
msgstr "Usu? grup? dyskusyjn?"
1817

  
1818
#: src/folderview.c:2191
1819
#, c-format
1820
msgid "Really delete news account `%s'?"
1821
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? konto grup dyskusyjnych \"%s\"?"
1822

  
1823
#: src/folderview.c:2192
1824
msgid "Delete news account"
1825
msgstr "Usu? konto grup dyskusyjnych"
1826

  
1827
#: src/grouplistdialog.c:176
1828
msgid "Subscribe to newsgroup"
1829
msgstr "Subskrybuj grup? dyskusyjn?"
1830

  
1831
#: src/grouplistdialog.c:192
1832
msgid "Select newsgroups to subscribe."
1833
msgstr "Wybierz grupy do subskrybcji."
1834

  
1835
#: src/grouplistdialog.c:198
1836
msgid "Find groups:"
1837
msgstr "Znajd? grupy dyskusyjne:"
1838

  
1839
#: src/grouplistdialog.c:206
1840
msgid " Search "
1841
msgstr " Szukaj "
1842

  
1843
#: src/grouplistdialog.c:218
1844
msgid "Newsgroup name"
1845
msgstr "Nazwa grupy dyskusyjnej:"
1846

  
1847
#: src/grouplistdialog.c:219
1848
msgid "Messages"
1849
msgstr "Wiadomo?ci"
1850

  
1851
#: src/grouplistdialog.c:220 src/prefs_folder_item.c:201
1852
msgid "Type"
1853
msgstr "Typ"
1854

  
1855
#: src/grouplistdialog.c:246
1856
msgid "Refresh"
1857
msgstr "Od?wie?"
1858

  
1859
#: src/grouplistdialog.c:350
1860
msgid "moderated"
1861
msgstr "moderowana"
1862

  
1863
#: src/grouplistdialog.c:352
1864
msgid "readonly"
1865
msgstr "tylko do odczytu"
1866

  
1867
#: src/grouplistdialog.c:354
1868
msgid "unknown"
1869
msgstr "nieznany"
1870

  
1871
#: src/grouplistdialog.c:401
1872
msgid "Can't retrieve newsgroup list."
1873
msgstr "Nie mo?na pobra? listy grup dyskusyjnych."
1874

  
1875
#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:702
1876
msgid "Done."
1877
msgstr "Gotowe."
1878

  
1879
#: src/grouplistdialog.c:480
1880
#, c-format
1881
msgid "%d newsgroups received (%s read)"
1882
msgstr "pobrano %d grup dyskusyjnych (%s przeczytano)"
1883

  
1884
#: src/gtkutils.c:58 src/gtkutils.c:74
1885
msgid "Abcdef"
1886
msgstr "Abcdef"
1887

  
1888
#: src/headerview.c:55
1889
msgid "Newsgroups:"
1890
msgstr "Grupy dyskusyjne:"
1891

  
1892
#: src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:176 src/summary_search.c:182
1893
msgid "Subject:"
1894
msgstr "Temat:"
1895

  
1896
#: src/headerview.c:86
1897
msgid "Creating header view...\n"
1898
msgstr "Tworzenie widoku nag??wk?w...\n"
1899

  
1900
#: src/headerview.c:182 src/summaryview.c:1874
1901
msgid "(No From)"
1902
msgstr "(Bez Od)"
1903

  
1904
#: src/headerview.c:203 src/summaryview.c:1897
1905
msgid "(No Subject)"
1906
msgstr "(Bez tematu)"
1907

  
1908
#: src/imageview.c:62
1909
msgid "Creating image view...\n"
1910
msgstr "Tworzenie widoku obrazu...\n"
1911

  
1912
#: src/imageview.c:115 src/imageview.c:179
1913
msgid "Can't load the image."
1914
msgstr "Nie mo?na za?adowa? obrazu."
1915

  
1916
#: src/imap.c:455
1917
#, c-format
1918
msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
1919
msgstr ""
1920
"Po??czenie IMAP4 z %s zosta?o przerwane. Ponowne nawi?zywanie po??czenia...\n"
1921

  
1922
#: src/imap.c:535
1923
#, c-format
1924
msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1925
msgstr "tworzenie po??czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
1926

  
1927
#: src/imap.c:583
1928
msgid "Can't start TLS session.\n"
1929
msgstr "Nie mo?na uruchomi? sesji TLS\n"
1930

  
1931
#: src/imap.c:1327
1932
#, c-format
1933
msgid "can't set deleted flags: %s\n"
1934
msgstr "nie mo?na ustawi? flag skasowany: %s\n"
1935

  
1936
#: src/imap.c:1335 src/imap.c:1427
1937
msgid "can't expunge\n"
1938
msgstr "nie mo?na zlikwidowa?\n"
1939

  
1940
#: src/imap.c:1421
1941
msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
1942
msgstr "nie mo?na ustawi? flagi skasowany: 1:*\n"
1943

  
1944
#: src/imap.c:1464
1945
msgid "can't close folder\n"
1946
msgstr "nie mo?na zamkn?? katalogu\n"
1947

  
1948
#: src/imap.c:1542
1949
#, c-format
1950
msgid "root folder %s not exist\n"
1951
msgstr "brak g??wnego katalogu %s\n"
1952

  
1953
#: src/imap.c:1720 src/imap.c:1728
1954
msgid "error occurred while getting LIST.\n"
1955
msgstr "wyst?pi? b??d podczas przy pobieraniu LIST.\n"
1956

  
1957
#: src/imap.c:1842
1958
#, c-format
1959
msgid "Can't create '%s'\n"
1960
msgstr "nie mo?na utworzy? \"%s\"\n"
1961

  
1962
#: src/imap.c:1847
1963
#, c-format
1964
msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
1965
msgstr "nie mo?na utworzy? \"%s\" w INBOX\n"
1966

  
1967
#: src/imap.c:1908
1968
msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
1969
msgstr "nie mo?na utworzy? skrzynki: b??d LIST.\n"
1970

  
1971
#: src/imap.c:1928
1972
msgid "can't create mailbox\n"
1973
msgstr "nie mo?na utworzy? skrzynki\n"
1974

  
1975
#: src/imap.c:1997
1976
#, c-format
1977
msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
1978
msgstr "nie mo?na zmieni? nazwy skrzynki: %s na %s\n"
1979

  
1980
#: src/imap.c:2059
1981
msgid "can't delete mailbox\n"
1982
msgstr "nie mo?na skasowa? skrzynki\n"
1983

  
1984
#: src/imap.c:2098
1985
msgid "can't get envelope\n"
1986
msgstr "nie mo?na pobra? koperty\n"
1987

  
1988
#: src/imap.c:2106
1989
msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1990
msgstr "wyst?pi? b??d podczas pobierania koperty.\n"
1991

  
1992
#: src/imap.c:2127
1993
#, c-format
1994
msgid "can't parse envelope: %s\n"
1995
msgstr "nie mo?na przetworzy? koperty: %s\n"
1996

  
1997
#: src/imap.c:2250
1998
#, c-format
1999
msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2000
msgstr "Nie mo?na nawi?za? po??czenia z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2001

  
2002
#: src/imap.c:2257
2003
#, c-format
2004
msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2005
msgstr "Nie mo?na ustanowi? sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2006

  
2007
#: src/imap.c:2332
2008
msgid "can't get namespace\n"
2009
msgstr "nie mo?na pobra? przestrzeni nazw\n"
2010

  
2011
#: src/imap.c:2850
2012
#, c-format
2013
msgid "can't select folder: %s\n"
2014
msgstr "nie mo?na wybra? katalogu: %s\n"
2015

  
2016
#: src/imap.c:3021
2017
msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2018
msgstr "B??d uwierzytelniania IMAP4.\n"
2019

  
2020
#: src/imap.c:3038
2021
msgid "IMAP4 login failed.\n"
2022
msgstr "Nie mo?na zalogowa? si? do serwera IMAP4.\n"
2023

  
2024
#: src/imap.c:3359
2025
#, c-format
2026
msgid "can't append %s to %s\n"
2027
msgstr "nie mo?na do??czy? %s do %s\n"
2028

  
2029
#: src/imap.c:3366
2030
msgid "(sending file...)"
2031
msgstr "(wysy?anie pliku...)"
2032

  
2033
#: src/imap.c:3394
2034
#, c-format
2035
msgid "can't append message to %s\n"
2036
msgstr "nie mo?na do??czy? wiadomo?ci do %s\n"
2037

  
2038
#: src/imap.c:3426
2039
#, c-format
2040
msgid "can't copy %s to %s\n"
2041
msgstr "nie mo?na skopiowa? %s do %s\n"
2042

  
2043
#: src/imap.c:3450
2044
#, c-format
2045
msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2046
msgstr "wyst?pi? b??d przy wykonywaniu polecenia IMAP: STORE %s %s\n"
2047

  
2048
#: src/imap.c:3464
2049
msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2050
msgstr "wyst?pi? b??d przy wykonywaniu polecenia IMAP: EXPUNGE\n"
2051

  
2052
#: src/imap.c:3477
2053
msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2054
msgstr "wyst?pi? b??d przy wykonywaniu polecenia IMAP: CLOSE\n"
2055

  
2056
#: src/imap.c:3721
2057
#, c-format
2058
msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2059
msgstr "nie mo?na skonwertowa? UTF-7 do %s za pomoc? programu iconv\n"
2060

  
2061
#: src/imap.c:3770
2062
#, c-format
2063
msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2064
msgstr "nie mo?na skonwertowa? %s do UTF-7 za pomoc? programu iconv\n"
2065

  
2066
#: src/import.c:132
2067
msgid "Import"
2068
msgstr "Import"
2069

  
2070
#: src/import.c:151
2071
msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2072
msgstr "Okre?l docelowy plik ze skrzynk? oraz docelowy katalog."
2073

  
2074
#: src/import.c:161
2075
msgid "Importing file:"
2076
msgstr "Importowanie pliku:"
2077

  
2078
#: src/import.c:166
2079
msgid "Destination dir:"
2080
msgstr "Katalog docelowy:"
2081

  
2082
#: src/import.c:224
2083
msgid "Select importing file"
2084
msgstr "Wybierz importowany plik"
2085

  
2086
#: src/importldif.c:118
2087
msgid "Please specify address book name and file to import."
2088
msgstr "Okre?l nazw? ksi??ki adresowej i pliku do importu."
2089

  
2090
#: src/importldif.c:121
2091
msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2092
msgstr "Wybierz i zmie? nazwy p?l LDIF do importu."
2093

  
2094
#: src/importldif.c:124
2095
msgid "File imported."
2096
msgstr "Plik zaimportowano."
2097

  
2098
#: src/importldif.c:312
2099
msgid "Please select a file."
2100
msgstr "Wybierz plik."
2101

  
2102
#: src/importldif.c:318
2103
msgid "Address book name must be supplied."
2104
msgstr "Nale?y poda? nazw? ksi??ki adresowej."
2105

  
2106
#: src/importldif.c:333
2107
msgid "Error reading LDIF fields."
2108
msgstr "B??d przy odczycie p?l LDIF."
2109

  
2110
#: src/importldif.c:356
2111
msgid "LDIF file imported successfully."
2112
msgstr "Plik LDIF zosta? pomy?lnie zaimportowany."
2113

  
2114
#: src/importldif.c:441
2115
msgid "Select LDIF File"
2116
msgstr "Wybierz plik LDIF"
2117

  
2118
#: src/importldif.c:516
2119
msgid "File Name"
2120
msgstr "Nazwa pliku"
2121

  
2122
#: src/importldif.c:557
2123
msgid "S"
2124
msgstr "S"
2125

  
2126
#: src/importldif.c:558 src/importldif.c:607
2127
msgid "LDIF Field"
2128
msgstr "Pole LDIF"
2129

  
2130
#: src/importldif.c:559
2131
msgid "Attribute Name"
2132
msgstr "Nazwa atrybutu"
2133

  
2134
#: src/importldif.c:617
2135
msgid "Attribute"
2136
msgstr "Atrybut"
2137

  
2138
#: src/importldif.c:626 src/select-keys.c:322
2139
msgid "Select"
2140
msgstr "Wybierz"
2141

  
2142
#: src/importldif.c:679
2143
msgid "Address Book :"
2144
msgstr "Ksi??ka adresowa :"
2145

  
2146
#: src/importldif.c:689
2147
msgid "File Name :"
2148
msgstr "Nazwa pliku :"
2149

  
2150
#: src/importldif.c:699
2151
msgid "Records :"
2152
msgstr "Rekordy :"
2153

  
2154
#: src/importldif.c:727
2155
msgid "Import LDIF file into Address Book"
2156
msgstr "Importuj plik LDIF do ksi??ki adresowej"
2157

  
2158
#: src/importldif.c:760
2159
msgid "Prev"
2160
msgstr "Poprzednia"
2161

  
2162
#: src/importldif.c:761 src/mainwindow.c:2225
2163
msgid "Next"
2164
msgstr "Nast?pna"
2165

  
2166
#: src/importldif.c:790
2167
msgid "File Info"
2168
msgstr "Informacja o pliku"
2169

  
2170
#: src/importldif.c:791
2171
msgid "Attributes"
2172
msgstr "Atrybuty"
2173

  
2174
#: src/importldif.c:792
2175
msgid "Finish"
2176
msgstr "Koniec"
2177

  
2178
#: src/inc.c:337
2179
msgid "Retrieving new messages"
2180
msgstr "Pobieranie nowych wiadomo?ci"
2181

  
2182
#: src/inc.c:384
2183
msgid "Standby"
2184
msgstr "Oczekiwanie"
2185

  
2186
#: src/inc.c:511 src/inc.c:562
2187
msgid "Cancelled"
2188
msgstr "Anulowano"
2189

  
2190
#: src/inc.c:522
2191
msgid "Retrieving"
2192
msgstr "Pobieranie"
2193

  
2194
#: src/inc.c:531
2195
#, c-format
2196
msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2197
msgstr "Gotowe (%d wiadomo??i (%s) odebrano)"
2198

  
2199
#: src/inc.c:535
2200
msgid "Done (no new messages)"
2201
msgstr "Gotowe (brak nowych wiadomo?ci)"
2202

  
2203
#: src/inc.c:541
2204
msgid "Connection failed"
2205
msgstr "B??d po??czenia"
2206

  
2207
#: src/inc.c:545
2208
msgid "Auth failed"
2209
msgstr "B??d autoryzacji"
2210

  
2211
#: src/inc.c:549
2212
msgid "Locked"
2213
msgstr "Zablokowano"
2214

  
2215
#: src/inc.c:559
2216
#, fuzzy
2217
msgid "Timeout"
2218
msgstr "Op??nienie (sek)"
2219

  
2220
#: src/inc.c:609
2221
#, c-format
2222
msgid "Finished (%d new message(s))"
2223
msgstr "Zako?czono (%d nowe wiadomo?ci)"
2224

  
2225
#: src/inc.c:612
2226
msgid "Finished (no new messages)"
2227
msgstr "Zako?czono (brak nowych wiadomo?ci)"
2228

  
2229
#: src/inc.c:621
2230
msgid "Some errors occurred while getting mail."
2231
msgstr "Wyst?pi?y b??dy podczas pobierania poczty."
2232

  
2233
#: src/inc.c:657
2234
#, c-format
2235
msgid "getting new messages of account %s...\n"
2236
msgstr "pobieranie nowych wiadomo?ci z konta %s ...\n"
2237

  
2238
#: src/inc.c:660
2239
#, c-format
2240
msgid "%s: Retrieving new messages"
2241
msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo?ci"
2242

  
2243
#: src/inc.c:679
2244
#, c-format
2245
msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2246
msgstr "Nawi?zywanie po??czenia z serwerem POP3: %s..."
2247

  
2248
#: src/inc.c:688
2249
#, c-format
2250
msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2251
msgstr "Nie mo?na nawi?za? po??czenia z serwerem POP3: %s:%d\n"
2252

  
2253
#: src/inc.c:767 src/send_message.c:460
2254
msgid "Authenticating..."
2255
msgstr "Uwierzytelnianie..."
2256

  
2257
#: src/inc.c:768
2258
#, c-format
2259
msgid "Retrieving messages from %s..."
2260
msgstr "Pobieranie wiadomo?ci z %s..."
2261

  
2262
#: src/inc.c:773
2263
msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2264
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomo?ci (STAT)..."
2265

  
2266
#: src/inc.c:777
2267
msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2268
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomo?ci (LAST)..."
2269

  
2270
#: src/inc.c:781
2271
msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2272
msgstr "Pobieranie liczby nowych wiadomo?ci (UIDL)"
2273

  
2274
#: src/inc.c:785
2275
msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2276
msgstr "Pobieranie rozmiaru wiadomo?ci (LIST)..."
2277

  
2278
#: src/inc.c:795
2279
#, c-format
2280
msgid "Deleting message %d"
2281
msgstr "Usuwanie wiadomo?ci %d"
2282

  
2283
#: src/inc.c:802 src/send_message.c:478
2284
msgid "Quitting"
2285
msgstr "Wychodzenie"
2286

  
2287
#: src/inc.c:827
2288
#, c-format
2289
msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2290
msgstr "Pobieranie wiadomo?ci (%d / %d) (%s / %s)"
2291

  
2292
#: src/inc.c:848
2293
#, c-format
2294
msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2295
msgstr "Pobieranie (%d wiadomo??i (%s) odebrano)"
2296

  
2297
#: src/inc.c:1075
2298
msgid "Connection failed."
2299
msgstr "B??d po??czenia."
2300

  
2301
#: src/inc.c:1081
2302
msgid "Error occurred while processing mail."
2303
msgstr "B??d podczas przetwarzania wiadomo?ci."
2304

  
2305
#: src/inc.c:1086
2306
#, c-format
2307
msgid ""
2308
"Error occurred while processing mail:\n"
2309
"%s"
2310
msgstr ""
2311
"B??d podczas przetwarzania wiadomo?ci:\n"
2312
"%s"
2313

  
2314
#: src/inc.c:1092
2315
msgid "No disk space left."
2316
msgstr "Brak miejsca na dysku."
2317

  
2318
#: src/inc.c:1097
2319
msgid "Can't write file."
2320
msgstr "Nie mo?na zapisa? pliku."
2321

  
2322
#: src/inc.c:1102
2323
msgid "Socket error."
2324
msgstr "B??d gniazda."
2325

  
2326
#: src/inc.c:1108 src/send_message.c:600
2327
msgid "Connection closed by the remote host."
2328
msgstr "Po??czenie zamkni?te przez zdalny komputer."
2329

  
2330
#: src/inc.c:1114
2331
msgid "Mailbox is locked."
2332
msgstr "Skrzynka jest zablokowana."
2333

  
2334
#: src/inc.c:1118
2335
#, c-format
2336
msgid ""
2337
"Mailbox is locked:\n"
2338
"%s"
2339
msgstr ""
2340
"Skrzynka jest zablokowana:\n"
2341
"%s"
2342

  
2343
#: src/inc.c:1124 src/send_message.c:585
2344
msgid "Authentication failed."
2345
msgstr "B??d uwierzytelniania."
2346

  
2347
#: src/inc.c:1129 src/send_message.c:588
2348
#, c-format
2349
msgid ""
2350
"Authentication failed:\n"
2351
"%s"
2352
msgstr ""
2353
"B??d uwierzytelniania:\n"
2354
"%s"
2355

  
2356
#: src/inc.c:1134 src/send_message.c:604
2357
#, fuzzy
2358
msgid "Session timed out."
2359
msgstr "przekroczenie czasu sesji\n"
2360

  
2361
#: src/inc.c:1170
2362
msgid "Incorporation cancelled\n"
2363
msgstr "Odbieranie anulowano\n"
2364

  
2365
#: src/inc.c:1253
2366
#, c-format
2367
msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
2368
msgstr "Pobieranie wiadomo?ci z %s do %s...\n"
2369

  
2370
#: src/inputdialog.c:153
2371
#, c-format
2372
msgid "Input password for %s on %s:"
2373
msgstr "Wprowad? has?o dla %s na %s:"
2374

  
2375
#: src/inputdialog.c:155
2376
msgid "Input password"
2377
msgstr "Wprowad? has?o"
2378

  
2379
#: src/logwindow.c:60
2380
msgid "Protocol log"
2381
msgstr "Dziennik protoko?u"
2382

  
2383
#: src/main.c:126 src/main.c:135 src/mh.c:792
2384
#, c-format
2385
msgid ""
2386
"File `%s' already exists.\n"
2387
"Can't create folder."
2388
msgstr ""
2389
"Plik \"%s\" ju? istnieje.\n"
2390
"Nie mo?na utworzy? katalogu."
2391

  
2392
#: src/main.c:180
2393
msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2394
msgstr "Bibltioteka glib nie obs?uguje wywo?ania g_thread.\n"
2395

  
2396
#: src/main.c:246
2397
msgid ""
2398
"GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
2399
"OpenPGP support disabled."
2400
msgstr ""
2401
"Program GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub jego\n"
2402
"wersja jest zbyt stara. Obs?uga OpenPGP zosta?a wy??czona."
2403

  
2404
#: src/main.c:399
2405
#, c-format
2406
msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2407
msgstr "U?ycie: %s [OPCJE]...\n"
2408

  
2409
#: src/main.c:402
2410
msgid " --compose [address]  open composition window"
2411
msgstr " --compose [adres]   otwiera okno tworzenia wiadomo?ci"
2412

  
2413
#: src/main.c:403
2414
msgid ""
2415
" --attach file1 [file2]...\n"
2416
"             open composition window with specified files\n"
2417
"             attached"
2418
msgstr ""
2419
" --attach plik1 [plik2]...\n"
2420
"             otwiera okno tworzenia wiadomo?ci z plikami,\n"
2421
"             kt?re maj? zosta? do??czone"
2422

  
2423
#: src/main.c:406
2424
msgid " --receive       receive new messages"
2425
msgstr " --receive       odbiera nowe wiadomo?ci"
2426

  
2427
#: src/main.c:407
2428
msgid " --receive-all     receive new messages of all accounts"
2429
msgstr " --receive-all     odbiera nowe wiadomo?ci dla wszystkich kont"
2430

  
2431
#: src/main.c:408
2432
msgid " --send         send all queued messages"
2433
msgstr " --send         wysy?a wszystkie skolejkowane wiadomo?ci"
2434

  
2435
#: src/main.c:409
2436
msgid " --status [folder]...  show the total number of messages"
2437
msgstr " --status [katalog]...  pokazuje ??czn? liczb? wiadomo?ci"
2438

  
2439
#: src/main.c:410
2440
msgid ""
2441
" --status-full [folder]...\n"
2442
"             show the status of each folder"
2443
msgstr ""
2444
" --status-full [katalog]...\n"
2445
"             pokazuje ??czn? liczb? wiadomo?ci"
2446

  
2447
#: src/main.c:412
2448
msgid " --debug        debug mode"
2449
msgstr " --debug        tryb debugowania"
2450

  
2451
#: src/main.c:413
2452
msgid " --help         display this help and exit"
2453
msgstr " --help         wy?wietla t? pomoc i wychodzi"
2454

  
2455
#: src/main.c:414
2456
msgid " --version       output version information and exit"
2457
msgstr ""
2458
" --version       wy?wietla informacj? o wersji i ko?czy dzia?anie"
2459

  
2460
#: src/main.c:444
2461
msgid "Composing message exists. Really quit?"
2462
msgstr "Tworzenie nowej wiadomo?ci. Czy zako?czy??"
2463

  
2464
#: src/main.c:451
2465
msgid "Queued messages"
2466
msgstr "Skolejkowane wiadomo?ci"
2467

  
2468
#: src/main.c:452
2469
msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2470
msgstr "Niekt?re niewys?ane wiadomo?ci zosta?y skolejkowane. Czy wyj???"
2471

  
2472
#: src/main.c:526
2473
msgid "another Sylpheed is already running.\n"
2474
msgstr "Jest ju? uruchomiona kopia programu Sylpheed.\n"
2475

  
2476
#: src/mainwindow.c:454
2477
msgid "/_File/_Folder"
2478
msgstr "/_Plik/_Katalog"
2479

  
2480
#: src/mainwindow.c:455
2481
msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2482
msgstr "/_Plik/_Katalog/Utw?rz _nowy katalog..."
2483

  
2484
#: src/mainwindow.c:457
2485
msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2486
msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmie? nazw? katalo_gu..."
2487

  
2488
#: src/mainwindow.c:458
2489
msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2490
msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usu? kata_log"
2491

  
2492
#: src/mainwindow.c:459
2493
#, fuzzy
2494
msgid "/_File/_Mailbox"
2495
msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynk?..."
2496

  
2497
#: src/mainwindow.c:460
2498
#, fuzzy
2499
msgid "/_File/_Mailbox/Add _mailbox..."
2500
msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynk?..."
2501

  
2502
#: src/mainwindow.c:461
2503
#, fuzzy
2504
msgid "/_File/_Mailbox/_Remove mailbox"
2505
msgstr "/Usu? _skrzynk?"
2506

  
2507
#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:467
2508
#, fuzzy
2509
msgid "/_File/_Mailbox/---"
2510
msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
2511

  
2512
#: src/mainwindow.c:463
2513
#, fuzzy
2514
msgid "/_File/_Mailbox/_Check for new messages"
2515
msgstr "/Sprawd? nowe wiadomo?_ci"
2516

  
2517
#: src/mainwindow.c:465
2518
#, fuzzy
2519
msgid "/_File/_Mailbox/Check for new messages in _all mailboxes"
2520
msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd? nowe wiadomo?_ci we wszystkich katalogach"
2521

  
2522
#: src/mainwindow.c:468
2523
#, fuzzy
2524
msgid "/_File/_Mailbox/R_ebuild folder tree"
2525
msgstr "/Odbuduj drz_ewo katalog?w"
2526

  
2527
#: src/mainwindow.c:471
2528
msgid "/_File/_Import mbox file..."
2529
msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
2530

  
2531
#: src/mainwindow.c:472
2532
msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2533
msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
2534

  
2535
#: src/mainwindow.c:474
2536
#, fuzzy
2537
msgid "/_File/Empty all _trash"
2538
msgstr "/_Plik/Opr??nij ?mie_tnik"
2539

  
2540
#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:131
2541
msgid "/_File/_Save as..."
2542
msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
2543

  
2544
#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:132
2545
msgid "/_File/_Print..."
2546
msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
2547

  
2548
#: src/mainwindow.c:479
2549
msgid "/_File/_Work offline"
2550
msgstr "/_Plik/Praca _offline"
2551

  
2552
#: src/mainwindow.c:482
2553
msgid "/_File/E_xit"
2554
msgstr "/_Plik/_Koniec"
2555

  
2556
#: src/mainwindow.c:487
2557
msgid "/_Edit/Select _thread"
2558
msgstr "/_Edycja/Wybierz w?_tek"
2559

  
2560
#: src/mainwindow.c:489 src/messageview.c:140
2561
msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2562
msgstr "/_Edycja/Zna_jd? w bie??cej wiadomo?ci..."
2563

  
2564
#: src/mainwindow.c:491
2565
msgid "/_Edit/_Search messages..."
2566
msgstr "/_Edycja/Wy_szukaj wiadomo?ci..."
2567

  
2568
#: src/mainwindow.c:494
2569
msgid "/_View/Show or hi_de"
2570
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj"
2571

  
2572
#: src/mainwindow.c:495
2573
msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2574
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Drzewo katalog?w"
2575

  
2576
#: src/mainwindow.c:497
2577
msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2578
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/Widok wiado_mo?ci"
2579

  
2580
#: src/mainwindow.c:499
2581
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2582
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Pasek narz?dzi"
2583

  
2584
#: src/mainwindow.c:501
2585
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2586
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Pasek narz?dzi/I_kony i tekst"
2587

  
2588
#: src/mainwindow.c:503
2589
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2590
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Pasek narz?dzi/_Ikony"
2591

  
2592
#: src/mainwindow.c:505
2593
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2594
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Pasek narz?dzi/_Tekst"
2595

  
2596
#: src/mainwindow.c:507
2597
msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2598
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/_Pasek narz?dzi/?ade_n"
2599

  
2600
#: src/mainwindow.c:509
2601
msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2602
msgstr "/_Widok/Wy?wietl lub _ukryj/Pa_sek stanu"
2603

  
2604
#: src/mainwindow.c:512
2605
msgid "/_View/Separate f_older tree"
2606
msgstr "/_Widok/_Oddzielne drzewo katalog?w"
2607

  
2608
#: src/mainwindow.c:513
2609
msgid "/_View/Separate m_essage view"
2610
msgstr "/_Widok/Oddzielny widok wiado_mo?ci"
2611

  
2612
#: src/mainwindow.c:515
2613
msgid "/_View/_Sort"
2614
msgstr "/_Widok/_Sortuj"
2615

  
2616
#: src/mainwindow.c:516
2617
msgid "/_View/_Sort/by _number"
2618
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
2619

  
2620
#: src/mainwindow.c:517
2621
msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2622
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko?ci"
2623

  
2624
#: src/mainwindow.c:518
2625
msgid "/_View/_Sort/by _date"
2626
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
2627

  
2628
#: src/mainwindow.c:519
2629
msgid "/_View/_Sort/by _from"
2630
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
2631

  
2632
#: src/mainwindow.c:520
2633
msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
2634
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
2635

  
2636
#: src/mainwindow.c:521
2637
msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2638
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
2639

  
2640
#: src/mainwindow.c:522
2641
msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2642
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _kolor?w etykiet"
2643

  
2644
#: src/mainwindow.c:524
2645
msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2646
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznacze?"
2647

  
2648
#: src/mainwindow.c:525
2649
msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2650
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _nieprzeczytanych"
2651

  
2652
#: src/mainwindow.c:526
2653
msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2654
msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a??cznik?w"
2655

  
2656
#: src/mainwindow.c:528
2657
msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2658
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
2659

  
2660
#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
2661
msgid "/_View/_Sort/---"
2662
msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
2663

  
2664
#: src/mainwindow.c:530
2665
msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2666
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn?co"
2667

  
2668
#: src/mainwindow.c:531
2669
msgid "/_View/_Sort/Descending"
2670
msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej?co"
2671

  
2672
#: src/mainwindow.c:533
2673
msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
2674
msgstr "/_Widok/_Sortuj/_Grupuj wg tematu"
2675

  
2676
#: src/mainwindow.c:535
2677
msgid "/_View/Th_read view"
2678
msgstr "/_Widok/Widok w?_tk?w"
2679

  
2680
#: src/mainwindow.c:536
2681
msgid "/_View/E_xpand all threads"
2682
msgstr "/_Widok/_Rozwi? wszystkie w?tki"
2683

  
2684
#: src/mainwindow.c:537
2685
msgid "/_View/Co_llapse all threads"
2686
msgstr "/_Widok/_Zwi? wszystkie w?tki"
2687

  
2688
#: src/mainwindow.c:538
2689
msgid "/_View/Set display _item..."
2690
msgstr "/_Widok/Ustaw wy?wietlane _elementy..."
2691

  
2692
#: src/mainwindow.c:541
2693
msgid "/_View/_Go to"
2694
msgstr "/_Widok/_Id? do"
2695

  
2696
#: src/mainwindow.c:542
2697
msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
2698
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Poprzednia wiadomo??"
2699

  
2700
#: src/mainwindow.c:543
2701
msgid "/_View/_Go to/_Next message"
2702
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Nast?pna wiadomo??"
2703

  
2704
#: src/mainwindow.c:544 src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:552
2705
#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:562
2706
msgid "/_View/_Go to/---"
2707
msgstr "/_Widok/_Id? do/---"
2708

  
2709
#: src/mainwindow.c:545
2710
msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
2711
msgstr "/_Widok/_Id? do/Poprzednia niep_rzeczytana wiadomo??"
2712

  
2713
#: src/mainwindow.c:547
2714
msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
2715
msgstr "/_Widok/_Id? do/Nast?pna ni_eprzeczytana wiadomo??"
2716

  
2717
#: src/mainwindow.c:550
2718
msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
2719
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Poprzednia wiadomo??"
2720

  
2721
#: src/mainwindow.c:551
2722
msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
2723
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Nast?pna nowa wiadomo??"
2724

  
2725
#: src/mainwindow.c:553
2726
msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
2727
msgstr "/_Widok/_Id? do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo??"
2728

  
2729
#: src/mainwindow.c:555
2730
msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
2731
msgstr "/_Widok/_Id? do/Nast?pna z_aznaczona wiadomo??"
2732

  
2733
#: src/mainwindow.c:558
2734
msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
2735
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Poprzednia etykietowana wiadomo??"
2736

  
2737
#: src/mainwindow.c:560
2738
msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
2739
msgstr "/_Widok/_Id? do/_Nast?pna etykietowana wiadomo??"
2740

  
2741
#: src/mainwindow.c:563
2742
msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
2743
msgstr "/_Widok/Id? do inne_go katalogu..."
2744

  
2745
#: src/mainwindow.c:567 src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:146
2746
msgid "/_View/_Code set/---"
2747
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
2748

  
2749
#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:150
2750
msgid "/_View/_Code set"
2751
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
2752

  
2753
#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:151
2754
msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
2755
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
2756

  
2757
#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:154
2758
msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
2759
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bit?w ascii (US-ASC_II)"
2760

  
2761
#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:158
2762
msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
2763
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
2764

  
2765
#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:162
2766
msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
2767
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
2768

  
2769
#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:164
2770
msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
2771
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
2772

  
2773
#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:168
2774
msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
2775
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ?rodkowa (ISO-8859-_2)"
2776

  
2777
#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:171
2778
msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
2779
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba?tyckie (ISO-8859-13)"
2780

  
2781
#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:173
2782
msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
2783
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba?tyckie (ISO-8859-_4)"
2784

  
2785
#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:176
2786
msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
2787
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
2788

  
2789
#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:179
2790
msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
2791
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
2792

  
2793
#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:182
2794
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
2795
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
2796

  
2797
#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:184
2798
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
2799
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
2800

  
2801
#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:186
2802
#, fuzzy
2803
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
2804
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
2805

  
2806
#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:188
2807
msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
2808
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
2809

  
2810
#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:192
2811
msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
2812
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
2813

  
2814
#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:195
2815
msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
2816
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
2817

  
2818
#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:198
2819
msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
2820
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
2821

  
2822
#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:200
2823
msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
2824
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
2825

  
2826
#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:204
2827
msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
2828
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
2829

  
2830
#: src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:206
2831
msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
2832
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
2833

  
2834
#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:208
2835
msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
2836
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
2837

  
2838
#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:210
2839
msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
2840
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
2841

  
2842
#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:213
2843
msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
2844
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
2845

  
2846
#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:215
2847
msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
2848
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
2849

  
2850
#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:218
2851
msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
2852
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajlandia (TIS-620)"
2853

  
2854
#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:220
2855
msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
2856
msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajlandia (Windows-874)"
2857

  
2858
#: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:371
2859
msgid "/_View/Open in new _window"
2860
msgstr "/W_Widok/Ot_w?rz w nowym oknie"
2861

  
2862
#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:228
2863
msgid "/_View/Mess_age source"
2864
msgstr "/_Widok/P_oka? ?r?d?o"
2865

  
2866
#: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:229
2867
msgid "/_View/Show all _header"
2868
msgstr "/_Widok/Poka? wszystkie na_g??wki"
2869

  
2870
#: src/mainwindow.c:653
2871
msgid "/_View/_Update summary"
2872
msgstr "/_Widok/_Od?wie? podsumowanie"
2873

  
2874
#: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:231
2875
msgid "/_Message"
2876
msgstr "/_Wiadomo??"
2877

  
2878
#: src/mainwindow.c:656
2879
msgid "/_Message/Recei_ve"
2880
msgstr "/Wiado_mo??/Odbier_z"
2881

  
2882
#: src/mainwindow.c:657
2883
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
2884
msgstr "/Wiado_mo??/Odbier_z/Pobierz z bie??_cego konta"
2885

  
2886
#: src/mainwindow.c:659
2887
msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
2888
msgstr "/Wiado_mo??/Odbier_z/Pobierz ze _wszystkich kont"
2889

  
2890
#: src/mainwindow.c:661
2891
msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
2892
msgstr "/_Wiadomo??/Odbier_z/Anuluj pob_ieranie"
2893

  
2894
#: src/mainwindow.c:663
2895
msgid "/_Message/Recei_ve/---"
2896
msgstr "/Wiado_mo??/Odbier_z/---"
2897

  
2898
#: src/mainwindow.c:664
2899
msgid "/_Message/_Send queued messages"
2900
msgstr "/Wiado_mo??/Wy?lij wia_domo?ci z kolejki"
2901

  
2902
#: src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:674
2903
#: src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:692
2904
#: src/messageview.c:234 src/messageview.c:242 src/messageview.c:247
2905
msgid "/_Message/---"
2906
msgstr "/_Wiadomo??/---"
2907

  
2908
#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:232
2909
msgid "/_Message/Compose _new message"
2910
msgstr "/Wiado_mo??/Tw?rz _now? wiadomo??"
2911

  
2912
#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:235
2913
msgid "/_Message/_Reply"
2914
msgstr "/Wiado_mo??/_Odpowiedz"
2915

  
2916
#: src/mainwindow.c:669
2917
msgid "/_Message/Repl_y to"
2918
msgstr "/Wiado_mo??/Odpowied_z"
2919

  
2920
#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:236
2921
msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
2922
msgstr "/Wiado_mo??/Odpowied_z/w_szystkim"
2923

  
2924
#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:238
2925
msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
2926
msgstr "/Wiado_mo??/Odpowied_z/nadawc_y"
2927

  
2928
#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:240
2929
msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
2930
msgstr "/Wiado_mo??/Odpowiedz/_li?cie dyskusyjnej"
2931

  
2932
#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:243
2933
msgid "/_Message/_Forward"
2934
msgstr "/Wiado_mo??/Przeka? da_lej"
2935

  
2936
#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:244
2937
msgid "/_Message/For_ward as attachment"
2938
msgstr "/Wiado_mo??/Przeka? j_ako za??cznik"
2939

  
2940
#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:246
2941
msgid "/_Message/Redirec_t"
2942
msgstr "/Wiado_mo??/Prze_kieruj"
2943

  
2944
#: src/mainwindow.c:680
2945
msgid "/_Message/M_ove..."
2946
msgstr "/Wiado_mo??/_Przesu?..."
2947

  
2948
#: src/mainwindow.c:681
2949
msgid "/_Message/_Copy..."
2950
msgstr "/Wiado_mo??/_Kopiuj"
2951

  
2952
#: src/mainwindow.c:682
2953
msgid "/_Message/_Delete"
2954
msgstr "/Wiado_mo??/_Usu?"
2955

  
2956
#: src/mainwindow.c:684
2957
msgid "/_Message/_Mark"
2958
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz"
2959

  
2960
#: src/mainwindow.c:685
2961
msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
2962
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/_Zaznacz"
2963

  
2964
#: src/mainwindow.c:686
2965
msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
2966
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/_Odznacz"
2967

  
2968
#: src/mainwindow.c:687
2969
msgid "/_Message/_Mark/---"
2970
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/---"
2971

  
2972
#: src/mainwindow.c:688
2973
msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
2974
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
2975

  
2976
#: src/mainwindow.c:689
2977
msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
2978
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
2979

  
2980
#: src/mainwindow.c:691
2981
msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
2982
msgstr "/Wiado_mo??/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
2983

  
2984
#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:248
2985
msgid "/_Message/Re-_edit"
2986
msgstr "/Wiado_mo??/Prz_eedytuj"
2987

  
2988
#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:252
2989
msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
2990
msgstr "/_Narz?dzia/Dodaj nadawc? do _ksi??ki adresowej"
2991

  
2992
#: src/mainwindow.c:700
2993
#, fuzzy
2994
msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
2995
msgstr "/_Narz?dzia/_Filtruj wiadomo?ci"
2996

  
2997
#: src/mainwindow.c:702
2998
#, fuzzy
2999
msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
3000
msgstr "/_Narz?dzia/_Filtruj wiadomo?ci"
3001

  
3002
#: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:255
3003
msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3004
msgstr "/_Narz?dzia/_Utw?rz regu?? filtrowania"
3005

  
3006
#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:257
3007
msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3008
msgstr "/_Narz?dzia/_Utw?rz regu?? filtrowania/_Automatycznie"
3009

  
3010
#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:259
3011
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3012
msgstr "/_Narz?dzia/_Utw?rz regu?? filtrowania/_Od"
3013

  
3014
#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:261
3015
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3016
msgstr "/_Narz?dzia/_Utw?rz regu?? filtrowania/_Do"
3017

  
3018
#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:263
3019
msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3020
msgstr "/_Narz?dzia/_Utw?rz regu?? filtrowania/_Temat"
3021

  
3022
#: src/mainwindow.c:716
3023
msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3024
msgstr "/Wiado_mo??/Usu? z_duplikowane wiadomo?ci"
3025

  
3026
#: src/mainwindow.c:719
3027
msgid "/_Tools/E_xecute"
3028
msgstr "/_Narz?dzia/_Wykonaj"
3029

  
3030
#: src/mainwindow.c:721
3031
msgid "/_Tools/_Log window"
3032
msgstr "/_Narz?dzia/Okno _log?w"
3033

  
3034
#: src/mainwindow.c:723
3035
msgid "/_Configuration"
3036
msgstr "/Konfigura_cja"
3037

  
3038
#: src/mainwindow.c:724
3039
msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3040
msgstr "/Konfigura_cja/Preferen_cje..."
3041

  
3042
#: src/mainwindow.c:726
3043
msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3044
msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania"
3045

  
3046
#: src/mainwindow.c:728
3047
msgid "/_Configuration/_Template..."
3048
msgstr "/Konfigura_cja/_Szablon..."
3049

  
3050
#: src/mainwindow.c:729
3051
msgid "/_Configuration/_Actions..."
3052
msgstr "/Konfigura_cja/Poleceni_a..."
3053

  
3054
#: src/mainwindow.c:730
3055
msgid "/_Configuration/---"
3056
msgstr "/Konfigura_cja/---"
3057

  
3058
#: src/mainwindow.c:731
3059
msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3060
msgstr "/Konfigura_cja/_Preferencje bie??cego konta..."
3061

  
3062
#: src/mainwindow.c:733
3063
msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3064
msgstr "/Konfigura_cja/Utw?rz _nowe konto..."
3065

  
3066
#: src/mainwindow.c:735
3067
msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3068
msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3069

  
3070
#: src/mainwindow.c:737
3071
msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3072
msgstr "/Konfigura_cja/Zmie? bie??_ce konto"
3073

  
3074
#: src/mainwindow.c:741
3075
msgid "/_Help/_Manual"
3076
msgstr "/_Pomoc/_Podr?cznik"
3077

  
3078
#: src/mainwindow.c:742
3079
msgid "/_Help/_Manual/_English"
3080
msgstr "/_Pomoc/_Podr?cznik/Angi_elski"
3081

  
3082
#: src/mainwindow.c:743
3083
msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3084
msgstr "/_Pomoc/_Podr?cznik/_Japo?ski"
3085

  
3086
#: src/mainwindow.c:744
3087
msgid "/_Help/_FAQ"
3088
msgstr "/Pomo_c/_FAQ"
3089

  
3090
#: src/mainwindow.c:745
3091
msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3092
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Angi_elskie"
3093

  
3094
#: src/mainwindow.c:746
3095
msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3096
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Niemieckie"
3097

  
3098
#: src/mainwindow.c:747
3099
msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3100
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Hi_szpa?skie"
3101

  
3102
#: src/mainwindow.c:748
3103
msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3104
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Francuskie"
3105

  
3106
#: src/mainwindow.c:749
3107
msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3108
msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_W?oskie"
3109

  
3110
#: src/mainwindow.c:750
3111
msgid "/_Help/---"
3112
msgstr "/_Pomoc/---"
3113

  
3114
#: src/mainwindow.c:788
3115
msgid "Creating main window...\n"
3116
msgstr "Tworzenie g??wnego okna...\n"
3117

  
3118
#: src/mainwindow.c:949
3119
#, c-format
3120
msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3121
msgstr "Okno g??wne: b??d alokacji kolor?w %d\n"
3122

  
3123
#: src/mainwindow.c:1024 src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1673
3124
#: src/summaryview.c:1781 src/summaryview.c:1827 src/summaryview.c:2447
3125
#: src/summaryview.c:3073 src/summaryview.c:3137 src/summaryview.c:3162
3126
#: src/summaryview.c:3275
3127
msgid "done.\n"
3128
msgstr "gotowe.\n"
3129

  
3130
#: src/mainwindow.c:1140 src/mainwindow.c:1181 src/mainwindow.c:1209
3131
msgid "Untitled"
3132
msgstr "Bez tytu?u"
3133

  
3134
#: src/mainwindow.c:1210
3135
msgid "none"
3136
msgstr "?aden"
3137

  
3138
#: src/mainwindow.c:1260
3139
#, c-format
3140
msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
3141
msgstr "Zmiana typu rozdzielania okna z %d na %d\n"
3142

  
3143
#: src/mainwindow.c:1475
3144
msgid "Offline"
3145
msgstr "Offline"
3146

  
3147
#: src/mainwindow.c:1476
3148
msgid "You are offline. Go online?"
3149
msgstr "Jeste? offline. Przej?? do trybu online?"
3150

  
3151
#: src/mainwindow.c:1489
3152
#, fuzzy
3153
msgid "Empty all trash"
3154
msgstr "Opr??nij ?mietnik"
3155

  
3156
#: src/mainwindow.c:1490
3157
#, fuzzy
3158
msgid "Empty messages in all trash?"
3159
msgstr "Czy usun?? wszystkie wiadomo?ci ze ?mietnika?"
3160

  
3161
#: src/mainwindow.c:1517
3162
msgid "Add mailbox"
3163
msgstr "Dodaj skrzynk?"
3164

  
3165
#: src/mainwindow.c:1518
3166
msgid ""
3167
"Input the location of mailbox.\n"
3168
"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3169
"scanned automatically."
3170
msgstr ""
3171
"Wprowad? po?o?enie skrzynki.\n"
3172
"Je?li zostanie podana istniej?ca skrzynka, b?dzie ona\n"
3173
"automatycznie skanowana."
3174

  
3175
#: src/mainwindow.c:1524
3176
#, c-format
3177
msgid "The mailbox `%s' already exists."
3178
msgstr "Skrzynka \"%s\" ju? istnieje."
3179

  
3180
#: src/mainwindow.c:1529 src/setup.c:57
3181
msgid "Mailbox"
3182
msgstr "Skrzynka"
3183

  
3184
#: src/mainwindow.c:1535 src/setup.c:63
3185
msgid ""
3186
"Creation of the mailbox failed.\n"
3187
"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3188
"there."
3189
msgstr ""
3190
"Tworzenie skrzynki zako?czone niepowodzeniem.\n"
3191
"By? mo?e pliki ju? istniej? lub brak jest wystarczaj?cych uprawnie? do "
3192
"zapisu w tym miejscu."
3193

  
3194
#: src/mainwindow.c:1898
3195
msgid "Sylpheed - Folder View"
3196
msgstr "Sylpheed - Widok Katalog?w"
3197

  
3198
#: src/mainwindow.c:1919 src/messageview.c:337
3199
msgid "Sylpheed - Message View"
3200
msgstr "Sylpheed - Widok Wiadomo?ci"
3201

  
3202
#: src/mainwindow.c:2072 src/summaryview.c:340
3203
msgid "/_Reply"
3204
msgstr "/_Odpowiedz"
3205

  
3206
#: src/mainwindow.c:2073
3207
#, fuzzy
3208
msgid "/Reply to _all"
3209
msgstr "Odpowiedz na wszystkie"
3210

  
3211
#: src/mainwindow.c:2074
3212
#, fuzzy
3213
msgid "/Reply to _sender"
3214
msgstr "/Odpowied_z/nadawc_y"
3215

  
3216
#: src/mainwindow.c:2075
3217
#, fuzzy
3218
msgid "/Reply to mailing _list"
3219
msgstr "/Odpowied_z/_li?cie dyskusyjnej"
3220

  
3221
#: src/mainwindow.c:2080 src/summaryview.c:347
3222
msgid "/_Forward"
3223
msgstr "/Prze_ka?"
3224

  
3225
#: src/mainwindow.c:2081 src/summaryview.c:348
3226
msgid "/For_ward as attachment"
3227
msgstr "/Przeka? jako za??cznik"
3228

  
3229
#: src/mainwindow.c:2082 src/summaryview.c:349
3230
msgid "/Redirec_t"
3231
msgstr "/Prze_kieruj"
3232

  
3233
#: src/mainwindow.c:2120
3234
msgid "Get"
3235
msgstr "Odbierz"
3236

  
3237
#: src/mainwindow.c:2121
3238
msgid "Incorporate new mail"
3239
msgstr "Odbierz now? poczt?"
3240

  
3241
#: src/mainwindow.c:2126
3242
msgid "Get all"
3243
msgstr "Odbierz wsz."
3244

  
3245
#: src/mainwindow.c:2127
3246
msgid "Incorporate new mail of all accounts"
3247
msgstr "Odbierz now? poczt? z wszystkich kont"
3248

  
3249
#: src/mainwindow.c:2138
3250
msgid "Send queued message(s)"
3251
msgstr "Wy?lij wiadomo?ci z kolejki"
3252

  
3253
#: src/mainwindow.c:2148 src/prefs_account.c:699 src/prefs_common.c:854
3254
#: src/prefs_folder_item.c:142
3255
msgid "Compose"
3256
msgstr "Utw?rz"
3257

  
3258
#: src/mainwindow.c:2149
3259
msgid "Compose new message"
3260
msgstr "Utw?rz now? wiadomo??"
3261

  
3262
#: src/mainwindow.c:2157 src/prefs_common.c:1357
3263
msgid "Reply"
3264
msgstr "Odpowiedz"
3265

  
3266
#: src/mainwindow.c:2158 src/mainwindow.c:2172
3267
msgid "Reply to the message"
3268
msgstr "Odpowiedz na wiadomo??"
3269

  
3270
#: src/mainwindow.c:2177
3271
msgid "Reply all"
3272
msgstr "Odp. na wsz."
3273

  
3274
#: src/mainwindow.c:2178
3275
msgid "Reply to all"
3276
msgstr "Odpowiedz na wszystkie"
3277

  
3278
#: src/mainwindow.c:2186 src/prefs_filter_edit.c:722
3279
msgid "Forward"
3280
msgstr "Przeka?"
3281

  
3282
#: src/mainwindow.c:2187 src/mainwindow.c:2201
3283
msgid "Forward the message"
3284
msgstr "Przeka? wiadomo?? dalej"
3285

  
3286
#: src/mainwindow.c:2208
3287
msgid "Delete the message"
3288
msgstr "Usu? wiadomo??"
3289

  
3290
#: src/mainwindow.c:2216
3291
msgid "Execute"
3292
msgstr "Wykonaj"
3293

  
3294
#: src/mainwindow.c:2217
3295
msgid "Execute marked process"
3296
msgstr "Wykonaj zaznaczony proces"
3297

  
3298
#: src/mainwindow.c:2226
3299
msgid "Next unread message"
3300
msgstr "Nast?pna nieprzeczytana wiadomo??"
3301

  
3302
#: src/mainwindow.c:2237
3303
msgid "Prefs"
3304
msgstr "Preferencje"
3305

  
3306
#: src/mainwindow.c:2238
3307
msgid "Common preferences"
3308
msgstr "Wsp?lne preferencje "
3309

  
3310
#: src/mainwindow.c:2245 src/prefs_folder_item.c:263
3311
#: src/prefs_folder_item.c:274 src/progressdialog.c:52
3312
msgid "Account"
3313
msgstr "Konto"
3314

  
3315
#: src/mainwindow.c:2246
3316
msgid "Account setting"
3317
msgstr "Ustawienia konta"
3318

  
3319
#: src/mainwindow.c:2422
3320
msgid "You are offline. Click the icon to go online."
3321
msgstr "Jeste? offline. Kliknij ikon? by przej?? do trybu online."
3322

  
3323
#: src/mainwindow.c:2433
3324
msgid "You are online. Click the icon to go offline."
3325
msgstr "Jeste? online. Kliknij ikon?, by przej?? do trybu offline."
3326

  
3327
#: src/mainwindow.c:2616
3328
msgid "Exit"
3329
msgstr "Koniec programu"
3330

  
3331
#: src/mainwindow.c:2616
3332
msgid "Exit this program?"
3333
msgstr "Czy zako?czy? program?"
3334

  
3335
#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:196
3336
msgid "can't write to temporary file\n"
3337
msgstr "nie mo?na zapisa? do pliku tymczasowego\n"
3338

  
3339
#: src/mbox.c:69
3340
#, c-format
3341
msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
3342
msgstr "Pobieranie wiadomo?ci z %s do %s...\n"
3343

  
3344
#: src/mbox.c:79
3345
msgid "can't read mbox file.\n"
3346
msgstr "nie mo?na odczyta? pliku mbox.\n"
3347

  
3348
#: src/mbox.c:86
3349
#, c-format
3350
msgid "invalid mbox format: %s\n"
3351
msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3352

  
3353
#: src/mbox.c:93
3354
#, c-format
3355
msgid "malformed mbox: %s\n"
3356
msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3357

  
3358
#: src/mbox.c:110
3359
msgid "can't open temporary file\n"
3360
msgstr "nie mo?na otworzy? pliku tymczasowego\n"
3361

  
3362
#: src/mbox.c:161
3363
#, c-format
3364
msgid ""
3365
"unescaped From found:\n"
3366
"%s"
3367
msgstr ""
3368
"znaleziono \"unescaped\" From:\n"
3369
"%s"
3370

  
3371
#: src/mbox.c:253
3372
#, c-format
3373
msgid "%d messages found.\n"
3374
msgstr "znaleziono %d wiadomo?ci.\n"
3375

  
3376
#: src/mbox.c:270
3377
#, c-format
3378
msgid "can't create lock file %s\n"
3379
msgstr "nie mo?na utworzy? pliku lock %s\n"
3380

  
3381
#: src/mbox.c:271
3382
msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3383
msgstr "je?li to mo?liwe, nale?y u?y? \"flock\" zamiast \"file\".\n"
3384

  
3385
#: src/mbox.c:283
3386
#, c-format
3387
msgid "can't create %s\n"
3388
msgstr "nie mo?na utworzy? %s\n"
3389

  
3390
#: src/mbox.c:289
3391
msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3392
msgstr "skrzynka jest kontrolowana przez inny proces, oczekiwanie...\n"
3393

  
3394
#: src/mbox.c:318
3395
#, c-format
3396
msgid "can't lock %s\n"
3397
msgstr "nie mo?na zablokowa? %s\n"
3398

  
3399
#: src/mbox.c:325 src/mbox.c:372
3400
msgid "invalid lock type\n"
3401
msgstr "nieprawid?owy typ blokady\n"
3402

  
3403
#: src/mbox.c:358
3404
#, c-format
3405
msgid "can't unlock %s\n"
3406
msgstr "nie mo?na odblokowa? %s\n"
3407

  
3408
#: src/mbox.c:389
3409
msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3410
msgstr "nie mo?na skr?ci? do zera.\n"
3411

  
3412
#: src/mbox.c:410
3413
#, c-format
3414
msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
3415
msgstr "Eksportowanie wiadomo?ci z %s do %s...\n"
3416

  
3417
#: src/message_search.c:88
3418
msgid "Find in current message"
3419
msgstr "Znajd? w bie??cej wiadomo?ci"
3420

  
3421
#: src/message_search.c:106
3422
msgid "Find text:"
3423
msgstr "Znajd? tekst:"
3424

  
3425
#: src/message_search.c:121 src/summary_search.c:201
3426
msgid "Case sensitive"
3427
msgstr "Rozr??nianie wielko?ci liter"
3428

  
3429
#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:207
3430
msgid "Backward search"
3431
msgstr "Wyszukiwanie wstecz"
3432

  
3433
#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:221
3434
msgid "Search"
3435
msgstr "Szukaj"
3436

  
3437
#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
3438
msgid "Search failed"
3439
msgstr "B??d wyszukiwania"
3440

  
3441
#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
3442
msgid "Search string not found."
3443
msgstr "Nie znaleziono szukanego ci?gu."
3444

  
3445
#: src/message_search.c:192
3446
msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3447
msgstr "Osi?gni?to pocz?tek wiadomo?ci; czy kontynuowa? od ko?ca?"
3448

  
3449
#: src/message_search.c:195
3450
msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3451
msgstr "Osi?gni?to koniec wiadomo?ci; czy kontynuowa? od pocz?tku?"
3452

  
3453
#: src/message_search.c:198 src/summary_search.c:328
3454
msgid "Search finished"
3455
msgstr "Przeszukiwanie zako?czone"
3456

  
3457
#: src/messageview.c:281
3458
msgid "Creating message view...\n"
3459
msgstr "Tworzenie widoku wiadomo?ci...\n"
3460

  
3461
#: src/messageview.c:612 src/mimeview.c:794 src/summaryview.c:2709
3462
msgid "Save as"
3463
msgstr "Zapisz jako"
3464

  
3465
#: src/messageview.c:617 src/mimeview.c:799 src/summaryview.c:2714
3466
msgid "Overwrite"
3467
msgstr "Nadpisz"
3468

  
3469
#: src/messageview.c:618 src/mimeview.c:800 src/summaryview.c:2715
3470
msgid "Overwrite existing file?"
3471
msgstr "Czy nadpisa? istniej?cy plik?"
3472

  
3473
#: src/messageview.c:625 src/summaryview.c:2722
3474
#, c-format
3475
msgid "Can't save the file `%s'."
3476
msgstr "Nie mo?na zapisa? pliku \"%s\"."
3477

  
3478
#: src/messageview.c:666 src/prefs_common.c:2134 src/summaryview.c:2739
3479
msgid "Print"
3480
msgstr "Drukuj"
3481

  
3482
#: src/messageview.c:667 src/summaryview.c:2740
3483
#, c-format
3484
msgid ""
3485
"Enter the print command line:\n"
3486
"(`%s' will be replaced with file name)"
3487
msgstr ""
3488
"Podaj polecenie wydruku:\n"
3489
"(\"%s\" zostanie zast?pione nazw? pliku)"
3490

  
3491
#: src/messageview.c:673 src/summaryview.c:2746
3492
#, c-format
3493
msgid ""
3494
"Print command line is invalid:\n"
3495
"`%s'"
3496
msgstr ""
3497
"B??dne polecenie wydruku:\n"
3498
"\"%s\""
3499

  
3500
#: src/mh.c:380
3501
#, c-format
3502
msgid "can't copy message %s to %s\n"
3503
msgstr "nie mo?na skopiowa? wiadomo?ci %s do %s\n"
3504

  
3505
#: src/mh.c:452 src/mh.c:573
3506
msgid "Can't open mark file.\n"
3507
msgstr "Nie mo?na otworzy? pliku zaznacze?.\n"
3508

  
3509
#: src/mh.c:459 src/mh.c:579
3510
msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
3511
msgstr "katalog ?r?d?owy jest taki sam jak docelowy.\n"
3512

  
3513
#: src/mh.c:582
3514
#, c-format
3515
msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
3516
msgstr "Kopiowanie wiadomo?ci %s%c%d do %s ...\n"
3517

  
3518
#: src/mh.c:749
3519
#, c-format
3520
msgid "Last number in dir %s = %d\n"
3521
msgstr "Ostatni numer w katalogu %s = %d\n"
3522

  
3523
#: src/mimeview.c:114
3524
msgid "/_Open"
3525
msgstr "/_Otw?rz"
3526

  
3527
#: src/mimeview.c:115
3528
msgid "/Open _with..."
3529
msgstr "/Otw?rz _z..."
3530

  
3531
#: src/mimeview.c:116
3532
msgid "/_Display as text"
3533
msgstr "/_Wy?wietl jako tekst"
3534

  
3535
#: src/mimeview.c:117
3536
msgid "/_Save as..."
3537
msgstr "/Zapi_sz jako..."
3538

  
3539
#: src/mimeview.c:120
3540
msgid "/_Check signature"
3541
msgstr "/Spr_awd? podpis"
3542

  
3543
#: src/mimeview.c:145
3544
msgid "Creating MIME view...\n"
3545
msgstr "Tworzenie widoku MIME...\n"
3546

  
3547
#: src/mimeview.c:148
3548
msgid "MIME Type"
3549
msgstr "Typ MIME "
3550

  
3551
#: src/mimeview.c:158 src/prefs_common.c:1548
3552
msgid "Text"
3553
msgstr "Tekst"
3554

  
3555
#: src/mimeview.c:196
3556
msgid "Attachments"
3557
msgstr "Za??czniki"
3558

  
3559
#: src/mimeview.c:268
3560
msgid "Select \"Check signature\" to check"
3561
msgstr "Wybierz \"Sprawd? podpis\" by sprawdzi?"
3562

  
3563
#: src/mimeview.c:754 src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:825 src/mimeview.c:848
3564
msgid "Can't save the part of multipart message."
3565
msgstr "Nie mo?na zapisa? cz??ci wiadomo?ci wielocz??ciowej."
3566

  
3567
#: src/mimeview.c:858
3568
msgid "Open with"
3569
msgstr "Otw?rz z"
3570

  
3571
#: src/mimeview.c:859
3572
#, c-format
3573
msgid ""
3574
"Enter the command line to open file:\n"
3575
"(`%s' will be replaced with file name)"
3576
msgstr ""
3577
"Wprowad? polecenie dla otwarcia pliku:\n"
3578
"(\"%s\" zostanie zast?pione nazw? pliku)"
3579

  
3580
#: src/mimeview.c:914
3581
#, c-format
3582
msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3583
msgstr "Niepoprawne polecenie podgl?du MIME: '%s'"
3584

  
3585
#: src/news.c:208
3586
#, c-format
3587
msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3588
msgstr "tworzenie po??czenia NNTP z %s:%d ...\n"
3589

  
3590
#: src/news.c:278
3591
#, c-format
3592
msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3593
msgstr ""
3594
"Po??czenie NNTP %s:%d zosta?o zerwane. Ponowne nawi?zywanie po??czenia...\n"
3595

  
3596
#: src/news.c:362
3597
#, c-format
3598
msgid "article %d has been already cached.\n"
3599
msgstr "artyku? %d zosta? ju? zapami?tany.\n"
3600

  
3601
#: src/news.c:382
3602
#, c-format
3603
msgid "getting article %d...\n"
3604
msgstr "pobieranie artyku?u %d...\n"
3605

  
3606
#: src/news.c:386
3607
#, c-format
3608
msgid "can't read article %d\n"
3609
msgstr "nie mo?na odczyta? artyku?u %d\n"
3610

  
3611
#: src/news.c:540
3612
msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3613
msgstr "nie mo?na pobra? listy grup news\n"
3614

  
3615
#: src/news.c:653
3616
msgid "can't post article.\n"
3617
msgstr "nie mo?na wys?a? artyku?u.\n"
3618

  
3619
#: src/news.c:679
3620
#, c-format
3621
msgid "can't retrieve article %d\n"
3622
msgstr "nie mo?na odebra? artyku?u %d\n"
3623

  
3624
#: src/news.c:735
3625
#, fuzzy, c-format
3626
msgid "can't select group: %s\n"
3627
msgstr "nie mo?na wybra? grupy: %s\n"
3628

  
3629
#: src/news.c:770
3630
#, c-format
3631
msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3632
msgstr "niepoprawny zakres artyku?u: %d - %d\n"
3633

  
3634
#: src/news.c:783
3635
msgid "no new articles.\n"
3636
msgstr "brak nowych artyku??w.\n"
3637

  
3638
#: src/news.c:793
3639
#, c-format
3640
msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3641
msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
3642

  
3643
#: src/news.c:797
3644
msgid "can't get xover\n"
3645
msgstr "nie mo?na pobra? xover\n"
3646

  
3647
#: src/news.c:807
3648
msgid "error occurred while getting xover.\n"
3649
msgstr "b??d podczas pobierania xover.\n"
3650

  
3651
#: src/news.c:817
3652
#, c-format
3653
msgid "invalid xover line: %s\n"
3654
msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
3655

  
3656
#: src/news.c:836 src/news.c:868
3657
msgid "can't get xhdr\n"
3658
msgstr "nie mo?na pobra? xhdr\n"
3659

  
3660
#: src/news.c:848 src/news.c:880
3661
msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3662
msgstr "b??d podczas pobierania xhdr.\n"
3663

  
3664
#: src/nntp.c:68
3665
#, c-format
3666
msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3667
msgstr "Nie mo?na po??czy? si? z serwerem NNTP: %s:%d\n"
3668

  
3669
#: src/nntp.c:164 src/nntp.c:227
3670
#, c-format
3671
msgid "protocol error: %s\n"
3672
msgstr "b??d protoko?u: %s\n"
3673

  
3674
#: src/nntp.c:187 src/nntp.c:233
3675
msgid "protocol error\n"
3676
msgstr "b??d protoko?u\n"
3677

  
3678
#: src/nntp.c:283
3679
msgid "Error occurred while posting\n"
3680
msgstr "Wyst?pi? b??d podczas publikowania\n"
3681

  
3682
#: src/nntp.c:363
3683
#, fuzzy
3684
msgid "Error occurred while sending command\n"
3685
msgstr "B??d podczas wysy?ania wiadomo?ci."
3686

  
3687
#: src/passphrase.c:85
3688
msgid "Passphrase"
3689
msgstr "Has?o"
3690

  
3691
#: src/passphrase.c:256
3692
msgid "[no user id]"
3693
msgstr "[ brak identyfikatora ]"
3694

  
3695
#: src/passphrase.c:260
3696
#, c-format
3697
msgid ""
3698
"%sPlease enter the passphrase for:\n"
3699
"\n"
3700
" %.*s \n"
3701
"(%.*s)\n"
3702
msgstr ""
3703
"%s Wprowad? has?o dla:\n"
3704
"\n"
3705
" %.*s \n"
3706
"(%.*s)\n"
3707

  
3708
#: src/passphrase.c:264
3709
msgid ""
3710
"Bad passphrase! Try again...\n"
3711
"\n"
3712
msgstr ""
3713
"Niew?a?ciwe has?o! Spr?buj ponownie...\n"
3714
"\n"
3715

  
3716
#: src/pop.c:147
3717
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
3718
msgstr "Przy powitaniu zabrak?o wymaganego znacznika czasowego APOP\n"
3719

  
3720
#: src/pop.c:154
3721
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
3722
msgstr "B??d sk?adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
3723

  
3724
#: src/pop.c:180 src/pop.c:207
3725
msgid "POP3 protocol error\n"
3726
msgstr "B??d protoko?u POP3\n"
3727

  
3728
#: src/pop.c:252
3729
#, fuzzy, c-format
3730
msgid "invalid UIDL response: %s\n"
3731
msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
3732

  
3733
#: src/pop.c:621
3734
#, c-format
3735
msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
3736
msgstr "POP3: Usuwanie przestarza?ej wiadomo?ci %d\n"
3737

  
3738
#: src/pop.c:629
3739
#, c-format
3740
msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
3741
msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo?ci %d (%d bajt?w)\n"
3742

  
3743
#: src/pop.c:660
3744
msgid "mailbox is locked\n"
3745
msgstr "skrzynka jest zablokowana\n"
3746

  
3747
#: src/pop.c:663
3748
msgid "session timeout\n"
3749
msgstr "przekroczenie czasu sesji\n"
3750

  
3751
#: src/pop.c:669 src/smtp.c:510
3752
msgid "can't start TLS session\n"
3753
msgstr "nie mo?na uruchomi? sesji TLS\n"
3754

  
3755
#: src/pop.c:676 src/smtp.c:445
3756
msgid "error occurred on authentication\n"
3757
msgstr "wyst?pi? b??d podczas uwierzytelniania\n"
3758

  
3759
#: src/pop.c:681
3760
msgid "command not supported\n"
3761
msgstr "nieobs?ugiwane polecenie\n"
3762

  
3763
#: src/pop.c:685
3764
msgid "error occurred on POP3 session\n"
3765
msgstr "wyst?pi? b??d podczas sesji POP3\n"
3766

  
3767
#: src/prefs.c:54
3768
msgid "Reading configuration...\n"
3769
msgstr "Odczytywanie konfiguracji...\n"
3770

  
3771
#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
3772
#, c-format
3773
msgid "Found %s\n"
3774
msgstr "Znaleziono: %s\n"
3775

  
3776
#: src/prefs.c:88
3777
msgid "Finished reading configuration.\n"
3778
msgstr "Zako?czono odczyt konfiguracji.\n"
3779

  
3780
#: src/prefs.c:215
3781
msgid "Configuration is saved.\n"
3782
msgstr "Konfiguracja zapisana.\n"
3783

  
3784
#: src/prefs.c:470
3785
msgid "Apply"
3786
msgstr "Zastosuj"
3787

  
3788
#: src/prefs_account.c:602
3789
msgid "Opening account preferences window...\n"
3790
msgstr "Otwieranie okna preferencji konta...\n"
3791

  
3792
#: src/prefs_account.c:628
3793
#, c-format
3794
msgid "Account%d"
3795
msgstr "Konto%d"
3796

  
3797
#: src/prefs_account.c:647
3798
msgid "Preferences for new account"
3799
msgstr "Preferencje nowego konta"
3800

  
3801
#: src/prefs_account.c:652
3802
msgid "Account preferences"
3803
msgstr "Preferencje konta"
3804

  
3805
#: src/prefs_account.c:675
3806
msgid "Creating account preferences window...\n"
3807
msgstr "Tworzenie okna preferencji okna...\n"
3808

  
3809
#: src/prefs_account.c:695 src/prefs_common.c:850
3810
msgid "Receive"
3811
msgstr "Odbieranie"
3812

  
3813
#: src/prefs_account.c:702 src/prefs_common.c:863
3814
msgid "Privacy"
3815
msgstr "Prywatno??"
3816

  
3817
#: src/prefs_account.c:706
3818
msgid "SSL"
3819
msgstr "SSL"
3820

  
3821
#: src/prefs_account.c:709
3822
msgid "Advanced"
3823
msgstr "Zaawansowane"
3824

  
3825
#: src/prefs_account.c:759
3826
msgid "Name of this account"
3827
msgstr "Nazwa tego konta"
3828

  
3829
#: src/prefs_account.c:768
3830
msgid "Set as default"
3831
msgstr "Ustaw jako domy?lne"
3832

  
3833
#: src/prefs_account.c:772
3834
msgid "Personal information"
3835
msgstr "Informacje osobiste"
3836

  
3837
#: src/prefs_account.c:781
3838
msgid "Full name"
3839
msgstr "Pe?na nazwa"
3840

  
3841
#: src/prefs_account.c:787
3842
msgid "Mail address"
3843
msgstr "Adres e-mail"
3844

  
3845
#: src/prefs_account.c:793
3846
msgid "Organization"
3847
msgstr "Organizacja"
3848

  
3849
#: src/prefs_account.c:817
3850
msgid "Server information"
3851
msgstr "Informacje o serwerze"
3852

  
3853
#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_account.c:985 src/prefs_account.c:1586
3854
msgid "POP3"
3855
msgstr "POP3"
3856

  
3857
#: src/prefs_account.c:840 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:1603
3858
#: src/prefs_account.c:1788
3859
msgid "IMAP4"
3860
msgstr "IMAP4"
3861

  
3862
#: src/prefs_account.c:842
3863
msgid "News (NNTP)"
3864
msgstr "News (NNTP)"
3865

  
3866
#: src/prefs_account.c:844
3867
msgid "None (local)"
3868
msgstr "?aden (lokalnie)"
3869

  
3870
#: src/prefs_account.c:857
3871
msgid "This server requires authentication"
3872
msgstr "Ten serwer wymaga autoryzacji"
3873

  
3874
#: src/prefs_account.c:896
3875
msgid "News server"
3876
msgstr "Serwer news"
3877

  
3878
#: src/prefs_account.c:902
3879
msgid "Server for receiving"
3880
msgstr "Serwer dla odbioru"
3881

  
3882
#: src/prefs_account.c:908
3883
msgid "SMTP server (send)"
3884
msgstr "Serwer SMTP (dla wysy?ania)"
3885

  
3886
#: src/prefs_account.c:915 src/prefs_account.c:1252
3887
msgid "User ID"
3888
msgstr "Identyfikator u?ytkownika"
3889

  
3890
#: src/prefs_account.c:921 src/prefs_account.c:1261
3891
msgid "Password"
3892
msgstr "Has?o"
3893

  
3894
#: src/prefs_account.c:993
3895
#, fuzzy
3896
msgid "Use secure authentication (APOP)"
3897
msgstr "Ten serwer wymaga autoryzacji"
3898

  
3899
#: src/prefs_account.c:996
3900
msgid "Remove messages on server when received"
3901
msgstr "Usuwanie wiadomo?ci z serwera po odebraniu"
3902

  
3903
#: src/prefs_account.c:1007
3904
msgid "Remove after"
3905
msgstr "Usuwanie po"
3906

  
3907
#: src/prefs_account.c:1016
3908
msgid "days"
3909
msgstr "dniach"
3910

  
3911
#: src/prefs_account.c:1033
3912
msgid "(0 days: remove immediately)"
3913
msgstr "(0 dni: usuwa natychmiast)"
3914

  
3915
#: src/prefs_account.c:1040
3916
msgid "Download all messages on server"
3917
msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomo?ci z serwera"
3918

  
3919
#: src/prefs_account.c:1046
3920
msgid "Receive size limit"
3921
msgstr "Ograniczenie wielko?ci pobierania"
3922

  
3923
#: src/prefs_account.c:1053 src/prefs_filter_edit.c:622
3924
msgid "KB"
3925
msgstr "KB"
3926

  
3927
#: src/prefs_account.c:1060
3928
msgid "Filter messages on receiving"
3929
msgstr "Filtrowanie wiadomo?ci podczas odbierania"
3930

  
3931
#: src/prefs_account.c:1068
3932
msgid "Default inbox"
3933
msgstr "Domy?lny inbox"
3934

  
3935
#: src/prefs_account.c:1091
3936
msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
3937
msgstr "(Nieprzefiltrowane wiadomo?ci zostan? zachowane w tym katalogu)"
3938

  
3939
#: src/prefs_account.c:1107 src/prefs_account.c:1223
3940
msgid "Authentication method"
3941
msgstr "Spos?b uwierzytelniania"
3942

  
3943
#: src/prefs_account.c:1117 src/prefs_account.c:1233 src/prefs_common.c:1195
3944
msgid "Automatic"
3945
msgstr "Automatycznie"
3946

  
3947
#: src/prefs_account.c:1125
3948
msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
3949
msgstr "\"Odbierz wszystkie\" sprawdza poczt? dla tego konta"
3950

  
3951
#: src/prefs_account.c:1173 src/prefs_customheader.c:188
3952
msgid "Header"
3953
msgstr "Nag??wek"
3954

  
3955
#: src/prefs_account.c:1180
3956
msgid "Add Date header field"
3957
msgstr "Dodawanie pola Data do nag??wka"
3958

  
3959
#: src/prefs_account.c:1181
3960
msgid "Generate Message-ID"
3961
msgstr "Generowanie identyrikatora wiadomo?ci"
3962

  
3963
#: src/prefs_account.c:1188
3964
msgid "Add user-defined header"
3965
msgstr "Dodawanie nag??wka zdefiniowanego przez u?ytkownika"
3966

  
3967
#: src/prefs_account.c:1190 src/prefs_common.c:1712 src/prefs_common.c:1737
3968
msgid " Edit... "
3969
msgstr "Edycja..."
3970

  
3971
#: src/prefs_account.c:1200
3972
msgid "Authentication"
3973
msgstr "Uwierzytelnianie"
3974

  
3975
#: src/prefs_account.c:1208
3976
msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
3977
msgstr "Uwierzytelnianie SMTP (SMTP AUTH)"
3978

  
3979
#: src/prefs_account.c:1283
3980
msgid ""
3981
"If you leave these entries empty, the same\n"
3982
"user ID and password as receiving will be used."
3983
msgstr ""
3984
"Je?li te pola nie zostan? wype?nione, u?yty zostanie\n"
3985
"ten sam identyfikator u?ytkownika i has?o co przy odbieraniu."
3986

  
3987
#: src/prefs_account.c:1293
3988
msgid "Authenticate with POP3 before sending"
3989
msgstr "Uwierzytelnianie POP3 przed wysy?aniem"
3990

  
3991
#: src/prefs_account.c:1349
3992
msgid "Command output"
3993
msgstr "Wyj?cie polecenia"
3994

  
3995
#: src/prefs_account.c:1360 src/prefs_folder_item.c:305
3996
msgid "Automatically set the following addresses"
3997
msgstr "Automatyczne ustawianie nast?puj?cych adres?w"
3998

  
3999
#: src/prefs_account.c:1369
4000
msgid "Cc"
4001
msgstr "Kopia"
4002

  
4003
#: src/prefs_account.c:1382
4004
msgid "Bcc"
4005
msgstr "Ukryta kopia"
4006

  
4007
#: src/prefs_account.c:1395
4008
msgid "Reply-To"
4009
msgstr "Adres zwrotny"
4010

  
4011
#: src/prefs_account.c:1447
4012
msgid "Encrypt message by default"
4013
msgstr "Domy?lnie szyfrowanie wiadomo?ci"
4014

  
4015
#: src/prefs_account.c:1449
4016
msgid "Sign message by default"
4017
msgstr "Domy?lnie podpisywanie wiadomo?ci"
4018

  
4019
#: src/prefs_account.c:1451
4020
msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4021
msgstr "U?ywanie formatu ASCII-armored dla szyfrowania"
4022

  
4023
#: src/prefs_account.c:1453
4024
msgid "Use clear text signature"
4025
msgstr "Wstawianie podpisu czystym tekstem"
4026

  
4027
#: src/prefs_account.c:1457
4028
msgid "Sign key"
4029
msgstr "Klucz"
4030

  
4031
#: src/prefs_account.c:1465
4032
msgid "Use default GnuPG key"
4033
msgstr "U?ywanie standardowego klucza GnuPG"
4034

  
4035
#: src/prefs_account.c:1474
4036
msgid "Select key by your email address"
4037
msgstr "Wybieranie klucz poprzez sw?j adres e-mail"
4038

  
4039
#: src/prefs_account.c:1483
4040
msgid "Specify key manually"
4041
msgstr "R?czne okre?lanie klucza"
4042

  
4043
#: src/prefs_account.c:1499
4044
msgid "User or key ID:"
4045
msgstr "U?ytkownik lub klucz ID:"
4046

  
4047
#: src/prefs_account.c:1594 src/prefs_account.c:1611 src/prefs_account.c:1627
4048
#: src/prefs_account.c:1645
4049
msgid "Don't use SSL"
4050
msgstr "Nie korzystanie z SSL"
4051

  
4052
#: src/prefs_account.c:1597
4053
msgid "Use SSL for POP3 connection"
4054
msgstr "U?ywanie SSL dla po??cze? POP3"
4055

  
4056
#: src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:1617 src/prefs_account.c:1651
4057
msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4058
msgstr "U?ywanie polecenia STARTTLS by rozpocz?? sesj? SSL"
4059

  
4060
#: src/prefs_account.c:1614
4061
msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4062
msgstr "U?ywanie SSL dla po??cze? IMAP4"
4063

  
4064
#: src/prefs_account.c:1620
4065
msgid "NNTP"
4066
msgstr "NNTP"
4067

  
4068
#: src/prefs_account.c:1635
4069
msgid "Use SSL for NNTP connection"
4070
msgstr "U?ywanie SSL dla po??cze? NNTP"
4071

  
4072
#: src/prefs_account.c:1637
4073
msgid "Send (SMTP)"
4074
msgstr "Wysy?anie (SMTP)"
4075

  
4076
#: src/prefs_account.c:1648
4077
msgid "Use SSL for SMTP connection"
4078
msgstr "U?ywanie SSL dla po??cze? SMTP"
4079

  
4080
#: src/prefs_account.c:1659
4081
msgid "Use non-blocking SSL"
4082
msgstr "U?ywanie nieblokuj?cego SSL"
4083

  
4084
#: src/prefs_account.c:1671
4085
msgid "(Turn this off if you have problems in SSL connection)"
4086
msgstr "(Wy??cz to, je?li masz problemy z po??czeniem SSL)"
4087

  
4088
#: src/prefs_account.c:1758
4089
msgid "Specify SMTP port"
4090
msgstr "Okre?l port SMTP"
4091

  
4092
#: src/prefs_account.c:1764
4093
msgid "Specify POP3 port"
4094
msgstr "Okre?l port POP3"
4095

  
4096
#: src/prefs_account.c:1770
4097
msgid "Specify IMAP4 port"
4098
msgstr "Okre?l port IMAP4"
4099

  
4100
#: src/prefs_account.c:1776
4101
msgid "Specify NNTP port"
4102
msgstr "Okre?l port NNTP"
4103

  
4104
#: src/prefs_account.c:1781
4105
msgid "Specify domain name"
4106
msgstr "Okre?l nazw? domeny"
4107

  
4108
#: src/prefs_account.c:1799
4109
msgid "IMAP server directory"
4110
msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4111

  
4112
#: src/prefs_account.c:1853
4113
msgid "Put sent messages in"
4114
msgstr "Zapisywanie wys?anych wiadomo?ci do"
4115

  
4116
#: src/prefs_account.c:1855
4117
msgid "Put draft messages in"
4118
msgstr "Zapisywanie szablon?w wiadomo?ci do"
4119

  
4120
#: src/prefs_account.c:1857
4121
msgid "Put deleted messages in"
4122
msgstr "Zapisywanie usuni?tych wiadomo?ci do"
4123

  
4124
#: src/prefs_account.c:1917
4125
msgid "Account name is not entered."
4126
msgstr "Nie okre?lono nazwy konta."
4127

  
4128
#: src/prefs_account.c:1921
4129
msgid "Mail address is not entered."
4130
msgstr "Nie okre?lono adresu e-mail."
4131

  
4132
#: src/prefs_account.c:1926
4133
msgid "SMTP server is not entered."
4134
msgstr "Nie okre?lono serwera SMTP."
4135

  
4136
#: src/prefs_account.c:1931
4137
msgid "User ID is not entered."
4138
msgstr "Nie okre?lono ID u?ytkownika."
4139

  
4140
#: src/prefs_account.c:1936
4141
msgid "POP3 server is not entered."
4142
msgstr "Nie okre?lono serwera POP3."
4143

  
4144
#: src/prefs_account.c:1941
4145
msgid "IMAP4 server is not entered."
4146
msgstr "Nie okre?lono serwera IMAP4."
4147

  
4148
#: src/prefs_account.c:1946
4149
msgid "NNTP server is not entered."
4150
msgstr "Nie okre?lono serwera NNTP."
4151

  
4152
#: src/prefs_account.c:2025
4153
msgid ""
4154
"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4155
"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4156
"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4157
msgstr ""
4158
"Nie zaleca si? u?ywania starego stylu trybu ASCII-armored\n"
4159
"dla kodowanych wiadomo?ci. Nie jest to zgodne z RFC 3156\n"
4160
"- Bezpiecze?stwo MIME z OpenPGP"
4161

  
4162
#: src/prefs_actions.c:168
4163
msgid "Actions configuration"
4164
msgstr "Ustawienia akcji"
4165

  
4166
#: src/prefs_actions.c:190
4167
msgid "Menu name:"
4168
msgstr "Nazwa w menu:"
4169

  
4170
#: src/prefs_actions.c:199
4171
msgid "Command line:"
4172
msgstr "Polecenie:"
4173

  
4174
#: src/prefs_actions.c:211
4175
msgid ""
4176
"Menu name:\n"
4177
" Use / in menu name to make submenus.\n"
4178
"Command line:\n"
4179
" Begin with:\n"
4180
"  | to send message body or selection to command\n"
4181
"  > to send user provided text to command\n"
4182
"  * to send user provided hidden text to command\n"
4183
" End with:\n"
4184
"  | to replace message body or selection with command output\n"
4185
"  > to insert command's output without replacing old text\n"
4186
"  & to run command asynchronously\n"
4187
" Use:\n"
4188
"  %f for message file name\n"
4189
"  %F for the list of the file names of selected messages\n"
4190
"  %p for the selected message part\n"
4191
"  %u for a user provided argument\n"
4192
"  %h for a user provided hidden argument\n"
4193
"  %s for the text selection"
4194
msgstr ""
4195
"Nazwa w menu:\n"
4196
" U?yj / w nazwie by zrobi? submenu.\n"
4197
"Polecenie:\n"
4198
" Rozpoczyna si? znakiem:\n"
4199
"  | by przes?a? tre?? wiadomo?ci lub wyb?r do polecenia\n"
4200
"  > by przes?a? tekst u?ytkownika do polecenia\n"
4201
"  * by przes?a? ukryty tekst u?ytkownika do polecenia\n"
4202
" Ko?czy si? znakiem:\n"
4203
"  | by zamieni? tre?? wiadomo?ci lub wyb?r na wyj?cie polecenia\n"
4204
"  > by wstawi? wyj?cie polecenia bez zamiany starego tekstu\n"
4205
"  & by uruchomi? polecenie asynchronicznie\n"
4206
" U?yj:\n"
4207
"  %f dla nazwy pliku wiadomo?ci\n"
4208
"  %F dla listy nazw plik?w wybranych wiadomo?ci\n"
4209
"  %p dla wybranej cz??ci wiadomo?ci\n"
4210
"  %u dla argumentu podanego przez u?ytkownika\n"
4211
"  %h dla ukrytego argumentu podanego przez u?ytkownika\n"
4212
"  %s dla wybranego tekstu"
4213

  
4214
#: src/prefs_actions.c:256
4215
msgid " Replace "
4216
msgstr " Zamie? "
4217

  
4218
#: src/prefs_actions.c:269
4219
msgid " Syntax help "
4220
msgstr " Pomoc sk?adni "
4221

  
4222
#: src/prefs_actions.c:288
4223
msgid "Registered actions"
4224
msgstr "Zarejestrowane polecenia"
4225

  
4226
#: src/prefs_actions.c:418 src/prefs_template.c:307
4227
msgid "(New)"
4228
msgstr "(Nowy)"
4229

  
4230
#: src/prefs_actions.c:464
4231
msgid "Menu name is not set."
4232
msgstr "Nie ustawiono nazwy w menu."
4233

  
4234
#: src/prefs_actions.c:469
4235
msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4236
msgstr "Dwukropek \":\" nie jest dopuszczalny w nazwie w menu."
4237

  
4238
#: src/prefs_actions.c:479
4239
msgid "Menu name is too long."
4240
msgstr "Nazwa w menu jest zbyt d?uga."
4241

  
4242
#: src/prefs_actions.c:488
4243
msgid "Command line not set."
4244
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
4245

  
4246
#: src/prefs_actions.c:493
4247
msgid "Menu name and command are too long."
4248
msgstr "Nazwa w menu i polecenie jest zbyt d?ugie."
4249

  
4250
#: src/prefs_actions.c:498
4251
#, c-format
4252
msgid ""
4253
"The command\n"
4254
"%s\n"
4255
"has a syntax error."
4256
msgstr ""
4257
"Polecenie\n"
4258
"%s\n"
4259
"posiada b??d sk?adni."
4260

  
4261
#: src/prefs_actions.c:559
4262
msgid "Delete action"
4263
msgstr "Usu? polecenie"
4264

  
4265
#: src/prefs_actions.c:560
4266
msgid "Do you really want to delete this action?"
4267
msgstr "Czy naprawd? usun?? to polecenie?"
4268

  
4269
#: src/prefs_common.c:830
4270
msgid "Creating common preferences window...\n"
4271
msgstr "Tworzenie okna preferencji...\n"
4272

  
4273
#: src/prefs_common.c:834
4274
msgid "Common Preferences"
4275
msgstr "Preferencje"
4276

  
4277
#: src/prefs_common.c:856
4278
msgid "Quote"
4279
msgstr "Cytat"
4280

  
4281
#: src/prefs_common.c:858
4282
msgid "Display"
4283
msgstr "Wy?wietlanie"
4284

  
4285
#: src/prefs_common.c:860
4286
msgid "Message"
4287
msgstr "Wiadomo??"
4288

  
4289
#: src/prefs_common.c:868 src/select-keys.c:324
4290
msgid "Other"
4291
msgstr "Inne"
4292

  
4293
#: src/prefs_common.c:909 src/prefs_common.c:1075
4294
msgid "External program"
4295
msgstr "Program zewn?trzny"
4296

  
4297
#: src/prefs_common.c:918
4298
msgid "Use external program for incorporation"
4299
msgstr "U?ycie zewn?trznego programu do odbierania poczty"
4300

  
4301
#: src/prefs_common.c:925 src/prefs_common.c:1090
4302
msgid "Command"
4303
msgstr "Polecenie"
4304

  
4305
#: src/prefs_common.c:939
4306
msgid "Local spool"
4307
msgstr "Lokalny Spool"
4308

  
4309
#: src/prefs_common.c:950
4310
msgid "Incorporate from spool"
4311
msgstr "Odbierz ze spoola"
4312

  
4313
#: src/prefs_common.c:952
4314
msgid "Filter on incorporation"
4315
msgstr "Filtrowanie przy odbieraniu"
4316

  
4317
#: src/prefs_common.c:960
4318
msgid "Spool path"
4319
msgstr ""
4320

  
4321
#: src/prefs_common.c:978
4322
msgid "Auto-check new mail"
4323
msgstr "Automatyczne sprawdzanie poczty"
4324

  
4325
#: src/prefs_common.c:980
4326
msgid "every"
4327
msgstr "ka?de"
4328

  
4329
#: src/prefs_common.c:992
4330
msgid "minute(s)"
4331
msgstr "minuta(y)"
4332

  
4333
#: src/prefs_common.c:1001
4334
msgid "Check new mail on startup"
4335
msgstr "Sprawdzanie poczty przy uruchamianiu programu"
4336

  
4337
#: src/prefs_common.c:1003
4338
msgid "Update all local folders after incorporation"
4339
msgstr "Aktualizacja wszystkich lokalnych katalog?w po odebraniu"
4340

  
4341
#: src/prefs_common.c:1005
4342
msgid "News"
4343
msgstr "News"
4344

  
4345
#: src/prefs_common.c:1013
4346
msgid ""
4347
"Maximum number of articles to download\n"
4348
"(unlimited if 0 is specified)"
4349
msgstr ""
4350
"Maksymalna liczba pobieranych artyku??w\n"
4351
"(bez ogranicze? - 0)"
4352

  
4353
#: src/prefs_common.c:1083
4354
msgid "Use external program for sending"
4355
msgstr "U?ywanie zewn?trznego programu do wysy?ania"
4356

  
4357
#: src/prefs_common.c:1109
4358
msgid "Save sent messages to outbox"
4359
msgstr "Zapisywanie wys?anych wiadomo?ci do Poczta wys?ana"
4360

  
4361
#: src/prefs_common.c:1115
4362
msgid "Outgoing codeset"
4363
msgstr "Strona kodowa dla wychodz?cych"
4364

  
4365
#: src/prefs_common.c:1130
4366
msgid "Automatic (Recommended)"
4367
msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
4368

  
4369
#: src/prefs_common.c:1131
4370
msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4371
msgstr "7 bit?w ascii (US-ASCII)"
4372

  
4373
#: src/prefs_common.c:1133
4374
msgid "Unicode (UTF-8)"
4375
msgstr "Unicode (UTF-8)"
4376

  
4377
#: src/prefs_common.c:1135
4378
msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4379
msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
4380

  
4381
#: src/prefs_common.c:1136
4382
msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4383
msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4384

  
4385
#: src/prefs_common.c:1137
4386
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4387
msgstr "Europa ?odkowa (ISO-8859-2)"
4388

  
4389
#: src/prefs_common.c:1138
4390
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4391
msgstr "Kraje Ba?tyckie (ISO-8859-13)"
4392

  
4393
#: src/prefs_common.c:1139
4394
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4395
msgstr "Kraje Ba?tyckie (ISO-8859-4)"
4396

  
4397
#: src/prefs_common.c:1140
4398
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4399
msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
4400

  
4401
#: src/prefs_common.c:1141
4402
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4403
msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
4404

  
4405
#: src/prefs_common.c:1143
4406
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4407
msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
4408

  
4409
#: src/prefs_common.c:1145
4410
msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4411
msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
4412

  
4413
#: src/prefs_common.c:1147
4414
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4415
msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
4416

  
4417
#: src/prefs_common.c:1148
4418
msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4419
msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
4420

  
4421
#: src/prefs_common.c:1150
4422
msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4423
msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
4424

  
4425
#: src/prefs_common.c:1152
4426
msgid "Japanese (EUC-JP)"
4427
msgstr "Japonia (EUC-JP)"
4428

  
4429
#: src/prefs_common.c:1153
4430
msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4431
msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
4432

  
4433
#: src/prefs_common.c:1155
4434
msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4435
msgstr "Uproszczony Chiny (GB2312)"
4436

  
4437
#: src/prefs_common.c:1156
4438
msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4439
msgstr "Tradycyjny Chiny (Big5)"
4440

  
4441
#: src/prefs_common.c:1158
4442
msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4443
msgstr "Tradycyjny Chiny (EUC-TW)"
4444

  
4445
#: src/prefs_common.c:1159
4446
msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4447
msgstr "Chiny (ISO-2022-CN)"
4448

  
4449
#: src/prefs_common.c:1161
4450
msgid "Korean (EUC-KR)"
4451
msgstr "Korea (EUC-KR)"
4452

  
4453
#: src/prefs_common.c:1162
4454
msgid "Thai (TIS-620)"
4455
msgstr "Tajlandia (TIS-620)"
4456

  
4457
#: src/prefs_common.c:1163
4458
msgid "Thai (Windows-874)"
4459
msgstr "Tajlandia (Windows-874)"
4460

  
4461
#: src/prefs_common.c:1173
4462
msgid ""
4463
"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4464
"for the current locale will be used."
4465
msgstr ""
4466
"Je?li wybrano \"Automatycznie\" to zostanie u?yte\n"
4467
"optymalne kodowanie dla bie??cych ustawie? lokalnych."
4468

  
4469
#: src/prefs_common.c:1185
4470
msgid "Transfer encoding"
4471
msgstr "Kodowanie przesy?anych danych"
4472

  
4473
#: src/prefs_common.c:1208
4474
msgid ""
4475
"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4476
"message body contains non-ASCII characters."
4477
msgstr ""
4478
"Opcja ta okre?la Content-Transfer-Encoding dla sytuacji,\n"
4479
"gdzie tre?? listu zawiera znaki nie-ASCII."
4480

  
4481
#: src/prefs_common.c:1276
4482
msgid "Signature separator"
4483
msgstr "Oddzielenie podpisu"
4484

  
4485
#: src/prefs_common.c:1285
4486
msgid "Insert automatically"
4487
msgstr "Automatyczne wstawianie podpisu"
4488

  
4489
#: src/prefs_common.c:1295
4490
msgid "Automatically launch the external editor"
4491
msgstr "Automatyczne uruchamianie zewn?trznego edytora"
4492

  
4493
#: src/prefs_common.c:1305
4494
msgid "Undo level"
4495
msgstr "Poziom Cofnij"
4496

  
4497
#: src/prefs_common.c:1325
4498
msgid "Wrap messages at"
4499
msgstr "Zawijaj wiadomo?ci przy"
4500

  
4501
#: src/prefs_common.c:1337
4502
msgid "characters"
4503
msgstr "znakach"
4504

  
4505
#: src/prefs_common.c:1347
4506
msgid "Wrap quotation"
4507
msgstr "Zawijanie cytatu"
4508

  
4509
#: src/prefs_common.c:1353
4510
msgid "Wrap on input"
4511
msgstr "Zawijanie podczas wprowadzania"
4512

  
4513
#: src/prefs_common.c:1355
4514
msgid "Wrap before sending"
4515
msgstr "Zawijanie przed wys?aniem"
4516

  
4517
#: src/prefs_common.c:1365
4518
msgid "Automatically select account for replies"
4519
msgstr "Automatyczne ustawianie konta dla odpowiedzi"
4520

  
4521
#: src/prefs_common.c:1367
4522
msgid "Quote message when replying"
4523
msgstr "Cytowanie wiadomo?ci przy odpowiedzi"
4524

  
4525
#: src/prefs_common.c:1369
4526
msgid "Reply button invokes mailing list reply"
4527
msgstr "Przycisk Odpowiedz wysy?a odpowied? na list? dyskusyjn?"
4528

  
4529
#: src/prefs_common.c:1415
4530
msgid "Reply format"
4531
msgstr "Format odpowiedzi"
4532

  
4533
#: src/prefs_common.c:1430 src/prefs_common.c:1469
4534
msgid "Quotation mark"
4535
msgstr "Znak cytowania"
4536

  
4537
#: src/prefs_common.c:1454
4538
msgid "Forward format"
4539
msgstr "Format przekazywania"
4540

  
4541
#: src/prefs_common.c:1498
4542
msgid " Description of symbols "
4543
msgstr " Opis symboli "
4544

  
4545
#: src/prefs_common.c:1539
4546
msgid "Font"
4547
msgstr "Czcionka"
4548

  
4549
#: src/prefs_common.c:1571
4550
msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
4551
msgstr "T?umaczenie nazwy nag??wka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
4552

  
4553
#: src/prefs_common.c:1574
4554
msgid "Display unread number next to folder name"
4555
msgstr "Wy?wietlanie ilo?ci nieprzeczytanych przy nazwie katalogu"
4556

  
4557
#: src/prefs_common.c:1583
4558
msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
4559
msgstr "Skracanie nazwy grup d?u?szych ni? "
4560

  
4561
#: src/prefs_common.c:1598
4562
msgid "letters"
4563
msgstr "liter"
4564

  
4565
#: src/prefs_common.c:1604
4566
msgid "Summary View"
4567
msgstr "Widok listy wiadomo?ci"
4568

  
4569
#: src/prefs_common.c:1613
4570
msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
4571
msgstr "Wy?wietlanie odbiorcy w kolumnie \"Od\" gdy u?ytkownik jest nadawc?"
4572

  
4573
#: src/prefs_common.c:1615
4574
msgid "Expand threads"
4575
msgstr "Rozwijanie w?tk?w"
4576

  
4577
#: src/prefs_common.c:1623 src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2453
4578
msgid "Date format"
4579
msgstr "Format daty"
4580

  
4581
#: src/prefs_common.c:1644
4582
msgid " Set display item of summary... "
4583
msgstr " Ustaw element wy?wietlania podsumowania... "
4584

  
4585
#: src/prefs_common.c:1707
4586
msgid "Enable coloration of message"
4587
msgstr "W??czenie kolorowania wiadomo?ci"
4588

  
4589
#: src/prefs_common.c:1722
4590
msgid ""
4591
"Display multi-byte alphabet and numeric as\n"
4592
"ASCII character (Japanese only)"
4593
msgstr "Wy?wietlanie znak?w wielobajtowych jako ASCII (tylko japo?ski)"
4594

  
4595
#: src/prefs_common.c:1728
4596
msgid "Display header pane above message view"
4597
msgstr "Wy?wietlanie panelu nag??wk?w ponad oknem wiadomo?ci"
4598

  
4599
#: src/prefs_common.c:1735
4600
msgid "Display short headers on message view"
4601
msgstr "Wy?wietlanie kr?tkich nag??wk?w w widoku wiadomo?ci"
4602

  
4603
#: src/prefs_common.c:1757
4604
msgid "Line space"
4605
msgstr "Odst?p mi?dzywierszowy"
4606

  
4607
#: src/prefs_common.c:1771 src/prefs_common.c:1811
4608
msgid "pixel(s)"
4609
msgstr "piksel(e)"
4610

  
4611
#: src/prefs_common.c:1776
4612
msgid "Leave space on head"
4613
msgstr "Zostawianie miejsca w nag??wku"
4614

  
4615
#: src/prefs_common.c:1778
4616
msgid "Scroll"
4617
msgstr "Przewijanie"
4618

  
4619
#: src/prefs_common.c:1785
4620
msgid "Half page"
4621
msgstr "P?? strony"
4622

  
4623
#: src/prefs_common.c:1791
4624
msgid "Smooth scroll"
4625
msgstr "Wyg?adzone przewijanie"
4626

  
4627
#: src/prefs_common.c:1797
4628
msgid "Step"
4629
msgstr "Krok"
4630

  
4631
#: src/prefs_common.c:1818
4632
#, fuzzy
4633
msgid "Resize attached large images to fit in the window"
4634
msgstr "Dopasowywanie rozmiaru do??czonych obrazk?w"
4635

  
4636
#: src/prefs_common.c:1863
4637
msgid "Automatically check signatures"
4638
msgstr "Automatyczne sprawdzanie podpis?w"
4639

  
4640
#: src/prefs_common.c:1866
4641
msgid "Show signature check result in a popup window"
4642
msgstr "Wy?wietlanie wyniku sprawdzania podpisu w oknie komunikat?w"
4643

  
4644
#: src/prefs_common.c:1869
4645
msgid "Store passphrase in memory temporarily"
4646
msgstr "Tymczasowe zapami?tywanie has?a w pami?ci"
4647

  
4648
#: src/prefs_common.c:1884
4649
msgid "Expired after"
4650
msgstr "Wygasanie po"
4651

  
4652
#: src/prefs_common.c:1897
4653
msgid "minute(s) "
4654
msgstr "minuta(y)"
4655

  
4656
#: src/prefs_common.c:1910
4657
msgid ""
4658
"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
4659
" for the whole session)"
4660
msgstr ""
4661
"(Warto?? \"0\" ustawi zapami?tywanie has?a na czas\n"
4662
" ca?ej sesji)"
4663

  
4664
#: src/prefs_common.c:1920
4665
msgid "Grab input while entering a passphrase"
4666
msgstr "Przechwytywanie wej?cia podczas wprowadzania has?a"
4667

  
4668
#: src/prefs_common.c:1925
4669
msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
4670
msgstr "Wy?wietlanie ostrze?enia przy uruchamianiu gdy nie dzia?a GnuPG"
4671

  
4672
#: src/prefs_common.c:1976
4673
msgid "Always open messages in summary when selected"
4674
msgstr "Zawsze otwieraj wiadomo?ci gdy wybrano widok podsumowania."
4675

  
4676
#: src/prefs_common.c:1980
4677
msgid "Open first unread message when entering a folder"
4678
msgstr ""
4679
"Otwieranie pierwszej nieprzeczytanej wiadomo?ci przy wchodzeniu do katalogu"
4680

  
4681
#: src/prefs_common.c:1984
4682
msgid "Only mark message as read when opened in new window"
4683
msgstr ""
4684
"Zaznaczanie wiadomo?ci jako odczytanych tylko po otwarciu w nowym oknie"
4685

  
4686
#: src/prefs_common.c:1988
4687
msgid "Go to inbox after receiving new mail"
4688
msgstr "Przechodzenie do Poczty przychodz?cej po odbiorze poczty"
4689

  
4690
#: src/prefs_common.c:1996
4691
msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
4692
msgstr "Natychmiastowe wykonywanie przy przenoszeniu lub kasowaniu wiadomo?ci"
4693

  
4694
#: src/prefs_common.c:2003
4695
msgid ""
4696
"(Messages will be marked until execution\n"
4697
" if this is turned off)"
4698
msgstr ""
4699
"(Wiadomo?ci pozostan? zaznaczone do wykonania\n"
4700
" gdy opcja ta jest wy??czona)"
4701

  
4702
#: src/prefs_common.c:2009
4703
msgid "Receive dialog"
4704
msgstr "Okno dialogowe odbierania"
4705

  
4706
#: src/prefs_common.c:2019
4707
msgid "Show receive dialog"
4708
msgstr "Wy?wietlanie okna dialogowego odbierania"
4709

  
4710
#: src/prefs_common.c:2029
4711
msgid "Always"
4712
msgstr "Zawsze"
4713

  
4714
#: src/prefs_common.c:2030
4715
msgid "Only on manual receiving"
4716
msgstr "Tylko przy r?cznym odbieraniu"
4717

  
4718
#: src/prefs_common.c:2032
4719
msgid "Never"
4720
msgstr "Nigdy"
4721

  
4722
#: src/prefs_common.c:2037
4723
msgid "Don't popup error dialog on receive error"
4724
msgstr "Okno b??du pobierania wiadomo?ci nie jest wy?wietlane"
4725

  
4726
#: src/prefs_common.c:2040
4727
msgid "Close receive dialog when finished"
4728
msgstr "Zamykanie okna dialogowego odbierania po zako?czeniu"
4729

  
4730
#: src/prefs_common.c:2046
4731
msgid " Set key bindings... "
4732
msgstr " Ustaw dowi?zania klawiszy... "
4733

  
4734
#: src/prefs_common.c:2102
4735
#, c-format
4736
msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
4737
msgstr "Polecenia zewn?trzne (%s zostanie zast?pione nazw? pliku / URI)"
4738

  
4739
#: src/prefs_common.c:2111
4740
msgid "Web browser"
4741
msgstr "Przegl?darka Web"
4742

  
4743
#: src/prefs_common.c:2175
4744
msgid "Add address to destination when double-clicked"
4745
msgstr "Dodawanie adresu do docelowego po dwukrotnym klikni?ciu"
4746

  
4747
#: src/prefs_common.c:2177
4748
msgid "On exit"
4749
msgstr "Podczas wyj?cia"
4750

  
4751
#: src/prefs_common.c:2185
4752
msgid "Confirm on exit"
4753
msgstr "Potwierdzanie zamykania programu"
4754

  
4755
#: src/prefs_common.c:2192
4756
msgid "Empty trash on exit"
4757
msgstr "Opr??nianie ?mietnika przy zamykaniu programu"
4758

  
4759
#: src/prefs_common.c:2194
4760
msgid "Ask before emptying"
4761
msgstr "Wy?wietlanie pytania przed opr??nieniem"
4762

  
4763
#: src/prefs_common.c:2198
4764
msgid "Warn if there are queued messages"
4765
msgstr "Ostrzeganie je?li s? wiadomo?ci w kolejce"
4766

  
4767
#: src/prefs_common.c:2204
4768
msgid "Socket I/O timeout:"
4769
msgstr "Limit czasu gniazda I/O:"
4770

  
4771
#: src/prefs_common.c:2217
4772
msgid "second(s)"
4773
msgstr "sekund(y)"
4774

  
4775
#: src/prefs_common.c:2391
4776
msgid "the full abbreviated weekday name"
4777
msgstr "skr?cona nazwa dnia tygodnia"
4778

  
4779
#: src/prefs_common.c:2392
4780
msgid "the full weekday name"
4781
msgstr "pe?na nazwa dnia tygodnia"
4782

  
4783
#: src/prefs_common.c:2393
4784
msgid "the abbreviated month name"
4785
msgstr "skr?cona nazwa miesi?ca"
4786

  
4787
#: src/prefs_common.c:2394
4788
msgid "the full month name"
4789
msgstr "pe?na nazwa miesi?ca"
4790

  
4791
#: src/prefs_common.c:2395
4792
msgid "the preferred date and time for the current locale"
4793
msgstr "preferowana data i czas dla ustawie? lokalnych"
4794

  
4795
#: src/prefs_common.c:2396
4796
msgid "the century number (year/100)"
4797
msgstr "numer roku (rok/100)"
4798

  
4799
#: src/prefs_common.c:2397
4800
msgid "the day of the month as a decimal number"
4801
msgstr "dzie? miesi?ca jako liczba dziesi?tna"
4802

  
4803
#: src/prefs_common.c:2398
4804
msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
4805
msgstr "godzina jako liczba dziesi?tna z u?yciem czasu 24-ro godzinnego"
4806

  
4807
#: src/prefs_common.c:2399
4808
msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
4809
msgstr "godzina jako liczba dziesi?tna z u?yciem czasu 12-to godzinnego"
4810

  
4811
#: src/prefs_common.c:2400
4812
msgid "the day of the year as a decimal number"
4813
msgstr "dzie? roku jako liczba dziesi?tna"
4814

  
4815
#: src/prefs_common.c:2401
4816
msgid "the month as a decimal number"
4817
msgstr "miesi?c jako liczba dziesi?tna"
4818

  
4819
#: src/prefs_common.c:2402
4820
msgid "the minute as a decimal number"
4821
msgstr "minuta jako liczba dziesi?tna"
4822

  
4823
#: src/prefs_common.c:2403
4824
msgid "either AM or PM"
4825
msgstr "albo AM albo PM"
4826

  
4827
#: src/prefs_common.c:2404
4828
msgid "the second as a decimal number"
4829
msgstr "sekunda jako liczba dziesi?tna"
4830

  
4831
#: src/prefs_common.c:2405
4832
msgid "the day of the week as a decimal number"
4833
msgstr "dzie? tygodnia jako liczba dziesi?tna"
4834

  
4835
#: src/prefs_common.c:2406
4836
msgid "the preferred date for the current locale"
4837
msgstr "preferowana data dla ustawie? lokalnych"
4838

  
4839
#: src/prefs_common.c:2407
4840
msgid "the last two digits of a year"
4841
msgstr "ostatnie dwie cyfry roku"
4842

  
4843
#: src/prefs_common.c:2408
4844
msgid "the year as a decimal number"
4845
msgstr "rok jako liczba dziesi?tna"
4846

  
4847
#: src/prefs_common.c:2409
4848
msgid "the time zone or name or abbreviation"
4849
msgstr "strefa czasowa jako nazwa lub skr?t"
4850

  
4851
#: src/prefs_common.c:2430
4852
msgid "Specifier"
4853
msgstr "Wyszczeg?lniacz"
4854

  
4855
#: src/prefs_common.c:2431
4856
msgid "Description"
4857
msgstr "Opis"
4858

  
4859
#: src/prefs_common.c:2470
4860
msgid "Example"
4861
msgstr "Przyk?ad"
4862

  
4863
#: src/prefs_common.c:2556
4864
msgid "Set message colors"
4865
msgstr "Ustaw kolory wiadomo?ci"
4866

  
4867
#: src/prefs_common.c:2564
4868
msgid "Colors"
4869
msgstr "Kolory"
4870

  
4871
#: src/prefs_common.c:2598
4872
msgid "Quoted Text - First Level"
4873
msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
4874

  
4875
#: src/prefs_common.c:2604
4876
msgid "Quoted Text - Second Level"
4877
msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
4878

  
4879
#: src/prefs_common.c:2610
4880
msgid "Quoted Text - Third Level"
4881
msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
4882

  
4883
#: src/prefs_common.c:2616
4884
msgid "URI link"
4885
msgstr "??cze URI"
4886

  
4887
#: src/prefs_common.c:2623
4888
msgid "Recycle quote colors"
4889
msgstr "Powtarzanie kolor?w cytowania"
4890

  
4891
#: src/prefs_common.c:2682
4892
msgid "Pick color for quotation level 1"
4893
msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
4894

  
4895
#: src/prefs_common.c:2685
4896
msgid "Pick color for quotation level 2"
4897
msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
4898

  
4899
#: src/prefs_common.c:2688
4900
msgid "Pick color for quotation level 3"
4901
msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
4902

  
4903
#: src/prefs_common.c:2691
4904
msgid "Pick color for URI"
4905
msgstr "Wybierz kolor dla URI"
4906

  
4907
#: src/prefs_common.c:2828
4908
msgid "Description of symbols"
4909
msgstr "Opis symboli"
4910

  
4911
#: src/prefs_common.c:2884
4912
msgid ""
4913
"Date\n"
4914
"From\n"
4915
"Full Name of Sender\n"
4916
"First Name of Sender\n"
4917
"Initial of Sender\n"
4918
"Subject\n"
4919
"To\n"
4920
"Cc\n"
4921
"Newsgroups\n"
4922
"Message-ID"
4923
msgstr ""
4924
"Data\n"
4925
"Od\n"
4926
"Pe?na nazwa nadawcy\n"
4927
"Imi? nadawcy\n"
4928
"Inicja? nadawcy\n"
4929
"Temat\n"
4930
"Do\n"
4931
"Kopia\n"
4932
"Grupy news\n"
4933
"ID wiadomo?ci"
4934

  
4935
#: src/prefs_common.c:2897
4936
msgid "If x is set, displays expr"
4937
msgstr "Wy?wietla expr je?li ustawiono x"
4938

  
4939
#: src/prefs_common.c:2901
4940
msgid ""
4941
"Message body\n"
4942
"Quoted message body\n"
4943
"Message body without signature\n"
4944
"Quoted message body without signature\n"
4945
"Literal %"
4946
msgstr ""
4947
"Cia?o wiadomo?ci\n"
4948
"Cia?o cytowanej wiadomo?ci\n"
4949
"Cia?o wiadomo?ci bez sygnatury\n"
4950
"Cia?o cytowanej wiadomo?ci bez sygnatury\n"
4951
"Literalny %"
4952

  
4953
#: src/prefs_common.c:2909
4954
msgid ""
4955
"Literal backslash\n"
4956
"Literal question mark\n"
4957
"Literal opening curly brace\n"
4958
"Literal closing curly brace"
4959
msgstr ""
4960
"Literalny backslash\n"
4961
"Literalny znak zapytania\n"
4962
"Literalny nawias klamrowy otwieraj?cy\n"
4963
"Literalny nawias klamrowy zamykaj?cy"
4964

  
4965
#: src/prefs_common.c:2946
4966
msgid "Font selection"
4967
msgstr "Wyb?r czcionki"
4968

  
4969
#: src/prefs_common.c:3011
4970
msgid "Key bindings"
4971
msgstr "Dowi?zania klawiszy"
4972

  
4973
#: src/prefs_common.c:3025
4974
msgid ""
4975
"Select the preset of key bindings.\n"
4976
"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
4977
"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
4978
msgstr ""
4979
"Wybierz ustawienia dowi?za? klawiszy.\n"
4980
"Mo?na r?wnie? zmieni? ka?dy skr?t klawiaturowy w menu\n"
4981
"naciskaj?c klawisze gdy kursor myszy znajduje si? nad elementem."
4982

  
4983
#: src/prefs_common.c:3037 src/prefs_common.c:3307
4984
msgid "Default"
4985
msgstr "Domy?lny"
4986

  
4987
#: src/prefs_common.c:3040 src/prefs_common.c:3313
4988
msgid "Old Sylpheed"
4989
msgstr "Dawny Sylpheed"
4990

  
4991
#: src/prefs_customheader.c:163
4992
msgid "Custom header setting"
4993
msgstr "Ustawienia nag??wka u?ytkownika"
4994

  
4995
#: src/prefs_customheader.c:261
4996
msgid "Custom headers"
4997
msgstr "Nag??wki u?ytkownika"
4998

  
4999
#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:527
5000
msgid "Header name is not set."
5001
msgstr "Brak nazwy nag??wka."
5002

  
5003
#: src/prefs_customheader.c:541
5004
msgid "Delete header"
5005
msgstr "Usu? nag??wek"
5006

  
5007
#: src/prefs_customheader.c:542
5008
msgid "Do you really want to delete this header?"
5009
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? ten nag??wek?"
5010

  
5011
#: src/prefs_display_header.c:175
5012
msgid "Creating display header setting window...\n"
5013
msgstr "Tworzenie okna ustawie? wy?wietlania nag??wka\n"
5014

  
5015
#: src/prefs_display_header.c:198
5016
msgid "Display header setting"
5017
msgstr "Ustawienia wy?wietlania nag??wka"
5018

  
5019
#: src/prefs_display_header.c:222
5020
msgid "Header name"
5021
msgstr "Nazwa nag??wka"
5022

  
5023
#: src/prefs_display_header.c:254
5024
msgid "Displayed Headers"
5025
msgstr "Wy?wietlone nag??wki "
5026

  
5027
#: src/prefs_display_header.c:312
5028
msgid "Hidden headers"
5029
msgstr "Ukryte nag??wki"
5030

  
5031
#: src/prefs_display_header.c:342
5032
msgid "Show all unspecified headers"
5033
msgstr "Wy?wietl wszystkie nieokre?lone nag??wki"
5034

  
5035
#: src/prefs_display_header.c:367
5036
msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
5037
msgstr "Odczytywanie konfiguracji wy?wietlania nag??wk?w...\n"
5038

  
5039
#: src/prefs_display_header.c:405
5040
msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
5041
msgstr "Zapisywanie konfiguracji wy?wietlania nag??wk?w...\n"
5042

  
5043
#: src/prefs_display_header.c:537
5044
msgid "This header is already in the list."
5045
msgstr "Taki nag??wek ju? wyst?puje."
5046

  
5047
#: src/prefs_filter.c:191
5048
msgid "Filter setting"
5049
msgstr "UStawienia filtra"
5050

  
5051
#: src/prefs_filter.c:214
5052
msgid "Enabled"
5053
msgstr ""
5054

  
5055
#: src/prefs_filter.c:239
5056
msgid "Top"
5057
msgstr "G?ra"
5058

  
5059
#: src/prefs_filter.c:261
5060
msgid "Bottom"
5061
msgstr "D??"
5062

  
5063
#: src/prefs_filter.c:289
5064
#, fuzzy
5065
msgid "Copy"
5066
msgstr "/_Kopiuj..."
5067

  
5068
#: src/prefs_filter.c:731
5069
msgid "Delete rule"
5070
msgstr "Usu? regu??"
5071

  
5072
#: src/prefs_filter.c:732
5073
msgid "Do you really want to delete this rule?"
5074
msgstr "Naprawd? chcesz usun?? t? regu???"
5075

  
5076
#: src/prefs_filter_edit.c:337
5077
#, fuzzy
5078
msgid "Filter rule"
5079
msgstr "Usu? regu??"
5080

  
5081
#: src/prefs_filter_edit.c:371
5082
msgid "If any of the following condition matches"
5083
msgstr ""
5084

  
5085
#: src/prefs_filter_edit.c:373
5086
msgid "If all of the following conditions match"
5087
msgstr ""
5088

  
5089
#: src/prefs_filter_edit.c:394
5090
msgid "Perform the following actions:"
5091
msgstr ""
5092

  
5093
#: src/prefs_filter_edit.c:562
5094
msgid "To or Cc"
5095
msgstr ""
5096

  
5097
#: src/prefs_filter_edit.c:563
5098
#, fuzzy
5099
msgid "Any header"
5100
msgstr "Ukryte nag??wki"
5101

  
5102
#: src/prefs_filter_edit.c:564
5103
#, fuzzy
5104
msgid "Edit header..."
5105
msgstr "Nag??wek"
5106

  
5107
#: src/prefs_filter_edit.c:567
5108
#, fuzzy
5109
msgid "Message body"
5110
msgstr "Wiadomo??"
5111

  
5112
#: src/prefs_filter_edit.c:568
5113
msgid "Result of command"
5114
msgstr ""
5115

  
5116
#: src/prefs_filter_edit.c:570
5117
msgid "Age"
5118
msgstr ""
5119

  
5120
#: src/prefs_filter_edit.c:582
5121
msgid "contains"
5122
msgstr "zawiera"
5123

  
5124
#: src/prefs_filter_edit.c:584
5125
#, fuzzy
5126
msgid "doesn't contain"
5127
msgstr "nie zawiera"
5128

  
5129
#: src/prefs_filter_edit.c:586
5130
msgid "is"
5131
msgstr ""
5132

  
5133
#: src/prefs_filter_edit.c:588
5134
msgid "is not"
5135
msgstr ""
5136

  
5137
#: src/prefs_filter_edit.c:590
5138
msgid "match to regex"
5139
msgstr ""
5140

  
5141
#: src/prefs_filter_edit.c:592
5142
msgid "doesn't match to regex"
5143
msgstr ""
5144

  
5145
#: src/prefs_filter_edit.c:600
5146
msgid "is larger than"
5147
msgstr ""
5148

  
5149
#: src/prefs_filter_edit.c:601
5150
msgid "is smaller than"
5151
msgstr ""
5152

  
5153
#: src/prefs_filter_edit.c:608
5154
msgid "is longer than"
5155
msgstr ""
5156

  
5157
#: src/prefs_filter_edit.c:609
5158
msgid "is shorter than"
5159
msgstr ""
5160

  
5161
#: src/prefs_filter_edit.c:710
5162
#, fuzzy
5163
msgid "Move to"
5164
msgstr "W d??"
5165

  
5166
#: src/prefs_filter_edit.c:711
5167
#, fuzzy
5168
msgid "Copy to"
5169
msgstr "/_Kopiuj..."
5170

  
5171
#: src/prefs_filter_edit.c:712
5172
msgid "Don't receive"
5173
msgstr "Nie odbieraj"
5174

  
5175
#: src/prefs_filter_edit.c:713
5176
#, fuzzy
5177
msgid "Delete from server"
5178
msgstr "Usu? katalog"
5179

  
5180
#: src/prefs_filter_edit.c:716
5181
#, fuzzy
5182
msgid "Set mark"
5183
msgstr "Uwagi"
5184

  
5185
#: src/prefs_filter_edit.c:717
5186
#, fuzzy
5187
msgid "Set color"
5188
msgstr "Ustaw kolory wiadomo?ci"
5189

  
5190
#: src/prefs_filter_edit.c:718
5191
#, fuzzy
5192
msgid "Mark as read"
5193
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
5194

  
5195
#: src/prefs_filter_edit.c:723
5196
#, fuzzy
5197
msgid "Forward as attachment"
5198
msgstr "/Przeka? jako za??cznik"
5199

  
5200
#: src/prefs_filter_edit.c:724
5201
#, fuzzy
5202
msgid "Redirect"
5203
msgstr "/Prze_kieruj"
5204

  
5205
#: src/prefs_filter_edit.c:728
5206
#, fuzzy
5207
msgid "Execute command"
5208
msgstr "Wykonaj"
5209

  
5210
#: src/prefs_filter_edit.c:731
5211
msgid "Stop rule evaluation"
5212
msgstr ""
5213

  
5214
#: src/prefs_filter_edit.c:737 src/prefs_filter_edit.c:1064
5215
#, fuzzy
5216
msgid "folder:"
5217
msgstr "Katalog"
5218

  
5219
#: src/prefs_filter_edit.c:1104
5220
#, fuzzy
5221
msgid "address:"
5222
msgstr "Adres"
5223

  
5224
#: src/prefs_filter_edit.c:1510
5225
#, fuzzy
5226
msgid "Edit header list"
5227
msgstr "Nag??wek"
5228

  
5229
#: src/prefs_filter_edit.c:1535
5230
#, fuzzy
5231
msgid "Headers"
5232
msgstr "Nag??wek"
5233

  
5234
#: src/prefs_filter_edit.c:1546
5235
#, fuzzy
5236
msgid "Header:"
5237
msgstr "Nag??wek"
5238

  
5239
#: src/prefs_filter_edit.c:1663
5240
#, fuzzy
5241
msgid "Rule name is not specified."
5242
msgstr "Nie podano odbiorcy."
5243

  
5244
#: src/prefs_filter_edit.c:1752 src/prefs_filter_edit.c:1833
5245
#: src/prefs_filter_edit.c:1841
5246
#, fuzzy
5247
msgid "Command is not specified."
5248
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
5249

  
5250
#: src/prefs_filter_edit.c:1788
5251
msgid "Invalid condition exists."
5252
msgstr ""
5253

  
5254
#: src/prefs_filter_edit.c:1810 src/prefs_filter_edit.c:1818
5255
#, fuzzy
5256
msgid "Destination folder is not specified."
5257
msgstr "Nie okre?lone Przeznaczenie."
5258

  
5259
#: src/prefs_filter_edit.c:1872
5260
msgid "Invalid action exists."
5261
msgstr ""
5262

  
5263
#: src/prefs_filter_edit.c:1881
5264
#, fuzzy
5265
msgid "Condition not exist."
5266
msgstr "Nie ustawiono polecenia."
5267

  
5268
#: src/prefs_filter_edit.c:1883
5269
#, fuzzy
5270
msgid "Action not exist."
5271
msgstr "%s: brak pliku\n"
5272

  
5273
#: src/prefs_folder_item.c:115
5274
msgid "Folder properties"
5275
msgstr "W?a?ciwo?ci katalogu"
5276

  
5277
#: src/prefs_folder_item.c:141
5278
msgid "General"
5279
msgstr "Og?lne"
5280

  
5281
#: src/prefs_folder_item.c:216
5282
msgid "Normal"
5283
msgstr "Zwyk?e"
5284

  
5285
#: src/prefs_folder_item.c:229
5286
msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
5287
msgstr "Nie wy?wietlaj [...] lub (...) na pocz?tku tematu przy podsumowaniu"
5288

  
5289
#: src/prefs_folder_item.c:231
5290
msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
5291
msgstr "Usu? [...] lub (...) z pocz?tku tematu przy odpowiedzi"
5292

  
5293
#: src/prefs_folder_item.c:303
5294
msgid "Apply to subfolders"
5295
msgstr "Stosowane tak?e do podkatalog?w"
5296

  
5297
#: src/prefs_folder_item.c:328
5298
msgid "use also on reply"
5299
msgstr "u?ycie tak?e przy odpowiadaniu"
5300

  
5301
#: src/prefs_folder_item.c:352
5302
msgid "Reply-To:"
5303
msgstr "Adres zwrotny:"
5304

  
5305
#: src/prefs_summary_column.c:67
5306
msgid "Mark"
5307
msgstr "Zaznacz"
5308

  
5309
#: src/prefs_summary_column.c:69
5310
msgid "Attachment"
5311
msgstr "Za??cznik"
5312

  
5313
#: src/prefs_summary_column.c:70 src/summaryview.c:383
5314
msgid "Subject"
5315
msgstr "Temat"
5316

  
5317
#: src/prefs_summary_column.c:71 src/summaryview.c:384
5318
msgid "From"
5319
msgstr "Od"
5320

  
5321
#: src/prefs_summary_column.c:72 src/summaryview.c:385
5322
msgid "Date"
5323
msgstr "Data"
5324

  
5325
#: src/prefs_summary_column.c:74
5326
msgid "Number"
5327
msgstr "Numer"
5328

  
5329
#: src/prefs_summary_column.c:166
5330
msgid "Creating summary column setting window...\n"
5331
msgstr "Tworzenie okna ustawie? kolumn podgl?du...\n"
5332

  
5333
#: src/prefs_summary_column.c:174
5334
msgid "Summary display item setting"
5335
msgstr "Ustawienia wy?wietlanych element?w podsumowania"
5336

  
5337
#: src/prefs_summary_column.c:191
5338
msgid ""
5339
"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
5340
"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
5341
msgstr ""
5342
"Wybierz pozycje wy?wietlane w widoku podsumowania.\n"
5343
"Mo?na zmieni? ich kolejno?? przyciskami G?ra / D?? lub przeci?gaj?c elementy."
5344

  
5345
#: src/prefs_summary_column.c:218
5346
msgid "Available items"
5347
msgstr "Dost?pne elementy"
5348

  
5349
#: src/prefs_summary_column.c:236
5350
msgid " -> "
5351
msgstr " -> "
5352

  
5353
#: src/prefs_summary_column.c:240
5354
msgid " <- "
5355
msgstr " <- "
5356

  
5357
#: src/prefs_summary_column.c:261
5358
msgid "Displayed items"
5359
msgstr "Wy?wietlone elementy"
5360

  
5361
#: src/prefs_summary_column.c:302
5362
msgid " Revert to default "
5363
msgstr " Przywr?? domy?lne "
5364

  
5365
#: src/prefs_template.c:157
5366
msgid "Template name"
5367
msgstr "Nazwa szablonu"
5368

  
5369
#: src/prefs_template.c:215
5370
msgid "Register"
5371
msgstr "Rejestruj"
5372

  
5373
#: src/prefs_template.c:221
5374
msgid " Substitute "
5375
msgstr " Zast?p "
5376

  
5377
#: src/prefs_template.c:234
5378
msgid " Symbols "
5379
msgstr " Symbole "
5380

  
5381
#: src/prefs_template.c:248
5382
msgid "Registered templates"
5383
msgstr "Zarejestrowane szablony"
5384

  
5385
#: src/prefs_template.c:268
5386
msgid "Templates"
5387
msgstr "Szablony"
5388

  
5389
#: src/prefs_template.c:378
5390
msgid "Template"
5391
msgstr "Szablon"
5392

  
5393
#: src/prefs_template.c:447
5394
msgid "Template format error."
5395
msgstr "B??d formatu szablonu."
5396

  
5397
#: src/prefs_template.c:523
5398
msgid "Delete template"
5399
msgstr "Usu? szablon"
5400

  
5401
#: src/prefs_template.c:524
5402
msgid "Do you really want to delete this template?"
5403
msgstr "Czy naprawd? chcesz usun?? ten szablon?"
5404

  
5405
#: src/procmime.c:742
5406
msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
5407
msgstr "procmine_get_text_content(): B??d konwersji kodu.\n"
5408

  
5409
#: src/procmsg.c:515
5410
msgid "can't open mark file\n"
5411
msgstr "nie mo?na otworzy? pliku zaznacze?\n"
5412

  
5413
#: src/procmsg.c:910
5414
#, c-format
5415
msgid "can't fetch message %d\n"
5416
msgstr "nie mo?na pobra? wiadomo?ci %d\n"
5417

  
5418
#: src/procmsg.c:1207
5419
#, c-format
5420
msgid "Sending queued message %d failed.\n"
5421
msgstr "B??d wysy?ania wiadomo?ci %d z kolejki.\n"
5422

  
5423
#: src/procmsg.c:1334
5424
#, c-format
5425
msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
5426
msgstr "B??dny wiersz polecenia wydruku: \"%s\"\n"
5427

  
5428
#: src/progressdialog.c:53
5429
msgid "Status"
5430
msgstr "Stan"
5431

  
5432
#: src/progressdialog.c:55
5433
msgid "Creating progress dialog...\n"
5434
msgstr "Tworzenie dialogu post?pu...\n"
5435

  
5436
#: src/recv.c:114
5437
msgid "error occurred while retrieving data.\n"
5438
msgstr "b??d podczas odbierania danych.\n"
5439

  
5440
#: src/recv.c:156 src/recv.c:198 src/recv.c:214
5441
msgid "Can't write to file.\n"
5442
msgstr "Nie mo?na zapisa? do pliku.\n"
5443

  
5444
#: src/rfc2015.c:131 src/rfc2015.c:166 src/sigstatus.c:219
5445
msgid "Oops: Signature not verified"
5446
msgstr "Oops: Podpis nie zweryfikowany"
5447

  
5448
#: src/rfc2015.c:134 src/rfc2015.c:169 src/sigstatus.c:222
5449
msgid "No signature found"
5450
msgstr "Nie znaleziono podpisu"
5451

  
5452
#: src/rfc2015.c:137 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:510
5453
msgid "Good signature"
5454
msgstr "Poprawny podpis"
5455

  
5456
#: src/rfc2015.c:140 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:512
5457
msgid "BAD signature"
5458
msgstr "Z?Y podpis"
5459

  
5460
#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:178 src/sigstatus.c:231
5461
msgid "No public key to verify the signature"
5462
msgstr "Brak klucza publicznego dla sprawdzenia podpisu"
5463

  
5464
#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:181 src/sigstatus.c:234
5465
msgid "Error verifying the signature"
5466
msgstr "B??d podczas sprawdzania podpisu"
5467

  
5468
#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
5469
msgid "Different results for signatures"
5470
msgstr "R??ne wyniki dla podpis?w"
5471

  
5472
#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
5473
msgid "Error: Unknown status"
5474
msgstr "B??d: Nieznany stan"
5475

  
5476
#: src/rfc2015.c:172
5477
#, c-format
5478
msgid "Good signature from \"%s\""
5479
msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
5480

  
5481
#: src/rfc2015.c:175
5482
#, c-format
5483
msgid "BAD signature from \"%s\""
5484
msgstr "NIEPOPRAWNY podpis od \"%s\""
5485

  
5486
#: src/rfc2015.c:207
5487
msgid "Cannot find user ID for this key."
5488
msgstr "Nie mo?na znale?? ID u?ykownika dla tego klucza"
5489

  
5490
#: src/rfc2015.c:218
5491
#, c-format
5492
msgid "        aka \"%s\"\n"
5493
msgstr "        jako \"%s\"\n"
5494

  
5495
#: src/rfc2015.c:246
5496
#, c-format
5497
msgid "Signature made at %s\n"
5498
msgstr "Podpis wykonano %s\n"
5499

  
5500
#: src/rfc2015.c:255
5501
#, c-format
5502
msgid "Key fingerprint: %s\n"
5503
msgstr "Odcisk klucza: %s\n"
5504

  
5505
#: src/select-keys.c:102
5506
#, c-format
5507
msgid "Please select key for `%s'"
5508
msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
5509

  
5510
#: src/select-keys.c:105
5511
#, c-format
5512
msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
5513
msgstr "Zbieranie informacji dla \"%s\" ... %c"
5514

  
5515
#: src/select-keys.c:271
5516
msgid "Select Keys"
5517
msgstr "Wybierz klucze"
5518

  
5519
#: src/select-keys.c:298
5520
msgid "Key ID"
5521
msgstr "ID klucza"
5522

  
5523
#: src/select-keys.c:301
5524
msgid "Val"
5525
msgstr "Warto??"
5526

  
5527
#: src/select-keys.c:444
5528
msgid "Add key"
5529
msgstr "Dodaj klucz"
5530

  
5531
#: src/select-keys.c:445
5532
msgid "Enter another user or key ID:"
5533
msgstr "Wprowad? innego u?ytkownika lub ID klucza:"
5534

  
5535
#: src/send_message.c:177
5536
msgid "Queued message header is broken.\n"
5537
msgstr "Uszkodzony nag??wek wiadomo?ci w kolejce.\n"
5538

  
5539
#: src/send_message.c:384
5540
msgid "Connecting"
5541
msgstr "Pod??czanie"
5542

  
5543
#: src/send_message.c:388
5544
#, c-format
5545
msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
5546
msgstr "??czenie z serwerem SMTP: %s ..."
5547

  
5548
#: src/send_message.c:450
5549
msgid "Sending HELO..."
5550
msgstr "Wysy?anie HELO..."
5551

  
5552
#: src/send_message.c:451 src/send_message.c:456 src/send_message.c:461
5553
msgid "Authenticating"
5554
msgstr "Uwierzytelnianie"
5555

  
5556
#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457
5557
msgid "Sending message..."
5558
msgstr "Wysy?anie wiadomo?ci..."
5559

  
5560
#: src/send_message.c:455
5561
msgid "Sending EHLO..."
5562
msgstr "Wysy?anie EHLO..."
5563

  
5564
#: src/send_message.c:464
5565
msgid "Sending MAIL FROM..."
5566
msgstr "Wysy?anie MAIL FROM..."
5567

  
5568
#: src/send_message.c:465 src/send_message.c:469 src/send_message.c:474
5569
msgid "Sending"
5570
msgstr "Wysy?anie"
5571

  
5572
#: src/send_message.c:468
5573
msgid "Sending RCPT TO..."
5574
msgstr "Wysy?anie RCPT TO..."
5575

  
5576
#: src/send_message.c:473
5577
msgid "Sending DATA..."
5578
msgstr "Wysy?anie DATA..."
5579

  
5580
#: src/send_message.c:477
5581
msgid "Quitting..."
5582
msgstr "Wychodzenie..."
5583

  
5584
#: src/send_message.c:505
5585
#, c-format
5586
msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
5587
msgstr "Wysy?anie wiadomo?ci (%d / %d)"
5588

  
5589
#: src/send_message.c:533
5590
msgid "Sending message"
5591
msgstr "Wysy?anie wiadomo?ci"
5592

  
5593
#: src/send_message.c:576 src/send_message.c:596
5594
msgid "Error occurred while sending the message."
5595
msgstr "B??d podczas wysy?ania wiadomo?ci."
5596

  
5597
#: src/send_message.c:579
5598
#, c-format
5599
msgid ""
5600
"Error occurred while sending the message:\n"
5601
"%s"
5602
msgstr ""
5603
"B??d podczas wysy?ania wiadomo?ci:\n"
5604
".%s"
5605

  
5606
#: src/setup.c:43
5607
msgid "Mailbox setting"
5608
msgstr "Ustawienia skrzynki"
5609

  
5610
#: src/setup.c:44
5611
msgid ""
5612
"First, you have to set the location of mailbox.\n"
5613
"You can use existing mailbox in MH format\n"
5614
"if you have the one.\n"
5615
"If you're not sure, just select OK."
5616
msgstr ""
5617
"Najpierw nale?y wybiera? po?o?enie skrzynki.\n"
5618
"W przypadku posiadania jej, mo?na u?y? istniej?cej\n"
5619
"skrzynki w formacie MH.\n"
5620
"W przypadku braku pewno?ci, nale?y wybra? OK."
5621

  
5622
#: src/sigstatus.c:129
5623
msgid "Checking signature"
5624
msgstr "Sprawdzanie podpisu"
5625

  
5626
#: src/sigstatus.c:196
5627
#, c-format
5628
msgid "%s%s%s from \"%s\""
5629
msgstr "%s%s%s od \"%s\""
5630

  
5631
#: src/smtp.c:151
5632
msgid "SMTP AUTH not available\n"
5633
msgstr "SMTP AUTH niedost?pna\n"
5634

  
5635
#: src/smtp.c:416 src/smtp.c:465
5636
msgid "bad SMTP response\n"
5637
msgstr "nieprawid?owa odpowied? SMTP\n"
5638

  
5639
#: src/smtp.c:436 src/smtp.c:454 src/smtp.c:550
5640
msgid "error occurred on SMTP session\n"
5641
msgstr "wyst?pi? b??d w sesji SMTP\n"
5642

  
5643
#: src/sourcewindow.c:63
5644
msgid "Creating source window...\n"
5645
msgstr "Tworzenie okna ?r?d?a...\n"
5646

  
5647
#: src/sourcewindow.c:67
5648
msgid "Source of the message"
5649
msgstr "?r?d?o wiadomo?ci"
5650

  
5651
#: src/sourcewindow.c:132
5652
#, c-format
5653
msgid "Displaying the source of %s ...\n"
5654
msgstr "Wy?wietlanie ?r?d?a %s ...\n"
5655

  
5656
#: src/sourcewindow.c:134
5657
#, c-format
5658
msgid "%s - Source"
5659
msgstr "%s - ?r?d?o"
5660

  
5661
#: src/ssl.c:44
5662
msgid "SSLv23 not available\n"
5663
msgstr "SSLv23 niedost?pny\n"
5664

  
5665
#: src/ssl.c:46
5666
msgid "SSLv23 available\n"
5667
msgstr "SSLv23 dost?pny\n"
5668

  
5669
#: src/ssl.c:51
5670
msgid "TLSv1 not available\n"
5671
msgstr "TLSv1 niedost?pny\n"
5672

  
5673
#: src/ssl.c:53
5674
msgid "TLSv1 available\n"
5675
msgstr "TLSv1 dost?pny\n"
5676

  
5677
#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
5678
msgid "SSL method not available\n"
5679
msgstr "Niedost?pna metoda SSL\n"
5680

  
5681
#: src/ssl.c:94
5682
msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
5683
msgstr "Nieznana metoda SSL *PROGRAM BUG*\n"
5684

  
5685
#: src/ssl.c:100
5686
msgid "Error creating ssl context\n"
5687
msgstr "B??d tworzenia kontekstu ssl\n"
5688

  
5689
#: src/ssl.c:106
5690
#, c-format
5691
msgid "SSL connect failed (%s)\n"
5692
msgstr "B??d po??czenia SSL (%s)\n"
5693

  
5694
#: src/ssl.c:113
5695
#, c-format
5696
msgid "SSL connection using %s\n"
5697
msgstr "Po??czenie SSL z u?yciem %s\n"
5698

  
5699
#: src/ssl.c:121
5700
msgid "Server certificate:\n"
5701
msgstr "Ceryfikat serwera:\n"
5702

  
5703
#: src/ssl.c:124
5704
#, c-format
5705
msgid " Subject: %s\n"
5706
msgstr "Temat: %s\n"
5707

  
5708
#: src/ssl.c:129
5709
#, c-format
5710
msgid " Issuer: %s\n"
5711
msgstr " Nadawca: %s\n"
5712

  
5713
#: src/summary_search.c:106
5714
msgid "Search messages"
5715
msgstr "Wyszukaj wiadomo?ci"
5716

  
5717
#: src/summary_search.c:129
5718
msgid "Match any of the following"
5719
msgstr ""
5720

  
5721
#: src/summary_search.c:130
5722
#, fuzzy
5723
msgid "Match all of the following"
5724
msgstr "Automatyczne ustawianie nast?puj?cych adres?w"
5725

  
5726
#: src/summary_search.c:189
5727
msgid "Body:"
5728
msgstr "Cia?o:"
5729

  
5730
#: src/summary_search.c:213
5731
msgid "Select all matched"
5732
msgstr "Wszystkie pasuj?ce"
5733

  
5734
#: src/summary_search.c:324
5735
msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
5736
msgstr "Osi?gni?to pocz?tek listy; zacz?? od ko?ca?"
5737

  
5738
#: src/summary_search.c:326
5739
msgid "End of list reached; continue from beginning?"
5740
msgstr "Osi?gni?to koniec listy; zacz?? od pocz?tku?"
5741

  
5742
#: src/summaryview.c:341
5743
msgid "/Repl_y to"
5744
msgstr "/Odpowied_z"
5745

  
5746
#: src/summaryview.c:342
5747
msgid "/Repl_y to/_all"
5748
msgstr "/Odpowied_z/wszystki_m"
5749

  
5750
#: src/summaryview.c:343
5751
msgid "/Repl_y to/_sender"
5752
msgstr "/Odpowied_z/nadawc_y"
5753

  
5754
#: src/summaryview.c:344
5755
msgid "/Repl_y to/mailing _list"
5756
msgstr "/Odpowied_z/_li?cie dyskusyjnej"
5757

  
5758
#: src/summaryview.c:351
5759
msgid "/M_ove..."
5760
msgstr "/_Przenie?..."
5761

  
5762
#: src/summaryview.c:352
5763
msgid "/_Copy..."
5764
msgstr "/_Kopiuj..."
5765

  
5766
#: src/summaryview.c:355
5767
msgid "/_Mark"
5768
msgstr "/_Zaznacz"
5769

  
5770
#: src/summaryview.c:356
5771
msgid "/_Mark/_Mark"
5772
msgstr "/_Zaznacz/_Zaznacz"
5773

  
5774
#: src/summaryview.c:357
5775
msgid "/_Mark/_Unmark"
5776
msgstr "/_Zaznacz/_Odznacz"
5777

  
5778
#: src/summaryview.c:358
5779
msgid "/_Mark/---"
5780
msgstr "/_Zaznacz/---"
5781

  
5782
#: src/summaryview.c:359
5783
msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
5784
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako niep_rzeczytane"
5785

  
5786
#: src/summaryview.c:360
5787
msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
5788
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
5789

  
5790
#: src/summaryview.c:362
5791
msgid "/_Mark/Mark all _read"
5792
msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako prz_eczytane"
5793

  
5794
#: src/summaryview.c:363
5795
msgid "/Color la_bel"
5796
msgstr "/Kolor etykiety"
5797

  
5798
#: src/summaryview.c:365
5799
msgid "/Re-_edit"
5800
msgstr "/Prz_eedytuj"
5801

  
5802
#: src/summaryview.c:367
5803
msgid "/Add sender to address boo_k"
5804
msgstr "/Dodaj nadawc? do _ksi??ki adresowej"
5805

  
5806
#: src/summaryview.c:373
5807
msgid "/_View/_Source"
5808
msgstr "/_Widok/?r?d?_o"
5809

  
5810
#: src/summaryview.c:374
5811
msgid "/_View/All _header"
5812
msgstr "/_Widok/Wszystkie na_g??wki"
5813

  
5814
#: src/summaryview.c:376
5815
msgid "/_Print..."
5816
msgstr "/_Drukuj..."
5817

  
5818
#: src/summaryview.c:380
5819
msgid "M"
5820
msgstr "M"
5821

  
5822
#: src/summaryview.c:381
5823
msgid "U"
5824
msgstr "U"
5825

  
5826
#: src/summaryview.c:387
5827
msgid "No."
5828
msgstr "Nr"
5829

  
5830
#: src/summaryview.c:409
5831
msgid "Creating summary view...\n"
5832
msgstr "Tworzenie widoku podsumowania...\n"
5833

  
5834
#: src/summaryview.c:585
5835
msgid "Process mark"
5836
msgstr "Znacznik procesu"
5837

  
5838
#: src/summaryview.c:586
5839
msgid "Some marks are left. Process it?"
5840
msgstr "brak niekt?rych znacznik?w, czy wykona? ?"
5841

  
5842
#: src/summaryview.c:632
5843<